Rolf Larsen

19

Moses - kalt til å tjene Gud som forfatter av Moseloven

Hva får mennesker til å velge vitenskapen fremfor Guds ord, bibelen? Guds ord er tydelig, klart og sant, men likevel velger mennesker å se bort fra hva bibelen sier om f.eks. Moses, at det er Han som er forfatteren av Moseloven, Mosebøkene, ved Guds kall.

Publisert: 4. mai 2018

Hvem skrev Mosebøkene? Dette er et spørsmål som for min del er lett å besvare. Jeg tror på bibelens ord om at det er Moses som har skrevet dem. Flere steder henvises Moses til å være den personen som har skrevet disse bøkene (loven), med Gud som en talende Gud, som gir Moses ordene han skal skrive.

Moses selv vitner om sin deltagelse der han skriver ned loven. Det finnes mange andre vers i de andre Mosebøkene som kan indikere at han skriver mens Gud dikterer. Jeg har valgt å ikke ta med disse her og nå, da det i sin helhet ville ha blitt svært mange vers, jeg har derfor tatt med noen få utvalgte vers fra bibelen i sin helhet.

Så skrev Moses ned denne loven og overga den til prestene, Levis sønner, dem som bar Herrens paktsark, og til alle de eldste i Israel (5 Mos. 31:9).

Da Moses hadde fullført arbeidet med å skrive ordene i denne loven i en bok, da alle var skrevet ned (5 Mos. 31:24),

Andre enn Moses viser til at det er han som er forfatteren. Herren Jesus viser til at Moses skriver om Ham, som disse versene viser:

Jesus sier det i følgende vers:

Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene (Luk. 24:27).

Så sa Han til dem: «Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene (Luk. 24:44).

For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg (Joh. 5:46).

Videre sier:

Filip fant Natanael og sa til ham: «Vi har funnet Ham som Moses skrev om i loven og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn (Joh. 1:45).

Paulus vitner også:

Da de så hadde fastsatt en dag for ham, kom mange til ham der han bodde. Og han forklarte for dem og vitnet alvorlig om Guds rike. Fra tidlig morgen til sent på kveld overbeviste han dem om Jesus både ut fra Moseloven og profetene (Apg. 28:23).

Men helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir opplest (2 Kor. 3:15).

Så når vi har et slikt vitnemål om at Moses er forfatteren av Moseloven, Mosebøkene, Pentateuch, hvordan kan det ha seg at mennesker fornekter denne virkeligheten? Hvordan kan det ha seg at de sier det er andre enn ham som har skrevet disse fem bøkene?

Jeg er forundret at de kan fornekte Guds ord, bibelen, men det er ikke noe nytt. Det er jo mange som blir lurt til å tro på noe annet enn på bibelen autoritet. Men for min del er bibelen inngangsporten til å finne Herren Jesus som er Guds Ord, det talende Ordet som vi kan komme i kontakt med, når vi berører Ham i vår ånd. Og det er bare gjennom å berøre sannheten i Guds ord, bibelen, som vi kommer i kontakt med Herren Jesus som er virkeligheten av Guds Ord, det talende Ordet som lever i våre hjerter.

 

Jeg håper derfor at de som fornekter Moses som forfatter kan se nærmere på 2 Kor. 3:15-18, det er virkelig frigjørende.

MVH

Rolf Larsen

5 liker  
Kommentar #1

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Tack!

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Men for min del er bibelen inngangsporten til å finne Herren Jesus som er Guds Ord, det talende Ordet som vi kan komme i kontakt med, når vi berører Ham i vår ånd. Og det er bare gjennom å berøre sannheten i Guds ord, bibelen, som vi kommer i kontakt med Herren Jesus som er virkeligheten av Guds Ord, det talende Ordet som lever i våre hjerter.

Tack för ett mycket gott inlägg! Glädjande att du skriver igen, du har mycket andligt gott att dela ut till de andligt hungrande. Jesu ord; ".... given I dem att äta."


1 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Moseloven gjelder ikke for oss troende i dag

Publisert over 3 år siden

At hele Bibelen er Guds ord er det vel ingen tvil om, også Mosebøkene og Moseloven.

Men vi hedninger har aldri fått Moseloven, den gjelder ikke oss i dag. Det er ikke det samme som å benekte Guds ord.


1 liker  
Kommentar #3

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Mitt håp er at Kristus blir formidlet, ikke bare fra Det nye testamentet, men også fra Det gamle testamentet, for som Herren sa, Moses skrev om Meg., og Han sa også at det står om Meg i Moseloven, i Profetene og Salmene. Hvordan kan la være å nyte Guds Ord i disse bøkene?

Mye nåde med deg

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #4

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

At hele Bibelen er Guds ord er det vel ingen tvil om, også Mosebøkene og Moseloven.

Men vi hedninger har aldri fått Moseloven, den gjelder ikke oss i dag. Det er ikke det samme som å benekte Guds ord.

Når jeg skriver at noen benekter at Moses skrev Mosebøkene, så mener jeg bokstavelig talt at noen mener han ikke skrev dem. De har skrevet at det er andre som må ha skrevet Mosebøkene. Jeg husker et par stykker som har skrevet det, men vil ikke navngi dem, men det har skjedd her på verdidebatt.no. Når de har blitt konfrontert med noen av de versene som jeg har visst til over, har de valgt å tie, og ikke svare på sannheten som bibelen viser til.

Jeg sier ikke det du antyder her, om det er hva du forstår, da må jeg ha vært utydelig og beklager det.

Jeg forstår hva du tenker på, men jeg mener at vi trenger Moseloven til å få klarhet i hvorfor Herren kom til jorden, hvorfor Han kom til jorden for å frelse oss. Det er mange ting der som forklarer og åpner opp hvorfor Han måtte komme.

Av den grunn mener jeg at vi trenger Moseloven, for å vise oss veien i den nye virkeligheten vi møter i vår tro. Ikke for at vi skal følge en jødisk tro, men for å få forklaring på hvordan Han som soning for våre synder er syndofferet, stedfortrederofferet med mer, slik de blir beskrevet i 3 Mosebok. Der gjorde prestene det daglig, mens Herren gjorde det en gang for alle (Hebreerne). 

Det nye testamentet viser oss virkeligheten av bildene i Det gamle testamentet, som gjør det lettere for oss å erfare symbolene og bildene vi ser der.

Å^si vi ikke trenger Moseloven fordi vi er hedninger, vil gjøre oss ute av stand til å bli opplyst, og i stand til å modnes, slik Paulus beskriver at Gud ønsker vi skal i Romerne.

MVH

Rolf Larsen


2 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

ISRAELS hus og JUDAS hus....vi i dag har IKKE loven

Publisert over 3 år siden


Da Gud ga loven sa han til Moses:


"Så skal du si til JAKOBS hus og ISRAELS barn.....dersom dere nå virkelig vil høre 

min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom alle folk..." 2. Mos. 19, 3 og 5.


"Han (Gud) kunngjorde for JAKOB sitt ord, for ISRAEL sine bud og lover.

Slik har han IKKE gjort mot NOE HEDNINGEFOLK, hans lover KJENNER DE 

IKKE. HALLELUJAH!" Salme 147, 19-20.


"For når HEDNINGER som IKKE HAR LOVEN...." Rom. 2, 14.


Loven med budene er "AVSKAFFET" (Ef. 2, 15), "UTSLETTET og NAGLET TIL KORSET" (Kol. 2. 14).


Jesus sa: 

"Jeg er IKKE utsendt til andre enn de fortapte får av ISRAELS HUS." Matt. 15, 24


"Gå IKKE på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av de samaritanske 

byer, men gå heller til de fortapte får av ISRAELS HUS." Mat. 10, 5.


Paulus sier:

"For jeg sier dere: Kristus er blitt tjener for DE OMSKÅRNE  (ISRAEL!) for Guds 

sanndruhets skyld, for å STADFESTE LØFTENE TIL FEDRENE (til ISARELS HUS!)." Rom. 15, 8.


NY PAKT:

"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en NY pakt med ISRAELS 

hus  og med JUDAS hus. " Jer. 31, 31. 


Paulus er "HENINGENES APOSTEL", utvalgt av Gud til det, hans evangelium er at vi er frelst UTEN betingelser, og får vandre i Guds helliggjørelse av oss, UTEN betingelser. ALT AV NÅDE!

Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Du tar helt feil! Det du skriver er å føre folk i trelldom.

Publisert over 3 år siden

 

Guds ord viser oss HVORFOR vi trenger en frelser LENGE FØR LOVEN KOM.

Det var PÅ GRUNN AV ADAMS SYND vi ALLE må dø. Derfor kledde Gud Adam og Eva i SKINN fra et uskyldig, lyteløst lam, det førstefødte (jmf Abels offer) i flokken, som måtte bøte med sitt liv og blod. Gud kom SELV med dette skinnet til Adam og Eva, og de tok imot det og lot seg "kle" i det. BARE slik fikk de sine synder "DEKT OVER". Det var ikke klær de trengte, de kunne de nok ordnet selv. Men ikledd dette skinnet kunne da Gud sende dem ut av Edens hage og ut i den verden som var blitt forbannet på grunn av Adams synd. Skinnet var deres eneste redning i en slik verden.

Skinnet er den første profeti på teologien om en stedfortredende frelser som skulle komme en gang, "Guds lam", som bar VERDENS synd. 

Om alle mennesker som levde før loven kom sier Romerbrevet at "Gud BAR OVER med deres synder."

Loven kan ikke annet enn å sette folk i trelldom, og da skal de også dømmes etter loven. "Men der det ingen lov er, er det ikke noe lovbrudd", men synd. Paulus sier at gud innesluttet ALT under synd. 

Loven sier vi ikke er bra nok, vi må forbedre oss! GJØR dette, så skal du få leve! det er Sinai-pakten! (se Gal. 4, 21-31) Dette forkynnes i det vide og brede i dag også. 

Paulus, som er HEDNINGENES apostel, sier: TRO dette, og du har evig liv. Det er Gud som både opptukter oss og lærer oss å leve ette hans gode behag, han er ALLMEKTIG, også for oss! Er ikke vi bra nok, så er han bra nok for oss. Det er HELE poenget.! Slapp av med alt strev og krav etter loven, den er ikke gitt for oss. Det ser du vel står skrevet i Guds ord (se min forrige kommentar)?

 

Kommentar #7

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg er visst ikke tydelig nok med deg. Jeg håper disse versene vil vise det til deg i stedet.

Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. (Luk.24:25-27)

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, (Luk. 24:44-46)

Her ser vi at Jesus opplyser disiplene om hvem Han er til dem ved hjelp av Moses, profetene og Salmene. Det samme gjør også Paulus som er "hedningenes" apostel. Han forkynner Kristus til jøder og greker og bruker GT til å åpenbare Kristus til dem.

Som du så klart peker på, behøver vi ikke følge "Loven" med dens omskjæring, offer av dyr til Gud, men ved hjelp av disse ting kan vi forstå de åndelige bildene av hva de betyr, slik Paulus forklarer dem om klippen i ørkenen er Kristus, og flere av disse bildene hentet fra Moseloven.

Skal vi se bort fra alle disse bildene fordi vi ikke lenger trenger Moseloven, fordi den var ikke gitt oss? Er det din mening?

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #8

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Som jeg har skrevet, jeg skrev mitt innlegg for å motsi dem som mener at Moses ikke skrev de 5 mosebøkene.

Jeg gjentar jeg skrev mitt innlegg for å motbevise dem som sier det ikke er Moses som skrev de 5 Mosebøkene.

Vi sporer av fra det.

Jeg har ikke i mitt innlegg sagt noe av det hentyder du er inne på nå, om du opplever det, ber jeg om unnskyldning.

Jeg sier vi behøver de 5 bøkene for å bli opplyste angående Jesus. Det er Guds ord, akkurat som NT, se ellers forrige svar til deg.

MVH
Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Joda, du er tydelig nok

Publisert over 3 år siden

og det har jeg svart på i min kommentar 2 i første setningen, så jeg støtter deg der.

Nei, jeg mener absolutt IKKE vi skal  se bort fra Mosebøkene, det har jeg aldri skrevet. De er UHYRE VIKTIG for å forstå Jesu forkynning og de LØFTER Gud har gitt jødene. De er ennå ikke oppfylt. tenker her spesielt på løftet om et jordisk Fredsrike jødene fikk i GT, det skal bli opprette når Jesus setter sien føtter på Oljeberget igjen, se min kommentar 5 fra Rom. 15, 8.

Forstår vi ikke, eller ikke har kunnskap om dette, så blir Jesu forkynning helt UMULIG å forstå, det samme gjelder de 12 apostlers forkynning i første del av Apostelgjerningene, hvor de tale bare til jødiske og israelittiske menn om "riket for Israel.", se kap. 1, 6.

Det var disse løftene Jesus forkynte til jødene: "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN " (Matt. 5, 5 fra Bergprekenen). Loven skal innføres mye strengere i det kommende Fresriket, og det er denne loven Jesus forkynner i Bergprekenen, ikke en love verken vi eller jøder den gang eller nå kan klare å leve etter. Men i Fredsriket skal faktisk Gud utgyte sin Ånd så de skal klare å leve etter lovene og budene, sier profetiene. Lar vi Bergprekenen være en rettesnor for våre liv som frelste, vil den skape STORE problemer for oss. GLEM DEN! Det blir en vandring her på jord i trelldom, etter mitt syn, i stedet for frihet og fred i Kristus.

Gud har nemlig løfter til jødene som skal oppfylles, og ikke til oss troende i dag, for "vårt hjemland er HIMMELEN", sier Paulus. Men til sutt skal vi jo alle få en ny himmel og en ny jord hvor død ikke eksiterer mer.

At jødene har egne løfter, er ikke så populært å snakke om, spesielt ikke innen erstatningsteologien.

Får vi ikke se Guds frelsesplan med Israel og folkeslagene, blir det vanskelig å forstå Guds ord.


Kommentar #10

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg ser at vi beveger oss inn på et annet svært interessant tema som handler om jødene og hedningene, som vi sikkert kunne ha diskutert dypere. Det handler om Kristus som hjørnesteinen som forbinder jødene med hedningene, slik at både jødene og hedningene utgjør begge Guds folk, og er sammenføyd I Kristus til å være Guds hus.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det du skriver i din siste kommentar er nok rett, er enig med deg, men det som er spesielt er ta jødene har egne løfter om ikke vi hendinger har, og dette er også en del av Guds frelsesplan  for Israel.

Beklager hvis jeg har avsporet deg i debatten, men mener dette er svært viktig side ved Mosebøkene som blir oversett av mange i vår tid. Derfor måtte jeg bare få dette med.

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Gud har en egen plan for dem, men først må Han bli ferdig med oss hedninger før Han kan få fullført alt til sin tid.

Jeg ønsket mest av alt å føre en debatt med de som mener at Mosebøkene ikke er skrevet av Moses selv, men av andre. Har hørt fra dem at Mosebøkene er skrevet av flere forskjellige forfattere. 

Det er ikke hva bibelen forteller oss.

Det er derfor jeg skrev innlegget. Ikke for å hevde at om du ikke lever ved Moseloven så benekter du GT, slik du på en måte antydet.

Samtidig er det bra at man er tydelige med hverandre, og hva man tror på.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Min første kommentar var på 2,5 linjer,

Publisert over 3 år siden

så svarer du meg med en lengre kommentar om hvorfor vi trenger Moseloven, klart jeg kommenterer tilbake da. 

Så får vi se da om noen svarer deg om forfatterskapet av Mosebøkene, Guds ord sier jo sitt, så den saken skulle vel være klar.

1 liker  
Kommentar #14

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

som jeg forsøkte å forklare hvorfor i de følgende forklaringer etter det. Jeg har aldri sagt at vi skal følge Moseloven slik jødene gjorde, men lese den for å bli opplyste og få åpenbaring om Kristus.

:-D

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #15

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"lese Moseloven for å få åpenbaring om Kristus"

Publisert over 3 år siden

skriver du. Men Paulus sier jo:  "så kjenner vi ikke Kristus etter kjødet lenger", altså slik Kristus var da han levde her på jord. Paulus sier "Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham KORSFESTET." 

Hvorfor sa Paulus, hedningenes apostel, dette da? Er ikke Paulus tydelig nok her?


Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Paulus sier "Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham KORSFESTET." 

Hvorfor sa Paulus, hedningenes apostel, dette da? Er ikke Paulus tydelig nok her?

Bibelen er full av paradokser.  Slik som at da vi er svake, da er vi sterkest og omvendt.  Og da Jesus dør - da blir Han sterk.   Da vi underkaster oss Han, først da blir vi frie.

Og akkurat det du spør etter, i svaret på det så ser vi også paradoksene - og de står i kø.

Jeg svarer med å vise til Skriften:

 Det er 2. Kor 2,2 du viser til Åge.  Forklaringen er og står i 2. Kor 13, 3- 4

3 For dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg. Og han er ikke svak mot dere; han er mektig hos dere.  4 DA Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham, men vi lever med ham hos dere i Guds kraft.

 Og det er i svakhet og i overgivelse til Han vi er sterke og Gud er nær oss og i oss.

Jesaja 57, 15

Den som er knust og nedbøyd i ånden

  15 Så sier han som er høy og opphøyd,
          han som troner evig,
          Den hellige er hans navn:
          I det høye og hellige bor jeg
          og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
          Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned,
          gi hjertet liv hos dem som er knust.

Og det var i svakhet Jesus, for vår skyld lot seg pines og tortureres, korsfestes og i svakhet da Han var død - da overvant Han dødsrikets krefter.

Rom 6, 6-11

6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.  7 For den som er død, er befridd fra synden.  8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.  9 Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. 10 For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. 11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. 

1 liker  
Kommentar #17

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Skal ikke "avspore" denne tråden mer,

Publisert over 3 år siden

skjønt jeg synes trådens spørsmål er noe underlig.

Skulle ha svart deg, Bjørn Erik, men kommer vel flere muligheter. Ikke enig i at Bibelen er full av paradokser.

Kommentar #18

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

skriver du. Men Paulus sier jo:  "så kjenner vi ikke Kristus etter kjødet lenger", altså slik Kristus var da han levde her på jord. Paulus sier "Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham KORSFESTET." 

Hvorfor sa Paulus, hedningenes apostel, dette da? Er ikke Paulus tydelig nok her?

Du nevner i kommentar 6 at Gud kom til Adam og Eva med skinnet fra et lyteløst lam, og at det viser til Kristus som Guds Lam som bar verdens synd. Det samme av dette ser vi også i 2 Mosebok, i forhold til påskelammet. Det fortsetter i 3 Mosebok om ofrene til Gud etter tabernaklet er bygget.

Dette er bilder på Kristi gjerninger for oss, som Han har gjort en gang for alle.

Han ble slaktet som Guds Lam for å dø på korset for vår skyld.

Hvorfor det? Jo for at Han skulle bli det ene kornet som døde og ble mange korn. Han ble den livgivende Ånden, som bor i vår ånd. Det er denne Kristus Paulus snakker om, Den Kristus som bor i oss, Den Korsfestede, Oppstandne Kristus som lever i hver enkelt av oss som tror på Ham.

Det er Ham som Paulus taler om, men for å se at Jesus er Messias/Kristus, behøver vi å se alle bildene som finnes i hele GT, fordi da kan vi forstå virkeligheten av NT.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #19

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Messias, Kongen, Fredsfyrsten..... og verdens Frelser på korset.

Publisert over 3 år siden

SAMTLIGE bøker i GT peker på Kristus som Guds Lam, som døde på korset for våre synder. 

I Mosebøkene får vi også møte Messias, Kongen, som en gang skal bli Fredsfyrsten på jord i et kongerike hvor jødene skal ha en særstilling som prester på jord, og hvor ALLE folkeslag skal bli frelst. Dette er løfter Gud bare har gitt jødene har. Det er disse løftene Jesus her på jord tar opp i sin undervisning med jødene, bl.a. i Bergprekenen og i sin utlegging av loven. Ser man ikke dette, men tar alt Jesus sa som gjeldende for oss i dag, så må det nødvendigvis bli en blanding av Lov og Nåde, noe jeg har inntrykk av at du i et av dine innlegg også står for, etter mitt syn i strid med det Paulus, hedningenes apostel forkynner. 

Så det var jo en grunn til at Paulus sa at "Så kjenner vi ikke Kristus etter kjødet (slik han var på jord da ham levde) lenger." Fordi Jesus og de 12 apostlene forkynte de samme "riket" for jødene, ble Paulus utvalgt av Herren til å bli hedningens apostel. Han sier selv i Kolosserbrevet at hans oppgave var å "fullføre Guds ord." og han kaller det "mitt" evangelium, det vil si det evangeliet Kristus underviste ham i da han ble opprykket i den tredje himmel. Det vil si å forkynne Kristus som ved korset ble verdens frelser. Det er denne Kristus vi må bli kjent med, ikke Messias, Kongen og Fredsfyrsten som vi finner i evangeliene. Men selvsagt finner vi Kristus som verdens Frelser i evangeliene også, men vi må skille mellom det og ham som Messias for et fremtidig Fredsrike på jord for jødene. Gjør vi ikke det, blir både Jesus og Paulus bare misforstått, og det man da ikke forstår kaller man "motsetninger" eller "paradokser" i Guds ord, og nå "ser vi som i et speil" og Gud har ikke villet at vi skulle se alt. Guds ord kan ikke motsi seg selv, da kan man ikke tro på det. 

Nei, vi trenger ikke Mosebøkene for å bli kjent  med den korsfestede Kristus, som Paulus ber oss om. Da lever vi etter mitt syn i Den Gamle Pakt, en pakt vi hedninger aldri har hatt, heller ikke en ny pakt, det er etter mitt syn også bare for jødene....vi hedninger skal høre på Paulus og "bare Kristus KORSFESTET".

Med dette mener jeg IKKE at Mosebøkene ikke er viktige, for de viser oss nemlig profetiene og paktene Gud inngikk med bare for Israel, noe som er avgjørende for å forstå NT og Guds frelsesplan med Israel og folkeslagene, både i nåtid og framtid.

2 liker  
Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Flott, du skrev det jeg ikke gjorde. Du kan si det er dette som mangler i mitt innlegg.

Helt SUPERT.

Tusen takk.

MVH

Rolf <Larsen

Kommentar #21

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Gjør vi ikke det, blir både Jesus og Paulus bare misforstått, og det man da ikke forstår kaller man "motsetninger" eller "paradokser" i Guds ord

Det jeg mente og mener er paradokser, kommentar 16, det misforstår du helt da du forstår paradokser som motsetninger i Skriften.

Det har jeg aldri ment og heller aldri skrevet.

Det er et paradoks eller paradokser og store motsetninger mellom vår verden, den vi lever i da det i verden gjelder den sterkestes og den rikes rett.  Materialismen bestemmer.  

Mens paradokset eller motsetningen i forhold til verden kommer klart fram og er et paradoks til vår forståelse i verden -  er at i Guds rike er den svakeste den sterkeste - og den sterkeste den svakeste.

I verden er den døde død, totalt død og uten kraft - mens Jesus i dødsriket og da Han døde - var og forble Hans kraft så enorm at Han vant over dødsrikets krefter.  Det er jo helt enormt og et stort paradoks sett i forhold til verden.

Det er så stort paradoks at svært mange ikke kan tro det!

Et eksempel på den sterkeste rett i verden er APs valgspråk:  Gjør din plikt og krev din rett.  Og jeg ser det som et enormt paradok mot himmelen og Guds gode herlighet og  rike da jeg leser 2. Kor 13,  4

Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham, men vi lever med ham hos dere i Guds kraft.

Heldigvis er nåden retten til herlighet hos Gud til evig tid - mens i verden er døden endelig.

Kommentar #22

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Helt enig

Publisert over 3 år siden

i din siste kommentar, Bjørn Erik!

Og du har rett, jeg oppfattet paradoks i din forrige kommentar som en motsetning i Skriften, beklager det.

Det jeg i din forrige kommentar var tenkt å kommentere var det du siterer fra Rom. 6.

Etter mitt syn taler Paulus i disse første kapitlene av Romerbrevet bare til jødene, som hadde loven, vi har jo aldri fått loven. 

I kap. 7, 1 sier han jo rett ut at han "taler til slike som KJENNER LOVEN". Det var til de jøder som tilhørte menigheten i Rom. 

I  kap. 8, 5 sier han jo "for at LOVENS rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden." Dette er jo de jøder som kom til tro på Kristus. Vi har jo aldri fått loven, og kan da heller ikke ha fått lovens rettferdighet oppfylt i oss.

"Syndens kraft er loven" sier Paulus i 1. Kor. 15, 56. Og i Rom. 7, 8 sier han at "Men synden benyttet seg av BUDET og vakte all slags begjær i meg." Etter mitt syn var det loven som var det store problemet for jødene, de satte all sin lit bare til den, dermed gjorde de ikke annet enn å bryte den, for "syndens kraft er loven." 

Jesus kjøpte de jødene som kom til tro på ham FRI fra loven, og SYNDENS MAKT, som etter mitt syn da MÅ være LOVEN ("for SYNDENS kraft er LOVEN".) Etter mitt syn kan vi da ikke bruke alle de kapitlene i Romerbrevet som handler om loven som om det gjelder for ALLE troende mennesker, det gjelder selvsagt bare de som var under loven, jødene.  jeg mener også det er galt å bruke loven som en "rettesnor" for oss troende, slik det lutherske synet er.

Paulus sier jo i 1. Kor. 9, 20-21:

"For jødene er jeg blitt som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven (jødene), er jeg blitt som en som er under loven (dette ser vi jo i Apostelgjerningene), enda jeg selv IKKE er under loven (han var frikjøpt fra loven i troen på Kristus (se Ef. 2, 15 og Kol. 2, 14), FOR Å VINNE DEM SOM ER UNDER LOVEN (de jøder som holdt fast på bare loven og ikke trodde på Kristus).

For dem UTEN lov (oss hedninger, se Rom. 2, 14 og Salme 147, 19-20), er jeg blitt som om jeg var UTEN lov, enda jeg ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus (Kristi trell), FOR Å VINNE DEM SOM ER UTEN LOV (oss hedninger)."

Jeg synes Paulus er klinkende klar, selv om jeg helt til ganske nylig selv har brukt bibelord fra Romerbrevet som om det angikk alle troende. Nå ser jeg dette har vært feil.

Du deler kanskje ikke mitt syn på dette, men slik ser jeg det, og nå synes jeg ikke det er vanskelig å "dokumentere" ut fra Guds ord. Jeg mener at hvis en ikke er obs på dette jeg skriver om, så blir det blanding av lov og nåde, noe som er i strid med Paulus, hedningenes apostel. 

1 liker  
Kommentar #23

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Moses var ikke FORFATTER av Moseloven!

Publisert over 3 år siden

Nei, Moses var IKKE forfatter av Moseloven, det var det GUD SELV som var, Moses fikk i oppdrag  å SKRIVE NED, SITERE ORDRETT i en bok det Gud hadde fortalt ham. INNHOLDET i det Moses skrev, var ikke FORFATTET av ham selv, man AV GUD.

Boken måtte Moses legge ved SIDEN AV nådestolen, IKKE opp i nådestolen, slik steintavlene ble. Men BLODET fra offerdyret på den årlige soningsfesten til jødene, DEKKET OVER steintavlene, et bilde på det blodet som Kristi FULLKOMNE OFFER en gang skulle TA BORT all verdens synd EN GANG FOR ALLTID. Men loven gjelder ennå for de jøder som ennå BARE holder seg til loven, den er ikke opphevet. Vi heddninger har aldri fått Moseloven eller de 10 bud.

BOKEN Moses skrev, er den seremonielle loven med alle sine bud og forskrifter om tempeltjeneste, prestetjeneste, seremonier, mat, høytidsdager, sabbaten m.m. Den ble IKKE lagt opp i nådestolen fordi den er OPPHEVET og skulle ta slutt. Det ble den ved Jesu død og korsfestelse. Da revnet forhenget inn til det aller helligste i tempelet ovenfra og ned. Tempeltjeneste var slutt. Gud hadde nå flyttet ut fra det aller helligste i tempelet og tatt bolig blant menneskene. 

Moses forfattet IKKE Moseloven, slik trådstarter her antyder i sitt innlegg.

1 liker  
Kommentar #24

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Moses forfattet IKKE Moseloven, slik trådstarter her antyder i sitt innlegg.

Bruk av ordet forfatter i innlegget er brukt med hensikt, for å tiltrekke seg andre debattanter. Disse har ikke svart. Jeg er enig med deg når du sier at Gud er den riktige forfatteren, og jeg viser til hva du skriver:

"Moses var IKKE forfatter av Moseloven, det var det GUD SELV som var, Moses fikk i oppdrag  å SKRIVE NED, SITERE ORDRETT i en bok det Gud hadde fortalt ham. INNHOLDET i det Moses skrev, var ikke FORFATTET av ham selv, man AV GUD."

Jeg mener at det stemmer overens med hva jeg selv skrev i innlegget:

"Jeg tror på bibelens ord om at det er Moses som har skrevet dem. Flere steder henvises Moses til å være den personen som har skrevet disse bøkene (loven), med Gud som en talende Gud, som gir Moses ordene han skal skrive."

Legg merke til de siste ordene jeg bruker her.

At jeg bruker ordet forfatter er for å snakke til dem som bevisst sier at Moses ikke skrev ned Guds ord, på Hans befaling slik Jesus sier i bibelen. Og var ikke ment til å antyde at jeg mener eller tror at vi skal anvende loven slik du antyder det står her.

Jeg har sagt gjentatte ganger at mitt beliggende er å peke på en form for teologi der man benekter sannheten i bibelen, ved å si at Moses ikke var den personen han var, et menneske som tjente Gud ved å skrive ned de ord Gud talte til Ham, og befalte ham å gjøre.

Du henger deg opp i selve tittelen på innlegget og ingressen der jeg bruker ordet forfatter: " Moses - kalt til å tjene som forfatter av Moseloven."

"....Moses, at det er han som er forfatteren av Moseloven, Mosebøkene, ved Guds kall."

Ut fra troen, er det du skrev riktig, og der er jeg helt enig med deg om at Gud er den reelle forfatteren av hele bibelen. Men for mange mennesker, også teologer, så tror de på hva vitenskapen forteller dem, at Mosebøkene  umulig kan være skrevet av Moses selv, men av andre mennesker, tusen-femten hundre år etter Moses.

Det er for disse jeg skrev innlegget og ønsket en debatt imot. Det er ikke deg jeg har noe imot eller troen. Jeg tror det samme i omtrent alt du skriver, men når du skrev i din første kommentar at vi ikke behøvde Moseloven, misforstod jeg deg.

Jeg misforstod deg dit at vi ikke behøvde å lese den, eie den at det behøvde å bli en del av vår daglige "mat" når vi går gjennom Bibelen. Jeg har aldri sagt eller tror at vi må leve eller praktisere som jødene. Det viser Paulus oss at Gud ikke ønsker.

Jeg kunne nok ha vært tydeligere om hvem som er den reelle forfatteren slik du er. Tusen takk for verdifull tilbakemelding.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere