Grete Svendsen

1

Guds Lam

Publisert: 15. jan 2018

Det har i det senere vært skrevet endel forsoningslæren. Med rette har det blitt sagt at NT bruker mange metaforer for å utdype hvem Jesus Kristus er og at det mangfoldet nettopp viser fylden i hans identitet. 

Likevel er det vanskelig å komme utenom at offerlammet nok er det ledende motivet og at det er denne betegnelsen som fremfor noen sier hvem han er. Det er dette navnet han først presenteres med når forløperen står fram og sier: "Se der, Guds Lam som bærer verdens synd!" Og den fremste av de gammeltestamentlige profetier, Jes.53, tegner nettopp bildet av et lam som føres bort for å slaktes "for våre overtredelser". 

I åpenbaringsboken er det et slaktet lam som står midt på tronen (Åp.4.6) og som kan åpne den forseglede borullen (4.7-9). Lammet opphøyes og lovprises (4.12 og 15.3ff.) og "Lammets blod" har gitt de forløste de "hvite kappene" (7.14) vi også det paradoksale i at "Lammet skal være gjeter for dem..." (7.17). 

Jesus er hyrde/gjeter,- ja: men det er nettopp som offerlammet han er det!

3 liker  
Kommentar #1

Audun Aase

7 innlegg  19 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Er heilt samd. Skreiv noko av det same som ein kommentar til Thelles innlegg om dei ulike metaforane i forsoningslæra i Skrifta. Hans bruk av metafor er i seg sjølv eit lett misforståeleg ord i denne samanhengen, for det handlar då om realitetar. Med Guds Lam kjem heile den gtl. offerteologien med som bakgrunn. Og Jesus som Herrens lidande tenar i NT er med og styrkjer det faktum at soninga/ forsoninga er den berande forkynninga i NT av Jesu verk. Og så kan vi utfylle med dei andre skildringane av kven han er og kva han har gjort.

2 liker  
Kommentar #2

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

"Lammets blod" har gitt de forløste de "hvite kappene".

 Hvordan stemmer dette da med 1. Mos. 9,4 og 3. Mos. 17, 10 -14? Der fremkommer det at kjøtt med sjel i, det er dets blod, og det skal dere ikke ete.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

All verdens synd i forkant eller etterkant?

Publisert rundt 4 år siden

Ja, det er nettopp slik Kristus blir beskrevet, som et offerlam som bære all verdens synd. Når jeg ordlegger meg slik er det for å legge igjen en forbindelse - eller en tanke om at Bibelen uttaler seg gjerne om fremtiden?

Når man da hører ord som all verdens synd, er det da også inkludert syndens menneske som går under navnet fortapelsens sønn? Jeg mener at man bør ikke snakke seg bort i det man holder for sin private tro, men også tørre å diskutere andre bibelske aspekter om hva dette innebærer?

Heb.2.14 er liksom mer rett på sak; Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen...

Det samme opplever man i 2.Tess.2.2-8 Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.

Jeg tror denne er beskrevet som syndens menneske ... og hvis han da ennå ikke er utryddet, hvordan kan han da allerede bære verdens synd? 

Eller blir slike setninger som; "Se, der er Guds lam som bærer all verden synd" - å betrakte som syner fra Gud? Johannes har mange syner i Åpenbaringsboken sin som i 21: Og jeg så  en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Blir det å sammenligne med Josefs drømmer da han så solen, månen og elleve stjerner som bøyde seg for ham?

Kommentar #4

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Advarsel om ondskap som mentalitet

Publisert rundt 4 år siden

Advarsel:

Jeg vil hevde Bibelen ikke gir rom for ondskapsfull mentalitet. Det heter et sted at man "må" fylle hele sitt hjerte med Guds vesen og at Guds tempel heller ikke gir særlig rom for å fylle seg selv med ondskap som mentalitet uansett hvor skjult.

Derfor: når man dør så går man nok dit man fortjener likevel. Man kan ikke se på Jesus med ondskapens øyne og man burde nok samtidig selv fremdeles gi seg selv hen til De 10 bud og Den gyldne regel!

(Det finnes dog flere fortolkninger av hva Lammet i Bibelen skal bety!)

Kommentar #5

Audun Aase

7 innlegg  19 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

G. Sv. svar nok sjølv, men kjenner trong til ein liten kommentar. Jesu soning skjedde ein gong for alle menneske, Hebr 9,26, og det for menneske til alle tider, jfr. også Rom 5,18: Adams fall til fordøming for alle, og Jesu verk til frikjenning og liv for alle. Så orda om Jesus som Guds Lam er nok ikkje syner om framtida, men evangeliet for alle menneske til alle tider, og som er felles kristen tru. Også fortapingssonen, som vel elles er Anti-Krist, om vedkomande ville omvende seg. 

1 liker  
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel... Bibelen har flere kilder ...

Publisert rundt 4 år siden
Audun Aase. Gå til den siterte teksten.
Så orda om Jesus som Guds Lam er nok ikkje syner om framtida, men evangeliet for alle menneske til alle tider, og som er felles kristen tru. Også fortapingssonen, som vel elles er Anti-Krist, om vedkomande ville omvende seg. 

Når Jesus snakker om dommen, som jeg antar du ikke vil påstå har vært ennå, sier han: "«Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.      (Joh 12,30 viser til Joh 3,19,  Joh 16,11 viser til Joh 12,31, Joh 12,32 viser til Joh 3,14+)

Note : bli løftet opp: Det gr. ordet betyr både løfte opp (korsfeste) og opphøye. Jf. 8,28; 12,32. Joh 3,14 viser til 4 Mos 21,8

Jeg viser også til Åp 20,2 viser til Åp 12,9+  - og til Åp.20.7-8: Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand.

Mener du at alt dette er historie? Dersom det er sant at Jesus skulle gjøre ende på ham som har dødens makt (djevelen i Heb.3.14) hvorfor er ikke da døden opphevet? 

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Han som har dødens makt må først ryddes av veien?

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at alt dette er historie? Dersom det er sant at Jesus skulle gjøre ende på ham som har dødens makt (djevelen i Heb.3.14) hvorfor er ikke da døden opphevet? 

Som det står i 1.Kor.15.56: Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 

Dersom djevelen har makt over døden, kan ikke Guds sønn oppheve den før han har tilintetgjort ham. Det er vel slik det står?

Kommentar #8

Audun Aase

7 innlegg  19 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Dommen i Joh 12 er dommen som skjer på krossen, jfr. Jesu ord i v. 27f om kva han ventar. Ein dom Jesus ber, men som altså er det avgjerande oppgjeret med den vonde. Den endelege sigeren skjer ved Jesu atterkome, som NT elles vitnar om.

Joh. har "herleggjering" som ord for alt som skjer i påska, truleg for å understreke sigeren og håpet påskedag formidlar.

Tusenårsriket er framtid, men elles vanskeleg å plassere inn, då det er utan parallellar i NT. Derfor er det ikkje så enkelt å forstå. Verkar som det er ei tid for å rehabilitere martyrane. Ut frå vår synsstad sprengjer det Babylon/ Romarriket som tidsramme.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva er fremtid målt i fortid?

Publisert rundt 4 år siden
Audun Aase. Gå til den siterte teksten.
Så orda om Jesus som Guds Lam er nok ikkje syner om framtida, men evangeliet for alle menneske til alle tider, og som er felles kristen tru. Også fortapingssonen, som vel elles er Anti-Krist, om vedkomande ville omvende seg. 

Egentlig burde jeg bare spurt deg om hva som er årsaken til  Satan ikke forsvinner før etter tusenårsriket rett før alles oppstandelse i Åp.20.7-12 all den tid Heb.2.14 hevder at han (Jesus) ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, altså djevelen.

Dette er ikke noe som jeg hevder, men noe som ettertrykkelig slås fast av alle skriftsteder jeg har henvist til. 

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Den endelige seieren

Publisert rundt 4 år siden
Audun Aase. Gå til den siterte teksten.
Den endelege sigeren skjer ved Jesu atterkome, som NT elles vitnar om.

Hva er den endelige seieren? 

Paulus påstår at den skjer ved de dødes oppstandelse ved den siste basun (1.Kor.15.52-57, 1.Kor.5.4-5 )

Den siste og 7. basun forklares i Åp.10.5-7

Jesus bringer ikke med seg noen seier ved sin gjenkomst, den har ingenting med synd å gjøre, det går frem av Heb.9.28: slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Eller som Paulus skriver det i 1.Kor.15.22-23: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

Man kjenner bare ikke til tiden - mange som har gått i den fellen.

Apg.1.7-8: Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.

Det er godt bevarte hemmeligheter...

1 liker  
Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Grete Svendsen. Gå til den siterte teksten.

I åpenbaringsboken er det et slaktet lam som står midt på tronen (Åp.4.6) og som kan åpne den forseglede borullen (4.7-9). Lammet opphøyes og lovprises (4.12 og 15.3ff.) og "Lammets blod" har gitt de forløste de "hvite kappene" (7.14) vi også det paradoksale i at "Lammet skal være gjeter for dem..." (7.17). 

Jesus er hyrde/gjeter,- ja: men det er nettopp som offerlammet han er det!


Jesus ofret sitt blod for oss, som vår stedfortreder, Han er vårt påskelam da Han korsfestes. 

Bibelen viser oss hvor eksakt Jesus oppfyller profetiene fra mosebøkene til Johannes døperen, og på korset helt fram til han døde på korset.

Jødisk rett krevde at de korsfestede må dø og gravlegges samme dagen. 5. Mos 21, 22 ff.

Det var derfor bødlenes oppgave å fremskynde ofrenes død ved å knuse bena deres. Det skjer også i dette tilfellet med de korsfestede på Golgata.

De to røverne får bena knust. Men Jesu ben knuses ikke.

Soldatene ser at Jesus alt er død. I stedet gjennomborer en av dem Jesus side med et spyd og straks kom det ut blod og vann. Joh 19, 34.

Det skjer i den timen påskelammet slaktes. For påskelammet gjelder det Skriften forteller - at ikke et ben skal brytes.

2. Mos 12, 46.

Bena må ikke brytes på lammet.

Slik oppfyller Jesus alle forskriftene om det sanne påskelam, rent og fullkomment. Også det Johannes døperen sier i Joh 1, 29. Se Guds lam som bærer bort verdens synd.

Samtidig oppfyller Jesus Salme 34,20f.
Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes.

Mika 5, 1-3 viser Sannheten og keiser Augustus oppfyller profetien fra Mika om at fredsfysten skal fødes iBetlehem.

1 liker  
Kommentar #12

Audun Aase

7 innlegg  19 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jesus som Guds Lam vart ofra på krossen. I Op. er Lammet den sigrande. NT forkynner, som Hebr 2,14, Joh 12,31 o.fl.st., at på krossen skjedde den grunnleggjande sigeren over djevelen. Til slutt skal han så endeleg nedkjempast. At han dessverre framleis er aktiv, fortel også dei mange formaningane i NT om å stå han i mot. Og all vondskapen i verda i dag fortel tydeleg det same.

Ei hjelp kan vere det bibelske tidsperpektivet, som særleg er å få auga på i Joh.ev. , gjerne uttrykt med "alt no - enno ikkje". T.d. i Jesu bøn i Joh. 17,3: "Og dette er det evige livet at dei kjenner deg ...." Det evige livet er her alt no for den truande, men samstundes er det her enno ikkje i sin fylde, som skjer først når alt vert gjort nytt.

Kommentar #13

Audun Aase

7 innlegg  19 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det som vert nemnt her, heng saman med Jesu atterkome, noko 1. Tess 4, 16f. gjer tydeleg. Om Jesu atterkome ikkje er noko slag mot den vonde, for det er utkjempa, så forkynner den iallfall at no er sigenren endeleg.

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Spennende forklaring, men holder dette vann?

Publisert rundt 4 år siden
Audun Aase. Gå til den siterte teksten.
Jesus som Guds Lam vart ofra på krossen. I Op. er Lammet den sigrande. NT forkynner, som Hebr 2,14, Joh 12,31 o.fl.st., at på krossen skjedde den grunnleggjande sigeren over djevelen.

Og hva slags rolle har Guds Lam i Luk.12.49-51?

: Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid.

I følge din siste kommentar er du enig i at hans gjenkomst ikke berører synden, så når utfører han egentlig dette? Det stemmer jo ikke rent praktisk med hans første komme? Altså ikke med den kristne overbevisning om et Jesu første komme har vært?

Og hva betyr Matt.12.31-32?

Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Har ikke menneskesønnen noen Hellig Ånd når han kommer? Det måtte vel kunne bety at Den Hellige Ånds komme skjer på et senere tidspunkt etter at alle krigene på jorden er slutt siden han liksom skal være en fredsfyrste og smi våpnene om til hakker og vingårdskniver?

Paulus er så flink til å gi oss hint om når denne tiden er inne for når DHÅ skal komme til syne, han skriver det slik i  Rom.8.18-23:

Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.

Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.

Kan du se at DHÅ har samhørighet med at herligheten synliggjøres/ åpenbares? Luk 21,25- Luk 21,27 viser til når dette skjer i hendelsesforløpet. Og Ånden opptrer da heller ikke før om høsten (Matt.13.39 ved verdens ende) som første frukt. (av noe som det forskes i 2 Kor 5,1 - 5 det jordiske mennesket avkedes, og døden oppslukes av livet - Gud/ Kristus gir Ånden som pant).

Det er ikke mulig for Gud å gjøre dette før Kristus har oppfylt det han er pålagt å gjøre, så enkel er det. ( 1.Kor.15.25-28)

Og da spør jeg igjen, når utfører Jesus denne krigen han kommer med? Har det noe å gjøre med Lammet i Åp.17.11-14 å gjøre? Dyret som var men ikke er og skal komme igjen... betyr det at Romerriket kommer på nytt igjen? Eller har Bibelen sin egen forklaring?

1 liker  
Kommentar #15

Audun Aase

7 innlegg  19 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Her var mykje å kommentere. Berre litt. Jesu dåp i Jordan var ein dåp der han gjekk inn under synda for å bli gjord til synd på krossen som Paulus skriv. Jesu endelege dåp var krossen. Elles opplever eg at her vert det sett opp motsetnader som i NT går greitt i hop.

Som ein sluttrespons frå mi side vil eg derfor berre understreke at vi må sjå ting i samanheng. Dersom ikkje kan vi lett gjere problem ut av det som i Bibelen heng i hop. Som det vi har vore inne på med Djevelen som i Jesu ord i Joh 12,31 skal kastast ut. Den same Joh som  har nedfelt desse orda, skriv i sitt første brev om "han som er i verda"(1. Joh 4,4), som må gå på Djevelen, evt. Ant-Krist. Og mange slike døme kan hentast. Ein konkret tekst må sjåast i lys av konteksten, og enkeltord må lesast ut frå samanhengen i Skrifta.

1 liker  
Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bevissthet om synd fx.?

Publisert rundt 4 år siden
Audun Aase. Gå til den siterte teksten.
Her var mykje å kommentere. Berre litt. Jesu dåp i Jordan var ein dåp der han gjekk inn under synda for å bli gjord til synd på krossen som Paulus skriv. Jesu endelege dåp var krossen. Elles opplever eg at her vert det sett opp motsetnader som i NT går greitt i hop.

Takk for svar Audun! Selv om du ikke svarte på det jeg spurte om, ser det ut til at du fint finner frem til sammenhengene av deg selv og uten å følge skrifthenvisninger, og det er jo fint for deg å ha funnet ut sannheten.

Men jeg ser ikke sammenhengen like lett som deg slik du beskriver den, er det ikke forskjell mellom en ilddåp og en vanndåp da? I Luk.9.7-9 hevdes det døperen Johannes stod opp fra de døde etter at Herodes hadde halshugget ham, og det var vel før Jesu død og oppstandelse, så her er det mange hensyn å ta i og med at det var Jesus som hadde makt over døden, men det var nok etter menneskesønnens dager, som ikke hadde noen hellig ånd. (Matt.12.32)

Etter Luk.12.49-51, står det et stykke om å tyde tiden, kanskje er det like uforståelig?

Til folkemengden sa han: «Når dere ser at det skyer til i vest, sier dere straks: ‘Nå kommer det regn’, og slik blir det. Og når dere merker at det blåser fra sør, sier dere: ‘Nå blir det varmt’, og det blir slik. Hyklere! Jordens og himmelens utseende forstår dere å tyde. Hvorfor forstår dere ikke da å tyde denne tiden? 

- Skarpe ord om  å lese ting ordrett, uten å finne sammenhengene uten at de fører til motsigelser altså... riktig løsning er når motsigelsene er eliminert. (For eksempel lese vershenvisningene for bedre forståelse av sammenhengene, man finner da at hele skriften er en eneste stor sammenheng.)

2.Tess.2.2-7 nevner denne tiden som er noe forskjøvet i forhold til dagens lære, og i 1.Pet.1.20 uttrykt slik: Han var bestemt til dette  før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld  er han blitt åpenbart  nå ved tidenes ende

Ordet "nå" i Bibelen tilkjennegir verdens siste dag, det er den det hele tiden refereres til. (2 Kor 6,2 viser til Jes 49,8, - Gal 4,25-26, - Joh 12,31, Joh 14,29-30 viser til Joh 13,19) Hebr 9,9 viser til Hebr 10,1f = 

(Kristi offer tar bort synden; Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som ofrer, fullkomne.  Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.  - (se "født av Gud 1 Joh 3,9, - Joh 1,13 - 1 Joh 5,18 - 1 Pet 1,23 = oppstandelsen og livet: Joh 11,25 : Marta: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. - Joh 6,44)

Jeg opplever at motsetningene forsvinner som dugg for solen om man får sammenhengene inn på de riktige plassene der de hører hjemme - husk at skriften ikke er nedtegnet sammenhengende (Luk.1.1-2), men at den er stykkevis og delt; 

1.Kor.13.9: For vi forstår stykkevis  og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. osv...  Og at de bibelsteder som volder trøbbel i troen skyves til side.

La meg ta et eksempel til Guds tilbud om nåde i Jes.1.18: Kom, la oss gjøre opp vår sak!  sier  Herren. Om syndene deres er  som purpur, skal de bli hvite  som snø,
om de er røde  som skarlagen, skal de bli hvite  som ull. (Jes 1,18 viser til Sal 51,9Jes 43,25, Jes 44,22)

Hva er dette snakk om hvis det ikke er Lammet? Purpur er beskrivelsen på det skarlagenrøde dyret i Åp.17.4 som var en spott mot Gud. På pannen stod en hemmelig mening... men den røpes ikke her, for informasjonen er delt... men det er Guds hemmelighet/mysterium (Åp.10.7) og det er kvinnen/ byen som er beruset av Kristi blod (17.6/18) Og Guds hemmelighet, jo det er Kristus og Guds rike som først åpenbares når tiden er inne. (Luk.1.20, 4.11, Åp.17.7) 

Åp.17.17: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.

Guds ord ble ikke oppfylt med Romeriket som du hevder, og Romerriket har heller ikke vært til to ganger slik det står i sammenhengen i Åp.17.8: Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen og fare bort til undergang; 

Avgrunnen er dødsriket - nokså enestående, v10: de er syv konger; de fem er falt, den ene er til, den annen er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bare holde sig en kort tid.* v11 Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte.

*Dette sammenfaller med Åp.20.2-3 (Etter det skal han slippes løs en kort tid) + v7f.

Jeg har ikke kommentert korsfestelsen, men Paulus beskriver den i 1.Kor.1.20-23 på en snedig måte: v21og 23: da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner, vi forkynner en korsfestet Kristus.

Sammenheng er en viktig del, men uten at det står igjen noe som viser motsigelser, da må man prøve å finne løsningen med de. Jesus beskriver seg selv som tyv, men fornekter ham også. Han viser til at han også er menneskesønnen, og han ble vel lik sine kjødelige brødre som jeg tidligere har vist til i Heb.2.14, men Jesus var ikke av denne verden (Joh.8.23). Skriften forteller også at den som seirer skal få et nytt navn og en hvit stein. (omtrent som den hvite ull) hvorfor? 

Jo, skriften forteller også om det å holde Guds ord rent, et navn som ikke er tilsmusset. (se: Jes 62,2 viser til Jes 65,15Åp 2,17)

Takk for innspill!

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Rettelse

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
og Guds rike som først åpenbares når tiden er inne. (Luk.1.20, 4.11, Åp.17.7) 

Her ble Markus borte, det vises ikke til Luk.4.11, men her skal det være Mark.4.11.

Kommentar #18

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

GUDS LAM

Publisert rundt 4 år siden

Etter Adam og Eva hadde syndet i Edens hage, står det at "Gud kledde dem i SKINN" for de ble forvist.

For å kunne kle dem i skinn, måtte Gud la et uskyldig, lyteløst lam, det førstefødte i flokken, bøte med sitt liv og blod. Så kledde Gud dem i skinnet fra dette lammet.

Det var ikke klær de trengte, det kunne de nok ordnet selv, men de måtte få DEKKET OVER sin synd. Skinnet Gud kledde dem i gjorde det, synden deres ble ikke for Guds åsyn mer.

Dette er det første bilde på Kristus som et stedfortredende offer for alle mennesker synd. "Se det, Guds lam, som bærer verdens synd", sa døperen første gang han så Jesus. Han måtte bøte med sitt liv og blod, det fullkomne offer som fullkomment frelser oss EN GANG FOR ALLTID. Nå trengs det ikke flere offer.

Etter Gud kledde Adam og Eva i skinn, har menneskene på jord vært kjent med dette stedfortredende dyreoffer.

Jødene var godt kjent med lammet, det stedfortredende dyreofferet. En gang i året, hvert eneste år, måtte de ha et dyreoffer på den årlige forsoningsfesten. Ypperstepresten gikk da inn i det aller helligste i Tabernakelet/ tempelet med en skål med blod fra offeret. Dit inn kunne han kun gå en gang i året, nemlig på denne dagen, Gikk han dit inn uten en skål med blod, ville han falle død om momentant! Så skvette ypperstepresten  blodet over alteret og lokket på nådestolen, arken. Under lokket lå steintavlene med de 10 bud. Blodet DEKKET OVER budene, som ingen kunne holde bortsett fra Jesus.

Så la ypperstepresten alle sine egne og folkets synder fram for Gud, som viste seg som en skydott over nådestolen. Da fikk de tilgivelse for syndene for det året som var gått, altså for bare ett år om gangen. Neste år måtte det hele gjentas på nytt. Slik holdt jødene på i alle år til Jesus kom med sitt offer på korset, da tok han verdens synd bort en gang for alltid, ingen flere offer trengs.

Hos jødene var det bare ypperstepresten som fikk gå inn i det aller helligste en gang i året og møte Gud der.

Da Jesus døde revnet forhenget i to inn til det aller helligste i tempelet. Nå kunne alle mennesker få møte Gud.  Jesus selv hadde gått i  det aller helligste, himmelen hvor Gud er, med sitt blod. Forhenget revnet og adgangen ble fri for alle, Jesus hadde betalt gjelden med sitt blod og sin død.

"Se der, Guds lam., som bærer verdens synd". Jødene var som sagt meget godt kjent med dette lammet....men at dette lammet bare skulle ha 2 føtter, det skjønte de visst ikke! Og slett ikke ridende på et esel....de ventet en mektig menneskesønn, en mektig Konge som skulle befri dem fra deres undertrykkere og fiender. Derfor tok ikke de fleste jøder imot dette lammet. I dag er det som kjent oss hedninger som forvalter Guds rikes evangelium. Lammet, bilde på Guds forsoningsverk med menneskene i sin egen Sønn, Jesus Kristus på korset.

2 liker  
Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvordan henger dette sammen med Heb.9.1-10?

Publisert rundt 4 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Hos jødene var det bare ypperstepresten som fikk gå inn i det aller helligste en gang i året og møte Gud der.

Da Jesus døde revnet forhenget i to inn til det aller helligste i tempelet. Nå kunne alle mennesker få møte Gud.  Jesus selv hadde gått i  det aller helligste, himmelen hvor Gud er, med sitt blod. Forhenget revnet og adgangen ble fri for alle, Jesus hadde betalt gjelden med sitt blod og sin død.

Heb.9.1-10 sier klart og tydelig at veien inn i det aller helligste/ helligdommen ikke er åpnet (forhenget) så lenge det forreste rommet (den jordiske helligdom) ennå står (v8) Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud, fullkommen når det gjelder samvittigheten.

Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.  

Paulus hevdet han har et effektivt våpen mot tankebygninger i 2.Kor.10.4f. - når tid han står klar til å bruke det, må himmelens fugler vite? Kanskje i et fredssymbol i form av en due?

Kommentar #20

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Hebr. 9, vers 1 "Nå hadde jo den FØRSTE pakt..." Så beskriver han den.

Vers 9: "Dette er bildet INNTIL nåværende tid " inntil den nye pakt i Jesu blod. 

Den første pakt varte til Jesu død.

1 liker  
Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Pakt & pakt... først oppfyllelse i første pakt?

Publisert rundt 4 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Den første pakt varte til Jesu død.

Den første og andre pakt er også beskrevet av Paulus i Gal.4.21-31 hvor det nye Jerusalem beskrives som den nye pakt (v22: Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor... ) Sammenlignet med Åp.21. harmonerer dette med Åp.20.7f. og Heb.14.12... Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen. - 2.Tess.2.2-8 passer også inn i denne forståelsen.

Paulus har et helt kapittel som handler om oppstandelse (som gjelder "etter skriftene" (v2-3) - og her vil det nok komme frem når tid en død og oppstandelse er tidfestet med "førstegrøde" (og ved en siste basun) som er et begrep på linje med såkornet (og ugresset) i Matt.13. Noen lunde forklart i Åp.14.3-5 og i Åp.20.4.

Jeg ser det også som viktig at Jesus får utføre sitt oppdrag som han settes til også, og ikke bare at han er født og død på korset uten å fått utført sitt oppdrag, for ved sin gjenkomst kommer han ikke for syndens skyld, (Heb.9.28) men for slik Paulus beskriver det i 1.Kor.15.23 om de dødes oppstandelse og hver i sin tur; Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.


Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere