Frode Klettum

10

SSB-direktør Meyer kunne nok blitt omplassert

Christine B. Meyer får i kveld sluttpakke for å forlate jobben som SSB-direktør. Personlig tror jeg det hadde vært grunnlag for å omplassere henne. Hun har ikke gitt presis statistisk informasjon til departementet, og Stortinget ble dermed feilinformert i forbindelse med integreringsmeldingen i 2016.

Publisert: 12. nov 2017

SSB, seniorforsker Lars Østby, ga regjeringen et ikke-representativt og forskjønnende bilde av sysselsettingstallene som ble brukt som underlagsmaterialet til integreringsmeldingen. Han valgte den sterkeste årsklassen 25-29 år og sammenlignet denne med sysselsettingen til innvandrere pluss etnisk norske. I Stortingsmelding nr. 30 (2015-2016), se side 10 siste setning, står det at andregenerasjonsinnvandrere har «samme tilknytning til arbeidsmarkedet som befolkningen for øvrig». Sysselsettingsgapet mellom sysselsatte med norsk opphav og andregenerasjonsinnvandrere 20-39 år er 11 %, jf rettelse til Stortinget 28.10.16 og ny SSB-statistikk. Denne forskjellen er, etter min mening, mer enn bare «nesten samme» slik Østby beskrev den. Regjeringen sendte retting til Stortinget, se min artikkel i Debatt1.no Hvordan løse integreringsproblem politikerne påstår ikke eksisterer og samme innlegg Verdidebatt.no (12.9.16).

SSB-direktør Christine B. Meyer sa til VG i går: «Jeg opplever også at SSB er blitt presset på innvandringsverktøy og blant annet at en helt ordinær kvalitetssikring av rapport [Holmøy og Strøms innvandringsprognoser] har blitt oppfattet som politisk sensur. Av forarbeidene til loven fremgår at faglig uavhengig betyr at finansdepartementet ikke kan gi instrukser om forskning og statistikkfaglige spørsmål. I tråd med jevne statistikker og det nye regelverket så mener jeg det er et behov for å sikre SSBs uavhengighet», se VG-video 11.11.17.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) sa på TV2-nyhetene kl. 22.00 i går: «Vi mener at Siv Jensen her har bidratt til å skape enormt mye kaos og uro rundt SSB og det er alvorlig og nå må Siv Jensen avklare hvilken rolle hun mener at SSB skal ha i samfunnet og ikke minst om hun har forsøkt å detaljstyre SSBs forskning».

Slik jeg ser det, er det SSB-direktøren som står ansvarlig for at Stortinget er blitt feilinformert og dermed ikke har fått det riktige grunnlaget for sine beslutninger. Utredningen til Holmøy og Strøm ble levert 9. mai i 2017, og er ennå ikke kvalitetssikret for publisering, og det til tross for at forskergruppens leder, Kjetil Telle, ikke har funnet at arbeidet lider av noe vesentlige mangler, jf Generasjonsgapet.

Fra Meyers kronikk Generasjonsgapet i Dagens Næringsliv 8. mars 2016, kan det se ut som hun ikke prioriterer å legge fram sysselsettingstall dersom disse viser store forskjeller mellom andregenerasjonsinnvandrere og etniske nordmenn. Hun omtaler både norskfødte barn av utenlandskfødte foreldre som er asylsøkere og arbeidsinnvandrere og kaller begge populasjonene for «flyktninger», se kritikk i Dagsnytt 18 den 10. mars 2016. Hun forsvarte kronikken med at hun bare konsentrerte seg om aldersgruppen 25-29 år i kronikken med at det ikke var plass til å se på årsklassen 30-34 år. Forklaringen er uholdbar, i og med at hun kunne brukt aldersklassen 20-39 år eller eventuelt 30-34 år, som er mest interessant. Ved å bruke 25-29 år, får hun fram det laveste sysselsettingsgapet. I tillegg kommer at hun krymper generasjonsgapet ved å bruke statistikken slik at man summerer opp både sysselsatte og de som går i skole/utdanning. Disse populasjonene er nokså uensartet, og populasjonen benevnes derfor som «aktive». SSB har riktignok ført denne typen statistikk lenge før Meyers tiltredelse. Sammenslåingen av disse to kategoriene uten at disse samtidig spesifiseres, kan svekke nytteverdien av statistikken. Satt helt på spissen – om man for eksempel slo sammen både antallet sysselsatte, skoleelever/studenter og de med «borgerlønn» (mottakere av sosialhjelp, stønader og trygder fra det offentlige), ville man knapt sett noen statistisk forskjell mellom innvandrerne og etniske nordmenn. Men det betyr vel ikke at alt er såre vel og integreringen en suksess. Tvert imot, det kan skape flere frustrerte og voldelige høyreekstreme som føler seg lurt.«

DNs kommentator Bård Bjerkholt siterte Meyer den 4.12.15: "Vi som lager offisiell statistikk, må derfor være flinke til å forklare og gi grunnlag for tolkning av hva tallene sier, og ikke minst hva de ikke sier.» Kronikkens bildetekst lyder: «SSB-sjef Christine Meyer mener flyktningstrømmen kan gjøre møtet med eldrebølgen mindre smertefullt for norsk økonomi».  SSB-direktøren har vist i praksis hva dette betyr. Dvs. å ha helt urealistiske forventninger om de sosiale-, kulturelle- og økonomiske berikelsene den ikke-vestlige innvandringen får for Norge, og å forklare/fokusere på de delene av statistikken som setter innvandringen i et nøytralt/positivt lys, men underminere materiale som kan få motsatt effekt.

Det er vanskelig å finne forsvar for at 25 dyktige seniorforskere i SSB skulle degraderes, antakeligvis til mer rutinepreget arbeid i statistikkavdelingen. Dette til fordel for yngre og ikke så erfarne forskere, bare fordi de sistnevnte har skrevet et par internasjonale artikler. For en time siden ble det offisielt enighet om sluttpakke på ca. 1,4 mill. kroner til Christine B. Meyer. Selv om dette løste seg i minnelighet, synes jeg personlig at Meyer kunne ha vært omplassert, så kunne hun fått smake sin egen medisin, som opprinnelig var tiltenkt de 25 forskerne, jf tjenestemannsloven § 12A.

6 liker  
Kommentar #1

Ragnar Kristoffersen

1 innlegg  29 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Helt enig i at Meyer burde blitt omplassert. Egentlig burde hun aldri hatt denne jobben. Hun har konsekvent motarbeidet analyser om konsekvensene av innvandringen til Norge, En statistikksjef kan ikke gjøre dette uten å miste  legitimitet. Det ironiske er at SSB har levert flere tidligere rapporter om konsekvensene av innvandring, f.eks. når det gjelder kriminalitet, uten at det har vakt det minste oppstyr, men når Frp ber SSB om slike analyser, er det plutselig et "problem ".  Fordi hun ikke liker fakta som ikke stemmer med hennes politiske ideologi om den økte innvandringens velsignelser. 

2 liker  
Kommentar #2

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Harde fakta undermineres for å motvirke rasismen

Publisert over 3 år siden

Sysselsettingsgraden og kriminaliteten mellom arbeidsinnvandrere fra Vesten og etnisk norske sysselsatte er liten. Ikke-vestlige innvandrere og deres norskfødte barn, særlig de som kommer fra Afrika og Store Midtøsten, har vesentlig lavere sysselsetting og høyere kriminalitet enn den norske befolkningen. Dette er ikke først og fremst et problem som knytter seg til hudfargen, men snarere til betydelige forskjeller i kultur, utdannelse og teknologisk utvikling.

Det er et viktig politisk mål å fremme tiltak for å motvirke rasisme. Hvis politikerne finner grunnlag i offentlig statistikk for at innvandrere fra f.eks. Somalia, Pakistan, Irak og Syria kommer like raskt inn i arbeid og blir like lovlydige som arbeidsinnvandrere fra Storbritannia, USA, Tyskland, Danmark, Island og Sverige, vil det være lettere å slå fast at det må være hudfargen (rasismen) som er årsaken til den lovlige ulikebehandlingen. Fordreies statistikken i favør av ikke-vestlige innvandrere, vil tiltaket på kort sikt utvilsomt føre til mindre rasisme, fordi dette øker frykten for å bli stemplet som rasist. Men på lengre sikt vil sannheten komme for dagen, noe som i sin tur vil øke motsetningene og kriminaliteten.

Skal man få gjort noe med arbeidsledighetsproblemet og kriminaliteten blant ikke-vestlige innvandrere og deres norskfødte barn, må man tørre å legge fram fakta som viser at det overhodet eksisterer et problem.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere