Hilde Brekke Møller

3

Vår Gud han er som Marcus Borg?

«Gjenoppdag kristendommen» baserer seg på et Jesusbilde som verken representerer evangelienes Jesus, kirkens tro på ham, eller bredt anerkjente konklusjoner blant forskere.

Publisert: 14. feb 2018

av Hilde Brekke Møller, studiedirektør på MF; og Ole Jakob Filtvedt, postdoktor i Det nye testamentet ved MF

På dagen 500 år etter at Martin Luther offentliggjorde sine teser, den 31. oktober 2017, var det boklansering på Litteraturhuset i Oslo. Det hele var ladet med positive forventninger. Tittelen på boken som skulle lanseres var Gjenoppdag kristendommen. Bjørn Eidsvåg og den nyvalgte biskopen Kari Veiteberg var blant gjestene. Dette var en stor begivenhet, og folk møtte opp. Boken har også generert mye debatt i ettertid, og den har fått påfallende mye positiv omtale. Man kan få inntrykk av at den representerer noe nytt og viktig, som kirken snarlig må forholde seg til og tenke igjennom. Det er det grunn til å stille spørsmål ved.


Reformatoren. Mannen som er tiltenkt rollen som reformator av kristendommen, heter Marcus Borg. Vi som er forskere på Det nye testamentet, forbinder Borg først og fremst med The Jesus Seminar. Seminaret var et storstilt, nordamerikansk prosjekt som la til rette for at forskere kunne komme sammen for å avklare hva Jesus faktisk sa og gjorde. Seminarets mest aktive fase var på 1980- og 1990-tallet. De oversatte evangeliene på nytt, og la fargekoder på deler av tekstene. Dermed kunne menigmann enkelt se hvilke Jesusord «ekspertene» mente at Jesus hadde sagt, hvilke han bare kanskje hadde sagt, og hvilke ord han nesten helt sikkert ikke stod bak.

I sin samtid var The Jesus Seminar meget kontroversielt, både på grunn av måten forskerne jobbet på, og på grunn av resultatene som kom ut av prosjektet. Og selv om en del utenfor akademia kanskje satt igjen med inntrykket av at seminaret representerte «ekspertene», var det mange av de viktigste bibelforskerne som takket nei til å være med.


En nytolkning? Borgs tilknytning til The Jesus Seminar er relevant når vi skal forstå Jesusbildet og kristendommen som presenteres i boken hans, fordi det sier om hvordan Borg har arbeidet for å komme frem til sitt Jesusbilde. Gjenoppdag kristendommen kan gi inntrykk av at Borg ganske enkelt tilbyr en ny og mindre bokstavelig tolkning av bibeltekstene, der de kristne ordene gis en metaforisk betydning (s. 7–9).

En slik metaforisk lesning er ikke bare ment som en mulig måte å forholde seg til bibeltekstene på i dag. Den skal angivelig vise vei tilbake til en førmoderne og mer autentisk forståelse som samsvarer med Bibelen selv (s. 8). Resultatet passer likevel forbløffende godt inn i vår tid. Borgs Jesus er ikke opptatt av dom, synd, verdens ende eller betydningen av sin egen død. Han tenkte ikke på seg selv som Messias, og han var i alle fall ikke guddommelig. Ikke stod han opp fra de døde, heller; i alle fall ikke «faktisk» eller «legemlig». Borgs Jesus er en sosial reformator og et forbilde. Budskapet hans var at Gud «vil ha trivsel for oss alle» (s. 97).


Ikke evangelienes Jesus. Men vent nå litt, tenker du kanskje. Jesus sier da faktisk ganske mye om både dom, synd og en snarlig kommende katastrofe. I lignelsene til Jesus er det jo ikke bare et «innenfor», men også et «utenfor»? Hvor tok alle disse bibelversene veien? Kan man virkelig tolke seg bort fra alle disse utsagnene, helt til man sitter igjen med Borgs Jesus? Nei, det kan man ikke, og det vil faktisk også Borg være enig i.

I andre sammenhenger beskriver han evangelienes Jesus som eksponent for veldig mye av den kristendommen som han vil bort fra. Som forsker forklarer han dette med at den kristendommen han argumenterer imot i Gjenoppdag kristendommen, stammer fra fortolkninger av Jesus som ble til i tiden etter Jesu død. Disse ble så skrevet tilbake inn i evangeliene.

Selv om Borg også mener at teologiske ideer kan videreutvikles på positive måter etter påske, vil han i dette tilfellet mene at det skjer en negativ utvikling, der Jesu opprinnelige budskap forkludres. Den ekte og historiske Jesus bak evangeliene står derimot for den kristendommen som Borg selv har sansen for. Borgs metode er altså ikke bare å omtolke tekster. Deler av evangelienes fortellinger om Jesus må også kuttes bort.


Heller ikke «ekspertenes» Jesus. Borgs Jesus er altså ikke evangelienes Jesus, men det er heller ikke dekning for å si at hans tolkning av Jesus representerer «forskningens» eller «ekspertenes» Jesus. Det er ikke slik at kirken snarest må komme a jour med Borgs Jesus for å henge med i tiden. Sannheten er vel heller at tiden har løpt fra Borg. Som Jesusforsker er ikke Borg spesielt progressiv, og han er langt fra noen trendsetter. En skal lete både godt og lenge for å finne et oppdatert og anerkjent forskningsbidrag til den historiske Jesus som går god for de metodene som The Jesus Seminar la til grunn.

Selv blant de som har et meget kritisk syn på kildeverdien til evangeliene, er det stadig færre som tror at man kan gjøre som Borg, nemlig å destillere en sann og autentiske kjerne som man kan tilskrive den historiske Jesus selv, hvis man bare skreller vekk senere tradisjonslag. Det skyldes at man i dag er mindre optimistisk enn man før var, når det gjelder muligheten for å skjelne så skarpt mellom «ekte» og «uekte» Jesus-tradisjoner i evangeliene. Verken Borgs metode eller det Jesusbildet han ender opp med, kan sies å representere toneangivende forskning.


Dårlig utgangspunkt. Gjenoppdag kristendommen har blitt lansert som om den representerte startskuddet for en ny reformasjon og en vei tilbake til en sann og autentisk forståelse av Bibelen og Jesus. Det er grunn til å gi en mer nøktern beskrivelse av både boken og mannen som står bak den. Den kristendommen som presenteres i Gjenoppdag kristendommen, baseres på et Jesusbilde som verken representeres evangelienes Jesus, kirkens tro på ham, eller bredt anerkjente konklusjoner blant forskere.

Det er likevel ingen grunn til å benekte at boken inneholder mye verdifullt og viktig. Ingen burde være uenig i at livet her og nå har betydning, at Gud er nådig og barmhjertig, eller at Jesus brydde seg om sosial urettferdighet. Men nettopp fordi dette er såpass ukontroversielt, blir også bokens positive påstander ganske trivielle. Etter vår mening er det selvfølgelig verdifullt å se med nye øyne på kristentroen og dens sentrale begreper, men vi har vanskelig for å se at Gjenoppdag kristendommen er et egnet utgangspunkt for en slik viktig samtale.

5 liker  
Kommentar #1

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Det kjempende ideal og de kristnes martyrium?

Publisert over 3 år siden
Hilde Brekke Møller. Gå til den siterte teksten.
Gud er nådig og barmhjertig, eller at Jesus brydde seg om sosial urettferdighet

Takk for innlegg, Møller og Filtvedt!

Jeg trengte å lese boken "Gjenoppdag kristendommen" 3 ganger. Det gjaldt spørsmålet om nytestamentets ekthet om hvem Jesus var og hvilke konsekvenser uekthet må få i en kristen sitt liv. På en måte: Hva var den historiske Jesu sanne liv og tale? Hva vil denne sannheten gjøre med meg? Jeg hadde som en i samtalegruppen i menigheten interesse for å vite hvilken løsninger Borg kom til.  

Så langt jeg så var det ikke annet enn at evangeliene måtte leses metaforisk. Mao: Ikke konkret, men symbolsk: Jesus er det beste forbilde. Og evangeliene slik de står skrevet i stor grad var omtolkninger av Jesu reelle tale og virke. Hovedsaken for Jesus: Kjemp for de svake!

Hvis Jesus var det kjempende ideal for et kjærlighetsfullt liv, hva så? Da ville ikke noe hett tro på Jesus. I alle fall ikke lenger enn til tre-fire tiår etter Jesus død. Det skulle mer enn som så til at de kristne holdt ut i 200-års martyrium og forfølgelse med et 170 års gammelt ideal som sitt forbilde.

Kommentar #2

Jon Prøis Rustand

1 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette var et komplett uforståelig innlegg for meg som var ute etter grunnleggende argumenter for/mot Borg sin argumentasjon. Nå skal jeg gjøre det samme som Møller og Filtvedt gjør, nemlig fastslå og sette i bås; innlegget inneholder ingen argumentasjon, kun båssetting og karakterisering. Dette er en metadiskusjon, svært skuffende av en postdoktor og studiedirektør. Bring it on!


1 liker  
Kommentar #3

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Har du i det hele tatt lest og forstått hovedinnlegget til de nytestamentlige forskere? Det som de viser tydelig er at Borgs argumentasjon er lite holdbare sett fra dagens forsknings øyne. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere