Bjørn Are Davidsen

54

Lytt til ungdommen!

Da jeg skrev "Svar på tiltale" i 2012 presenterte jeg en statistikk som burde motivere til innsats. Et flertall i Norge trodde på Gud, men utviklingen var tydelig: Om få år ville det være flere ateister enn gudstroende.

Publisert: 3. mai 2018

 

Ikke minst så man dette hos ungdom. Selv blant konfirmanter trodde færre enn 40 prosent at Gud hadde skapt verden og at Jesus var reist opp fra de døde. Jeg siterte dermed Ida Marie Høeg, forsker ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning, som sa rett ut at «Dette må være svært urovekkende for kirken».

Dessverre virker det ikke som så mange tok dette på alvor, i eller utenfor Den norske kirke. Det finnes ingen offisiell statistikk, men inntrykket er klart: Det ble arbeidet langt mer med gudstjenestereformer enn gudsargumenter. Antallet seminarer om god sjelesorg overgår langt antallet om gode argumenter for at Jesus ble reist opp fra de døde. Sagt på spissen synes trosopplæringsreformen å handle mer om å lære om kirkelige handlinger enn om grunnen til at Kirken finnes.

Når jeg dermed var med og søkte om – og fikk - trosopplæringsstøtte til en bok om dette for ungdom (Gud – mer enn feelgood?), inkludert videoer og foiler lagt inn i Ressursbanken for Trosopplæring i Den norske kirke i oktober 2015, tenkte jeg at her ville mange gripe anledningen. Det ville komme så mange forespørsler at det ble umulig å takke ja til alle.

Tre år senere, har knapt noen etterspurt stoffet.

Nesten ingen menigheter har tatt kontakt om å undervise verken unge eller voksne basert på opplegget. Jeg håper noen har brukt det på egen hånd, men jeg har ikke hørt om det.

Nå kan jo grunnene være flere. Boken og ressursene kan være for dårlige, eller for lite kjente. Menighetene har ikke tid til dette midt oppe i alt annet som forventes. Unge og voksne kan dette så godt allerede, at de ikke har behov.

Uansett er mitt inntrykk fra offentlige uttalelser og samtaler med flere sogneprester, at opplæring i å svare på nysgjerrige og skeptiske spørsmål om Bibelen, Guds eksistens og Jesus dels er et blindfelt og dels et stort savn. Det er nok mye av grunnen til at Ungdommens Kirkemøte i 2017 gikk såpass sterkt og klart ut om «Tro under press». Mange unge ønsker opplæring i trosforsvar, for å «ta vare på håpet og troen på Kristus som frelser»:

Å snakke om trosforsvar innebærer altså ikke at kirken definerer seg som et offer eller som et mindretall. Tvert imot mener Ungdommens kirkemøte at Den norske kirke kan og bør lede an i samtaler om tro. Likevel kan enkeltmennesker oppleve at troen utfordres. Innledende samtaler om saken på Ungdommens kirkemøte viser at mange opplever et behov for kompetanse til å imøtegå misforståelser og latterliggjøring av tro.

 For en som i mange år har forsøkt å formidle samme poenget, gjorde det godt å se at avsnittet avsluttes med at 

Ungdommens kirkemøte ønsker derfor at begrunnelse av troen og hjelp til å samtale om tro kan styrkes gjennom kirkelig utdannelse og i menighetenes og organisasjonenes trosopplæringsarbeid.

Dermed er det med litt undring at jeg så langt ikke har sett at dette var berørt på Kirkemøtet 2018. Det er ikke engang nevnt i Visjonsdokument 2019-2021, i hvert fall ikke direkte. Selvsagt kan det ha vært belyst i en arbeidsgruppe som ennå ikke har offentliggjort noe, men jeg mistenker at det ikke er tilfellet.

Jeg startet med å snakke om at tallene fra 2012 burde motivere til innsats. Hvordan har det gått i årene etter?

Akkurat som forventet. Hvis de forrige tallene burde vært svært urovekkende for Kirken, bør ikke de seneste berolige, selv om undersøkelser kan tyde på at antall «personlig kristne» stiger.

I 2013 var det for første gang like mange (38%) som svarte ja og nei på spørsmålet «Tror du på Gud?». To år senere var det flere ateister enn gudstroende, 39 mot 37 prosent. Selvsagt stoppet det ikke der. Da IPSOS i 2018 begynte å slippe tall fra seneste undersøkelse, viste det seg at trenden er blitt enda tydeligere. Svært mange flere tror ikke på Gud, faktisk nesten halvparten, 46 prosent. Bare 34% svarer at de tror, altså drøyt tredjeparten. Blant nordmenn under 40 år er det nå dobbelt så mange som ikke tror på Gud, sammenlignet med dem som tror.

Også en annen endring, bør tas på alvor: Bevisstheten er blitt større. Flere tar stilling. Man er rett og slett blitt sikrere i sin sak.

Mens det i alle tidligere undersøkelser har vært 25 % som har svart «Vet ikke», er det nå bare 20 %. Det er altså ikke mindre i dag som tyder på at utviklingen fra agnostikere til milde eller militante ateister vil fortsette, enn da jeg skrev Svar på tiltale.

Vi lever i en tid der gudstro langt fra er en selvfølge. På Luthers tid trodde omtrent alle på Gud, den store utfordringen var hvordan man kunne bli frelst fra Guds dom. I dag er spørsmålet hvordan i all verden noen kan tro på Gud, selv om det til nød går an å tro på en som ikke dømmer. Å forkynne til en kultur uten gudstro gir helt andre utfordringer enn på Luthers tid.

Mens generasjonene som trodde på Gud forlater oss, lever fortsatt de kulturradikale 68-erne, med barn og barnebarn. Knapt noen av dem har hørt et eneste seriøst gudsargument. De fleste tror at kristne må være kreasjonister. De har vokst opp i en skole der lærebøkene fortsetter å spre tøv om Kirken og vitenskapen, som at man i middelalderen hevdet jorden var flat og forfulgte dem som mente noe annet.

En skole som i stor grad fremstiller kristningen dels som triviell og dels som direkte skadelig eller til bry. En skole som forteller at frelsen kom med Opplysningstiden.

Også her kommer troen av forkynnelsen.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Kommentar #1

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

En ting jeg tenker på er at religionskritikk, spesiellt av kristendom og islam, er blitt veldig godt kjent blant mange idag. Samtidig tror jeg at kritikk av livssyn, slik som naturalisme eller sekulær humanisme er mye mindre kjent, spesielt blant unge mennesker. Da sitter man igjen med et inntrykk av at det ikke finnes konstruktiv kritikk av disse. Hvis skolen lærer bort religionskritikk, bør den også komme inn på mulige svakheter ved de ulike livssynene.

Jeg tenker også at betegnelsen religionskritikk er litt uheldig, og kanskje burde erstattes av religions- og livssynskritikk. Dette innebærer da at man er villig til å forholde seg kritisk til alle virkelighetsoppfatninger også sitt eget.

1 liker  
Kommentar #2

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja, kun å snakke om "religionskritikk" blir veldig ensporet, for ikke å si avsporende. Man verken bør eller kan løfte frem "religion" (hva nå det er) som noe helt eget, i særklasse i behov for kritikk, p.g.a. "tro" eller "noe overnaturlig" eller "ritualer" eller hva man måtte tenke på. Vi trenger analyser og kritikk både av ideologer (kommunisme, fascisme osv.), livssyn (religiøse og sekulære) og virkelighetsforståelser ("Jeg tror ikke at Gud finnes", "Alt er egentlig ånd" osv.). 

Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg dermed var med og søkte om – og fikk - trosopplæringsstøtte til en bok om dette for ungdom (Gud – mer enn feelgood?), inkludert videoer og foiler lagt inn i Ressursbanken for Trosopplæring i Den norske kirke i oktober 2015, tenkte jeg at her ville mange gripe anledningen. Det ville komme så mange forespørsler at det ble umulig å takke ja til alle.

Din analyse og ditt ønske om å gjøre noe med problemet er bemerkelsesverdig.

At få har tatt boken og materiellet i bruk er underlig.

Hovedproblemet er allikevel et annet!

At unge ikke tror kommer ikke av at materiellet ikke finnes, men at budskapet er feil.  Kirken lærer feil.

Barn tror det pappa tror.  Kirken leder ikke pappa til tro, fordi de ikke forkynner evangeliet for de voksne.

Så enkelt er det.  

Kristne familier med levende tro lever troslivet hjemme, kjærlighet, omsorg, Ordet, samtale, bønn sammen med barna.  Dette gir barn tro.

Trosopplæring er umulig.  Tro blir født av Ånden.  Lydighet er hva vi lærer, men da må man være frelst først.

Hvorfor ser ikke Kirken hva levende menigheter gjør?

Gud bor ikke i kirken (bygget), Han bor i mennesket, vi er tempel for Ånden.  Gudstjeneste foregår i hjemmet.

Dette forstår ikke Kirken, derfor tror ikke konfirmanter på Gud.


1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere