Øivind Benestad

29

Familiepolitikk på ville veier

​​12 spørsmål til stortingspolitikerne om assistert befruktning for enslige kvinner. Åpent brev fra Stiftelsen MorFarBarn

Publisert: 9. mai 2018

Tirsdag 15. mai skal Stortinget debattere og stemme over endringer i Bioteknologiloven, deriblant forslaget om å gi enslige kvinner rett til assistert befruktning. Det er gode grunner til å stille noen grunnleggende spørsmål til dere som skal delta i debatten og stemme over svært viktige spørsmål.

1. FNs BARNEKONVENSJON. Som lovgivere er dere forpliktet på FNs Barnekonvensjon i alle saker som angår barn. Konvensjonen forutsetter konsekvent at barn har rett til to foreldre. Artikkel 7.1 sier f.eks.: «Barnet skal […] fra fødselen […], og så langt det er mulig, ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.» Mener dere som stortingspolitikere at det er greit å bryte FNs Barnekonvensjon? Finner dere belegg i Barnekonvensjonen for at det er til barns beste å vokse opp uten far?

2. BARNEPERSPEKTIVET.  Ignorerer dere ikke barna og deres rettigheter hvis dere nekter dem å få kjennskap til far og hans slekt gjennom hele oppveksten – inkludert barnets egne halvsøsken, besteforeldre og søskenbarn? Hvor er barneperspektivet? Hvem taler barnas sak?

3. TO PROSENT.  Noen stortingspolitikere argumenterer med at rundt en fjerdedel av Norges 1,1 millioner barn i dag bor med én forelder, som regel mor. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (*) viser imidlertid at bare to prosent av fedre ikke har vært sammen med barna sine etter samlivsbruddet eller barnets fødsel. Synes dere det er uproblematisk at denne prosenten kommer til å øke kraftig hvis/når enslige kvinner får statens hjelp til å føde barn uten far?

4. UREDELIG SAMMENLIGNING? De aller fleste barn som nå vokser opp med en enslig mor, kjenner sin far og er jevnlig sammen med ham, selv om de ikke bor sammen med ham. Er det ikke uredelig å late som om disse barna er i samme situasjon som barn født ved assistert befruktning, der far er en ukjent og navnløs donor fram til barnet fyller 18 år?

5. BARNEMARKEDET. På den norske nettsiden foreldre.no ligger artikkelen «Kjøper seg drømmebarnet» (**). Artikkelen handler om hvordan norske kvinner kan få barn i Danmark ved assistert befruktning. I ingressen leser vi: «Det er bare å finne fram kredittkortet og bestille drømmebabyen.» Er dere som lovgivere komfortable med at dere nå kan bidra til å legitimere denne type handel med ufødte barn?

6. DONOR-PROBLEMER. Som dere trolig er klar over, er det i dag mangel på sæd fra norske donorer. Hvis enslige kvinner også skal tilbys sæd, vil mangelen trolig bli akutt. Synes dere det er greit at barn blir født med sæd fra en mann i et annet land, og kanskje fra et annet kontinent? Da vil det i tilfelle bli atskillig vanskeligere å identifisere og lete opp far/donor, slik barnet har rett til etter fylte 18 år. Eller vil dere følge Danmark, som tillater at sæd-donorer kan bli far til 25 barn, i stedet for 8 som i Norge?

7. DOBBELDONASJON OG SURROGATI. Vil dere åpne opp for at enslige kvinner som viser seg å være ufruktbare, skal ha rett til både sæd og egg – såkalt dobbeldonasjon? Som dere vet, er dette i dag forbudt i Norge, men Miljøpartiet De Grønne har allerede programfestet dobbeldonasjon for par, noe som innebærer at foreldrene ikke er i slekt med barnet. – Og hva med menns ønske om å få barn? Vil ikke både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige kvinner bane vei for surrogati rundt neste sving?

8. SAMFUNNSEKSPERIMENT. Både ved assistert befruktning for enslige og ved eggdonasjon forlater staten det biologiske prinsipp (og naturlovene) på en dramatisk måte. Mor og far, biologiske relasjoner, blodsbånd, arv og slektstilhørighet blir bagatellisert og gjort irrelevant. «Omsorgspersoner» blir den nye definisjonen av foreldre. Dette er et paradigmeskifte i forståelsen av foreldre og barn, og et samfunnseksperiment av historiske dimensjoner , med barn i hovedrollen.

9. BARN SOM RETTIGHET. Dersom enslige kvinner får rett til assistert befruktning, sier samfunnet i klartekst at barn er blitt en rettighet. Hvis du har lyst på barn, vil staten hjelpe deg. Har dere hatt en grundig drøfting med folk fra ulike fagområder om de langsiktige konsekvensene av en slik rettighetstenkning? Er det ikke svært sannsynlig at samfunnets forståelse av barns unnfangelse og barns rettigheter, fars betydning og foreldreskapets forutsetninger på sikt vil bli endret i sine grunnvoller med en slik lovgivning? Bør ikke barns rett til to foreldre veie tyngre enn voksnes selvrealisering og «rett» til barn? Er det ikke uholdbart at barn blir en rettighet for voksne, men at far ikke lenger er en rettighet for barn?

10. FARS BETYDNING. Ved assistert befruktning for enslige vil sammenhengen mellom kjærlighet og seksualitet, forplantning og foreldreskap, barn og fedre bli enda mer uklar og problematisk enn den allerede er. Dette vil merkes ikke bare i lovverk og politikk, men også i skole og barnehage, i ungdomskulturen og i media. Ønsker virkelig Stortinget å bidra til at fars betydning blir bagatellisert og problematisert i norsk familiepolitikk og hos den oppvoksende generasjon?

11. UTFORDRENDE FOR BARN OG UNGE. Hva slags belastninger vil barn og unge, og ikke minst gutter, få i deres oppvekst, identitetsutvikling og selvforståelse hvis samfunnet definerer og lovfester far som irrelevant og betydningsløs? Hva kommuniserer samfunnet til unge mennesker med en slik ideologi? Og hva vil det føre til av krevende utfordringer hos de tusenvis av barn og unge som ikke får anledning til å vite noe som helst om sin far gjennom hele oppveksten?

12. RINGVIRKNINGER. Å lovfeste (a) at barn er en rettighet for enslige kvinner, (b) at far er overflødig, (c) at planlagt farløshet er til barns beste og (d) at barns rett til to foreldre ikke lenger gjelder, er dramatisk. Har dere som ansvarlige politikere og lovgivere virkelig tenkt dypt og lenge over de alvorlige og langsiktige ringvirkningene av en slik familiepolitikk? Med respekt å melde: Mye kan tyde på at det dessverre ikke er tilfelle.


(*) https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/215357?_ts=14b070c0438. (SSB-rapporten inkluderer ikke barn og fedre der barnet er registrert i Folkeregisteret med “ukjent far”.) 

(**) http://www.klikk.no/foreldre/gravid/kjoper-seg-drommebarnet-2361107 

Vennlig hilsen

Trykket i Vårt land 9. mai 2018

12 liker  
Kommentar #1

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Takk til Øivind Benestad.

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Benestad. Gå til den siterte teksten.
Tirsdag 15. mai skal Stortinget debattere og stemme over endringer i Bioteknologiloven, deriblant forslaget om å gi enslige kvinner rett til assistert befruktning. Det er gode grunner til å stille noen grunnleggende spørsmål til dere som skal delta i debatten og stemme over svært viktige spørsmål.

Klare spørsmål som det burde være enkelt  å besvare i den retning Øivind Benestad har foreslått:  Mener dere som stortingspolitikere at det er greit å bryte FNs Barnekonvensjon? Finner dere belegg i Barnekonvensjonen for at det er til barns beste å vokse opp uten far?

Selv om noen av stortingsrepresentantene vet hva det riktige svar på spørsmålene er, kan det likevel  hende de går for å endre loven. Dess lenger til venstre på den politiske skala representantene befinner seg, dess mer sannsynlig er det at disse vil endre loven. Verden skrider ikke sakte fremover, der sosialister får politisk makt. 

Det er ved stortingsvalget saken skulle ha vært avgjort. Kan et destruktivt  vedtak eventuelt reverseres etter neste stortingsvalg? Det er å håpe.

6 liker  
Kommentar #2

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

KrF og Sp er mest restriktive.

Publisert rundt 4 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Dess lenger til venstre på den politiske skala representantene befinner seg, dess mer sannsynlig er det at disse vil endre loven.

Takk til Benestad for en utmerket artikkel.

Roald Øye tar imidlertid feil når skriver slik han gjør i sitatet ovenfor. De tre regjeringspartiene i vår høyredominerte regjering er nå blitt svært så liberale når det gjelder bioteknilogi. Det gjelder også assistert befruktning for enslige. 

Det er Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som er mest restriktive, og de kan vel ikke sies å ligge lengst til høyre på den politiske skalaen.


1 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Skinnuenighet.

Publisert rundt 4 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det er Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som er mest restriktive, og de kan vel ikke sies å ligge lengst til høyre på den politiske skalaen.

Det har jeg da heller ikke ment. Disse to partiene som er utenfor regjeringen, er heller  ikke sosialistiske partier. Hadde de vært med i regjeringen, kunne de kanskje ha skapt et flertall for  å forhindre forslaget om å liberalisere Bioteknologiloven, som kommer fra de som ligger lengst til høyre på den politisk skalaen. 

3 liker  
Kommentar #4

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Bioteknologisaken, en sak for Stortinget.

Publisert rundt 4 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det er ved stortingsvalget saken skulle ha vært avgjort.

Saken om bioteknologi avgjøres i Stortinget. Derfor er det helt riktig som du skrev, at det var ved stortingsvalget  saken skulle ha vært avgjort. En samling om, og stor fremgang for Kristelig Folkeparti, det mest restriktive partiet i denne saken, kunne hatt betydning. 

Din antydning om at Senterpartiet skulle ha vært med i regjeringen sammen med Frp og H virker nokså utopisk for tiden.  De er vel politiske ytterpunkter i mange av  dagens aktuelle saker.

Forøvrig er det ikke så helt enkelt å vite hva du mener, når du i den ene kommentaren skriver at; "Dess lenger til venstre på den politiske skala representantene befinner seg, dess mer sannsynlig er det at disse vil endre loven." Og i den andre kommentaren skriver at "forslaget om å liberalisere Bioteknologiloven, som kommer fra de som ligger lengst til høyre på den politisk skalaen." 

Faktum i denne saken er vel at det er i sentrum av norsk politikk at motstanden mot liberaliseringene er størst, og at dette ikke handler om høyre- eller venstresiden.


1 liker  
Kommentar #5

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Bare et tankeeksperiment.

Publisert rundt 4 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Din antydning om at Senterpartiet skulle ha vært med i regjeringen sammen med Frp og H virker nokså utopisk for tiden.  De er vel politiske ytterpunkter i mange av  dagens aktuelle saker.

 

Det med Senterpartiet var bare et tankeeksperiment. Partiet hørte jo til på høyresiden  i tidligere år. Men at KRF kom med i regjeringen, kunne kanskje hatt en viss effekt på  lovgivingsarbeidet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere