Sigmund Svarstad

57

Tanker om jomfrufødsler

Jomfrufødselen kan tenkes å være noe som angår hvert enkelt menneske. Noe som i så fall gjør evangeliets julebudskap relevant, for at hin enkelte skal kunne gjenkjenne seg i Kristus og bli helhetlig selvbevisst – – – midt i livet.

Publisert: 18. des 2017

«En jomfrufødsel er ikke fysisk mulig, og et opplyst menneske kan derfor ikke tro på juleevangeliets budskap med integriteten i behold.» Sitatet innleder omtalen av den første av fire «myter» om julen i Dagen fredag 15. desember. Hvis mennesket først og fremst oppfattes som noe fysisk, sanselig eller legemlig, og dernest som noe metafysisk, oversanselig eller åndelig, er jeg enig i påstanden. Hvis det er omvendt – slik definisjonen av mennesket i 1 Mos. 1, 27 taler for – er jeg uenig i påstanden, jf.: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.»

Tolket i lys av det universelle bildet Jesus tegner av Gud som en treenig verdirelasjon – bestående av Faderen, Sønnen og Den hellige ånd – fremstår mennesket først og fremst som noe mer enn tvetydig i åndelig forstand, og dernest som noe mer enn entydig i legemlig forstand. I og med at en jomfrufødsel ikke er fysisk mulig, faller det følgelig et opplyst menneske naturlig å spørre seg om jomfrufødsler snarere handler om menneskets åndelige (gjen)fødsel enn menneskets legemlige – som gutt eller jente; ikke-kvinne eller ikke-mann. Slik forstått er det slett ikke umulig å tenke seg at den som føder, er jomfru i åndelig forstand. Heller ikke at det som fødes, er noe jomfruelig. Noe som ennå ikke er kommet ut av mors liv, i åndelig forstand. Noe under videre utvikling og modning. Ikke bare i legemlig eller enhetlig forstand. Noe som med tid og stunder vil komme ut av «egget», også i åndelig eller hel(het)lig forstand.

Slik tolket blir jomfrufødselen noe som angår hvert enkelt menneske. Noe som også gjør (jule)evangeliet relevant, for at hin enkelte kan gjenkjenne seg i Kristus og bli helhetlig selvbevisst – – – midt i livet.

 

Kommentar #1

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hvordan harmonerer dette  med at de nyere utgaver av Bibelen nå har erstattet jomfru med ung kvinne? 

Kommentar #2

Sigmund Svarstad

57 innlegg  123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hvis endringen oppfattes til å utgjøre noen forskjell, bør det stilles spørsmål ved om den er riktig eller ikke

1 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Stilistisk sett er det jo en viss forskjell på disse to uttrykksformene, men hvorfor denne endringen ble gjort vet jeg ingen ting om.

Kommentar #4

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Den nyeste formuleringen

Publisert nesten 4 år siden

svarer bedre til hvordan Svarstad mener "jomfrufødselen" bør tolkes. Det bør være klart at ut fra nåtidens kunnskap om genetikk mm, vil en tradisjonell tolkning av Jesu unnfangelse skape flere problemer enn den løser. Med den nye formuleringen slipper en å ta stilling til den legemlige avstamning.

1 liker  
Kommentar #5

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Jomfrufødsler -ikke noe nytt fenomen.

Publisert nesten 4 år siden
Sigmund Svarstad. Gå til den siterte teksten.
Slik forstått er det slett ikke umulig å tenke seg at den som føder, er jomfru i åndelig forstand.

Jesu farskapssak er litt komplisert.  For det første kalte Jesus Den hellige ånd for Talsmannen og den ble en av de tre skikkelsene i det vi kaller treenigheten.  I Juleevangeliet spesifiseres det at det var Talsmannen som kom over Maria og hun ble fruktsommelig.  Like vel insisterer de fleste på at det var "Faderen" i treenigheten som er Jesu far.  Det har jeg ikke forstått. Og når Jesus henviser til Far i evangeligene er det den hellige ånd  -eller Talsmannen han snakker om. 

Men når det gjelder jomfrufødsel så var det et på Jesu tid vanlig.   Ta utgangspunkt i "Fader i himmelen" begrepet  (Dy'aus pi'tar)" og historiene i Gresk og Romersk mytologi  - eller Zevs / Jupiter  som vi kjenner "Fader i Himmelen" som i Gresk/Romersk mytologi . Zevs hadde omgang med menneskekvinner (Semele, Io, Evrope, Leda)  - alle var jomfruer frem til fødselen. Så for at kristendommen skulle gjenkjennes/akseptert måtte jo Jesus også bli født av en jomfru for å få status som "menneskesønn" (= som betyr "Faderen i himmelen"  sin sønn  (Zevs & Jupiter  ).  Det er disse gamle mytene som har overlevd frem til nå og man har latt "Jødenes Gud" bli Jesus far  -  ikke at Talsmannen (DHÅ) er barnefaren som evangeliene prøver å forklare.

1 liker  
Kommentar #6

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Om Buddha (500 år før Kr.) sier legenden at han var født av jomfru Maya og at han steg ned fra sjelenes oppholdssted i himmelen til jorden av medlidenhet med menneskeslektens synder og for å minske og eliminere syndebyrdene. I den kinesiske biografien etter hans død fortelles at hans nedstigen til jorden ble forkynt av englesang, og det skjød som bar ham, lignet et helgenskrin, så intet annet vesen kunne unnfanges i det. (Kilde Bernhard Wara, Bibelen, mennesket og dogmene)

Kommentar #7

Sigmund Svarstad

57 innlegg  123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Ved nærmere ettertanke vedrørende betydningen av at jomfru i nyere utgaver av Bibelen er erstattet med ung kvinne, er jeg kommet til at endringen er kritikkverdig. 

Dette fordi ung kvinne forsterker betydningen av begrepet som noe "u-penetrert" i legemlig forstand og svekker betydningen av begrepet som  noe uberørt/jomfruelig i åndelig forstand.    

Kommentar #8

Sigmund Svarstad

57 innlegg  123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Du skriver at jomfrufødsler var vanlig på Jesu tid.  I Dagens omtale står det at på Jesu tid trodde ikke folk på jomfrufødsler. Noe som kan tolkes som et uttrykk for at evangelistene primært kan ha lagt en annen betydning i begrepet, enn den rent verdslige/legemlige.

Kommentar #9

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Billedlig tale

Publisert nesten 4 år siden

Der er jo veldig mye billedspråk i Bibelen; for eksempel betegnes Israel som Guds førstefødte sønn, likeså blir Kristus benevnt flere ganger, så her har vi nok med et åndelig billedspråk å gjøre. Jomfruelig og ubesmittet i åndelig forstand.

" I Dagens omtale står det at på Jesu tid trodde ikke folk på jomfrufødsler. "

Jeg har ikke lest denne artikkelen, men ser også at det kan være som du skriver ... at de kan ha lagt en annen betydning inn i ordbruken. Ord kan jo ha mange betydninger nå også.

1 liker  
Kommentar #10

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Jomfrufødsel

Publisert nesten 4 år siden

i biologisk forstand er selvsagt en umulighet, på Jesu tid som i dag. Benevnelsen "Guds sønn" har derfor en annen betydning. Jesus sa dessuten selv at de som tror på ham, kan kalle seg "Guds barn". Det foreligger derfor ingen grunn til at Jesus skulle være Guds sønn på annen måte enn dette. Men det er gode grunner, ut fra datidens sterkt patriarkalske system at Jesus ikke hadde noen kjødelig far. Dette fordi en far hadde full myndighet over sin sønn. Josef kunne selvsagt ikke stå over Jesus i dennes posisjon som Messias. Marias posisjon som kvinne truet derimot ikke Jesu posisjon som Guds jordiske bilde.

Ellers er det sørgelig å se hvordan fortellingene om Jesu fødsel sauses sammen slik det passer oss i denne førjulstid. Jeg leste nylig i en helsides annonse at vismennene (de kongelige utsendinger) sto side ved side med fattige gjetere ved stallen, og at dette er et vakkert bilde på solidaritet mellom ulike klasser. En må gjerne mene at det er et ideal ikke å gjøre forskjell på folk, men dette er noe vi har konstruert uten støtte i de bibelske tekster. Historien om gjeterne hos Lukas nevner ikke vismennene og Matteus nevner ikke noe om fattige gjetere. Han framstiller heller ikke Josef og Maria som enkle fattigfolk, snarere tvert imot.

Hvordan tenker en seg forresten det ville gått med de kostbare gavene om de ble etterlatt hos et fattig par i en stall?

1 liker  
Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Jomfrufødsler og mennesønner.

Publisert nesten 4 år siden
Sigmund Svarstad. Gå til den siterte teksten.
t på Jesu tid trodde ikke folk på jomfrufødsler.

Det jeg peker på er egentlig at jomfrufødsler var et kulturbegrep hentet fra mytologiene for å si at her har "Gud" vært inne å ha gjort noe spesielt. Tilsvarende er det med bruken av begrepet "menneskesønn" som også er hentet fra mytologiene hvor det er det Guddommelige som har fått et barn med en mennesklig kvinne. 

Om Jesus har eksistert eller at det hele er en samling "Selolot" fortelinger fra de siste 400 år før vår tidsregning er et større spørsmål. Vi vet det fantes 14 "Messiaser" som kom til jødene og Jesus var den siste - men gjorde mye av det samme som sine forgjengere - ifølge evangeliene.  Vi må huske på at alle evangeliene ble skrevet etter at Paulus hadde skrevet alle sine tidløse "menighetsbrev" og man trengte  noe tidfast å feste Jesus historiene til. 

Når det gjelder Juleevangliene måtte "Magerne" fra Øst kommet før år 5 før Kristus for da døde Herodes den store  og Augustus sitt manntall vet vi fra Romersk histore at ble holdt i år 7 etter Kristus - når Jesus var minst 12 år. 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere