Kris Guleng

Pedagog og kunstner
5

Myten om 'drukkenskap' i Ånden

Den kanskje aller mest hardnakked myte innen den karismatiske kristenheten i dag handler om at Den Hellige Ånds fylde bidrar til at man blir 'drukken' og oppfører seg som om man var full på alkohol. Det begrunnes med at da disiplene ble fylt av DHÅ på pinsedagen, så ble de beskyldt for å være fulle. Implikasjonen er at siden de fikk dette stempelet, så var det nettopp fordi de var fulle. Men hva sier Bibelen?

Publisert: 2. mar 2018  /  556 visninger.

Apg 2:5-13:
"5 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen.  6 En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt.  7 Forskrekket og forundret spurte de: 'Er de ikke galileere, alle disse som taler?  8 Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål

9 Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10 Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11 jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!’ 12 De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: 'Hva er dette for noe?’ 13 Men noen gjorde narr av dem og sa: 'De har drukket seg fulle på søt vin’.

14 Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem: «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! 15 Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen.”

Her ser vi to sentrale momenter:

A) Disiplene oppførte seg ikke som fulle, det står ikke noe om deres adferd i det hele tatt. Det står at de forkynte evangeliet på de tilreisendes morsmål, altså på fremmede språk. For å kunne gjøre dette, måtte de nødvendigvis være helt nykter og 'rusfri'. En beruset person evner ikke å forkynne evangeliet klart og tydelig. Tvert imot, en full person vil snøvle og sjangle og være ute av stand til å formidle noe meningsfullt i det hele tatt.

B) Disiplene ble ikke anklaget for å være fulle. Tilhørerne ble forvirret av det spesielle språkmirakelet som DHÅ forårsaket. De skjønte ikke hva dette dreide seg om, og noen av dem gjorde narr av dem, altså hånet, spottet, og harsellerte med disiplenes overnaturlige språklige evner. De oppførte seg ikke som fulle for deretter å bli beskyldt for å være det. De oppførts seg helt nyktre og ble spottet fordi folk var forvirret på hvorfor disse enkle mennene var så språkbegavet helt plutselig.

Åndsdåpen på pinsedagen var et språkmirakel, og ikke en beruselsessituasjon. Dette underbygges av andre skriftsteder som understreker at Den Hellige Ånds kraft ikke handler om beruselse.

Gal. 5:22:
"Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse."

En drukken person mangler selvbeherskelse. DHÅs frukt er altså motsatt av det som denne myten påstår. For å kunne forkynne det sanne evangelium trenger man sann selvbeherskelse fra DHÅ.

Ef. 5:17-18:
"Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden."

Her sier Paulus at det er stor forskjell på å være full på alkohol og å være fylt av Ånden. Det står i stor kontrast til hverandre! Det er så stor forskjell på dette, at det er umulig å trekke den konklusjon at man blir 'full' av DHÅ. Vi skal forstå hva som er Herrens vilje, og det er å ha selvbeherskelse. Vi må skille mellom å være fylt (inspirert og nykter) og å være full (drukken og mentalt sløv).

1Tim 3:8:
"På samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med to tunger, de må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skammelig vinning."

En diakon skal ikke oppføre seg som full pga vin, og dermed er det en selvfølge at han heller ikke skal være full pga en el. annen åndskraft som bidrar til at man blir det. Man skal være nykter, klar, selvbehersket og forstandig. Er man full, er forstanden tilsløret.

Konklusjonen er klar: på pinsedagen oppførte disiplene seg slett ikke som fulle! De ble derimot spottet med dette utsagnet. Å påstå at spotterne hadde rett, blir å ta feil side i dette spørsmålet. Spotterne tok feil. Det er derfor det kalles spott. De hadde ikke rett, de drev gjøn med dem. Ta for all del ikke parti med spotterne!

Gal 6:7-8:
"Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.  8 Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden."

Peter avkreftet på det sterkeste at disiplene var fulle på pinsedagen! Når han gjorde det, bør vi også gjøre det. Peter var tilstede, han opplevde selv dette språkmirakelet. Han vet hva han snakket om. Og han visste at dette ikke var noen form for ‘drukkenskap’.

Det er fordi man ikke er beruset når man fylles av DHÅ, at det advares mot vinens beruselse. Beruselse gjør en person ute av stand til å forkynne, forstå sin synd, eller å foreta seg noe konstruktivt i det hele tatt av Åndens frukter. DHÅ er gitt som utrustning og kraft til å gjøre noe, fungere bedre enn man gjør i egen kraft, for Gud, - og ikke å bli satt ut av funksjon som ved beruselse. Dette ligger i hele sakens natur og sier egentlig seg selv. Ikke tro på myten om at Den Hellige Ånds fylde bidrar til 'drukkenskap'. Det er løgn.

11 liker  
Kommentar #1

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Godt innlegg!

Publisert over 3 år siden

I forbindelse med siste avsnittet i innlegget ditt vil jeg legge til at det er "Guds nåde som opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i denne verden som nå er..." Tit. 2, 12.

"For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag." Fil. 2, 13.

3 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I tillegg vil jeg bare påpeke at åndsdåpen på pinsedagen ikke bare var et språkmirakel, det var en oppfyllelse av løftet Jesus ga dem før han ble korsfestet, at han skulle sende en "mellommann", DHÅ, for at den skulle lære dem alt det Kristus hadde fortalt dem....og for at de ikke skulle være alene når han drog bort fra denne jorden.

3 liker  
Kommentar #3

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Spiritus contra spiritum

Publisert over 3 år siden

var C.G.Jungs beste råd til en samtidig alkoholiker. 

 

Jeg skjuler ikke min hang til alkohol. Jeg dør heller pære full og skyldig enn from og selvbedradd.

1 liker  
Kommentar #4

Kris Guleng

5 innlegg  28 kommentarer

Den store sammenhengen

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
det var en oppfyllelse av løftet Jesus ga dem før han ble korsfestet, at han skulle sende en "mellommann", DHÅ, for at den skulle lære dem alt det Kristus hadde fortalt dem....og for at de ikke skulle være alene når han drog bort fra denne jorden.

Takk for responsen! Jeg er helt enig med deg i dette utsagnet ditt. Åndsutgytelsen under høytiden shavuot (ukehøytiden kalt pinse) hadde en overordnet hensikt med flere innholdskomponenter, hvorav en av dem var det du presiserer. Min hensikt var ikke å gå inn på den store sammenhengen bak pinsen, men å oppklare den bestemte myten om angivelig 'drukkenskap' ved en kort analyse av den teksten det gjelder og som blir misbrukt til inntekt for denne bibelstridige myten. 

2 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dypest sett vil enhver avklaring av myter ha liten eller ingen verdi uten å sette avklaringen i lys av Kristus.

Kommentar #6

Kris Guleng

5 innlegg  28 kommentarer

Høytidene er om Jeshua

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dypest sett vil enhver avklaring av myter ha liten eller ingen verdi uten å sette avklaringen i lys av Kristus.

Ja, enig. Jeg glemte å presisere at JHVHs høytider handler nettopp om Jeshua. De har historisk og profetisk innhold i hht. Messias.

1 liker  
Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Nyfrelstes glede...

Publisert over 3 år siden
Kris Guleng. Gå til den siterte teksten.
Dette ligger i hele sakens natur og sier egentlig seg selv. Ikke tro på myten om at Den Hellige Ånds fylde bidrar til 'drukkenskap'.

I 2.Mos 15:20 leser vi om Mirjam  som uttrykker glede for å være frelst fra Faraos vrede.  Den samme glede finner vi igjen i dag hos Evangeliesenternes og andre som arbeider i belastede miljøer hvor nyfrelste priser Herren på sin måte for å være frelst fra syndens fengsel.   Slike ekstatiske møter er vel noe av det mest konkrete man kan oppleve av Gal 5:22 sin Glede.   Der synden var stor er nåden enda større og gleden er enorm. Vi må ta vare på denne stunden - den kommer ikke igjen.  Overgangen fra en type drukkenskap til en annen type drukkenskap er i disse miljøene synlig positiv.

1 liker  
Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjuler ikke min hang til alkohol. Jeg dør heller pære full og skyldig enn from og selvbedradd.

Hehe, dagens ...  :)

Kommentar #9

Kris Guleng

5 innlegg  28 kommentarer

Å skille mellom åndene

Publisert over 3 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Der synden var stor er nåden enda større og gleden er enorm. Vi må ta vare på denne stunden - den kommer ikke igjen.  Overgangen fra en type drukkenskap til en annen type drukkenskap er i disse miljøene synlig positiv.

Jeg er helt enig med deg i at den nyfrelses glede over å vende om og finne Jeshuas nåde og rettledning for et frelst liv, er fantastisk. Denne gleden harmonerer med bibelens Hellige Ånd. For hans oppgave er å 'overbevise om synd, rettferdighet og dom'. Men det er ikke det jeg sikter til i min artikkel. 

Disse kortene må ikke stokkes. De ekstremkarismatiske miljøene i dag promoterer en form for åndsfylde som har fremmed opphav, og som ikke harmonerer med bibelsk sann Hellig Ånd. Det er ikke min hensikt å peke ut personer eller menigheter, men det eksisterer desverre en sammenblanding, i mange kristnes forestilling, av DHÅs fylde og urene åndsmakters 'drukkenskap'.

Derfor er det maktpåliggende å gå til Skriften for å se hva som faktisk skjedde på pinsedagen ved utgytelsen av DHÅ. Apostlene ravet ikke 'fulle' omkring, snøvlet mens de snakket, sjanglet og falt omkull. De lå ikke på bakken, kravlet og rullet rundt i sterke kroppslige rykninger og spasmer mens de utstøtte dyrebrøl og ustoppelig hysterisk latter eller annen form for skriking. De var helt nyktre og ved sine fulle sansers samling. De hadde selvbeherskelse og kontroll på sin egen kropp og psyke.

Men de fikk andre språk! Dette var ikke kaotisk og rotete, det var ryddig og ordentlig, bare veldig forvirrende for de som hørte på, de skjønte ikke at ulærde menn plutselig behersket alle språkene fra de landene som de tilreisende kom ifra. Apostlene var fiskere, ikke akademikere! Så hvor kom denne spesielle språk-kompetansen fra? Ikke rart de undret seg!

Alt dette må vi til selve teksten (og analysen av den) for å se og forstå. Vi kan ikke legge inn i teksten det som ikke står der eller det som måtte foregå i dagens kristne landskap. For da mister vi eksegesen og begår eisegese (bakvendt tolkningsmetode.) Dagens ekstremkarismatikk, særlig fra USA, har manifestasjoner som strider på det aller groveste imot det som beskrives i Ap.gj. 2 om dåpen i DHÅ og det språkmirakel som skjedde og som forbauset samtlige av de tilreiste besøkende jødene som var kommet til Jerusalem for å markere høytiden shavuot (pinse).

Det vi må skille mellom er å være 'fylt av' (filled with) kontra å være 'full av' (drunk by). Ikke stokk disse begrepene, det leder til forkleinelse for Guds Ord og forførelse av kristne som ikke har sett denne sammenhengen og stoler blindt på det som visse forkynnere formidler. Det er Ordet som er vårt lys og vår lykt, ikke mennesker, 'profeter', massemøter, møtestemninger, kroppsmanifestasjoner som harmonerer på en prikk med det bibelen beskriver som urene ånder.

4 liker  
Kommentar #10

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Liker mer "misjonsmøtene"

Publisert over 3 år siden
Kris Guleng. Gå til den siterte teksten.
Dagens ekstremkarismatikk, særlig fra USA,

For meg har alle trosuttrykk en mening - slik skaperen skapte dyrene med en hensikt.  Men den originale pinsedagen lignet nok mer på "misjonnærhistoriene" som forteller varianter av om "tungetale" inne i bushen et sted hvor innfødte som forteller misjonnæren på østfolddialekt at du må ta kontakt hjem for noen trenger din hjelp der.. 

Dagens "åndelige uttrykksformer" er for meg "Guds" reklamepersonell - som konkurrerer om medienes oppmerksomhet og samler  givere til "guds alter" med en fantastisk forestilling. Noen sår - andre vanner - noen høster. Vi har alle forskjellige oppgaver i guds hage.

Kommentar #11

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kris Guleng. Gå til den siterte teksten.
Det er fordi man ikke er beruset når man fylles av DHÅ, at det advares mot vinens beruselse. Beruselse gjør en person ute av stand til å forkynne, forstå sin synd, eller å foreta seg noe konstruktivt i det hele tatt av Åndens frukter. DHÅ er gitt som utrustning og kraft til å gjøre noe, fungere bedre enn man gjør i egen kraft, for Gud, - og ikke å bli satt ut av funksjon som ved beruselse. Dette ligger i hele sakens natur og sier egentlig seg selv. Ikke tro på myten om at Den Hellige Ånds fylde bidrar til 'drukkenskap'. Det er løgn.

Bra!

Fylt av Den hellige ånd er man egentlig ikke seg selv lenger. Man er annerledes og av noen kan det muligens antas som om man er påvirket av alkohol. Det kan ikke bli mer feil. Ingen er mer tilstede og mer edru enn den som er fylt av Den hellige ånd.

4 liker  
Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kris Guleng. Gå til den siterte teksten.
Den kanskje aller mest hardnakked myte innen den karismatiske kristenheten i dag handler om at Den Hellige Ånds fylde bidrar til at man blir 'drukken' og oppfører seg som om man var full på alkohol.

Jeg tror ikke dette er noen "hardnakket myte" innen den karismatiske kristenheten, men den finnes.

Jeg skal aldri glemme da jeg for ganske mange år siden tolket en forkynner fra England, som også var en god venn av meg. Han forkynte akkurat dette. Da gjorde jeg noe som heller aldri han vil glemme: Jeg stanset opp og fortalte ham at dette ville jeg ikke oversette.

For meg fortonet det seg som på grensen til blasfemi. For hva skjedde da de troende ble fylt med Den hellige ånd på Pinsedagen? Apostelen Peter forble klinkende edru og benyttet anledningen til å forkynne evangeliet for alle utenfor som hørte på.

2 liker  
Kommentar #13

May-Britt Tjomsås

0 innlegg  1 kommentarer

Åndens gaver

Publisert over 3 år siden

Gaven til å prøve ånder synes å være plassert på nederste hylle i dag. Få trakter etter den, og de som har den kan aldri måle seg i popularitet sammenlignet med dem som taler "profetisk".

1 liker  
Kommentar #14

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Troen kommer av forkynnelsen.

Publisert over 3 år siden
May-Britt Tjomsås. Gå til den siterte teksten.
Gaven til å prøve ånder synes å være plassert på nederste hylle i dag.

Prøve åndene er det motsatte av rett-troenhet. Det er en stor nådegave som går på bruke Guds navn og ikke missbruke det.  For å prøve åndene må man kunne å bruke Guds navn.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere