Christian Lomsdalen

Lektor
24

Kirkeasyl, en nødvendig sikkerhetsventil

Som humanist er jeg er prinsipielt enig i at samfunnet ikke kan akseptere at trossamfunns lokaler skal fungere som lovløse eller straffefrie. Jeg tror allikevel at kirkeasyl fremdeles er en nødvendig sikkerhetsventil.

Publisert: 28. mar 2018

Mitt utgangspunkt er at kirkeasylet ikke bør fjernes nå. Det er fordi jeg ser problematiske sider ved den norske behandlingen av enkeltskjebnene som kommer til Norge for å søke trygghet – fordi systemet ikke fungerer. Som humanist anser jeg at vi som samfunn har ansvar for våre medmennesker, også der hvor rettstaten feiler.

Vi vet at UDI og UNE manglende kunnskaper om blant annet kristendom, islam og det å leve som LGBTIQA+-person. Det har blitt bevist gjennom mangfoldige nyhetssaker, nå sist når UDI ikke visste at kristendommen anser 25. desember for å være Jesus fødselsdag. Vi har også sett saker fra England hvor ateister har blitt nektet asyl på grunn av manglende kjennskap til Platon og Aristoteles.

Verre er det at Norge sender mennesker tilbake til land som er langt fra trygge. Selv uten tilleggsbelastningen av å være ung og uten familie, LGBTIQA+-person, eller konvertitt. Retur av mennesker til internflukt og til land som Eritrea eller Afghanistan hårreisende.

Ut i fra et likebehandlingsperspektiv og et juridisk perspektiv er det soleklart at kirkeasylordningen er uheldig. Det er dypt problematisk om det skal være lommer i det norske samfunnet hvor norsk lov ikke skal gjelde. At ordningen ikke er knyttet til hellighet eller det hellige rom, men til en respekt for kirken forsterker det problematiske.  Nå er det mulig å søke tilflukt i bygningene til forskjellige kristne trossamfunn og retninger, men ikke hos «oss andre». 

Frem til vi kan se at Norge behandler mennesker med beskyttelsesbehov på en god måte må kirkeasylet bestå. Til vi ikke lenger sender mennesker tilbake til utrygge områder, og til vi er sikre på at UNE og UDI forstår problematikken som konvertitter og LGBTIQA+-personer står ovenfor. Derfor er kirkeasylordningen nødvendig som en sikkerhetsventil, dessverre.

 

Publisert i Vårt Land 28. mars 2018.

2 liker  
Kommentar #1

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er kirkeasylordningen nødvendig som en sikkerhetsventil, dessverre.

Helt enig i din konklusjon , men noen av premissene syntes for meg noe mangelfulle , eller sågar feilaktige .

For det første , kirken eller kirkerommet er slett ikke hevet over norsk lov ,  det er det heller ingen så vidt jeg vet som hevder . Norsk lov gjelder der som over alt ellers i kongeriket .

For det andre , kirkeasyl er ikke regulert av norsk lov , og kan således heller ikke oppheves av loven , m.a.o. ingen verdslig myndighet kan oppheve noe den ikke selv har innført . Men, norske myndigheter kan suverent unnlate å respektere kirkeasyl , de kan når som helst avbryte et pågående asyl , og ingen verdslig makt (eller geistlig for den del) han hindre det . Det er kun et spørsmål om politisk vilje til å avbryte , eller som per i dag , å opprettholde fenomenet kirkeasyl .

Og da er vi framme ved det unike ved denne ordningen . Den er ikke opprettholdt eller forsvart av noen institusjon som kan sette fysisk makt bak . Den består kun så lenge det er vilje til - og et ønske om at et slik fredet rom skal beså og respekteres .

For en kirkeasylant er dette det siste halmstrå av håp om redning fra noe som oppleves som potensielt livstruende , i den ultimate tillit til at asylet blir respektert.

Således mener jeg det er særdeles korttenkt å ivre for at ordninger må avvikles kun fordi det kan finnes eksempler på at den kanskje har vært utnyttet ,eller at den per i dag stort sett bare benyttes av asylsøkere som har fått avslag og således etter loven skal utsendes . For ingen er gitt å spå hva som kan komme engang i fremtiden , eller hvem som kan bli den neste med akutt behov for beskyttelse .

For en ting er sikkert , er ordningen først gått ut av bruk og ikke lengre akseptert/respektert , vil den neppe noensinne kunne tas i bruk på igjen . I tillegg mener jeg den også i høyeste grad virker sivilisasjonsbyggene fordi den utelukkende hviler på tillit , og ingen maktbeskyttet lovregulering . 

Kommentar #2

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg kan se hvorfor du mener at premissene mine er gale. Jeg vil allikevel forsvare dem. Det at vi har en ordning med kirkeasyl hever i seg selv kirkerommet utenfor den vanlige rettspraksisen. At dette er formulert i et brev med direktiver sendt fra justisdepartementet i stedenfor å bli formulert i lov eller forskrift endrer ikke nevneverdig på dette. Det medfører at kirkeasylantene får mindre rettsvern enn de ville fått om ordningen var juridisk bedre fundert, men ordningen eksisterer likefullt med dagens "tekst".

Når politiet velger å la være å hente ut noen som ikke lenger har lovlig opphold i riket, fordi de "tilfeldigvis" befinner seg i en kirke så er det å sette kirkerommet utenfor vanlig praksis.

Jeg er forøvrig uenig med deg i at det ikke er noen makt som opprettholder kirkeasylet. Det er staten som opprettholder kirkeasylet selv om det er staten som det blir lagt begrensninger på.

Kommentar #3

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

"Det at vi har en ordning med kirkeasyl hever i seg selv kirkerommet utenfor den vanlige rettspraksisen."

Jeg mener nei , kirken og kirkerommet er fortsatt underlagt norsk lov , men staten har pålagt seg selv ett helt konkret unntak fra loven i direktivs form , nemlig retten til med makt å ta seg inn i kirkerommet for å avslutte et kirkeasyl.

"Når politiet velger å la være å hente ut noen som ikke lenger har lovlig opphold i riket, fordi de "tilfeldigvis" befinner seg i en kirke så er det å sette kirkerommet utenfor vanlig praksis."

Utenfor vanlig praksis ja , det er gjort et konkret unntak fra loven , men det betyr slett ikke at ikke loven generelt også gjelder i kirkerommet , og det er absolutt forskjell på et direktiv og en lov .

"Jeg er forøvrig uenig med deg i at det ikke er noen makt som opprettholder kirkeasylet. Det er staten som opprettholder kirkeasylet selv om det er staten som det blir lagt begrensninger på."

Et definisjonsspørsmål, men jeg er ikke enig i din def. Staten opprettholder ikke kirkeasylet , det er det den enkelte asylant i samspill med kirken som gjør . Staten bare avstår fra å avbryte asylet , per i dag iht. det ovenfor omtalte direktiv .

Når jeg skrev" Den er ikke opprettholdt eller forsvart av noen institusjon som kan sette fysisk makt bak" , så var det i betydningen at det er ingen som fysisk passer på eller som kan forhindre at noen tar seg inn i kirkerommet for med makt å avslutter asylet.

Og for å gjenta , det unike med kirkeasylet er nettopp at den utelukkende hviler på tilliten til, og viljen til å respektere kirkerommet som  fredet rom . Tillit og vilje er stikkordene for at jeg mener at dette også i høyeste grad virker siviliserende og oppdragende på både enkeltindivider og samfunn .


Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja da så.

Publisert rundt 4 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Som humanist er jeg er prinsipielt enig i at samfunnet ikke kan akseptere at trossamfunns lokaler skal fungere som lovløse eller straffefrie. Jeg tror allikevel at kirkeasyl fremdeles er en nødvendig sikkerhetsventil.

Kirker har som kjent ingen nytteverdi for humanister,men når en ideologi er viktig nok kan til og med kirkegang på permanent basis men på ubestemt tid være bra for noen....

2 liker  
Kommentar #5

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Interessant påstand, mange humanister er glad i kirker. Vi tror bare ikke nødvendigvis på det som prekes der og vi kjemper for likebehandling.

Ellers er jeg litt usikker på hva slags ideologi du sikter til. Omsorg for medmennesker er da ikke nok til å kalles en ideologi...

1 liker  
Kommentar #6

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kirker har som kjent ingen nytteverdi for humanister,men når en ideologi er viktig nok kan til og med kirkegang på permanent basis men på ubestemt tid være bra for noen....

Kan du forklare litt nærmere hva du mener med denne påstanden Holt ? Er du for eller imot kirkeasyl , og skal det evt. være begrensninger på hvem det skal gjelde for ?

Din kommentar syntes en smule uklar . 

Kommentar #7

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Ut i fra et likebehandlingsperspektiv og et juridisk perspektiv er det soleklart at kirkeasylordningen er uheldig. Det er dypt problematisk om det skal være lommer i det norske samfunnet hvor norsk lov ikke skal gjelde. At ordningen ikke er knyttet til hellighet eller det hellige rom, men til en respekt for kirken forsterker det problematiske.  Nå er det mulig å søke tilflukt i bygningene til forskjellige kristne trossamfunn og retninger, men ikke hos «oss andre». 

Jeg er enig i mye av det du skriver, inklusive hovedkonklusjonen. Den nåværende innvandringspolitikken kan få umenneskelige følger, noe vi heldigvis kan være enige om på tvers av livssyn. Dessuten vil neppe kirken skutte med kirkeasyl selv om politikerne ber om det, så vidt jeg har skjønt ser de dette som en forpliktelse. Følgelig kan vi få flere scener der politiet drar asylsøkere ut av kirkene med makt, noe som skapte sterke reaksjoner for kort tid siden. 

Prinsippet om likebehandling mellom livssyn kan jeg ikke helt se er relevant her. Det har ikke blitt utslagsgivende for konklusjonen din tydeligvis, men du tar det opp i avsnittet overfor.  I den grad det er snakk om rettigheter her så er det vel de som har søkt tilflukt i kirkene som har fått dem, ikke kirken selv. Det er ikke kirkene som får amnesti, de motsetter seg ikke aktivt politiets håndhevelse av vedtak. Det kunne vært straffbart, men det handler ikke om det. Det handler om hva som gjøres når noen søker tilflukt i kirken og kirken mener de ikke kan kaste dem ut. En pragmatisk løsning selv om det ligger noen tradisjoner bak. 

Kommentar #8

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Prinsippet om likebehandling mellom livssyn kan jeg ikke helt se er relevant her

Helt korrekt .

Kommentar #9

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Omsorg for medmenneske er er ikke nok til å kalles en ideologi

Publisert rundt 4 år siden

Hvordan løser Humanetisk Forbunde omsorg for mennesker utover å debattere hva kirken gjør og ikke gjør?? Gjør man ingenting, bør man vel heller ikke kommentere ande???

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere