Ragnhild Kimo

8

Hvorfor dra andre med seg i fallet?

Publisert: 28. okt 2017  /  782 visninger.

Hva er det som gjør at Jesustroende mennesker plutselig ikke er troende lenger?
Eller er det kanskje ikke så plutselig?

Det er blir kalt forskjellig.
Tidligere het det å falle ifra.
Nå blir det ofte sagt at man mister troen.
Men det handler kanskje om å bort fra Jesus?

Jesus sa: "Gjør dem til mine disipler i det dere døper dem og lærer dem!"

Er det slik fallet starter?
En liker ikke læren, og tror ikke Jesus har sagt det slik det er gjengitt i Bibelen.

Kanskje man liker ikke disippelgjerningen hvis en må sitere Jesus?
En liker ikke å gjøre Jesu vilje, for man må kanskje gi avkall på noe? 

Jeg har snakket med noen, og lest hva andre har skrevet.

Noen syntes det ble for strengt i den forsamlingen de tilhørte.
Noen syntes det ble for mye åndelig prestasjon.
Det ble så mange krav om å være med på forskjellige aktiviteter.

Noen fikk verden kjær, slik Paulus skriver.

Vi tar mange valg i livet.
Å følge Jesus som hans disippel er også et valg.
En får ikke et nært forhold til Jesus når en lever på avstand fra ham.

Mange prøver å nærme seg troen både teologisk og filosofisk gjennom andres skrifter.
Man leser, grubler, får mange svar men kanskje enda flere spørsmål?

Jeg har forståelse for at noen som har "falt fra" vil forklare seg...begrunne sitt fall, sin manglende tro.
Men hvorfor absolutt dra andre med seg i fallet?
Gang på gang prøver de å bortforklare Bibelens ord
Teologer og lærde som selv er kommet i tvil prøver gang på gang å så tvil hos andre...

Er det fordi det føles bedre hvis flere "faller" samtidig?
Et slags bevis på at det var rett å gå sin vei?

Jeg ser jo også tendensen til at mange prester forlater troen
De starter med å bli mer og mer liberale i forhold til sannheten i skriften.
Ikke bare vanskelige ting i GT,
men Jesu ord og lære slik apostlene har gitt oss det blir det også sådd tvil om.
DHÅ blir nesten ikke nevnt.
Det er lenge siden jeg hørte en prest forkynne om Åndens gjerning slik det er beskrevet i Bibelen
Ofte blir DHÅ bare nevnt som en mild bris, en god følelse. Det virker som DHÅ er løsrevet fra Jesus.
Men DHÅ ble gitt oss til opplæring, veiledning, og for å åpenbare Jesus for oss.

"Vil også dere gå bort?" sa Jesus til de 12, da noen forlot Ham.
Vi kjenner Peters svar: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!


Det var og er det viktigste. Derfor må vi stadig velge å bli hos Ham, i hans ord og ved hans Ånd.

 

 

 

 

12 liker  
Kommentar #251

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Gud støter vel aldri bort en angrende synder om det er i dette livet eller i det hinsidige vel? Gud er vel den samme her og i det hinsidige? Evangeliet rekker vel både til de levende og de døde? Tilgivelsenskraft har vel ingen slutt?

Akkurat her er vi identiske i forståelse - ord for ord!

Jeg går ut fra at spørsmålsformuleringen er en understreking av meningen, for jeg kan bare bekrefte.

4 liker  
Kommentar #252

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Takk til R. Kimo

Publisert over 4 år siden

Ja, denne bønnen står skrevt på mitt gamle falmede Jesus bilde. Mor fikk det av oldemor (som var troende) og det ble gitt videre til meg. Forsto først i voksenlivet at det var en beskyttelse som var bedt over meg i gode og onde dager. "Far jeg vil at de som du har gitt meg, SKAL være hos meg-thi du har elsket meg førend verdens grunvold ble lagt." Mange forstår ikke hvilken enorm makt Gud har over satan.

Takk også for velsignelsen. Mvh

 

2 liker  
Kommentar #253

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

- Gud kan få alle inn på frelsens vei?

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Men for Gud er likevel det mulig. Gud kan få alle om Han vil på frelsens vei,

Nei, det kan Gud i sin allmakt ikke gjøre. For han har delegert litt av sin allmakt til mennesket da han skapte det i sitt bilde. Fri vilje er en del av den gudsbilde-identiten som er gitt mennesket. Gud respekterer menneskets integritet fullt ut. 

Når mennesket sier neitakk til hans frelsesverk og Paradis, så får de viljen sin. 

Dette er sentrale budskap i fortellingene om Den fortapte sønn og Den rike unge mann. Faderen lot yngstesønnen etter fritt valg gå rett i undergangen, - og Jesus lot Den rike unge mann gå i fortapelsen - tiltross  (på grunn av?)  sin store kjærlighet.

6 liker  
Kommentar #254

Jane-Mette Kile

3 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg kjenner til å "dra andre med seg" på andre områder enn dette, og det handler da om  at om man "taper", så skal man ikke unne andre å seire, man forsøker å friste andre til å falle sammen med dem. For eksempe i kampen om å bli rusfri.

Men det som er så godt når jeg er troløs er at Jesus er trofast, og han bruker mennesker til å minne meg på hvor høyt han har elsket meg, og så er det bare å ta et skritt tilbake. Jesus er der. Han gir oss aldri opp.

5 liker  
Kommentar #255

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 4 år siden

 “Det er mange tanker i menneskehjertet, men det erHerrens vilje som skjer.” Salomos ordspråk 19:21.

1 liker  
Kommentar #256

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Ikke avlys Helvete

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Selv finner jeg ikke grunnlag nok i Skriften til at jeg våger å avlyse helvete. 

Det skal du heller ikke gjøre. Gud har ikke skapt noe Helvete. Helvetet oppstår når de fortapte sjeler ser Guds Velde, Rikdom, Prakt og Storhet, - "og alle knær må bøye seg og gi Gud ære".

 Da ser de hva de med sin frie vilje ga avkall på da de trosset Guds bud og gode hensikt og henga seg til det onde. De ser verdien av Livsånden og Evigheten i et sønneforhold til den Allmektige. De blir grepet av dødsangst og føler smerten ved å se den endelige fortapelsen i øynene - de "gråter og skjærer tenner".

 De får tilmålt sin rettferdige straff for sin synd - for deretter å bli kastet i Ildsjøen til den endelige utslettelse. Gud trykker på delete-knappen - formatering: Den annen Død.

 Legemet og sjel blir ødelagt og brent opp, og de må, som Jesus da han møtte helvetes kval på korset da han ble forlatt av sin Far - oppgi sin ånd til Ham som hadde gitt den.

Jesus visste ikke i sin menneskelighet hvordan det ville gå, men han var lydig mot sin Far og stupte inn i døden for å frelse oss fra den Evige Død.  

6 liker  
Kommentar #257

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det med å dra andre med seg i fallet

Publisert over 4 år siden

Dette med å dra andre med seg er også forankret i læren om Guds rikes komme, som for eksempel den i Joh.16.2, og den i 2.Joh.1.7: For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!

De tror med andre ord ikke på seg selv engang, om nå dette skulle sies... siden det hele tiden er en motstand i Guds Ord. Matt.24.24 sier det på en annen måte: For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

Det er de selv som fører seg selv vill... og man har hørt det er sagt;

Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da  skal han lønne hver og en etter det han har gjort. (Matt.16.26-27)

Noen vil altså prøve å etterligne det Jesus skulle gjøre, og det før han kommer... Jesus sier:

Nå har jeg sagt dere det på forhånd!  Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. (Refr. Luk.21.25-28) 

En kommer vel ikke forbi at Jesus skulle komme som menneske og gjøre alt hva mennesker gjør for å bli som dem? (Heb.2.14-16- refr.2.Joh.1.7, Joh.8.39-44)

1 liker  
Kommentar #258

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Paulus' 2. brev til tessalonikerne har viktige budskap aktuelle også for denne debatten. Om dere repeterer brevet, les det sakte, men be først om et villig hjerte og Åndens veiledning. 

2 liker  
Kommentar #259

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Retoriske spørsmål.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Gud støter vel aldri bort en angrende synder om det er i dette livet eller i det hinsidige vel? Gud er vel den samme her og i det hinsidige? Evangeliet rekker vel både til de levende og de døde? Tilgivelsenskraft har vel ingen slutt?

Jo. Ja. Nei. Jo.

Hele poenget med lignelsen om Lasarus og Den rike mann er nettopp dette at de må omvende seg og tro på "Moses og profetene" i levende live. 

Det er noe som heter: For sent. Det oppdaget Den rike mann i Dødsriket. Da var det for sent.

5 liker  
Kommentar #260

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er nok for radikalt i forhold til den gjengse oppfatning?

Publisert over 4 år siden

Det er allerede foreslått av meg, men velviljen til kommentar ligger i "like eller liker ikke" - man har oppfatninger over hva som er oppfylt og ikke oppfylt, og det skaper nok litt "friksjon" i forhold til ordet man gjerne prøver å forstå - med andre ord, uvillighet til å svare eller diskutere om det høres for radikalt ut.

Kommentar #261

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Har du hørt om Guds kall? Hvem kan si nei når de ser at Gud elsker?

1 liker  
Kommentar #262

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
 “Det er mange tanker i menneskehjertet, men det erHerrens vilje som skjer.”

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances; 

Kommentar #263

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er nettopp denne kulde og hardhet jeg ikke kan tro på...fordi jeg tror at kjærligheten aldri kan bli kald.

3 liker  
Kommentar #264

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei,

Publisert over 4 år siden

Gud forby!

2 liker  
Kommentar #265

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Retorisk spørsmål

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Det er nettopp denne kulde og hardhet jeg ikke kan tro på...fordi jeg tror at kjærligheten aldri kan bli kald.

Nettopp!

I debatter om fortapelse/Helvete/evig pine, er det alltid lurt å stille seg følgende spørsmål:

Hvem er det egentlig som har forherdede hjerter?

5 liker  
Kommentar #266

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Kjærligheten som kaller.

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Har du hørt om Guds kall? Hvem kan si nei når de ser at Gud elsker?

Det har jeg hørt om, - og følger kallet.

 Men jeg ser at millioner avviser Guds kjærlighet og Hans kall. 

Det er dette som er universets paradoks og problem.

4 liker  
Kommentar #267

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Kjærlig og rettferdig.

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

fordi jeg tror at kjærligheten aldri kan bli kald.

Hvem er du som setter vilkårene for Gud når han utøver sin kjærliget og rettferdighet?

Jeg bøyer meg for det han har fortalt oss i sitt Ord. Der står det fyldig om begge deler.


5 liker  
Kommentar #268

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Snublesteinen

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Forstod du noe angående snublesteinen?

Hei:) Jeg tenkte å svare i går, men kommentaren forsvant "I fortapelsen", og jeg var på misjonsmøte det meste av kvelden. 

Vi leser om snublesteinen i Jes.8,14. 1.Pet.2,8 og Rom.9,33. Man må selvfølgelig lese vers både før og etter for å få sammenheng. 

Både Peter og Paulus henviser til Jesaja. Det er Jesus som er den Levende stein, som av mange blir forkastet, men som blir til frelse for den som tar imot Ham. Det nevnes både å tro på seg selv og sine gjerninger, og det å være vantro. 

Det er altså alvorlig å forkaste Ordet. I Joh.ev. leser vi om Ordet som ble menneske, men dette menneske, Jesus, var ikke bare et ord. Han talte Guds ord som fra Guds egen munn. For den som ikke vil ta imot, eller ikke er tro mot Ordet, blir dette en snublestein som fører til fall. 

Derfor: Tro på Jesus. Både at han er Ordet som ble menneske, og at han derfor talte Guds Ord.

4 liker  
Kommentar #269

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 4 år siden

"Jeg håper at Gud evner å frelse alle tilslutt pga Jesu forsoningsverk." 

 Takk for svar. Da er det her vi har ulikt syn. Jeg tar Jesus på ordet når han forteller om de to utgangene av livet. Men jeg skjønner ditt ønske.

Vi mennesker har syndet, og har ingen del i Guds rike. Vårt håp er i Jesus Kristus. Ingen andre. Han tok på seg all skyld. Han sonet all vår straff. 

(Ef. 2:4 og 5) "Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger."

(Rom. 3:23 og 24) "for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus."

I Kristus er vi fri. Og Gud ønsker hver enkelt (Matt. 18:10-14). Han ser oss, og ønsker å være sammen med oss. 

(Matteus 11:28-30) "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett."

4 liker  
Kommentar #270

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Kjærligheten faller aldri bort. Les 1.Kor 13.

3 liker  
Kommentar #271

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder (Joh.10.35)

Publisert over 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Derfor: Tro på Jesus. Både at han er Ordet som ble menneske, og at han derfor talte Guds Ord.

Overskrift

Guds ord består i sammenhenger som til slutt danner en sum. (se Joh.10.34-35, Apg.14.11, 28.5-6 Men Paulus ristet slangen av seg og inn i ilden uten å ha mén av det. De ventet at han skulle hovne opp eller plutselig falle død om. Men da de hadde ventet og sett på ham en lang stund uten at det skjedde noe uvanlig med ham, slo de helt om og sa at han måtte være en gud.)
_________________________________________

Takker så mye for svar!

Det heter vel i Fil.2.10 at ingen er unntatt og hver tunge skal bekjenne, men her mener jeg at det er underforstått Heb.8.11 

           Da skal ingen lenger undervise
           sin landsmann eller sin bror
           og si: «Kjenn Herren!»
           For de skal alle kjenne meg,
           både små og store.

     12  For i nåde vil jeg tilgi  all uretten deres
           og ikke lenger huske  syndene deres. 

Så heter det om troen på Jesus slik hos Joh.12.44: Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.

Dette gir igjen grunnlaget for det som står i Gal.3.6-7: Om Abraham heter det:  Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.
Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham:  I deg skal alle folkeslag velsignes.

Man kan gå videre på dette grunnlaget som viser til at Gal.3.15-16 som forklarer hvem Jesus er. Hedningene er også forklart i Apg.15.14-18... og slik blir de andre frelst i Joh.4.22: Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene...

Og slik heter det jo også hos Rom.11 (Frelse for hedningene, frelse for Israel)
25-32: Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:

           Fra Sion  skal redningsmannen komme,
           han skal ta bort gudløsheten  fra Jakob.

           Dette er min pakt  med dem
           når jeg tar bort syndene deres.

På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige. På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

Dermed er jeg ikke helt enig med deg i at troen på Jesus er det eneste som frelser - for de som frelses fordi de slår i hjel andre får tilgivelse, så er vel andre bedre stilt enn disse vil jeg tro? For troen i seg selv har med utvelgelse av gjeter, mens det er gjeterens eget ansvar å passe på flokken?

Kommentar #272

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Gud er Kjærlighet. Guds Vrede er rettferdig.

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Kjærligheten faller aldri bort. Les 1.Kor 13.

 Lik  Sitér

Men også Dommen og Fortapelsen er innbakt i Guds kjærlighetsuttrykk,  - selv om Runar Foss Sjåstad ikke kan/vil tro det.

Jeg tror mest på Guds egne utsagn.

5 liker  
Kommentar #273

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg får ikke til å tro på evig fortapelse, nei. Har trodd på det tidligere, har forsøkt å tro på det. Men er ledet ut av troen på det, heldigvis. Og jeg tror at det er Guds Ånd som har fridd meg ut av dette.

3 liker  
Kommentar #274

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

communication breakdown

Publisert over 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
 Men jeg ser at millioner avviser Guds kjærlighet og Hans kall. 

Jeg lurer på om troende (rettroende) virkelig tror at vi ateister og andre som skal gå fortapt, faktisk tror at Gud og Jesus eksisterer, men at vi tar et valg om å "avvise Guds kjærlighet".

Er dette noe du faktisk tror, Jostein Sandsmark, eller taler du mot bedre vitende?


4 liker  
Kommentar #275

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Guds Ånd taler aldri mot Ordet

Publisert over 4 år siden

Guds Ånd er alltid i samsvar med Ordet. 

Jesus/Ordet sier: - "for at hver den som tror på meg ikke skal gå fortapt, men ha Evig Liv"

Vi vil be for deg at du ser Sannheten.

5 liker  
Kommentar #276

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
. Og jeg tror at det er Guds Ånd som har fridd meg ut av dette.

Nå er også, ifølge deg, Jesu og DHÅ i strid med Jesu ord og med Bibelens klare ord.

Det ligner da svært på et rike i strid med seg selv - et rike som ikke kan bli stående.

Du ser helt bort fra advarselen i Gal 1, 6-9

Bare ett evangelium

 
 6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium,  7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!  9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han! 

5 liker  
Kommentar #277

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Ingen kommer til Faderen uten...

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
for de som frelses fordi de slår i hjel andre får tilgivelse, så er vel andre bedre stilt enn disse vil jeg tro?

Jeg forstår ikke helt hva du sikter til i det siterte.

Alt i Bibelen peker på Jesus som eneste vei til frelse, både ved profetene i GT, og i NT gjennom evangeliene og brevene. De bibelversene du siterer i kommentaren leser jeg slik de står, og grubler ikke så mye :) 

Når det gjelder hyrder, så er jo Jesus Den Gode Hyrde. Han er overhyrden, som kaller andre til å være hyrder i menighetene. Da er det jo viktig at vi velger/følger hyrder som selv følger Jesus. Ellers kan vi bli ført vill. Det har ogå med frafall/ miste troen. 

Derfor har Jesus gitt oss sin Hellige Ånd til veiledning gjennom Ordet. Jeg ber om å kjenne Åndens stemme og være lydig.

3 liker  
Kommentar #278

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Å tro på Gud og hans evangelium.

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Er dette noe du faktisk tror

Jeg deler ikke folk i bare to grupper: De "rettroende" og ateistene som ikke vil/kan tro på Gud.

Mange kjenner evangeliet og likevel avviser det.

Svært mange har ikke hørt om Bibelens Gud og Hans evangelium.

2 liker  
Kommentar #279

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Bibelen har blitt en avgud for mange, dessverre. Man ser verken fugl eller fisk. Luthers tolkningnøkkel har et fokus, hva er det i bibelen som driver til Jesus. Jeg holder fast ved det. Igjen for tusende gang, takk for nå.

3 liker  
Kommentar #280

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Takk for nå? ;-)

Publisert over 4 år siden

Hei Runar!

Nei, jeg tror ikke noe på at du sier takk for nå riktig enda, du har jo prøvd det 4-5 ganger allerede på denne tråden! ;-)

Nei, Bibelen er ingen avgud, og den viser klart til Jesus både i GT og NT. Men som det står kan man bli forblindet, men den som søker av et helt hjerte vil se Ham!

4 liker  
Kommentar #281

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Og jeg har erfart Gud og hans nærvær gjennom hele livet mitt. Derfor tror jeg på en god, nådefull, tilgivende og kjærlig Gud. Og jeg finner selvsagt mye i bibelen bekreftende, og noe ikke det. Dette med evig fortapelse er en av momentene som forvrenger og spalter Gud opp. Det kan jeg ikke tro på. Men nå er det NOK😂✌️

1 liker  
Kommentar #282

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

:-)

Publisert over 4 år siden

Som sagt, jeg tror ikke noe på at du gir deg riktig enda.

Jeg har også tilhørt Gud og erfart hans nærvær gjennom det meste av mitt liv, og jeg er noen år eldre enn deg! :-) 

3 liker  
Kommentar #283

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg er redd du er farlig nær håpsteologien til filosofer slik som Jürgen Moltmann. Her må jeg være tydelig: Dette er ideer som farer vill. 

Du sier at Bibelen blir en avgud for noen. Bibelen er Guds ord åpenbart gjennom Den Hellige Ånd. Jesu ord er sannhet. Satan kommer med løgn - han forteller oss at vi kan bli som Gud. Men vi er bare mennesker, underlagt Guds gode vilje. Vi vendte oss bort fra Gud, og i vårt opprør trodde vi at vi kunne definere rett og galt. Men Gud - i sin uendelige nåde - sendte Jesus for å dø i vårt sted. Han er kjærlighet, Han er rettferd, og Han er nåde. Hvilken Hellig, nådefull Gud vi har!

Jeg oppfatter deg som oppriktig, Runar. Jeg har selv gått bort fra Skriften. Men jeg kan bare fortelle fra mitt eget liv, at all verdens filosofier og store bøker er skrap sammenlignet med Guds ord.

Jesus sier i Johannes 17:17 "Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet."

5 liker  
Kommentar #284

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Så flott!

1 liker  
Kommentar #285

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det å være Sannhetssøkende og oppriktig er noe jeg alltid forsøker på. Origenes, Moltmann og Barth etc. var også innom dette. Og de har jeg stor respekt for. Og jeg kjenner meg selv igjen i mye av deres tenkning. Ingen kan ta fra meg håpet om en nyskapelse og gjenopprettelse. Jesu evangelie er større enn noen bokstaver👍🏻

1 liker  
Kommentar #286

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Hvem er du som setter vilkårene for Gud når han utøver sin kjærliget og rettferdighet?

Ord blir meningsløse dersom man ikke skal kunne se handlinger i et perspektiv. Er gud som beskrevet er det ikke kjærlighet som beskrives, ikke rettferdighet. 


Når man følger bibelen og selv de mest destruktive handlinger kan beskrives som gode fordi Gud står bak, så blir det en bok som fjerner oss fra våre tanker og følelser om hva som rett eller galt.

6 liker  
Kommentar #287

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du trenger ikke gruble, bare forstå begivenhetens gang

Publisert over 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Alt i Bibelen peker på Jesus som eneste vei til frelse, både ved profetene i GT, og i NT gjennom evangeliene og brevene. De bibelversene du siterer i kommentaren leser jeg slik de står, og grubler ikke så mye :) 

Når det gjelder hyrder, så er jo Jesus Den Gode Hyrde. Han er overhyrden, som kaller andre til å være hyrder i menighetene. Da er det jo viktig at vi velger/følger hyrder som selv følger Jesus. Ellers kan vi bli ført vill. Det har ogå med frafall/ miste troen. 

Det er riktig som du sier, men bibelordet er ikke kronologisk forståelig i prosessen. Den er heller ikke sammenhengende i tematikken, slik at man har en fullstendig oversikt. Det er det nesten ingen som gjør, for det blir for tidkrevende.

Jeg kan nevne et par eksempler som stiller krav til kronologisk rekkefølge, i Rom.5.20 står det at loven kom for at fallet skulle bli stort...og videre at der fallet ble stort ble nåden større - Altså må nåden befinne seg et sted etter fallet? Er du ikke enig? Her må en stille krav til kronologisk rekkefølge, det er som et bud som må følges for å forstå Kristi tid på jorden, ellers blir det bare løsrevne påstander.

Dersom du plasserer fallet som skriften forteller om til dagens kristne, har du derved også plassert nåden ut i fremtid, det igjen får også konsekvenser for kronologien til Jesus som skulle oppfylle loven (Matt.5,17) som igjen fører til fallet (Matt.18.7) Her er det mange som ikke har lest eller brydd seg om Simeons lovsang? 

Den står i Luk.2.29f, siterer fra v27: Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa: (Lovsangen)

Herre, nå lar du din tjener  fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett  din frelse, som du har gjort i stand  like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring  for hedningene og ditt folk Israel til ære.»

Etterpåklokskap:
Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt.

Dette verset har ingen henvisning til Apg.28.22 men det handler åpenbart om det samme?
Men vi vil gjerne høre deg selv si hvordan du tenker. For om denne sekten vet vi i alle fall at den blir motsagt overalt. (Sektens navn; Apg 24,14 viser til Apg 24,5)

Jeg savner kronologien for Jesu gjerninger satt i et historisk lys kan man si?

Kommentar #288

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

Det er ganske grusomt å si at mennesker skal brenne på en avfallsplass, selv om det er en metafor aldri så mye. 

Det norrøne Hel har svært lite til felles med det som skulle bli forestillinger om Helvete i kristendommen.

https://snl.no/Hel

Unnskyld at jeg er så dårlig til å ordlegge meg i blant. 

Først ville jeg bare bemerke at i lignelse der Jesus forteller om Lasarus og den rike mannen, og hvor Bjørn Erik FJerdingen viser til at den rike mannen er i helvete, det er dette jeg adresserte. Jeg skrev at han befinner seg ikke i helvete, men i dødsriket. Jesus forteller denne lignelsen for å vise oss at i den tiden etter vår død, så vil det finnes et skille mellom de som er frelst og de som ikke er frelst og vi vil befinne oss i dødsriket. Et venterom så og si før alle  vekkes til live, slik at Herren skal kunne lese opp de som tilhører livets bok. De som har sitt navn nedskrevet der vil få evig liv, mens de som ikke har det, vil ende opp med den evige død.

Studerer du bibelen nøye, vil du faktisk finne at ordet helvete, og det engelske ordet hell faktisk ikke finnes i bibelen. Du vil finne henvisninger til Scheol (tror jeg det er måten det er skrevet på), Gehenna og ildsjøen. Norske oversettelser har konsekvent skrevet helvete her, og utelatt viktige ord som kan gi oss ledetråder til hva "helvete" er.

For lest i kontekst så finner vi ut at vår kjødelige kropp gagner ingenting, og er bare søppel som vil brenne i evig tid, fordi vi kommer å få herlighetslegeme, det vil si en ny kropp. Den gamle blir forkastet. Gud kan ikke bruke det gamle.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #289

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.

Ja, slik har jeg forstått det også- mange snakker om at de som dør kommer rett til himmelen. men det er ingen dekning for det noe sted. Tror kanskje noe mytologi fra folketroen i Norge har påvirket vanlige menneskers syn på helvete. Det var mye folklore utover i landet og tror ikke alle prester forsto hvor skremt hvermanns en ble når snakk om helvete ble koblet til Guds tro uten nyanser. 

Mange var allerede redde for spøkelser og overnaturlige fenomen for ikke å snakke om mannen med hjåen og pesta. Etter svartedauden var det mye skrekk og overtro i folk i århundrene etter. Husker at mange gamle hadde tro på magi da jeg vokste opp- en slags god magi mot den ondes magi. De var ofte redde både Gud pg presten på et vis men mest redd "gamle-erik".

Du har rett i det at det er ingen dekning for det, det vil si at ordet helvete egentlig ikke burde ha blitt brukt i bibelen. Saken er at det skremmer mer enn vi aner og gir oss en ide om at vi kommer til et sted hvor Satan piner mennesker. Hvor man brennes til evig tid, men bibelen sier noe annet, den sier at Satan, sammen med Dyret og den falske profeten skal lide dag og natt i evig tid, og resten kastes i ildsjøen til den andre død (Åp. 20:10, 14).

Men det jeg finner rart er jo det at når den nye himmel og jord er blitt etablert, så er det ikke lenger natt. Vil det si at deres pine er over?

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #290

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Faderen lot yngstesønnen etter fritt valg gå rett i undergangen

yngstesønnen kom tilbake til tross for frafallet og ble tatt imot av faderen når han kom hjem igjen til huset. Ja sønnen forlot huset, men kom hjem igjen. Det er en uendelig kjærlighet og tålmodighet i å tillate det å skje, at yngstesønnen skal kunne ta sin arv og gå og sløse den bort, og likevel så er Faderens kjærlighet uttømmelig overfor Hans barn ved at han tillater barna å komme hjem igjen.

MVH

Rolf Larsen

6 liker  
Kommentar #291

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det finnes mange definisjoner av  begrepet kjærlighet. Det kan variere fra person til person om man spør.

Verdens definisjon er en forvrengning av 1. Kor. 13:13, til følgende: Størst av alt er kjærligheten! Det vil si: Gud må underordne seg hva mennesket mener og føler er kjærlighet, for deres kjærlighet, mener mange, er større enn alt, ergo - større enn Gud, Guds Ord og vilje.

Man må skille mellom kjærligheten fra Gud - som er større enn mennesker kan begripe (det ser man jo også her: man begriper ikke Kristi forkynnelse  om et pinens sted for de som trosser Guds vilje og takker nei til frelsen i Kristus; begriper ikke at dette er en del av Guds kjærlighet) - og menneskets kjærlighet til Gud, som har et annet uttrykk: Tro Ham - og  gjøre Hans vilje.  

Paulus skrev at størst av kjærlighet, tro og håp, er kjærligheten. Hvis ikke kjærligheten til Gud, som er å gjøre Hans vilje, er tilstede, er troen unyttig og håpet et falsk håp.  Kjærligheten fra menneske til menneske (som også speiler vårt forhold til Kristus), finner vi i nevnte skrift og kapittel.

5 liker  
Kommentar #292

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Les litt nærmere i hele kap 1.kor 13. Der står det at kjærligheten ikke skal falle bort. Ergo Guds kjærlighet til menneskeheten vil aldri fordufte. Den er evig og uforanderlig.

2 liker  
Kommentar #293

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fødselsrier?

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
hele kap 1.kor 13. Der står det at kjærligheten ikke skal falle bort

Jeg tror dette handler om hva som er først og hva som er sist i Guds frelsesplan? For hos Matt.24 står det jo; Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.  Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.

Mener du det er kjærlighet i krig siden Jesus sier at dette må skje først?
Han har jo også sagt at han har sagt alt før det skjer for at vi skal tro det når det skjer...

Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene...
Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.

Jeg tror ikke barnet blir født før fødselsriene er over....

Kommentar #294

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Les litt nærmere i hele kap 1.kor 13. Der står det at kjærligheten ikke skal falle bort. Ergo Guds kjærlighet til menneskeheten vil aldri fordufte. Den er evig og uforanderlig.

Enig! Guds kjærlighet til mennesket faller aldri bort:-)  

Det er menneskets kjærlighet til Gud som kan falle bort - av forskjellige årsaker; man skiller seg selv fra Guds kjærlighet, kanskje fordi man elsker "sitt eget speilbilde" (forstå bildet rett) høyere enn Gud?

4 liker  
Kommentar #295

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det jeg vil si helt til slutt at alt som omhandler eskatologien er forferdelig vanskelig å få innsikt i, det har jo ikke skjedd noe enda. Det vi syvende og sist kan gjøre er å stole på at Gud er god, og at Han vil oss alle det beste. Så får vi vente å se hva som vil skje. Fortsett å lev deres liv i troen på Jesus, og elsk deres medmennesker i ord og handling. Da har man kommet langt.

4 liker  
Kommentar #296

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Varierende tekst?

Publisert over 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.

Enig! Guds kjærlighet til mennesket faller aldri bort:-)  

Det er menneskets kjærlighet til Gud som kan falle bort

Ja, det står slik i Joh.3.16, allikevel har han dømt denne vår verden til undergang i Matt.18.7, så det må være en annen kjærlighet til menneskene han da tenker på siden kjærligheten går ut på å frelse den? 

Kommentar #297

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Fortsett å lev deres liv i troen på Jesus, og elsk deres medmennesker i ord og handling.

Kjærlighetens apostel hadde lært av Kristus: 1. Joh. 3:18 - Mine barn, la oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet. 

Det er noe å strekke seg etter :-)

4 liker  
Kommentar #298

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Spørsmålet var:

Publisert over 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Svært mange har ikke hørt om Bibelens Gud og Hans evangelium

Mener du virkelig at ateister og andre feiltroendee faktisk tror at Gud og Jesus eksisterer, men at de likevel "avviser Guds kjærlighet og Hans kall"?

4 liker  
Kommentar #299

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Godt spørsmål. Håper du får svar.

4 liker  
Kommentar #300

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har også tilhørt Gud og erfart hans nærvær gjennom det meste av mitt liv, og jeg er noen år eldre enn deg! :-) 

Dette oppfatter jeg som et usympatisk forsøk på hersketeknikk (til tross for en avsluttende "smiley").  

Mvh en som er litt eldre enn deg :-)

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere