Spaltist Emil André Erstad

Vårt Europa

Eit framleis samla Europa krev at vi adresserer dei vanskelege spørsmåla knytt til migrasjon, arbeidsløyse og identitet. Men det må ikkje skje på populistane sine premissar.

Publisert: 2. mai 2018

Den siste tida har eg brukt tida på lesing av ein boktittel så mørk at ein kan bli litt mørkredd av tanken. Den heiter After Europe. Det er ikkje vanskeleg å kome inn på tanken når ein kikkar rundt seg og ser det som skjer på kontinentet. Vi diskuterer framleis konsekvensane av det fleirtalet av det britiske folk bestemte, då dei stemte for å trekke Storbritannia ut av EU i 2016. Framleis er det få som veit heilt kva som blir det endelege resultatet, snart to år etter. Blir det igjen ei hard grense mellom Nord-Irland og republikken på resten av den irske øya?

I autoritær retning. 

Samstundes ser vi høgrepopulistar sin vekst i fleire land, og korleis dei festar grepet om regimet og makta i andre land. Vi ser Viktor Orbán i Ungarn og vi ser Lov og rettferdspartiet i Polen. Felles for desse høgrepopulistiske rørslene er at dei dreg Europa i meir autoritær retning.

I boka skriv forfattaren Ivan Krastev om populismen og Europas framtid – eller kanskje rettare sagt: frykt for mangel på felles framtid. Boka klarar på meisterleg vis å få fram dei mange paradoksa som ligg til grunn for situasjonen med framveksande populisme over heile kontinentet.

Krastev meiner flyktningkrisa som trefte Europa i 2015 er den enkelthendinga som har endra verdsdelen sterkast på lang, lang tid. Han meiner migrasjonskrisa ikkje berre handla om tilstrøyminga av flyktningar, arbeidsinnvandrarar og andre migrantar – men også om ein slags migrasjon av argument, kjensler, politiske identitetar og stemmer på kryss og tvers rundt om i Europa.

Globaliseringa sine skuggesider. 

Mange har peika på globaliseringa sine skuggesider som dei største årsakene til at høgrepopulistar har vunne fram i mange land. 

Men Krastev meiner også at globaliseringa er blant dei viktigaste årsakene til at migrasjonskrisa gjorde seg gjeldande nettopp i 2015. «Globaliseringa har gjort verda til ein global landsby, men denne landsbyen er del av eit slags diktatur – eit diktatur av global samanlikning».

Krastev peikar på at den nye sosiale mediaverkelegheita gjer at menneske i ulike delar av verda mykje meir enn før samanliknar seg med folk i andre delar av verda. Dei ser kva dei kan få ved å flytte på seg.

Samstundes gjer migrasjonen at gamle skiljelinjer som aldri eigentleg forsvann frå Europa plutseleg kjem opp i dagslyset att. Krastev skriv at Brussel kallar det manglande solidaritet på tvers av landegrensene i Europa, men det er i realiteten snakk om ulike solidaritetsomgrep på kollisjonskurs: Nasjonale, etniske og religiøse solidaritetsomgrep som kjem opp mot våre forpliktingar som menneske. Gruppesolidaritet framfor grenselaus solidaritet.

migrasjonens tidsalder. 

Så kva hendte med ideen om eit fritt og grenselaust Europa? Krastev meiner at det var ønsketenking. Han viser til mange anekdotiske eksempel for å styrke argumentet sitt. For eksempel ein studie som viste at tyskarar overvurderte avstanden mellom tyske byar meir viss ein av byane var i det tidlegare Vest-Tyskland og den andre var i det tidlegare Aust-Tyskland, enn viss begge byane var i same del av det gjenforeina landet.

Poenget er: Ja, vi er samla, men vi gløymer ikkje kven vi er eller kor vi kom frå. I migrasjonens tidsalder kjem plutseleg desse tinga til overflaten igjen.

Eit splitta Europa.

Norge er ikkje medlem av EU, men likevel ein viktig alliert for det europeiske fellesskapet. Sjølv om tendensane er sterkare ute på andre delar av kontinentet enn her heime, er det ikkje fritt for at vi ser små teikn også i den norske debatten. Det bør vi kjempe mot. Det fins ting vi burde kunne einast om uansett kva vi meiner om norsk medlemskap i EU. Eit samla Europa er eit trygt Europa. Eit splitta Europa er eit farleg Europa.


Trykket i Vårt land 2. mai 2018

3 liker  
Kommentar #1

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er en god artikkel. «De grå massene» her ute sier kanskje ikke så mye, men de forventer nok at de noenlunde blir representert og ikke bli overkjørt.

 

F.eks noen har kritisert at Obama trakk LHBT saker ned over alle mennesker som ikke bryr seg en døyt om dette.

 

Tilsvarende kan vi ikke bare finne fram til en innvandringspolitikk som er «vanntett» og forvente at folk skal akseptere det.

 

Nei, det skal ikke være på populistene premisser. Men da må man være grundige i hvordan man går fram og ikke ta lette konklusjoner og flere må bli involvert i politikk. (Flere må f.eks ha obligatorisk tid satt av for å se på dagrevyen)

1 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Helt klart.

Publisert over 3 år siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.
(Flere må f.eks ha obligatorisk tid satt av for å se på dagrevyen)

Et av de beste forslag jeg har sett på lenge. Det måtte jo komme før eller siden.

Vi "alminnelige mennesker" , almuen , populistene (befolkningen) bør selvfølgelig hjernevaskes ved at Dagsrevyen i NRK gjøres obligatorisk. Gjerne også de  politisk korrekte bedreviternes faste tumleplass, Dagsnytt 18, slik at alle kan høre de politiske ekspertenes utredninger og treffsikre profetier.

Da vil alle forstå at det er helt galt å beholde nasjonalstaten med selvstyre og den frihet grunnloven garanterer hver enkelt av oss pr. i dag.

Dette har innbyggerne i Norge valgt selv , og de fleste av oss foretrekker å velge selv hvordan vi vil leve i eget land - og ikke styres av ikkevalgte "kommisærer" eller en oppblåst "elite" - the ruling class - i et annet land og som later til å ha blitt så  varm i trøyaat medlemsstater begynner å tenke på å trekke seg ut.

Muligens blir USA den siste frie og sanne demokratiske  nasjon på grunn av Grunnlovens sterke posisjon i befolkningen.

Daniel Hannan , sannsynligvis en av de mest oppvakte i britisk politikk har bl.a. skrevet "A letter of Warning to America" ; 

Her diskutert ved Hoover Institution ; Norge har kommet til det punktet hvor vi er nedlesset med velmente direktiver og lovgivning som stanser fast ansettelse av folk - vi er over på det som het "løsarbeidere" osv.

 https://www.youtube.com/watch?v=Ufyov9RO8I0

I "America Alone " tas opp spørsmål som ikke uten videre blir diskutert åpent , men bør kanskje noteres at spørsmålene er der - de forsvinner ikke av seg selv , selv om enkelte ønsker det.

Her intervju/debatt i "The Agenda" med Steve Palkin :

https://www.youtube.com/watch?v=ymX0Hbpd1e0

 

 

 

 

 

9 liker  
Kommentar #3

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Ikke diskuteres av " populister " ...

Publisert over 3 år siden

Emil Andre Erstad stikker innom Ungarsn Orban, som en han ser på som populist. Han glemmer at folket stemte ham inn, dvs ved demokratisk valg. Hvis Lemstads argumentasjon skal holde mål, vil fet si at slike som ham ( ikke populist, i egne øyne) bør overta utvelgelsen og målene i migrasjons- arbeidet. Han glemmer ( bevisst eller ubevisst??) de ikke- populistiske landenes erfaringer ut fra den innsatsen de har gjory, og som har ført til deres egne tap av posisjoner. Folk vil ikke ha dem til å styre lenger. Så hvem mener han da skal ta dette migrasjonsarbeidet ??? De som folk velger ved demokratiske valg, eller de som folk ikke lenger ønsker skal styre ???

7 liker  
Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Gal analyse

Publisert over 3 år siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
I boka skriv forfattaren Ivan Krastev om populismen og Europas framtid – eller kanskje rettare sagt: frykt for mangel på felles framtid. Boka klarar på meisterleg vis å få fram dei mange paradoksa som ligg til grunn for situasjonen med framveksande populisme over heile kontinentet.

Det er mogleg at framtida blir mørk, men årsaka er ikkje "populisme", men import av islam og klankultur, arbeidsløyse og ei fattig underklasse. Det gjeld også for Noreg, sjå https://www.document.no/2018/05/01/et-land-pa-vei-i-grofta/

12 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Bad Management !

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er mogleg at framtida blir mørk, men årsaka er ikkje "populisme",

 

Det kan skje fortere enn noen aner - til tross for millionlønninger og milliardbonuser har Oljefondet ("Statens Pensjonsfond Utland") hatt litt uheldige transaksjoner  i den senere tid.

Årsaken er den selvgode politiske "eliten" som har gjort for mange feil. Og vært for opptatt av å tekkes EU , de med globale visjoner og selvfølgelig den allestedsnærværende klimalobbyen er påtrengende.

Når børspekulanter forvalter nasjonalformuen og man samtidig skal ta hensyn til en masse tåkeprat om "bærekraftige" ideer og kjepphester og sortere ut selskaper som man av en eller annen grunn ikke liker - så vil det på et eller annet tidspunkt komme en stjernesmell :

Ca. 40 prosent av Oljefondet , "Statens Pensjonsforn Utland" som eies av befolkningen i Norge kan risikere å gå tapt :

 https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2018/04/28/195391953/advarer-om-fall-i-oljefondet-pa-30-40-prosent

Jeg hadde fornøyelsen av å se og høre "Etikkrådet" som pusler med å blande seg opp i hvor pengene våre skal investeres uten egentlig å ha den nødvendige økonomiske forståelse av økonomi. 

Såvidt jeg forstår er bl.a.flyfabrikanten Boeing svartelistet av denne klikken ! Bedriften er en av de som har bidratt til at vi lever som frie mennesker i vesten. Kanskje litt mer enn "Etikkrådet" ?

Midt oppi dette sitter en gjeng og pludrer om at Oljefondet er en "klimaversting"!

Problemet oppsummert er at det er norsk politikk er for ensidig sammensatt .  De har mistet både styring og målsetting - hvor ACER vedtas mens politikerne raser over en bagatell  Sylvi Listhaug har skrevet på Facebook og om tøvete amorøse meldinger til Liv Signe Navarsete !

Når politikerne har valgt å ikke investere massivt i eget land , men i andre land , så må det skyldes at de ikke tror på sin egen politikk.

 Hvilket i alle fall er en erkjennelse av de ikke er interessert i befolkningens forutsetninger for å leve videre med en utvikling i fastlands-Norge etter oljen. Bare trikset med vår vannkraft sier alt om dagens "politikk". Tenk å forkludre vår absolutt viktigste energiverktøy i et meningsløst politisk stunt .

Men det var sikkert gøy å agere Bør Børson med pengesekken - vår pengesekk - så lenge den holder.   

8 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Når politikerne har valgt å ikke investere massivt i eget land , men i andre land , så må det skyldes at de ikke tror på sin egen politikk.

 Hvilket i alle fall er en erkjennelse av de ikke er interessert i befolkningens forutsetninger for å leve videre med en utvikling i fastlands-Norge etter oljen. Bare trikset med vår vannkraft sier alt om dagens "politikk". Tenk å forkludre vår absolutt viktigste energiverktøy i et meningsløst politisk stunt .

Men det var sikkert gøy å agere Bør Børson med pengesekken - vår pengesekk - så lenge den holder.  

Stortinget fremstår som dårenes høyborg. Det er 20 år siden jeg anså oljefondet for tapt. Når vi har så stupide politikere, og stor andel av befolkningen i drømmeland, fortjener vi muligens ikke dette landets ressurser. De behandler ressursene effektivt inntil de rett og slett gir det bort. Det er fordi de som trakter etter dem er tålmodige nok inntil de mener vi ikke lenger fortjener dem. 

6 liker  
Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Eit samla Europa er eit trygt Europa. Eit splitta Europa er eit farleg Europa.

Spørsmålet er om EU bidrar til å samle eller splitte Europa?

Den økonomiske politikken EU har påtvunget Hellas og den innvandringspolitikken EU prøver å påtvinge Visegrad-landene bidrar heller til å splitte Europa enn å samle det.

8 liker  
Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

EU-direktivene sprer seg som virus.

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Den økonomiske politikken EU har påtvunget Hellas og den innvandringspolitikken EU prøver å påtvinge Visegrad-landene bidrar heller til å splitte Europa enn å samle det.

Det siste utspillet fra EU tar for seg gruppen Lastebilnaeringen/veitransport hvor man har snekret sammen nye kabotasjeregler, dvs. at et hvilket som helst trailer eller lastebilfirma innen EU kan operere fritt i Norge !

Og "vår" samferdselsminister er ikke helt sikker på om han vil stanse påfunnet , dog er vel de fleste helt sikre på hva dette vil innebære for transportnæringen i Norge.

 Jeg trodde Frp skulle representere det sunne vett på Stortinget ? Det var i alle fall Anders Langes visjon da han startet partiet.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/05/02/195392827/lover-ikke-veto-mot-eus-frislipp-pa-landeveien

Om vi tar et skritt tilbake , så la "Byregjeringen" i Oslo og "Fylkestinget" i Akershus ut busstransporten på anbud , og franske Connex fikk transporten - som medførte at buss-sjåførene mistet deler av sin opparbeidede pensjon ! Snakk om folkevalgte politikeres kvalifikasjoner og etikk !

Hva om man hadde outsorcet "Fylkestinget" , som ikke har noen viktige oppgaver og tuklet litt med pensjonene til de politiske  fylkes-fyrstene ?

 Kanskje vi ville ha hørt høylydte protester og klagerop ?

Det siste jeg noterte fra  sittende"Fylkesmannen" (Svarstad Haugland)  var utidig innblanding i antall parkeringsplasser ved et senter i fylket. Hadde fått det for seg at det måtte reduseres antall parkeringsplasser ...

Har vi noe behov for dette ? Hva skal vi med mer byråkratisk pjatt fra EU ? 

 http://docplayer.me/26355502-Sammenstilling-av-parkeringsnormer-i-oslo-og-akershus-og-lignende-regioner.html

Til og med verdensklimaet er tatt med ! Det er jo nesten rørende.

  Legg ned disse Fylkestingene snarest , vi vil få langt mer konkrete utfordringer å bruke ressursene på.

3 liker  
Kommentar #9

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Nye direktiver fra EU.

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Stortinget fremstår som dårenes høyborg.

De kan så si.  Hva med denne datert 2. mai 2018 ?

I 2016 banket stortingsflertallet igjennom å legge finanstilsynet inn under EU`s. Det hadde ingen praktisk betydning - og var langt fra noen suverenitetsavsåelse, bare en ubetydelig bagatell ble oss fortalt. Og de skrev under glade og fornøyd over en ny genistrek.

Men nå endrer EU litt på reglene , slik at EU`s finanstilsyn får litt mer makt , litt mer innflytelse og litt mer innpass i Norge - de tar ett skritt om gangen.

Norge har Oljefondet , vannkraften og oljen og mange ligger klare til å sikre seg kontroll over verdiene .

Her er siste utvikling på veien mot full kontroll :

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/05/02/195392835/siv-jensen-urolig-okt-overnasjonal-makt-til-eus-finanstilsyn

"Vårt Europa"? - Det er vel snarere EU som sier "Vårt Norge" ?

Det ser ut til at EØS`s finansministre og regjeringer begynner å fatte at dette går i gal retning i forhold til folks tillit til politikerne , passer dårlig etter å ha demonstrert at stortinget er i utakt med folket i ACER , og har forfattet følgende brev til EU for å unngå en skikkelig skandale

 http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2018/EEA%20EFTA%20Comment%20-%20ESAs%20and%20ESRB%20review.pdf

Sveits har tydeligvis våkne politikere som gikk ut av EØS àvtalen før de fikk EU inn bakveien.

4 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

"Vårt Europa"? - Det er vel snarere EU som sier "Vårt Norge" ?

Det ser ut til at EØS`s finansministre og regjeringer begynner å fatte at dette går i gal retning i forhold til folks tillit til politikerne , passer dårlig etter å ha demonstrert at stortinget er i utakt med folket i ACER , og har forfattet følgende brev til EU for å unngå en skikkelig skandale

Dette er planlagt for lenge siden og er i gjennomføringsprosessen. De tilstander som kommer er nødvendig for å bruke totalitære makt rettet direkte mot hvert enkelt individ, kommunisme - dvs. den totale form for ugudelighet, og de er frekke nok til å si det er til vårt beste.

Det underlige er alle disse femtekolonister som også mener at det er bra, er vanlige folk. Skulle tro det var alians som har spredd seg blant jordens befolkning og later som de er jordboere.

3 liker  
Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Erstad har feil.

Publisert over 3 år siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.

Poenget er: Ja, vi er samla, men vi gløymer ikkje kven vi er eller kor vi kom frå. I migrasjonens tidsalder kjem plutseleg desse tinga til overflaten igjen.

Eit splitta Europa.

Norge er ikkje medlem av EU, men likevel ein viktig alliert for det europeiske fellesskapet. Sjølv om tendensane er sterkare ute på andre delar av kontinentet enn her heime, er det ikkje fritt for at vi ser små teikn også i den norske debatten. Det bør vi kjempe mot. Det fins ting vi burde kunne einast om uansett kva vi meiner om norsk medlemskap i EU. Eit samla Europa er eit trygt Europa. Eit splitta Europa er eit farleg Europa.

Han prøver å innbille oss at EU er det eneste som kan beholde freden i Europa.

Slik EU med f.eks Merkel holder på er det en naturlov at det reiser seg ledere i nasjoner i Europa som ikke godtar å bli overstyrt.
Populistpratet til Erstad vitner om hvor han har tankegodset sitt fra.

Erstad har vært rådgiver for Krf-ledelsen i det siste.
Og det ser vi.

8 liker  
Kommentar #12

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

EU og freden i Europa.

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Han prøver å innbille oss at EU er det eneste som kan beholde freden i Europa.

Han er ikke alene om å forsøke å innbille oss at EU har reddet freden i Europa.

 EU fikk Nobels Fredspris i 2012, og for mange er det et mysterium - og for andre er det ikke noe mysterium i det hele tatt.

Dette hadde nok Nobelkomiteens formann Jagland forstått og var behjelpelig med å gi oss en bruksanvisning så ingen skulle si dumme ting om 7 EU-land og EU i vanskeligheter :

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OvRjO/les-hele-nobelkomiteens-begrunnelse-derfor-faar-eu-fredsprisen

Noen tanker om denne hendelsen :   

2012 var litt unaturlig for EU , hadde passet bedre med f.eks 1995 - 50 år etter slutten på annen verdenskrig - den var opptatt av en Fredspris for en av de mange konferanser om atomvåpen - Joseph Rotblat and Pugwash Conferences on Science and World Affairs ...

Eller mer logisk , 2007 , 50 år siden Romatraktaten. Men den var jo opptatt av FN`s Klimapanel og Albert Arnold (Al) Gore for deres innsats for verdensfreden.

Et godt alternativ ville vært 2009 , med Lisboa-avtalen , at EEAS ( EU`s utenriksdept.) ble til og  The Carter of Fundamental Rights of the European Union trådte i kraft.

Men det året var var selvfølgelig reservert for Barack Obama som fikk Nobels Fredspris  :" for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples". Ingen var i tvil her !

Hvorfor feilet Nobelkomiteen i å dele ut prisen til EU på naturlige i tidspunkter i EU`s virke ? Var det fordi EU tidligere enn 2012 ikke hadde kvalifisert seg til utmerkelsen ? Eller var det fordi andre nominerte hadde gjort en større innsats for fred  og fortjente prisen mer ?

Kan tenkes. Men EU fikk Nobels Fredspris i 2012 og det diskuteres fra tid til annen hvorfor.

8 liker  
Kommentar #13

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

"Hva er prisen for et demokrati ?"

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Den økonomiske politikken EU har påtvunget Hellas og den innvandringspolitikken EU prøver å påtvinge Visegrad-landene bidrar heller til å splitte Europa enn å samle det.

Interessant - og for Norge et aktuelt tema.

Ettersom dette er en tam diskusjon - la oss se hvem som styrer og holder litt i rattet innen EU. 

I rettferdighetens navn var det ikke bare EU som laget skandalen i Hellas , Goldman Sachs var en av de tunge aktørene.

 https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greek-debt-crisis-goldman-sachs-could-be-sued-for-helping-country-hide-debts-when-it-joined-euro-10381926.html

 https://www.iol.co.za/business-report/economy/goldman-sachs-role-in-greece-a-real-scandal-1258930

Har ikke så god tid, men her er nyttig lesning for de som er interessert i EU og hvem som kontrollerer hva - og om demokratiet er det vi mener med ordet.

Først kan vi se på hvem som har den økonomiske kontrollen i EU - det er flere -  og her er kartet over hvor Goldman Sachs har etablert seg i det økonomiske spillet ;

  " Hva er prisen for et demokrati ?"

https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html

 (ITillegg er Australias statsminster , Malcolm Turnbull, tilfeldigvis tidligere Goldman Sachs ansatt . Mulig noen husker hvordan Abbott ble fjernet , og  Turnbull kom til makt ?

 http://www.afr.com/business/banking-and-finance/goldman-sachs-alumnus-malcolm-turnbull-runs-the-country-others-the-us-treasury-20161215-gtcb5k

En meget omtalt artikkel i Rolling Stone "The great American Bubble Machine" skrevet av Matt Taibbi som omhandler det du trenger å vite om Goldman Sacs og andre pengematadorer med samme yrkesetikk.

 https://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

Her lar vi motforestillingene komme til uttrykk - vanligvis svarer ikke Goldman Sachs på artikler eller kritikk , men her kommenterte de artikkelen til Taibbi .

Sitat fra Time Business :

"The firm is notoriously press-shy, and doesn't usually respond to articles. But it is firing back at Taibbi, the son of veteran NBC television reporter Mike Taibbi. A Goldman spokesperson told one reporter, "Taibbi's article is a compilation of just about every conspiracy theory ever dreamed up about Goldman Sachs, but what real substance is there to support the theories?"

And Goldman is not alone in criticizing the article. Heidi Moore, a former reporter at the Wall Street Journal who used to cover Goldman and other investment banks for the paper, wrote in response to another journalist's question about the piece, "For the record, I don't think any article that contains the line 'vampire squid sucking the face of humanity' [Taibbi's opening description of Goldman] is real journalism."

 Moore is right that the rock mag's piece contains a bit of exaggerating and a whole lot of hyperbole. But to call it not real journalism or lacking substance is wrong. There are plenty of facts to back up the case that Goldman generates large profits by taking advantage of others. Goldman is the only Wall Street firm so far to have paid to settle charges — $60 million to the state of Massachusetts — for creating the rotten mortgage bonds that were at the heart of the recent financial crisis. And get this: contained in Goldman's client form is this disclaimer, "You acknowledge that we may monitor your use of the Services for our own purposes (and not for your benefit)." The firm seems to be announcing out loud that it plans to trade against its clients." 

Syndenes bekjennelse :

http://fortune.com/2016/04/11/goldman-sachs-doj-settlement/

Nå er det selvfølgelig flere store aktører her , men Goldman Sachs har  vært den mest tydelige og "flinkeste".

Anvendt etikk internt i konsernet ser heller ikke helt bra ut - i en aroma av dyr vin. 

(19.jan.2008  - Daily Mail) ;

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-5286881/Goldman-Sachs-chiefs-PA-stole-860-000-wine-him.html

Da jeg var ung holdt økonomene seg i regnskapsavdelingen , juristene i juridisk avdeling og ledelsen var fagfolk .Det var enkel logikk og  det fungerte pussig nok ganske bra -sett i et langsiktig perspektiv for bedriftens fremtid, selvfølgelig.

 Med politikk med langsiktig målsetting : en nasjon med sunn verdiskaping og økonomisk sikkerhet.

 Det er ikke det vi ser i dag , hverken i Norge eller EU.

Useriøse politikere som leker finansmagnater med andres penger og som lar seg styre av komplett useriøse aktivister  vil gi en forventet konsekvens.

Dersom man da ikke gambler på at lykken er bedre enn forstanden?

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere