Trond Ali Linstad

24

Hva er kristendom, og hvem er egentlig "kristne"?

Den kristne kirkes forpliktende trosgrunnlag til kunnskap og betenkning

Publisert: 26. des 2017

 

I denne høytidelige juletid – med kirkegang (for mange) og julesanger, hva hyller man egentlig ved dette; hva er innholdet i det kristne budskapet? For dem som legger dette til grunn, mener jeg, for mange feirer jul fordi sola snur; nå går det mot lysere tider, og det er fest med familie og venner, med gaver og hyggelig samvær. Men tilbake til det kristne budskapet.

Stor uvitenhet

«Det hersker stor uvitenhet om hva kristendom er», heter det i forordet til en sentral bok: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (Arve Brunvoll). Disse har «rettslig status som bekjennelsesgrunnlag for Den norske kirke.» Og de er «forpliktende norm for forkynnelse og opplæring i kirke og skole».

Hva kristendom er, definert av kirken selv! Det gjør boka interessant å lese. For å vite hva kristendom er, definert av kirken selv. Og hvem som ifølge dette, er å betrakte som «kristne».

Bekjennelsesgrunnlaget

Den augsburgske bekjennelsen (confessio augustana; CA) «er det viktigste bekjennelsesdokumentet i alle lutherske kirker i dag også.» Det slås fast i boka. Vi vil vite hva dokumentet – «offisiell framstilling av den lutherske lære», som det står – fremmer av syn, grunnleggende for den kristne kirken.

Grunnleggende for den kristne kirken. Vi finner det i boka.

Det står om «De viktigste trosartiklene»:

1. Om Gud

«Våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nicænske kirkemøte om det gudommelige vesens enhet og om de tre personene er rett, og at man må tro det uten noen tvil, nemlig at der er ett guddommelig vesen, som både kalles Gud, ... og at det likevel er tre personer, av samme vesen og makt og like evige, Fader, Sønn og Hellig Ånd.»

Det står om «muhammedanerne», dvs. muslimene: «Våre menigheter … fordømmer alle vranglærer som … muhammedanerne». Og forklart: «Muhammedanismen er en etter-kristen religion og innebærer en avvisning av den kristne tro på Jesus Kristus som Gud

2. Om arvesynden

«Like ens lærer de at alle mennesker … blir født med synd … (som) fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåp og Den Hellige Ånd

3. Om Guds Sønn

«Like ens lærer de at Ordet, det er Guds Sønn … har lidt, er korsfestet, død og begravet, for at han skulle forlike Faderen med oss og være et offer, ikke bare for arvesynden, men også for alle menneskers gjerningssynder.»

Guds sønn, Jesus Kristus, må forlike Faderen /gjøre Faderen forsonlig med oss ved sin offerdød. «Han … (skal) gjøre dem hellige som tror på ham … Den samme Kristus skal komme igjen for alles øyne for å dømme levende og døde …»

17. Om Kristi gjenkomst til dom

«Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme (troende) og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende (fordømme i helvete og den evige straff).»

Ingen ende på evig pine. «De fordømmer gjendøperne, som mener at det skal være en ende på de fordømte menneskers og djevlers straffer

20. Om troen og de gode gjerninger

«Av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av gjerninger.» (Paulus, Ef. 2 (8)). «Gjenløsningen (skjer) ved Kristi blod.»

Luthers lille katekisme

«Hva sier nå Gud om alle disse budene sine? Han sier dette: ‘Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes synd på barna sine inntil tredje og fjerde ættledd hos dem som hater meg, men gjør vel i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.’»

Om frelsen. «Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud … kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder … med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og død.»

Oppsummert, hva kristendom egentlig er

«Det hersker stor uvitenhet om hva kristendom er», som det heter i forordet til boka. Boka presenterer «bekjennelsesgrunnlag for Den norske kirke.» Som er «forpliktende norm for forkynnelse og opplæring i kirke og skole».

Les tekstene over en gang til! Og se «hva kristendom er.» Slik kirken definerer det selv, når den retter opp «stor uvitenhet». Og samtidig klargjør sant «troende»/«kristne».  Enhver får finne sin plass. Men er mennesket gitt å tenke og sanse, blir det så visst betenkninger til den ovenstående teksten; den kristne kirkes teologiske grunnlag.

Tillegg:

Spørsmålet diskuteres stadig: Jesu-barnet i krybben, var det menneske eller en gud?

Et helt sentralt dogme i kristendom er at Jesus er Gud. Dette opp mot synet til «muhammedanerne» (se over, pkt. 1.), dvs. muslimene, som avviser at Jesus er Gud, men ser han som et menneske, en profet fra Gud. Bibelen hevder ikke at Jesus var Gud; det ble bestemt først av kristne ledere under kirkemøtet i Nikea i år 325 etter Kristus.

Se også kronikk i Aftenposten 23. desember med kritikk av den siste norske bibeloversettelsen fra 2011 som «gjør Jesus mer guddommelig enn hva godt er», forøvrig skrevet av en teolog. Kirken drar Jesus i retning av å være Gud, men det var han ikke.

 Trond Ali Linstad

1 liker  
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Lutheranere ?

Publisert rundt 4 år siden
Trond Ali Linstad. Gå til den siterte teksten.
fremmer av syn, grunnleggende for den kristne kirken.

Du setter likhetstegn mellom Lutheranere og kristne - det er ganske snevert.   Det er en ganske liten del i verden som er lutheranere av de som kaller seg kristne.  Luther kom ca 1200 år etter Muhammed på banen.   En av grunnene til at jeg er kristen på grunn av det som står i Koranen om ISA ( Jesus) . Der sier han selv at han er Guds sønn.  Jeg har møtt mange som er overbevist om at Koranen var sann og når jeg fant dette fant jeg ut at utifra det ble jeg en slags kristen. Jeg fant det da naturlig at man følger jo Koranens Guidesønn ISA ( Jesus)  og ikke bare de profetene som kom senere sier. Islam stammer fra gammel Kristen ortodoksi i den perioden Jødene var "Kristus mordere" og forhatt av alle.  Muhammed fikk med seg en del av dette gjennom sin første kone slik jeg har forstått det. Så for meg er islam innenfor den "kristne" paraplyen - men en egen profet - lill lik mormonene , Jehovas vitner og flere "Messias" troende Jødiske meningheter som tror at Jesus/ISA  er Messias også er  troene kristne.

I Skriften ( GT) skal man kjempe mot folk som tror på andre Guder.  Det har oppigjennom årene også blitt brukt mot folk som uttrykker sin tro på den samme Gud annerledes enn seg selv, men forsatt tilber den samme Gud.  Men få har sagt dette så godt som den store Saladin som noe slikt  "Allah velger sine blant de døde etter slaget". Gammel Ortodoks kristen tro og Islam deler de samme historiene om ISA / Jesus og hadde til å begynne med et samfunnsmessig samarbeid som vi bør fremelske mer. Dette har med årene blitt polarisert mer og mer og lokale og globale stridigheter har blusset opp. 

Norge har en folkekirke hvor mange har glemt sin CA. Få prester holder tordentaler og proklamerer fra CA om "arvesynd fordømmelse og dåpens frelse" så klart som du siterte - selv om selve dåpsritualet sier dette helt klart er det mange som tar avstand fra denne tanken på bakrommet. Slik har siste tidens teologiske "tosynordning" i DNK spredd om seg og kirkens teologiske ryggrad smuldrer fra grasrota og opp.

1 liker  
Kommentar #2

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ikke?

Publisert rundt 4 år siden
Trond Ali Linstad. Gå til den siterte teksten.
Bibelen hevder ikke at Jesus var Gud

Vi leser i Johannes: "I begynnelsen var Ordet.
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud.
         
    2
Han var i begynnelsen  hos Gud.
         
   
3 Alt er blitt til ved ham,
          uten ham er ikke noe  blitt til."

og

"Det sanne lys,
          som lyser  for hvert menneske,
          kom nå til verden.
         
   10
Han var i verden,
          og verden er blitt til ved ham
,
          men verden kjente ham ikke."

og til slutt; "Og Ordet ble menneske
          og tok bolig iblant oss

Dersom man ikke klarer å godta at Gud kan være både menneske og Gud samtidig, begrenser man vel Gud?

(Flere eksempler finnes.)

7 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Grunnen for korsfestelsen

Publisert rundt 4 år siden
Trond Ali Linstad. Gå til den siterte teksten.
Bibelen hevder ikke at Jesus var Gud; det ble bestemt først av kristne ledere under kirkemøtet i Nikea i år 325 etter Kristus.

Det var jo av denne grunn korsfestelsen fant sted, Fil.2.5-8:

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
         
          Han var i Guds skikkelse
          og så det ikke som et rov
          å være Gud lik,  
         
          men ga avkall på sitt eget,
          tok på seg tjenerskikkelse
           og ble mennesker lik.
       
          Da han sto fram  som menneske,
         
          fornedret han seg selv
          og ble lydig til døden,  ja, døden på korset.

2 liker  
Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Luk 1,35 Engelen svarte: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. <Matt 1, 20>

Publisert rundt 4 år siden
Trond Ali Linstad. Gå til den siterte teksten.
Bibelen hevder ikke at Jesus var Gud; det ble bestemt først av kristne ledere under kirkemøtet i Nikea i år 325 etter Kristus.

Dersom du ikke har mer Bibelkunnskap enn det du røper her. Da mener jeg du skal holde deg borte fra denne slags diskusjoner.

For øvrig: Jeg har hørt at løgn ikke er tillatt ut fra Koranen, men når det gjelder å fremheve , eller og å forsvare profeten, og den muslimske tro, da er det hellig plikt å lyve så langt det er nødvendig.  Er dette sant ?   Da er det ikke så rart du hevder det du hevder, selv om Bibelen sier noe annet.

Det gjelder jo å gjøre Mohammed stor og Jesus liten for dere.

11 liker  
Kommentar #5

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Trond Ali Linstad. Gå til den siterte teksten.
hvem er egentlig "kristne"?

Hvorfor gjøre det så vanskelig?
Enhver som bekjenner seg til den kristne tro er kristen.
Enhver som selv sier at han er kristen, er kristen.

2 liker  
Kommentar #6

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Trond Ali Linstad !

Publisert rundt 4 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig: Jeg har hørt at løgn ikke er tillatt ut fra Koranen, men når det gjelder å fremheve , eller og å forsvare profeten, og den muslimske tro, da er det hellig plikt å lyve så langt det er nødvendig.  Er dette sant ?

Som du sikkert har sett, har jeg stillet et direkte spørsmål til deg i min kommentar 4.  Og siden du er trådstarter ønsker jeg å få svar på dette spørsmålet ovenfor.  

Det er jo trist at den muslimske tro og deres profet er avhengig av usannheter for å opprettholde sin autoritet og troverdighet. Dette har du mulighet til å avkrefte her, om dette ikke stemmer, likesom jeg hadde muligheten til å avkrefte din påstand om at Bibelen ikke hevder at Jesus var Gud (Guds Sønn).

Om du ikke svarer er jo det også et svar, et bekreftende svar.  

2 liker  
Kommentar #7

Trond Ali Linstad

24 innlegg  9 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Underlig spørsmål, dette har jeg ikke hørt før.

Kommentar #8

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Kirkemøtet i Nikea

Publisert rundt 4 år siden

Interessant oppsummering av kirkens historie og bekjennelse.
Kanskje ikke utfyllende i sin fylde.  Men interessant og godt presentert.
Takk for innspillet.

Forøvrig viser jeg til min filosofering av at Jesus kan forstås som atrioventikulærknuten i hjertets funksjon, utlagt i artikkelen i etterkant av denne. - Om skriftmessige endringer. (Newsweek: Bibelen – «fordreid, improvisert, feil-oversatt og forfalsket»).
Samt at Faderen kan forstås som Sinusknuten, og Åndens ledningsnett som Purkinjefibrene. Hjertets biologiske funksjon; og treenigheten vurdert ut fra at "Mennesket er skapt i Guds bilde.  Til mann og kvinne skapte han det."

Et eksempel på det du sier om skriftmessige endringer er oversettelsen av Jes 38.11:  Der oversettes Guds Navn som Herren Herren, istedet for den engelske oversettelsen Yah even Yah.

Altså Guds Navn er to:  Yah - Yah.  Yah o Vah kanskje rett oversatt?  Der Yah står for Gud Faderen og Vah som naglene gitt Sønnen.  Med o som evighetssymbol - Symbol på Guds Ånd - fra evighet til evighet.

Kommentar #9

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Treenighet

Publisert rundt 4 år siden
Trond Ali Linstad. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet diskuteres stadig: Jesu-barnet i krybben, var det menneske eller en gud?

Tillegg/ rettelse
til min forrige kommentar til Trond Ali Linstad - benevnt "Kirkemøtet i Nikea":

YH VH.
YH (o)? VH
Fader Ånd  Sønn.

Guddommens Treenige samstemte Skaper, Vesen og Funksjon overfor legemet.

Kommentar #10

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Troskap mot Gudsåpenbaringen

Publisert rundt 4 år siden
Trond Ali Linstad. Gå til den siterte teksten.

«Det hersker stor uvitenhet om hva kristendom er», som det heter i forordet til boka. Boka presenterer «bekjennelsesgrunnlag for Den norske kirke.» Som er «forpliktende norm for forkynnelse og opplæring i kirke og skole».

Vedlegger kopi av Åpent brev til Den norske Kirke v/ Preses Helga Byguglien
dagen.no/dagensdebatt/samfunn/ReSetting-av-Kirkeåret-i-2018-565191

Kommentar #11

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Unnfanget v/ Faderens Ånd - til en ånd som gir liv.

Publisert rundt 4 år siden
Trond Ali Linstad. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet diskuteres stadig: Jesu-barnet i krybben, var det menneske eller en gud?

Han var mirakuløst unnfanget ved Guds egen Ånd.  Luk 1.35.

Jfr. Guds hensikt blant annet utlagt av Paulus i 1. Kor 15.35-45-55.

v.35: Hvordan oppstår de døde?
v.40: Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer..
En glans har solen, en annen månen.
Og en annen stjernene - stjerne skiller seg fra stjerne i glans.
44.  Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme.  Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.  Slik står det også skrevet:  

v 45 a: Det første mennesket Adam ble til en levende sjel.  

v 45 b: Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.

Så er da Treenigheten å sammenligne med Gud Fader - Hans Ånd - Hans Kropp.
Y´shua ble skapt i Guds bilde; - som Den førstefødte blant mange sønner.  
Så er da også Kirken som Kvinnen/ Bruden unnfanget ved Ånden på pinsedagen.

Jfr. "Den Hellige Ånd skal komme over deg og Den Høyestes kraft skal overskygge deg.  Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn." (Luk.1.35)

Johannes 3.5 ff:  
Jesus svarte: Sannelig, sannelig:  
Uten at en blir født av vann og Ånd, kan en ikke komme inn i Guds rike.
...v.13:  Og ingen er steget opp til himmelen uten at han er kommet ned fra himmelen; Menneskesønnen som er i himmelen.
Til forskjell fra et annet bilde -  en svart stjerne/ meteoritt - fra verdensrommet, ble han unnfanget som sønn - født av kvinnen.  Gitt til og Født av jorden. Til en forløst ny Adam. Ikke lenger under en dominant fosterfar.  

Unnfanget direkte fra Faderen - ved Faderens egen Ånd og egen vilje.

Gitt tillatelse fra Miriam selv:  Meg skje etter ditt ord. Hun ga informert samtykke.

Hun bar frem en sønn; en mann som i sitt hjerte visste at han tilhørte sin himmelske Far og hans jord.  
Og han inngikk ingen pakt med grenseoverskridende synd. Han var uskyldig.
Ved Hans blod har menneskeheten fått nytt liv.  I motsetning til i pakt med falne engler.

2 liker  
Kommentar #12

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Det Abrahamske folket - Jødedommen, Kristendommen og Islam!

Publisert rundt 4 år siden

Det er flere punkter i artikkelen over jeg synes er litt "tvetydige". Dette gjelder fakta slik som at det Abrahamske folket ved Jødedommen, Kristendommen og Islam skal være beskyttet av Gud til alle tider (eller slikt). Jesus sier at evig liv gies til de som holder budene (de 10 bud, den unge rike mannen), det heter Gud i oss ved Guds tempel, og sikkert noen til, men jeg lar det være for nå!

God kveld!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere