Rolf Larsen

19

Noahs Gud hadde nåde med Noah

Men helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir opplest (2 Kor. 3:15). Verset viser oss at når vi leser Mosebøkene, ligger det et dekke over vårt hjerte. Hvorfor det? Vi bør be om nåde til å få fjernet dette dekket slik at vi kan forstå hendelsen i sitt riktige perspektiv, ellers vil vi alltid ha vanskeligheter med historiene i GT.

Publisert: 19. nov 2017

I løpet av den siste måneden har det vært en rekke innlegg om Noah. For meg ble Sofie Braut den som brakte Noah på banen, og troen på Guds ord rundt Noahs ark. Det ser ut til at hun på bakgrunn av debattinnleggene til barneboksforfatteren Svein Tindberg og førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen, som vi kan finne her, stilte spørsmålet: "Er Noahs Gud vår Gud?" Inne i selve brødteksten skriver hun om hva hun selv har satt pris på i sin oppvekst og som kristen, men svært lite om Noah. For egen del tok jeg del i debatten som utviklet seg i tråden hennes. Jeg vil gripe fatt i en ting som hun skrev og som er en viktig ledetråd i alle debattinnlegg siden: "Kva Gud er det så vi skal be til og tru på... ?"

Den beste forsvareren av et motsatt standpunkt og som belyser dette veldig bra, synes jeg kommer fram hos Rune Foss Sjåstad, og i hans debattinnlegget: "Noahs ark, overtro." For meg viser det til mangler i en tro, der vi alle har mangler. Han skal ikke behøve å stå alene med det. Det viktisgste er likevel i hans innlegg er det jeg oppfatter som viktig, og som han peker på, er hvordan formidles historiene i 1 Mosebok til oss. 

Når jeg vokste opp ble jeg fortalt at 1 mosebok er en bok som gjenforteller en muntlig fortellertradisjon, og forteller oss om skaperverket, syndefallet, Guds dom, Guds kall osv. Dette er ting som jeg har lært senere, men min erfaring fra barne- og ungdomsårene, var at Bibelen ikke var troverdig, og dette kom via skolens pensum, og det kristne miljøet jeg vokste opp i (mine foreldre var ikke personlige kristne, men sendte meg og mine søstre likevel på søndagsskole).

Mitt barndomsinntrykk av Gud, var ikke av en jeg burde frykte. Det jeg satt igjen med var at Gud fant nåde i Noah. Dette gjorde inntrykk på meg. Hva var nåde? Nåde har jeg ønsket å finne ut hele mitt liv. Det har ennå ikke helt sunket inn, men jeg er på vei til å forstå hva det er.

Jeg hang meg ikke opp i om det var fysisk umulig å få plass til alle dyrene osv, dette var Gud for allmektig til, og min verden var så liten, og arken kjempestor til å romme hele verdener.

Jeg la merke til at for presten Rune, så var han opptatt av det fysiske aspektet av fortellingen. Av at denne Guden i i historien om Noah og arken, er ikke samme Gud som i Kristus. Det er en annen gud, en ond gud, en som er Guds fiende. Med en slik forståelse er jeg enig med ham at det er viktig at man ikke gir dette videre til våre barn.

Likevel bør vi spørre oss, er denne historien for barn? Ja er mitt svar, fordi barn må lære hvem som er  Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og på sikt min (les deres) Gud. Gud var også Noahs Gud, og helt sikkert Gud for en rekke av Noahs slektninger som ikke fikk plass i arken.

Hva det betyr? Det vet jeg ikke. Jeg vet bare at Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes Gud. Det får meg til å tenke på Jesus som sier til en av sine følgere som ønsker å dra hjem å begrave sin far. La de døde ta hånd om de døde. I Guds øyne er vi altså døde om vi ikke tar imot Kristus. Er dette noe et barn vil forstå? Jeg har vanskelig for å tro det, vil derfor tro at presten Rune har rett i at vi bør være forsiktig med hva vi gir til barna.

Andre har skrevet innlegg rundt disse debattinnleggen som skal handle om Noah, og har sine versjoner. Som f.eks. Ivar Bu Larssen som vektlegger likhetene mellom Markions ståsted og DNK av i dag. Mens Kjell A. Nyhus, legger fram sitt synspunkt som en standhaftig bibelleser, som virker å støtte ideen om at man kan velge bort det som er vanskelig. Jeg setter pris på hver enkelt av dem, som opplyser meg på hvert sitt sett, men jeg setter mest pris på det som Eiliv Andreas Larssen skriver: "Det er ikke min fornuft som skal avgjøre hva jeg vil holde for sant; det jeg skal er å holde fast på alle sider ved Bibelens vitnesbyrd om den hellige Gud, også de vi ikke forstår." Kjell svarer så nydelig: "Jeg elsker Bibelen og leser den med stort alvor." Det er på bakgrunn av alle disse innleggene jeg nå velger å belyse mitt eget ståsted, og hvorfor jeg elsker svaret til Kjell. For meg er det essensen i hvorfor vi behøver Bibelen, og hvorfor jeg nevner Talsmannen.

I Johannes kap 6 forteller Jesus Kristus oss at å spise Ham gir oss evig liv, men hva innebærer det? Det innebærer at når vi leser Bibelen, blir vi forandret innvending. Vi får dens ord som vår bestanddel, de blir boende i vår sjel, det vil si i sinn, følelse og vilje. Så når Gud ønsker å tale til oss gjennom Ånden (Talsmannen) bruker Han ordene som vi har lest, til å vitne om Hans herlighet. Ordene som vi har lest, blir levende for oss, og blir som manna fra himmelen. De gjør at vi ber for mer kontakt med Guds Ånd, med Kristi Ånd og med DHÅ, og vi spiser mer manna daglig for at vi skal gå gjennom et stoffskifte. Vi har forbildene i 2 Mosebok, mens virkeligheten forklares av både Kristus og Paulus i NT.

I et eksempel på hvordan lese Bibelen blir manna, er å se hvordan Jesus anvendte Skriftene. Det er hentet fra kapittel 4 i Matteus. Jeg håper det vil gi noen litt lys.

I Matteus 4 blir Jesus fristet av Djevelen. Han svarer Djevelen med sitater fra Skriftene, noe dette viser: "Det står skrevet." og så sitere Jesus noe som er skrevet i Skriften. Han gjør dette tre ganger før Djevelen gir opp. Selv Jesus leste og kjente teksten i Skriftene, og Han anvendte det i sitt daglige liv for som han sier her, for vi lever av hvert ord som går ut av Guds munn.  

Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn (5 Mos. 8:3).

«Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn» (Matt. 4:4)

Jesus selv sier ikke mye om Noah, men Han sier at endetiden skal bli som i Noahs dager. Dette indikerer at Han er kjent med Noahs historie, og behandler den ikke som en myte, men som en virkelighet.

Jesus Kristus viser også til at Han var før Abraham. Kan Han ikke også da ha vært før Noah? I Johannesevangeliet er det vers som antyder dette, at Han var der fra begynnelsen, til og med før skapelsen av himmelen og jorden. Så ja Guds ord - altså bibelen - indikerer at Kristus ikke bare kjente teksten i Skriften, men Han faktisk hadde erfart den som Gud.

Så stilt overfor det faktum at Jesus Kristus kjente teksten som menneske og erfarte den som Gud, burde vi da si, nei Gud, din historie med Noah er for god til å bli trodd? Jeg er enig med Eiliv, vi kan ikke velge og vrake.

 Jeg har fått høre at man kan ikke ta på alvor alt som står i Bibelen, fordi det som står der er skrevet av feilbarlige mennesker. Vi kan da omfortolke, skjalte og forvalte Bibelen etter de standarder som settes fremfor oss av fagfolk, men spørsmålet gjenstår: ""Kva Gud er det så vi skal be til og tru på... ?" Spørsmålet bør stilles til alle som fremsetter sine meninger fremfor å lytte til Kristus som hode, og søker enhet med Ham.

Når jeg nå sier at jeg tror ikke vi kan velge og vrake, så er det jo ting som også jeg finner vanskelig, men jeg kan ikke velge dem bort. Jeg håper at jeg innen jeg dør vil kunne vokse mer, og finne ut mer om disse vanskelige historiene, men der kan jeg takke tjenesten til Watchman Nee og Witness Lee. De står på skuldrene av andre store bibellærere igjen.

Som Bibelen sier, så tror jeg at alle mennesker besitter en liten bit av Kristus, altså sannheten. Og om vi gjør som 1 Pet. 2:5, 9, og vi blir som prester for hverandre, kan vi tale for Gud, tale fram Gud og tale profetisk til oppbyggelse av menigheten (1 Kor 14). Vi er ment til å dele våre erfaring av Gud med hverandre. Når vi istedet gjør hverandre mindre, fordi vi mener vi har rett, eller føler vi bedre erfaring av Kristus, står vi i fare for at vi en dag står fremfor Kristus og han sier til oss som Han sa til Johannes og hans bror: "Dere vet ikke hva slags ånd dere er av" (Luk. 9:55).

Tror jeg menneskene er feilbarlige, ja så klart. Tror jeg at Bibelens forfattere kan være feilbarlige, med stor sannsynlighet. Tror jeg at de har gjort feil i sin tjeneste som forfattere. Her er jeg ikke like sikker lenger, fordi Kristus fortalte oss i Johannes 14 at Han skulle sende oss en annen Talmann. En Talsmann som vi kan komme i kontakt med og som vil vitne med vår ånd. Det er utav en slik erfaring at både Paulus og Peter skriver:

Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet (2 Tim. 3:16).

For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd (2 Pet. 1:21).

Jeg sier ikke at Bibelens ord blir alltid riktig fremstilt, for det er vi mennesker feilbarlige, det ser vi igjen og igjen i disse debattinnleggene. Våre meningere spriker alle veier, men ting har vi felles, vi peker alle på Kristus og kjærligheten.

Og disse fellesnevnerne som for oss alle er Kristus  - Guds ord - og Guds uttrykk - kjærligheten - manifesteres gjennom nettopp Menneskesønnen. Det er gjennom Ham som vi blir kjent med Gud på en annen måte enn hvordan Israels barn gjorde det. Hva kan det ha seg? Guds hensikt var å virke inn Talsmannen i hver enkelt av de som bekjenner at de tror på Kristus (Joh. 1:12-13) slik at de kan motta Kristus som den livgivende Ånden (1 Kor. 15:45; jf Joh. 20:22)

Med denne Talsmannen vil vi kunne vitne med Ånden med vår ånd, og Gud kan da tale gjennom oss. Det forutsetter at vi kjenner Bibelen godt, og har spist den daglig. Husk Fader vår bønnen som sier, gi oss i dag vårt daglige brød. Hvem er det daglige brødet om ikke Kristus? Han er det levende brødet (Joh. 6), og når vi spiser det, altså ordene i Bibelen, og holder dem, får vi evig liv. Gjennom disse orden kan så Gud anvende oss for sin hensikt slik Han gjorde med de tidligste kristne, se Apg, som var å spre evangeliet.

Men om vi ikke vender våre hjerter til Gud, kan ordene i Bibelen, mest av alt GT forbli tildekket, og vi vil aldri fult ut forstå Guds hensikt, plan, vilje, og behag. 

 Men deres sinn ble forherdet. For til denne dag blir det samme dekket liggende under lesingen av den gamle pakt, for det er bare i Kristus at det blir tatt bort. Men helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir opplest (2 Kor. 3:14-15).

Derfor bør vi be om nåde om at vi får et omvendt hjerte til å forstå Noahs Gud og hvorfor Noah bygget arken.

MVH

Rolf Larsen

 

 

 

 

2 liker  
Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

I et eksempel på hvordan lese Bibelen blir manna, er å se hvordan Jesus anvendte Skriftene. Det er hentet fra kapittel 4 i Matteus. Jeg håper det vil gi noen litt lys.

I Matteus 4 blir Jesus fristet av Djevelen. Han svarer Djevelen med sitater fra Skriftene, noe dette viser: "Det står skrevet." og så sitere Jesus noe som er skrevet i Skriften. Han gjør dette tre ganger før Djevelen gir opp. Selv Jesus leste og kjente teksten i Skriftene, og Han anvendte det i sitt daglige liv for som han sier her, for vi lever av hvert ord som går ut av Guds munn.  

Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn (5 Mos. 8:3).

«Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn» (Matt. 4:4)

Takk Rolf for et meget godt innlegg.  Det skal jeg ta vare på.

Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gresk oversettelse...

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn (5 Mos. 8:3).

«Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn» (Matt. 4:4)

Gjennom hele NT siterer Jesus fra en Gresk oversettelse som fantes. De fleste diskusjoner er "oversettelses" variasjoner som denne. 

Kommentar #3

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Gjennom hele NT siterer Jesus fra en Gresk oversettelse som fantes. De fleste diskusjoner er "oversettelses" variasjoner som denne. 

Du mener Septuaginta?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gresk ortodoksi ?

Publisert nesten 4 år siden

De ortodokse kirkene bruker - som Jesus ( f.eks:  Mark 7:1-21 ) Septuaginta - som sin basisforståelse for det Gamle testamentet. Denne bruker gresk tankesett mer enn jødisk tankesett i sine sin oversettelser, og dette preger da selvsagt  slutt teologien.  Tilsvarende ser vi i "Vulgata" som har 3500 kjente tolknings endringer fra den greske grunnteksten til latinsk utgave. Slikt blir det mange teologi varianter av..

Men når det gjelder hele "Genesis"-perioden  (Adam til Abram) er det en samling vandrehistorier fra  flere trosstrukturer ( myter / religioner / mysterier)  så om alt skal tillegges "Jødenes gud"  er egentlig et tolkningsspørsmål om det globale  Gude familie bildet. 

De første bøkene i NT ( menighetsbrevene til Paulus og Markus evangeliet) er jo tilsvarende tidløse hendelser som beskriver Osiris-Dionysos myten inn i en reinkasjonen "Josva av Nun"  som "Messias" (5.Mos 34,9)  - eller Jesus Kristus av Fisken som var det tidligste greske tittelen.  De senere bøkene i NT  forsøker etter at Jerusalem falt i år 63 å tidfeste dette inn i nær fortid.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fordi du ikke plukket opp hele poenget?

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Men helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir opplest (2 Kor. 3:15). Verset viser oss at når vi leser Mosebøkene, ligger det et dekke over vårt hjerte. Hvorfor det?

2.Kor.3.14-15: Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. 15 Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven.

Dette er å forstå slik det står skrevet... til denne dag - som også betyr at resten av Guds Ord er til å stole på. Verdens frelser... Joh 12,47 viser til Joh 3,17f  (Rom.5.18-21)

For å plukke opp poenget er det å forstå slik det er skrevet (Åp.22.13)

Kommentar #6

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Mye på en gang! 

Jeg forstår at du selv ikke setter mye lit til Bibelen, men stoler mer på vandrerhistorier, myter, og mysterier utenfor det guddommelige når det gjelder det som står i Bibelen.

Interessante tanker, men langt borte fra det jeg selv erfarer.

Vil bare spørre deg, hvordan kan man finne at det finnes en sammenheng mellom 1 Mosebok og Johannes Åpenbaring, der noe sås som et frø i begynnelsen av Bibelen og er i full blomst i slutten av Bibelen, om det har seg at 1 Mosebok er full av vandrerhistorier?

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #7

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg vil at andre skal plukke opp poenget min venn, derav spørsmålet, slik at de skal se at dette kan bli resultatet. Jeg sier ikke at det er resultatet.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #8

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Men om vi ikke vender våre hjerter til Gud, kan ordene i Bibelen, mest av alt GT forbli tildekket, og vi vil aldri fult ut forstå Guds hensikt, plan, vilje, og behag. 

Ett mycket gott inlägg som har Andens vittnesbörd, TACK!

Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Åpenbaringen...og Moses..

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Vil bare spørre deg, hvordan kan man finne at det finnes en sammenheng mellom 1 Mosebok og Johannes Åpenbaring, der noe sås som et frø i begynnelsen av Bibelen og er i full blomst i slutten av Bibelen, om det har seg at 1 Mosebok er full av vandrerhistorier?

Bibelen er en veileder gjennom livet til så mye. Men bokstavtroen min er litt vag.  De mange enkelthistoriene  som er det er spennende og vi må prøve å finne hvor de stammer fra og hvorfor de er presentert som de er i bibelen. De er som eventyr med mange bunner.  En historisk ( og det skjedde i de dager) , en teologisk ( Heretter skal dere be slik...) , en profetisk ( Jødenes Ørkenvandringens vårt kristne liv)  og en oppskrift ( Er noen syke iblant dere skal de...). 

Rekkefølgen er viktig.   Gud endret mening 7 ganger!  Så sannhetene er ikke evig. F.eks at mange ber fortsatt "Vår far.." selv om Jesus senere spesifikt ba oss å be på andre måter. Man må følge tidslinjen og ikke komme drassende med jødisk synd og skyld nå etter Golgata ( fadervår !) - nå er det hva du gjør med troen din som er avgjørende for frelsen ( Markus 16:17-18). 

I disse dager feirer mange Luthers 500 års Jubileet.  Han ville ha en reformert bibel uten 2 Peters , Jakobs brev, Hebreerne og Åpenbaringen.  Men fikk ikke gjennomslag for det.  I dag er de fleste enige om at 6 av Paulus sine 13 brev skrevet at en annen enn Paulus.  Men klart vi kan finne inspirasjon til et godt liv med Gud i disse bøkene også - som vi også kan finne i de skriftene som Gud har åpenbart til oss siste 100 årene i Dødehavsruller og Nag Hammandi skriftene.  Her vil Gud vise oss noe vi trenger og har glemt gjennom tiden.  Vi er vant til at vinnerne skriver om bibler og tapernes tro bli glemt - det de var villige til å dø for blir borte.  Han som satte sammen Bibelen ( Keiser Konstantin ) ble aldri helgen - men hans mor ( St. Helena) ble det - er et tanke kors som spøker i skapet..

Kommentar #10

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

For meg er de 5 Mosebøkene enkelt og greit skrevet av Moses, slik Jesus sier i NT, og som andre også sier. Ingen grunn og tvile på det. Jeg vet at det i fagmiljøer går teorier om at Mosebøkene ikke er skrevet av ham, men jeg tror ikke det, fordi det strider mot hva Jesus sier og hva bibelen vitner om i forhold til Moseloven.

Når det side enkelthistoriene i 1 Mosebok viser til individets Gud helt frem til kap 35, hvor vi får se at Gud er Gud for Guds hus (El - Bet - el) El betyr Gud og brukes to ganger når Jakob erfarer sitt møte med Gud.

Så Gud har mange titler i 1 Mosebok, som viser noe om Han i Hans relasjon til menneske, og som er såkornene som vokser seg til i løpet av hele bibelen, og utvikler seg til full blomst i Johannes Åpenbaring.Moseloven kan godt brukes slik som du sammenfatter. Det er noe nytt ved det som jeg ikke har sett før, og som jeg setter pris på ved bibelen. 

En historisk ( og det skjedde i de dager) , en teologisk ( Heretter skal dere be slik...) , en profetisk ( Jødenes Ørkenvandringens vårt kristne liv)  og en oppskrift ( Er noen syke iblant dere skal de...). 

Selvfølgelig er bønn viktig. Jesus viste oss hvordan vi skulle be ved å be Fader Vår, men så sa Han til oss at vi skulle be med andre ord, men i samme Ånd som Han, det vil si i praksis samme ord med samme betydning, der vi setter Faderen, Sønnen og DHÅ først, at de får førsteplass i vårt liv, og så ber vi ut Guds behag, vilje og plan, og ikke våre egne ønsker.

Hadde vært fint om du viste til meg de steder der Gud endret mening 7 ganger, har ikke fått det med meg.I Guds øyne er alle troende hellige, det er ingen som kan gjøre noen til helgener. Det er en katolsk oppfattning om at du må ha 2 kanon, du må altså ha 2 mirakler ved ditt navn for å bli helgen - engelsk for saint. 

I forhold til hva bibelen sier, så er "a saint" en som tilhører Guds menighet i Korint. Og i forhold til Paulus, så var de ganske kjødelige av seg, men han så et potensiale i dem, og det var at de elsket Kristus, og hadde tatt imot Ham. Det var av den grunn at han (Paulus ) kalte dem hellige. 

Når det gjelder Paulus sine brev, så startet han alle sine brev med Paulu, etterfulgt ens slave, eller noe lignende. 4 brev har flere navn, og brev startes ikke med hans navn, men måten det deles på, kan indikere at det er han som har skrevet det. For ingen andre har en slik dyp og forståelsesfull måte og dele til omverdenen som han. Jeg snakker om så klart alle brevene fra Rom- Heb.

MVH

Rolf Larsen

 

Kommentar #11

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Ett mycket gott inlägg som har Andens vittnesbörd, TACK!

Det eneste verdt å forsøke å skrive, er noe som kommer fra vår ånd, som er ett med Ånden. Det er det jeg jager etter, slik jeg ser du også jager etter det å være ett med "ÅNDEN."

Takk for det arbeidet du selv legger ned.

Mye nåde

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #12

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gud/Herren angret...

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hadde vært fint om du viste til meg de steder der Gud endret mening 7 ganger, har ikke fått det med meg.

En av dem er overskriften på denne tråden..  1. Mos 6:6 "Da angret Herren at han hadde laget mennesker ... men Noah fant nåde "

Tenker også på tilsvarende hendelser av type 1. Krøn 21:15 /  Amos 7:3 & 6  /  Jona 3:10   /  2. Mos 32:14  / 2. Sam 24:16 ( tatt fra hukommelsen..).  Slik jeg leser disse er at Gud ikke er en konstant faktor. Derfor ser vi endringer fra gammelt til nytt testamentet.   Gammelt testamentet inneholdt konseptet synd og nåde ( fungerte ikke ! ) - nye testamentet er konseptet tro ( Joh 3:18 og handling i tro ( Markus 16:17-18).

Kommentar #13

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
En av dem er overskriften på denne tråden..  1. Mos 6:6 "Da angret Herren at han hadde laget mennesker ... men Noah fant nåde "

Så vidt jeg kjenner til, angret Gud kun en gang på å ha skapt menneske, og det var når menneske hadde blitt helt kjød, og ikke hadde noe nåde slik Noah hadde. 

Så hva er nåde. Noen sier nåde er Kristus selv, andre sier det er Gud.

Jeg må nok se litt over disse bibelversene som du viser til. Slik jeg kjenner Gud, er Han alltid konstant, det er heller menneske som ikke er konstant. Og når menneske ikke er konstant, må Gud gjøre noe for at menneske skal få en omvendelse til Gud, og for at de skal omvende seg, behøver de å erfare Guds herlighet.

Og den er ikke alltid god, se bare på dem som så Moses komme ned fra fjellet. hele folket trakk seg vekk fra Moses, fordi de var redde for å bli drept av Guds herlighet, framfor å bli som Moses. Jo fordi de var fulle av mørke, derfor behøvde Moses å dekke til seg selv slik at de ikke fikk se sitt eget mørke, når de så Moses skinnende ansikt etter han hadde vært hos Gud.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det var av den grunn at han (Paulus ) kalte dem hellige. 

Begrepet "hellig" betyr adskilt. I dette tilfellet adskilt fra verden og innlemmet i Guds rike.

Alle brevene i NT er skrevet til "de hellige" som er medlemmer i urkirken og dermed adskilt fra verden.

Kommentar #15

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Begrepet "hellig" betyr adskilt. I dette tilfellet adskilt fra verden og innlemmet i Guds rike.

Alle brevene i NT er skrevet til "de hellige" som er medlemmer i urkirken og dermed adskilt fra verden.

Er ikke vi også hellige? Når vi har mottatt Kristus? Våger ikke du å kalle deg selv hellig? Er du ikke adskilt fra verden?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Gud er i særdeles grad undervurdert

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg kjenner til, angret Gud kun en gang på å ha skapt menneske, og det var når menneske hadde blitt helt kjød, og ikke hadde noe nåde slik Noah hadde. 

Gud har aldri angret noe som helst. Det er en menneskelig forståelse og beskrivelse av Guds handling. Samme gjelder Guds vrede. Gud blir ikke sint, men "vrede" er en omskrivelse av at Gud fjerner sin beskyttende hånd ved ulydighet og overlater mennesket til seg selv, så de skal erfare hva ulydighet innebærer. Det oppleves som Guds vrede og skrives derfor slik.

Gud var klar over alt som kom til å skje, og hadde laget en plan for å fri mennesket ut av den forgjengelige tilstanden de ville befinne seg i, lenge før jorden var skapt. Hvordan kunne Han da angre, når Han visste det på forhånd? Hvis Han ikke visste det på forhånd, hvordan kunne da Hans profeter fortelle oss for flere tusen år siden hva som skulle skje i vår tid?

Bibelen er skrevet av mennesker etter Guds inspirasjon, veiledning og befaling. Ikke som direkte diktat alltid, men som inspirerte åndsverk. Alle Guds barn er befalt å skrive ned sin historie, fra Adam av og til nå. Det er derfor de forskjellige bøker i bibelen bærer preg av å bli skrevet av forskjellige forfattere, men det er samme Gud og samme ånd som inspirerer. At skriftene etterhvert er endret, redusert og omskrevet betyr at alt som er skrevet under Gud ikke alltid er tatt vare på i sin originale form, men de er heller ikke fortapt for oss. De endringer som har skjedd er også en slags ulydighet som fjerner oss fra Gud. Det også må vi erfare konsekvensene av. 

Når mennesket tolker overlates de til sin egen forståelse. Derfor er det mange tolkninger som drar i forskjellige retninger, hvilket igjen har forårsaket mange forskjellige kirkesamfunn.

For en tid tilbake hørte jeg at noen kristne mente at Gud ikke åpenbarer seg for mennesket i vår tid, at de siste åpenbaringer ble nedskrevet i Johannes åpenbaring. Da undret jeg meg svært på om de trodde på Gud eller på bibel, så lenge de ikke greide å sammenfatte bibelen, som det levende ord og den levende Gud til ett i sin tro.

1 liker  
Kommentar #17

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når mennesket tolker overlates de til sin egen forståelse. Derfor er det mange tolkninger som drar i forskjellige retninger, hvilket igjen har forårsaket mange forskjellige kirkesamfunn.

En broder sa at Gud bygger sitt hus, og Han bygger med menneskene som er Hans byggesteiner. Av og til bygger mennesker det de tror er Guds bolig, og da må Gud rive det ned, slik at Han kan fortsette å bygge på det som er Hans mesterverk. Det som blir igjen er splittelser, fordi de som blir revet ned, tror i sitt sinn at de er i Guds hus, men de er i realiteten revet vekk fra Gud og Hans hus. For Gud kan ikke ha noe som er bygget av mennesker. Vi mennesker ligner veldig mye på Kain, som offrer til Gud det vi har tilverket med vår kropps svette, og vi tror det behager Gud. Men Gud må kaste det vekk, forbanne det slik at det forsvinner ut i den vide verden. Der skaper vi mennesker vår egne tro, og allianser, og viser oss framfor andre mennesker, se hvor flink jeg er som gjør alt dette for Gud, mens det i realiteten er bare splittelse. De kirkesamfunn som drar forskjellige retninger har Kains ånd i seg. I dag bygger Han fremdeles på den samme menigheten som Kristus døde for, som ble født når Han døde på korset, og som både Peter, Paulus og alle troende har dødt for opp gjennom tiden. I Guds øyne er det bare en universal menighet.

Gud ønsker at vi skal være en med Ham, og når vi er det, da har vi ingen egen agenda, ingen andre ideer enn å følge Gud dit Han vil gå. Vi er alle ett med Ham, vi lytter til Ham i vår ånd, ikke mennesker, ikke doktriner, kun Guds ord som tales til oss av Gud via Kristus som den livgivende Ånden, Guds nåde.

MVH

Rolf Larsen


Kommentar #18

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Nåde & kjerlighet..

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Så hva er nåde. Noen sier nåde er Kristus selv, andre sier det er Gud.

Nåde er noe du får når noen betingelser er oppfyllt.  Kjærlighet er noe man får på tross av betingelser.. Man pleier å se at "Gud er kjærlighet". Det vil si betingelsesløs kjærlighet. Man kan nesten driste seg til å si at kjærlighet er Gud.

1 liker  
Kommentar #19

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Nåde er noe du får når noen betingelser er oppfyllt.  Kjærlighet er noe man får på tross av betingelser.. Man pleier å se at "Gud er kjærlighet". Det vil si betingelsesløs kjærlighet. Man kan nesten driste seg til å si at kjærlighet er Gud.

Guds nåde kommer når man er utvalgt. Man kan tenke at man kan miste den, at nåden har betingelser, og i så fall er det fra menneskets side. Guds nåde er alltid der, men vi må samarbeide med Gud. Vi må være åpne for Hans nåde, barmhjerighet og kjærlighet. 

Jeg likte at du skrev: Man kan nesten driste seg til å si at kjærlighet er Gud.

For vi trenger å erfare Gud som kjærlighet, for å kunne gi den tilbake til Ham og gi dem til mennesker vi møter, for når vi har fått erfare det er å kjenne på en slik kjærlighet som kommer uten betingelser, da kan vi selv også gi den, når den bor i oss.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #20

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Kristus i deg

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
for når vi har fått erfare det er å kjenne på en slik kjærlighet som kommer uten betingelser, da kan vi selv også gi den, når den bor i

Det er det som er evangeliet... Kristus I deg. - som Paulus kaller det. Vis guds Kjærlighet til dine. Det er dine handlinger.

 

Den nytestamentlige Gud er her forskjellig fra Noahs Gud.   Synd og nåde guden vi finner i GT er vesentforskjellige fra NT's kjerlighetsGud.  Men hovedforskjellen er Golgata.  Jesus sa jo "Meg er gitt all makt..."  Så nå er det Kristus i oss som handler på vegne av Gud og Kristi kjærlighet omgir oss som tror.

Kommentar #21

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Den nytestamentlige Gud er her forskjellig fra Noahs Gud.   Synd og nåde guden vi finner i GT er vesentforskjellige fra NT's kjerlighetsGud.  Men hovedforskjellen er Golgata.  Jesus sa jo "Meg er gitt all makt..."  Så nå er det Kristus i oss som handler på vegne av Gud og Kristi kjærlighet omgir oss som tror.

Noahs Gud er forskjellig om man leser historien med et fysisk blikk. Men leser man den vendt mot Herren med vårt hjerte i Kristus, så vil du se at arken er et bilde på den treenige Gud som bærer Noah, hans familie og alle dyrene gjennom flommen. Det er Guds bygning som Noah bygget på, med sin families hjelp, Guds plan. Det er et forbilde på tabernaklet i 2 Mosebok, templet vi ser senere bygd av Salomo, og det templet som Esekiel har en visjon av, som er enda større enn det som er tidligere bygd. I Johannes Åpenbaring ser vi at templet ikke lenger eksisterer som en enhet, men det er Det Nye Jerusalem som stiger ned fra himmelen, som nå er Guds bygning, Guds byggeverk, som i realiteten finnes inne i oss.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #22

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Etterpåklokskaps profetier er det mange av...

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Noahs Gud er forskjellig om man leser historien med et fysisk blikk.

Historiene før Abram er fra Ur I Kaldea. Det var et sted med mye Astrologi på den tiden.  Gudene var planter som seilte gjennom stjernebildene om natten. Abram gjorde en spesialdeal med krigsguden Jupiter - som ble "Fedrenes Gud" i GT - eller JHWH som mange liker å skrive.  Veien er lang frem til den Treenige Gud som ble dannet på 300 tallet for å tekkes de som trodde på den treenige Egyptiske  IHS guden ( Isis / Horus /Seb - bilder og statuer blir forsatt gjenbrukt som Madonna med barnet statuer i våre eldste kirker. ) . 

Men uansett hvor stor din Gudommelige famile er finner vi i nytestamenet kjærlighetens Gud - ikke Abrams krigsgud fra Ur i Kaldea - eller den enda eldre Kinesiske historie om Noah ( Nuwa)  i Shu Jing dokumentene fra ca 1000 år før Kristus   Nuwa er stamfaren til de første keiserne i Kina som tilbeder av guden ShangDi  som symboliseres på kinesisk med et Kors.

1 liker  
Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det har du helt rett i

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Nåde er noe du får når noen betingelser er oppfyllt

Nåde er det samme som tilgivelse, altså barmhjertighet. I eldre bibelutgaver oversatt med miskunn/ miskunnhet. Eks.2.Mos.34.6-7:

Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet; han bevarer miskunnhet imot tusen ledd, han forlater misgjerning og overtredelse og synd; men han lar ikke den skyldige ustraffet, han hjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd.

Når Herren går forbi har tilknytning til den jødiske påsken (2.Mos.12.12-13 - eller hele 2.Mos.12 er viktig i denne forståelsen sammen med 4.Mos.9.2 Israelittene skal holde påske til fastsatt tid og så sette fokus på "den fastsatte tid." Da ser man også når nåden blir oppfylt.

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Evaluering?

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
For vi trenger å erfare Gud som kjærlighet, for å kunne gi den tilbake til Ham og gi dem til mennesker vi møter, for når vi har fått erfare det er å kjenne på en slik kjærlighet som kommer uten betingelser, da kan vi selv også gi den, når den bor i oss.

Tenk etter hva det vil si å ha Guds kjærlighet i seg, og det å ha en gjeter som i Joh.10? Dersom Guds ånd er fylden, trenger den ingen vokter/ gjeter - så dette er helt klart en evolusjonsutvikling?

Kommentar #25

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hva er fastsatte tid?

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Israelittene skal holde påske til fastsatt tid og så sette fokus på "den fastsatte tid."

Dette var skrevet på den tid da kalenderen var blant stjerner og planeter.  De syv synelige planeter kan kunne se med øynene  ble til de syv ukedager de 12 stjernetegn gav oss de tolv måneder osv..Stjernenes daglige rytme med sine 365 dager blir summert opp i "det store år" på 26500 år som ble fordelt utover i 12 perioder/ "tider" på 2150 år.  Kunnskapen om disse gamle kalenderne er nødvendig for å forstå bibelens tidsuttrykk.  Idag med moderne datamaskiner og bedre matematikk for å beregne stjernes og planeters baner kan vi tidfeste dette bedre enn bibelens folk hadde muligheter til. Her kan vi vite hva  menneskesønnens tegn på himmelen var og når det kommer på himmelen neste gang.  "Jødenes tid" er over og vi er nå inne i en annen astrologisk "tid" med et nytt evangelie og andre regler for frelse/nåde en de hadde.  

Når astrologene fra Ur i Kaldea kom til Jesubarnet startet den nye tid. Med Gull , røkelse og myrra.  Da kom Jupiter planeten ( Jødenes planet)  for første gang i fiskenes tegn sammen med Saturn som den store julestjerne og menneskesønnen kunne fødes.    Dette forstod Herodes sine vismenn - men mange har glemt den gamle måten å regne fastsatte tider på.

Det triste med vår moderne påskefeiring er at det beregnes på annen måte enn Jødene sin påske og vi har fylt den med fruktsommelighets gudinnen Easter sine kyllinger og harer.  Men vi vet at Gud ser i nåde til oss - som er i Kristus.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Praktisering

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
I Johannes kap 6 forteller Jesus Kristus oss at å spise Ham gir oss evig liv, men hva innebærer det? Det innebærer at når vi leser Bibelen, blir vi forandret innvending

Nei, det tror jeg ikke man blir, men man gjør seg svært ofte sin egen tankerekke til forståelse for seg selv. Derfor blir det så utrolig mange vinklinger og synspunkter på hver enkel sak, at det blir en utilgjengelig skog. Les heller Mika3 og tenk deg at Jesus var jødenes konge i praksis?

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du forregner deg i forhold til skriften?

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Dette var skrevet på den tid da kalenderen var blant stjerner og planeter.  De syv synelige planeter kan kunne se med øynene  ble til de syv ukedager de 12 stjernetegn gav oss de tolv måneder osv..Stjernenes daglige rytme med sine 365 dager blir summert opp i "det store år" på 26500 år som ble fordelt utover i 12 perioder/ "tider" på 2150 år.  Kunnskapen om disse gamle kalenderne er nødvendig for å forstå bibelens tidsuttrykk.  Idag med moderne datamaskiner og bedre matematikk for å beregne stjernes og planeters baner kan vi tidfeste dette bedre enn bibelens folk hadde muligheter til. Her kan vi vite hva  menneskesønnens tegn på himmelen var og når det kommer på himmelen neste gang.  "Jødenes tid" er over og vi er nå inne i en annen astrologisk "tid" med et nytt evangelie og andre regler for frelse/nåde en de hadde.  

Apg.1.7: Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.

Ikke tenk på når tid skriftene ble skrevet, de er allikevel gamle overleveringer (Luk.1.1-2) Og så lenge en profeti er gyldig, beror det ikke av menneskelig regnskapskunst, men av den tiden det tar for å nå frem mot den tid Gud har fastsatt ved sin egen makt, se Åp-10.5-7:

Og engelen som jeg hadde sett stå på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen og sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og alt som finnes der, og jorden og alt som finnes der, og havet og alt som finnes der: «Tiden er ute. (All fastsatt tid er slutt, se Matt.13.39)

Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.» 

Altså avhenger ikke bibelens budskap på hva menneskene har funnet ut er oppfylt, men hvor langt det har lidd på Guds egen kalender, for når Jesus sier det slik han gjør, er der ingen tvil: Åp.22.7: Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.» 

Hvis utsagnene ikke ennå hadde vært profetiske, så hadde det heller stått: de historiske utsagnene i denne boken!

Se heller på disse utsagnene: Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.

Dette er fullendelsen av tiden, eller den tid Gud har fastsatt av sin egen makt. (Meg er gitt all makt i himmel og på jord - se Åp.21)

Kommentar #28

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

end of age / verdens ende...

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Tiden er ute. (All fastsatt tid er slutt, se Matt.13.39)

Matt 13:39 er bruker nettopp på grunnteksten det samme begrepet som astrologene bruker i sitt begrep om de 2150 årene. Oversatt av noen engelske oversettelser til "age".  Note tilsvarende vi bruker på norsk "Tider skal komme og tider skal henrulle"  som ikke er det samme som "verdens ende" som brukes av Norske bibeloversettelser  - men "Age" er  en periode av historien.  

Dette er stjernetegnenes periode "Age" innen astrologi.  Abraham startet værens periode (Age) når han skulle ofre sin sønn men den ble erstattet av en vær.  Den neste perioden  er fisken den startet med offringen på Golgata og Kristus fikk "fiskens tegn" og 153 fisker i garnet - som viser til fiskenens tegn.  Vi er nå på vei inn i den vannmannens tidsalder.  Vi venter nå på at Jupiters & Saturns møte i Vannmannens stjernetegn. - da blir Fiskens tid  (age) slutt ( ca år 2320 ) . Slik menneskesønnens tegn viste seg på himmelen slik den gjorde rundt Abram og Jesu fødsel. 

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tegnene er der, men stemmer ikke med vår tid

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Dette er stjernetegnenes periode "Age" innen astrologi.  Abraham startet værens periode (Age) når han skulle ofre sin sønn men den ble erstattet av en vær.  Den neste perioden  er fisken den startet med offringen på Golgata og Kristus fikk "fiskens tegn" og 153 fisker i garnet - som viser til fiskenens tegn.

Ja, men en har ingen sikre opplysninger som overensstemmer med historien/ historikerne - derfor kan man ha tatt feil av minst en slik periode som du nevner... bare det kunststykke Jesus skulle gjøre i Matt 14,25 ville tatt 4000 år (Sal 90,4 viser til 2 Pet 3,8)

Husk nå på at Jes 46,10  (Herren er alltid den samme, viser til Jes 42,9) viser til at hele perioden starter ved begynnelsen som også er ved slutten. Du mister poenget til Fork.1.9-11 og 3.15, eller 4.Esra 6.8 som sier det hele starter på nytt igjen ved Abraham - liksom at hele Bibelen gjentar seg når man er ved den fastsatte tid igjen.

Kommentar #30

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Bibelens tidslinje..

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
en har ingen sikre opplysninger som overensstemmer med historien

Bibelens tidslinje er frynsete... det er ca 2000 år fra Adam til Abram og ytterlige 2000 år til Kristus og ytterlige 2000 år til oss.  Det jeg prøver å si at i disse siste 6000 årene har vi reist gjennom Tyren, Væren og Fiskenes tider og vi er nå inn i Vannmannens tidsalder.   Dette kan du se på vårgjevndøg - da står solen opp i Vannmannesn tegn. Når Abram ble født stod solen opp i Værens tegn , Når Jesus ble født stod solen opp i Fisekens tegn.  En tilleggshendels er plantene Jupiter og Saturn som møtes på himmelen for første gang i er starte på en ny "age".  Det skjedde i Herodes den stores tid og vil skje igjen først i år 2320.  

Det nye testamentet har noen frynsete tids - anker i seg.  Julehistoriene forteller om  Herodes den store som døde i år 5 før Kristus og folketellingen til Keiser Augustus som var først i år 7 etter Kristus  og at Johannes døperen  klagde på at Herodes Antipas giftet seg i år 34 etter Kristus - lenge etter Jesu påståtte død. Dette er slik jeg leser sannhetens evangelium.  

Kommentar #31

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Historiene før Abram er fra Ur I Kaldea. Det var et sted med mye Astrologi på den tiden.  Gudene var planter som seilte gjennom stjernebildene om natten. Abram gjorde en spesialdeal med krigsguden Jupiter - som ble "Fedrenes Gud" i GT - eller JHWH som mange liker å skrive.  Veien er lang frem til den Treenige Gud som ble dannet på 300 tallet for å tekkes de som trodde på den treenige Egyptiske  IHS guden ( Isis / Horus /Seb - bilder og statuer blir forsatt gjenbrukt som Madonna med barnet statuer i våre eldste kirker. ) . 

Men uansett hvor stor din Gudommelige famile er finner vi i nytestamenet kjærlighetens Gud - ikke Abrams krigsgud fra Ur i Kaldea - eller den enda eldre Kinesiske historie om Noah ( Nuwa)  i Shu Jing dokumentene fra ca 1000 år før Kristus   Nuwa er stamfaren til de første keiserne i Kina som tilbeder av guden ShangDi  som symboliseres på kinesisk med et Kors.

Jeg oppfatter ikke Gud i GT og Gud i NT på så mange forskjellige måter, det er en og samme Gud for meg. Den Gud som du sier Abram (Abraham) inngikk en deal med, er fortsatt den samme Gud i dag som Han var den gang. Han er de levendes Gud.

Jeg ser at du bringer fremmede elementer inn i den bibelske sfæren. Jeg vet ikke hvorfor du gjør det, men jeg er i en sfære der det ikke behøver å gjøres. Bibelen forklares med Bibelen.

Treenigheten ser vi allerede i 1 Mos. 1:26 

Så sa Gud: «La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.»

Gud snakker ikke til engler eller andre himmelske vesener, men Han snakker som Den Treenige Gud; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånden.

Mange har en annen overbevisning fordi de tror ikke på Gud som Treenig før denne verdens grunnvoller ble lagt, hvor Kristus som Sønnen også var tilstede.

MVH

¨Rolf Larsen

Kommentar #32

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Tenk etter hva det vil si å ha Guds kjærlighet i seg, og det å ha en gjeter som i Joh.10? Dersom Guds ånd er fylden, trenger den ingen vokter/ gjeter - så dette er helt klart en evolusjonsutvikling?

Hvorfor spør da Kristus Peter om å vokte sauene Hans, fø lammene Hans og fø sauene Hans i Joh. kap 21. Kristus ber i praksis Peter å bli en hyrde for Hans flokk. 

Evolusjonsutviklingen er at de som tar imot hyrdingen blir som den nye Adam, mens de som ikke tar imot hyrdingen, blir i sitt gamle Adam.


MVH

Rolf Larsen

Kommentar #33

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, det tror jeg ikke man blir, men man gjør seg svært ofte sin egen tankerekke til forståelse for seg selv. Derfor blir det så utrolig mange vinklinger og synspunkter på hver enkel sak, at det blir en utilgjengelig skog. Les heller Mika3 og tenk deg at Jesus var jødenes konge i praksis?

Å lese Mika om Jesus som jødenes konge blir her en avsporing i forhold til det som var tema. det jeg burde ha skrevet, i tillegg til at om man leser bibelen, som er å spise Kristus, er at ikke alle erfarer forvandling, fordi bibelens ord kan rett og slett bringe død til en del, fordi de oppøver ikke sin ånd når de leser ordet. 

Det er 2 Kor 3:14-18, svært viktige vers i dette henseende. Vi behøver en omvendelse i vårt hjerte, vårt sinn, vår sjel når vi leser Bibelen.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #34

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Treenigheten

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Gud snakker ikke til engler eller andre himmelske vesener, men Han snakker som Den Treenige Gud; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånden.

Treenigheten har vært god å ha som fanesak de siste 1600 årene.  Riktignok var det bedre før.  1 Joh. 5 , 7.  var hovedargumentet frem til ca år 1900 da mange fant ut at teologien var basert på en margkommentar som stod som bibeltekst. Disse er nå fjernet i biblene siste 100 år men den treenige teologien består. Se f.eks gamle King James eller bestefars gamle familiebibel fra 1800 tallet med gotisk skrift.

Jeg vet jeg bringer inn "Fremmede" sfærer men det er bare det bakteppe som samfunnet hadde når ordene ble dannet.  Som Abrams  7 guder fra Ur i Kaldea - en for hver av de synlige planetene - han ( Jødene)  valgte en av dem. Tidsregningen som var tilgjengelig da med Stjerner og Planeters gang. Alt dette blir gjenbrukt i båe GT og NT... For Jobs Gud skapte Bjørnen og Orion,          Sjustjernen og sørhimmelens stjernebilder. Og disse bruker vi forsatt i vår kristne symbolikk.

Det å forstå kristendommen uten astrologi, myter , mysterier og de gamle religionene er som å prøve å forklare historie uten å nevne religons konfliktene - ( som man holder på med på Norske skoler idag) .

Kommentar #35

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Gud forklares fint uten astrologi mener nå jeg. Jeg er fult klar over at Abraham hadde andre guder, men han ble kalt av Gud til å forlate de andre gudene, og ta kun en Gud. Jeg tror ikke den Gud som Abraham ble kalt av er krigerguden Jupiter, eller en planetgud eller på noen annen måte noe han har vlagt, men at Abraham er valgt av Gud. Det er også hva NT viser, at Gud er den som velger, og ikke vi.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #36

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gudene i bibelen...

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Gud forklares fint uten astrologi mener nå jeg. J

Alt henger sammen..  Jødedommen og Kristendommens gudehistorier ble etterlignet de eksisterende gudebildet i nærmiljøet.  Vi må ikke la oss forvirre av enkle kopihistorier mellom religionene. De er det mange av.  

Ett eksempel er den "hedenske" dåpen.  NT finner vi spor av korsets fire elementer - vann , luft , ild , jord.  Tilsvarende finner vi de 4 dåp som var vanlig på den tiden. - i Vann , luft, ild og jord.  Vanndåpen er kjent med flere varianter fra  overøsing med regngudens vann til nedstiging nakne i vann og oppstiging  som levende som blir ikledd hvite klær., Luftdåpen er han med kasteskovlen som velger de som er verdige - noe vi gjør gjennom dagens konfirmasjon,  ilddåpen er det hovedsakelig bare pinsevennne som bruker idag - som en separat handling - de fleste andre har den inkludert i vanndåpen,  jorddåpen er rett og slett jordpåkastelse ved død. 

Vår religion har blitt påvirket av inspirasjon fra slike kjente utenomkristne  dåpsrutiner gjennom tidene. Hvor mye er egentlig igjen i kristendommen fra den ene Gud du klamrer deg til. For med et tunellsyn inn i bibelen oppleves det hele litt merkelig.

1 liker  
Kommentar #37

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Den jødiske og kristne gudehistorie er like i den grad at begge forliter seg til Moseloven, Salmene og Profetene, og der slutter likheten. De troende som tilhører jødedommen venter fremdeles på Messias, altså Kristus, og det er ikke mye likhet i våres tro foruten disse delene fra GT. Jødedommen har videreutviklet seg som religion fra den gang og har mange flere regler som jødene må forholde seg til, dessuten har de ikke brennofferet lenger, hellet ikke matofferet, og syndeofferet som de kan offre opp til sin Gud som egentlig bare kan gkøres i tempelet i jerusalem, siden dette er ødelagt. 

For oss er Kristus alle disse offrene, så vi behøver ikke templet på samme måte som jødene gjør for å bli renset fremfor Gud, siden vi gjør det i vår ånd.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #38

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Nåde og frelse...

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
For oss er Kristus alle disse offrene, så vi behøver ikke templet på samme måte som jødene gjør for å bli renset fremfor Gud, siden vi gjør det i vår ånd.

Jødene lever under synden og trenger nåden - Nåde får de og gjennom sine forskjellige handlinger.    På den tiden kristendommen skulle formes rundt 325-400 e.kr  var Jødene fremdeles "Kristusmordere" og så lite som mulig av Jødenes tro skulle man ta med seg inn i den globale Kristne religionen- som du presiserer.   Man hadde noen store religioner å plukke teologier fra.  Gresk gudeverden, Romersk gudeverden , Egyptisk Gudeverden , mysteriereligionen Mithraisemn og gnotisismen i flere varianter.    Mange av disse var også forfulgt i denne perioden men mithraismen ver eneste lovelige religon i Rom frem til år 312.  Derfor ble 80% av kristen teologi hentet fra den.  Egyptisk tro og symbolikk ble også gjenbruk til det resterende i Kristendommen ( som f.eks soldagen som helligdag , den treenige gud og det nakne kors). Allerede tidlig i kristendommen var Paulus brevene til menighetene og Markus evangeliet populære blant Gnostikkerne. De blandet inn mye filosofi og noen av dem hadde et mer "dualistisk" gudebilde - med Gud fader og Gud moder(dhå) med barnet Jesus.  En stund etter Paulus sin død kom "Pastoralbrevene" i hans navn. Disse er alle anti Gnostiske og skrevet på en tyrkisk gresk dialekt - med den hensikt å innføre mithraistiske tanker i NT. Det lykkes man bra med.  Gudebildet ble Egyptisk med deres Treenige IHS guden.  På den måten kunne keiser Konstantin samle hele rom under En Keiser , En Pave og En treenig Gud i hele Romerrike. Det virket bra så lenge han levde...Etter det ble det bare tull.

Utenfor Rommerrike utviklet kristendommen seg andreledes.  Der hadde de andre apostler og andre bøker som var vesentlige for sin kristendom.  Jeg synes f.eks at den Etiopisk Ortodokse Kirke har en spesiell arv å ta vare på.  Fra Apg 8:26-40 ser vi høvedsmannen fra Etiopia og Filip  sin historien.   Denne høvedsmannen skrev også ned sin åpenbaring med Filip og Gud- som idag er del av bibelen til denne kirken.   Slik ble den ortodokse kirke rundt Romerrike litt anderledes enn den i Rommerrike.   Fra de tidligste kirkene i Armenia , Klosterne i Øst-Europa, Egypt,  de nordre deler av  britiske øyer  var der kristne kirker et par hunder år før vår bibel var ferdiskrevet ( ca 325) eller våre trosbekjenninger påbegynt. Disse har også nedskrevet sin tidlige tro - uten egypsik/ romersk/ gresk/ mitraistisk innflytelse slik vi har det i vår kristentro. Hos oss kjenner vi  de tidløse historiene fra Ullstein, Kinn, Selje, Nord-Fjordeid som forteller om kristen aktivitet lang tide før noen snakket om kristen retten med noen ortodokse munker fra de britiske øyer på Moster. Norge ble jo ikke virkelig  Romerkatolsk før slaget ved Fimreite i 1184 når den gamle ortodokse kongeslekten døde ut.

Så all historie skrives av vinnerne - også i Kristendommen.

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, praksis er vel praksis?

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor spør da Kristus Peter om å vokte sauene Hans, fø lammene Hans og fø sauene Hans i Joh. kap 21. Kristus ber i praksis Peter å bli en hyrde for Hans flokk.

Den naturlige årsaken til at det var Peter som fikk dette oppdraget var for at ingen av disiplene skulle bli ført vill innunder trengselstiden. (Matt.24.3-4) Det var nemlig Peter som ble gitt det videre oppdraget, Matt.18.20:

Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias.

En menneskelig hyrde er i praksis for ingenting å regne, men siden Peter fikk sine egenskaper gjennom nøkkelknippet, kan man vel forstå dette som Immanuel? Som jo rett og slett betyr at ”Gud er med oss”(dem)?

Når Gud er til stede i sin Ånd, trenger man ingen annen vokter;

Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere. (Matt.10.19-20)

Derfor er dette en evolusjon, kall det ”begivenhetens gang:”

Matt.10.22-27: Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.
Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.
En lærling står ikke over sin mester, og en tjener står ikke over sin herre.Det er nok for en lærling at han får det som mesteren, og for en tjener at han får det som herren sin.

Har de kalt husherren for Beelsebul, kan da husfolket hans vente noe bedre?

Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene.

Matt 10,25 viser til 2 Kong 1,2, Matt 9,34, Matt 12,24-27, Mark 3,22, Luk 11,15ff
Note : Beelsebul: navn på =djevelen.

Du kalte min forrige kommentar da jeg viste til Mika for en avsporing, vil du gjøre det igjen ved å vise til Beelsebul? Eller hvordan kan det skje at Guds rike kommer til syne bed Beelsebul?

Matt.12.26-28: Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående?

Og om det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere. 

Hva kan dette bety?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere