Thor Ivar Hornnes

Leder FreshMind, medleder Nådekirka Kristiansand
34

Hvis helvete er virkelig...

Den grusomme helveteslæren, samt læren om evigvarende adskillelse eller utslettelse, er bygd på et forferdelig gudsbilde, en forvrengning av kjærlighets-begrepet og flere feiloversatte bibeltekster. Læren strider mot mange andre ting i boka og reiser en rekke betimelige spørsmål. Her er et lite knippe.

Publisert: 1. mai 2018  /  1024 visninger.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor gav ikke Gud tydelig advarsel mot å havne der i selve starten av Bibelen? Gud sa at straffen for å spise av treet med kunnskapen om godt og ondt var død—ikke ”evig liv i ild og svovel."

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble ikke Kain advart mot dette, eller Sodoma og Gomorra, eller noen av de som begikk de tidligste nedskrevne synder?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor advarte ikke Moses om denne skjebnen i De ti bud eller Moseloven som består av over 600 lover, påbud og advarsler? Loven redegjorde jo kun for velsignelser og forbannelser i dette livet.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor finner vi dets røtter i hedenske religioner istedenfor i Bibelen? Mange av de nasjonene som omringet Israel i GT trodde på en helvetes-lignende straff i livet etter døden fordi de tjente blodtørstige og onde guder, mens Israel bare lærte om graven, (sheol) og et håp om oppstandelse fra de døde.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble dette konseptet først åpenbart i hedningenasjoners religioner, og ikke til det som beskrives i Bibelen som Guds eget paktsfolk? Og hvorfor står det da så mange advarsler i GT mot å ta etter dem og lære deres veier?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor fortalte Gud jødene at å brenne sine barn levende til den falske guden Molok i Gehenna-dalen var fullstendig avskyelig i Hans øyne. Gud sa at noe slikt ”aldri har vært i mine tanker.” (Jeremia 32:35) Hvordan kunne Gud si noe slikt til Israel hvis Han planlegger å brenne størsteparten av Sitt eget skaperverk - Hans egne sønner og døtre - levende i et åndelig og evigvarende Gehenna som Han selv har skapt?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor var mesteparten av advarslene med hentydning til straff/Gehenna rettet mot Israel, særlig mot Herrens egne disipler så vel som Fariseerne, og ikke til de vi tradisjonelt tenker havner i helvete - ikke-troende syndere?

Hvis helvete er virkelig, tar vi ikke da vers ut av sin sammenheng når vi advarer ikke-jødiske syndere, som ikke er en del av den mosaiske pakten Gud gjorde med nasjonen Israel, om et helvete som en konsekvens for synd? Denne pakten og loven gjaldt jo aldri hedningene.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor har ikke stedsnavnet Gehenna/Hinnoms Dal blitt oversatt til helvete i GT, men bare i NT, i de vanlige norske bibeloversettelsene?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne apostelen Paulus, som hevdet selv han var spesielt utnevnt av Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene, si at han hadde erklært hele Guds råd (Apostlenes gjerninger 20:27), når han faktisk aldri konkret nevnte "Gehenna" i noen av sine brev? Hvis helvete er virkelig, ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette stedet gjentatte ganger?

Hvis helvete er virkelig, så har Adams fall hatt mye mer å si for menneskehetens tilstand i evigheten, enn Jesu død og oppstandelse. Paulus erklærte derimot i Romerbrevet 5 at Kristi seier er langt større enn Adams overtredelse. Hvis Paulus trodde på evig helvete for flesteparten av menneskene, hvordan kunne han skrive følgende vers:

”Altså: Som ett menneskes (Adams) fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes (Kristus) rettferdige gjerning til frifinnelse og liv FOR ALLE. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde DE MANGE til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre DE MANGE rettferdige." (Romerbrevet 5:18-19)

”Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik ALLE dør på grunn av Adam, skal ALLE få liv ved Kristus.” (1 Korinterbrev 15:21-22)

Hvis helvete er virkelig, hvorfor nevnes det ikke en eneste gang i noen av de evangelistiske prekenene i Apostlenes Gjerninger, som ble nedtegnet av de tidlige apostlene?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor kommer selve ordet fra det gammelengelske "Hel" som først dukket opp rundt 725. e.Kr. som et begrep på en underverden for de døde innen hedensk angelsaksisk mytologi?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor lover Salme 22 (en av de mest profetiske avsnittene i Skriften vedrørende Messias) at pga korset skal;

”ALLE jordens ender komme det i hu og vende om til Herren, og ALLE folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. ALLE jordens rikmenn skal ete og tilbe; for hans åsyn skal ALLE de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.” (Salme 22:28-30) (1930-oversettelsen)

Hvis helvete er virkelig, vil det si at Jesus mislyktes i sitt oppdrag? Han sa jo: ”for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.” (Johannes 12:47)

Hvis helvete er virkelig, og de fleste ender opp der, hvorfor sa da Jesus: "Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra (helkysō) ALLE til meg?" (Johannes 12:32)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan Efeserne 1:10 da snakke om å samle ALT i himmel og på jord i Kristus?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan da alt bli underlagt Kristus? (1 Korinter 15:28, Filipperne 3:21, Hebreerne 2:8)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan det være seg at flere bibelord sier at hvert kne vil bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre? (Jesaja 45:23, Romerne 14:11, Filipperne 2:10). For "ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd" (1. Korinterbrev 12:3) og enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst (Romerne 10:13).

Hvis helvete er virkelig og Gud sendte Jesus for å redde folk fra det, kan vi virkelig si at ved Ham [Jesus] har Herrens vilje fremgang, siden tradisjonell lære om et valg før døden vil innebære at bare et fåtall i menneskeheten blir frelst? (Jesaja 53:10 og 55:11)

Hvis helvete er virkelig, og djevelen er den som narrer folk til å ende opp der, er ikke han da til syvende og sist vinneren i krigen om antall sjeler? Hvordan kan vi da med sannhet kalle satan den beseirede fiende og Kristus for seierherre?

Hvis helvete er virkelig og mesteparten av menneskeheten kommer til å bli låst i en konstant døds-lignende tilstand av pine uten noen sjanse til å omvendes eller unnslippe, hvordan kan vi da forstå og fryde oss i det faktum at Jesus gjorde ende på døden og han som har dødens makt (satan)? (Hebreerne 2:14-15, 1 Johannes 3:8, Hosea 13:14, 1 Korinter 15:55, 1 Korinter 15:25)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan herreveldet bli stort og freden være uten ende? (Jesaja 9:7)

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne Jesus og Hans disipler undervise at frelse var å bli reddet fra et sted som ikke engang var omtalt i deres gamle Skrifter? (Det tradisjonelle helvetes-konseptet eksisterer jo ikke i GT.) Og hvis Han introduserte temaet for første gang, hvorfor gjorde Han det så nonchalant, som om tilhørerne Hans allerede forstod hva Han snakket om?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan det samtidig være sant det som Jesus sa til Tomas i Johannes 14:7: ”Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” Jesus tilgav jo alle sine fiender. Han hverken straffet eller torturerte noen!


Konklusjon

Dette er bare lite utvalg argumenter. Våger vi å prøve helvete på Jesu karakter, et ikke-forvrengt kjærlighetsbegrep, og på de (ekstremt dårlige) fruktene denne fryktforkynnelsen har skapt gjennom historien, så kollapser hele denne djevelske læren fullstendig sammen.

Det finnes rett og slett ikke et helvete, en evigvarende adskillelse, utslettelse, eller barbarisk torturkammer der Gud skal torturere sine egne barn i evighet hvis de ikke ber frelsesbønnen før de dør. Helvete er en løgn fra satans munn som har plagd mennesker lenge nok!

Over hele verden ser vi at flere og flere får øynene opp for sannheten. Guds rykte er i ferd med å renvaskes, og det skal snart bli åpenbart for hele menneskeheten at;

Gud er bare god. Han er akkurat som Jesus!

www.freshmind.no
www.nadekirka.no

Spørsmålene i artikkelen er basert på en liste hos den engelskspråklige (noe er oversatt til norsk) nettsiden tentmaker.org. Denne siden inneholder mye interessant stoff mot helveteslæren og argumenter for at Gud til slutt vil gjenopprette alle ting.

6 liker  
Kommentar #301

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
. Men hvis det er slik som du sier, hvis jeg har forstått deg rett, at vi er Israels barn, så skal vi troende i dag altså arve 1000-årsriket. Hvis dette er rett, hvem er så hedningene?  (Jeg mener ikke at å være uenige i dette og ha ulikt syn angående dette angår vår frelse)....men det er etter mitt syn avgjørende for hvordan vi skal FORSTÅ NT, og forstår vi det ulikt, så tror jeg ikke det heller angår vår frelse, men for meg personlig er det jeg nevner "et problem" uten at jeg har rett til dømme andre som ikke deler mitt "problem".

Det står både i Tanakh/Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente at Guds Ord varer til evig tid. Da vil det ikke etter en viss tid plutselig ikke være gyldig eller ikke Guds vilje lengre.

“Gresset visner og blomsten faller av, men Herrens Ord varer til evig tid.” 1. Peters brev  1, 24-25 og Jesaja 40, 8.

Betyr det at Loven settes ut av kraft?

“Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt derifra!” Tvert imot stadfester vi loven.” Romerbrevet 3, 28-31.

APGJ 15 har kanskje svaret for deg. Jeg minner om apostelmøtet i Jerusalem der Paulus er til med.

Det er ingen forskjell i frelse, eller i løftene til jøder og til hedninger som tror.  Vi er alle del i løftene og i lovnadene.  APGJ 15. 7-11

Troen frelser slik troen ga Abram/Abraham frelse.

 

Kommentar #302

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Full støtte fra meg

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det står både i Tanakh/Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente at Guds Ord varer til evig tid. Da vil det ikke etter en viss tid plutselig ikke være gyldig eller ikke Guds vilje lengre.

“Gresset visner og blomsten faller av, men Herrens Ord varer til evig tid.” 1. Peters brev  1, 24-25 og Jesaja 40, 8.

Betyr det at Loven settes ut av kraft?

“Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt derifra!” Tvert imot stadfester vi loven.” Romerbrevet 3, 28-31.

APGJ 15 har kanskje svaret for deg. Jeg minner om apostelmøtet i Jerusalem der Paulus er til med.

Det er ingen forskjell i frelse, eller i løftene til jøder og til hedninger som tror.  Vi er alle del i løftene og i lovnadene.  APGJ 15. 7-11

Troen frelser slik troen ga Abram/Abraham frelse.

Her støtter jeg Bjørn Erik fullt ut. Til slutt vil den gamle og nye pakt samles til en helhet, og det som er stykkevis og delt vil avløses og heles av det fullkomne - som kommer.

Nå er det jo du, Åge, som har tatt initiativet til denne bredden i drøftingene på tråden. Svarene mener jeg er ganske så klare, for det er direkte skriftreferater som er grunnlaget.

Kommentar #303

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja, Tore, jeg har tatt initiativet til denne debatten, så jeg anklager slett ingen som er uenig med meg. Tvert imot, jeg ber om andre sitt syn for det jeg selv opplever i Guds ord som "problematisk", så alle innspill takker jeg for.

1 liker  
Kommentar #304

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Til slutt vil den gamle og nye pakt samles til en helhet, og det som er stykkevis og delt vil avløses og heles av det fullkomne - som kommer.

Det er vel det Paulus forteller oss i Gal 3, 23-29

23 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26 For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Kommentar #305

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ganske så sant ja....

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er vel det Paulus forteller oss i Gal 3, 23-29

23 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26 For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Ikke sant? Det igjen er også en opplysning Åge må ta i betraktning, for han får det ikke helt til å rime med hva 1000 års riket egentlig er. Tusenårsriket befinner seg ikke i "denne verden", selv om det skjer på denne jorden.

Tusenårs riket skjer på en ny jord, en fornyet utgave av denne jorden, og er Gudsriket på jorden, uten at noe urent kan, eller skal være der - da har det fullkomne kommet.

1 liker  
Kommentar #306

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Bjørn Erik, Åge - ta en titt

Publisert rundt 3 år siden
Kommentar #307

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"jøde og greker" - Apg. 28, 28 - Ef.brevet

Publisert rundt 3 år siden

Tore, "Jøde og greker"....hva er greker? Er det oss "hedninger"?

Hvis jeg sier "jøde og greker"  betyr jøde og proselytt (= de hedninger som hadde konvertert til jødedommen), hva da?  For da Paulus endelig ga  opp jødene og proselyttene (greker) i Apg. 28, 25-28, så ble frelsen overgitt oss hedninger, dette skjedde i ca år 62, så hører vi aldri Paulus nevne  uttrykket "jøde og greker" mer.

Jødene skulle jo være Guds utvalgte folk, ha en særstilling på jord over alle andre nasjoner. Jesus kom og tilbydde dem dette riket="Guds rike"= "Kingdom of God" i engelske bibler=1000-årsriket, men tok ikke imot det. De ble derfor ikke i noen særstilling som folk mer, de ble likestilt med oss hedninger og frelst på lik linje med oss i Kristi legeme, se Ef. 2, 14 ff. Så NÅ er det ingen  forskjell på jøde og hedning ("de t" i v.14) mer.....inntil hedningenes fylde og eiendomsfolkets (Israels barns) forløsning (se kap. 1 v 14). Men EN GANG vil HELE Israel bli frelst, 10000-årsriket bli opprettet og jødenes stilling som Guds utvalgte folk bli gjenopprettet.

Så lenge Paulus talte til "JØDE OG GREKER" var ennå ikke håpet om at jødene ville ta imot tilbudet fra Jesus om "Guds rike" (KINGDOM og God). Gud hadde gitt dem et nådens år= Jesu levetid, han virksomhet vart i 3 år, og et nytt nådens år med 30 års forkynning av de 12 apostlene og Paulus, fram til Apg. 28, 25-28. Ikke lang tid etterpå kom dommen for jødene, tempelet nedbrent og ruinert, jødene skremt og forvist fra landet. Paulus skrev Efeserbrevet rett etter "siste forsøk på å tro på "Guds rike" i Apg. 28. Da var det ingen vei tilbake for jødene, de ble "nedgradert" som Guds utvalgte folk, stilt på linje med oss hedninger, frelst av nåde uten loven, men vil bli "oppgradert" igjen ved Jesu 2. komme til jord. Men da er Guds menighet opprykket i ett nu i en sky ved Jesu komme i himmelrommet (ikke til jorden), da skal jødene bli frelst i den store trengsel. "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN" Matt. 5, 5. Saligprisningene i Matt. 5 gjelder for jødene når Jesus har frelst dem ved sitt 2. komme til jorden, det er ikke for oss hedninger, vi er allerede opprykket når det skjer.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere