Per Steinar Runde

229

Statsstøtte berre for 'rette' meiningar?

I saker om asyl, innvandring og islam er den 'differensierte' pressa nokså samkøyrd. Betre blir det ikkje når dei vil kneble nettstader med andre synspunkt.

Publisert: 16. okt 2017  /  623 visninger.

Pressestøtte

Aviser og bøker har vore fritekne for moms heilt frå meirverdiavgifta vart innført i 1969. Dette tel mest for aviser med store opplag. Like lenge har ei rekkje aviser fått direkte pressestøtte til sjølve produksjonen. I starten gjaldt dette særleg Ap-aviser som sleit med økonomien som minste avis i mange byar. I dag er dei årlege tilskota heilt avgjerande for nisjeaviser som Vårt Land, Dagsavisen, Nationen, Dagen, Klassekampen og Dag og Tid, som ser ting særleg frå kristen, venstresidig, jordbruket eller nynorskfolk sin synsvinkel. Føremålet for statleg pressestøtte er fornuftig nok å sikre at befolkninga kan få informasjon om eit breitt spekter av saker og synspunkt i samfunnet. Berre då kan vi få eit opplyst folkestyre.

Liberalismens blinde punkt

Samanlikna med mange andre land har vi både ytrings- og pressefridom i Noreg. Men einkvar kultur har sine tabu og herskande ideologiar, som skaper skylappar og blinde punkt. Det gjeld også i eit liberalt og individualistisk samfunn som vårt. Nettopp på grunn av individualismen står vi i fare for ikkje å sjå skogen for berre tre. Ønska og behova til einskildindivid, sama kvar på kloden dei kjem frå, trumfar i offentleg debatt mest alltid omsynet til samfunnet. Dette ser vi ikkje minst i saker som gjeld asyl og innvandring. TV2 og NRK er minst like einsidige som avisene, men har i tillegg langt større gjennomslag. Dramatiske bilde skaper ofte kjensler som overstyrer fornuft og tanke for langsiktige konsekvensar. Godleikstyranniet rår. Mangel på stereoskopisk syn gjev mindre innsikt. Vi ser saka berre frå éi side og går dermed glipp av alt som ein berre kan sjå frå andre synsvinklar. Sjølv om fakta i lengda ikkje let seg skjule, sjølv ikkje i hovudstraumen av media, kan tolkingane der vere villeiande.

Nettstader og forfattarar som gjev eit korrektiv

Heldigvis har vi nettstader som rights.no, document.no og det nystarta resett.no som kan gje folk eit korrektiv. Ingen av desse tre får pressestøtte, men Human Rights Service, som står bak rights.no, har fått statleg støtte som eitt av fleire nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. På IMDi si heimeside er ei oversikt over organisasjonane som får slik støtte. I 2017 har HRS fått 1,8 av dei totalt 24 millionane som går til føremålet.
I tillegg har nynorskavisa Dag og Tid plass til skribentar som Terje Tvedt, Kaj Skagen og Jon Hustad, som også gjev oss eit korrektiv til gjengse synsvinklar. Det finst også mange gode bøker om innvandringsrelaterte spørsmål, m.a. av Sigurd Skirbekk, Hallgrim Berg, Hege Storhaug og Asle Toje. Sidan innvandring er eit problem- og stridsområde i alle vestlege land, er det også rikeleg med internasjonale nettstader og litteratur å ause av.

Ønske om einsretting?

Så skulle ein tru at også den såkalla differensierte pressa sette pris på at folk får seg presentert eit meir nyansert bilde. Det er då nettopp dét media rosar seg av og ser som grunnlaget for at dei sjølve bør ha livets rett. Men i staden for å gje velfortent ros, krigar dei med alle middel for sitt revir og set stygge namn på personar og miljø som meiner også det norske folket bør få ha si eiga, vesle krå, til liks med dei fleste andre. Alternative media som målber noko slikt, ønskjer dei neglisjert eller nedlagt.

Aftenposten og Vårt Lands kritikk av HRS

Det var dette eg tenkte då eg såg at Vårt Land på leiarplass 10. oktober meinte regjeringa "bør vurdere å kutte støtten til Human Rights Service". Aftenposten var endå meir kategorisk 4. oktober, og forkynte seks dagar seinare at stortingsfleirtalet gjekk inn for det same. Grunngjevinga til avisene er at HRS bidreg til stigmatisering i staden for integrering; m.a. slik formulert av høvesvis Vårt Land og Aftenposten:

VL: "Det er en organisasjon som nå sist med sitt ønske om å dokumentere islams fremvekst i Norge, altså å ta bilde av antatte muslimer i Norge, er med på å stigmatisere muslimer og bidra til fremmedfrykt."

Aftenposten: "De siste årene har HRS uansett fremstått som en blogg med stadig mindre konstruktive og verdifulle bidrag til det offentlige ordskiftet om innvandring og integrering. Storhaugs gatefotografiprosjekt er bare det ferskeste eksempelet på det, og bør bli et punktum i historien om organisasjonens statsstøttede virksomhet."

Den kulturelle revolusjonen - islamifiseringa

Dropen som fekk begeret til å flyte over er tydelegvis artikkelen "Rights dokumenterer den kulturelle revolusjonen" av Hege Storhaug, illustrert med eit gatebilde frå Tøyen med fire kvinner på ein haldeplass. Tre av dei ber chador, og også den fjerde er godt tildekt. I tillegg er ansikta deira pikselert, så ingen let seg kjenne att. Slik sett er det ingen parallell til historia frå mars 2006, då Dagblad-magasinet "Memo" trykte artikkelen "Frykter sosial bombe - Innvandring er vår tids største utfordring", illustrert med framsidebilde av El Youssef, som demonstrerte mot Muhammed-karikaturane. Det kosta magasinet 550000 kroner, idømt av Høgsterett, og kanskje også sin vidare eksistens. Memo vart også dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten, der det er fleire lekfolk blant dommarane. Det tyder på at den endelege dommen var i strid med allmenn rettskjensle.

No tek media eit langt steg vidare. Før gjaldt det muslimske bildeforbodet berre Muhammed og i islamske land, men no synest media å vilje knesetje dette som prinsipp også i Noreg og for bilde av einkvar 'muslim' som viser seg utandørs. Slik sett understrekar dei berre poenget til Storhaug, nemleg den kulturelle revolusjonen som går føre seg, dvs islamifiseringa av samfunnet. Prosessen blir promotert m.a. av NRK, og inneber også omgjering av kyrkjer og praktbygg til moskéar.

Aktivistar og etniske foreiningar eller reelle ressursmiljø?

Samanlikna med fleire av dei andre organisasjonane som får støtte som ressursmiljø på integreringsfeltet, forsvarar HRS sin plass med glans. NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkjarar) arbeider stort sett for auka innvandring, det mest integreringshemmande tiltaket av alle. Antirasistisk Senter er i same kategori og skaper med sine stadige skuldingar om norsk 'rasisme' berre irritasjon og uvilje, også retta mot innvandrarar. Resten av 'ressurs'-miljøa er meir eller mindre etnisk eller religiøst eksklusive, til liks med mange andre innvandrarorganisasjonar som får støtte. Kor mange dette gjeld, veit eg ikkje, men nettopp Aftenposten skreiv i 2010 at frå 1987 til då var det utbetalt 220 millionar i 'integreringstiltak', stort sett til etniske grupper som heldt seg for seg sjølve, og lite tydde på at slik innretning fremja integreringa. Berre i Oslo var det dette året 500 søkjarar.

 HRS sitt grunnlag for integreringsarbeid er derimot mykje breiare og meir allment. Frå 2003 til i dag har dei gitt ut nitten omfattande publikasjonar om integrering; fire av dei i 2014 og 2015. I tillegg kjem éin eller fleire artiklar kvar dag på heimesida. Hege Storhaug har åleine skrive heile sju bøker om temaet og er den suverent best orienterte personen i landet på dette saksområdet. Det blir halde mot HRS og spesielt henne at dei er islamkritiske, men kva anna kan ein vere når islam er største hinderet for all form for integrasjon?

Innhald i Vårt Land og på rights.no 10. oktober

Eg synest det har ei viss interesse å samanlikne anna innhald i Vårt Land for 10. oktober med det nettopp HRS tek opp denne dagen. Hovudoppslaget både på framsida og over tre sider inne i avisa er kritikk av 'jødiske bosettere', som om israelsk busetjing er hovudproblemet i dagens Midtausten. Kommentarane på side 2 og 3 handlar høvesvis om "Flukt i litteraturen", "Festung Norwegen" og "Ministeren med korspynten". Titlande talar for seg. På side 5 eit nytt spark: "HRS har seg selv å takke". Side 10 og 11 er vigd massemordet i Srebenica; som også eg synest er ufatteleg grufullt, men trass alt 22 år sidan. Millionar er drepne i Afrika i mellomtida og hundretusenvis i Midtausten, men konstellasjonen 'kristne', serbiske drapsmenn og muslimske offer er god å drøvtygge på for sjølvhatande europearar. På side 13: "Dette kan løfte bistand", og på side 15 endå ein artikkel om muslimar som offer: "Rohingyaer savnet etter båtforlis". Ingenting er sett i lys av behova til vårt land og vårt folk.

Same dag hadde nettopp Hege Storhaug tre artiklar på rights.no: "Ledende islamkritiker med alvorleg varsel", som handla om siste boka til Lars Hedegaard. Artikkelen "Det er forskrekkelig" var om bruk av våpen og skotsikre vestar i svenske gravferder. Og den tredje gjaldt ein tale med tema "Vil vi fortsatt ha et kristent Europa?", der president i Ungarn, Viktor Urban, svara slik på sitt eige spørsmål: "Det er opp til Europa å bestemme". Alle tre artiklane var såleis om saker som også Vårt Land burde og kunne ha skrive om, men som etter alt å døme er tabu for redaksjonen i avisa.

24 liker  
Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Vårt Lands dobbelmoral

Publisert over 3 år siden

Vårt Land har laga si eiga 'hat'-side om HRS, med opptil fire år gamle innlegg, og illustrert med eit bilde, http://www.verdidebatt.no/emne/4933-hrs, som går det som stod på rights.no, https://www.rights.no/2017/10/rights-dokumenterer-den-kulturelle-revolusjonen/, ein høg gang i å vise bilde av 'muslimar'. Her er kvinnene på bildet langt nærare og utan pikselering. Ei lov for Loke og ei anna for Tor, med andre ord.

22 liker  
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvis alle "alternative stemmer" skal får statsstøtte, inkluderer det også f.eks. IslamNet?

3 liker  
Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Innertier

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Hege Storhaug har åleine skrive heile sju bøker om temaet og er den suverent best orienterte personen i landet på dette saksområdet. Det blir halde mot HRS og spesielt henne at dei er islamkritiske, men kva anna kan ein vere når islam er største hinderet for all form for integrasjon?

Du scorer vanvittig på likes og bra er det. 

Det er muligens fordi du treffer innerblinkene så til de grader at det blir wow. Nettopp sitatet over sier sitt om Hege Storhaug sitt arbeid og din innertier om at islam er det største hinderet for integrasjon. 

Koranen sier også det nemlig.

11 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hvis alle "alternative stemmer" skal får statsstøtte, inkluderer det også f.eks. IslamNet?

Jo, hvis du ønsker at staten skal delfinansiere muslimer som vil segrere seg bort fra samfunnet.... 

7 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Reglene for hvem som mottar støtte bør være generelle slik at de ikke alltid gjenspeiler fyrstens meninger, men gjenspeiler samfunnets holdninger. 

På den annen side er det et spørsmål om det skal være en prioritert oppgave for staten å støtte hobbyfotografer med svindyrt utstyr. Det blir en avveining om de kan sørge for sin hobby selv når de har råd til utstyret, eller om staten skal hjelpe dem til enda mer spisset kvalitet. På ett eller annet tidspunkt må man kunne stå på egne ben i utøvelsen av sin hobby. 

1 liker  
Kommentar #6

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men ikke glem

Publisert over 3 år siden

at HRS får statsstøtte av midler som skal fremme integrering. HRS driver faktisk det motsatte, de støtter opp om en konfrontasjon mot islam. Det betenkelige er jo den ensidige, unyanserte framstillingen HRS har av islam og muslimer. Det er derfor høyst urimelig når Runde sammenligner Storhaug med reflekterte skribenter som Tvedt, Skagen og Hustad i Dag og Tid. Bare å kalle seg noe som skal gi assosiasjoner til den seriøse organisasjonen Human Rights Watch, er en provokasjon, og selvsagt ikke tilfeldig.

2 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Det betenkelige er jo den ensidige, unyanserte framstillingen HRS har av islam og muslimer.

Det betenkelige er ikke HRS sin  fremstilling, som er realistisk, mens samtlige andre organisasjoner som får integreringsmidler driver for det meste rosemaling og legger for det meste  skylden for manglende integrering på storsamfunnet og nordmenn. HRS peker på at vanskelighetene med integrering er gitt, utfra islam og den ukultur religionen og ideologien legger opp til. Da særlig i det de kaller Medina-islam. 

HRS gir klar beskjed om at inkludering og integrering ikke kommer til å skje i stor stil dersom den sosiale kontrollen og ukulturen ikke endres og myndighetene setter kontante regler og grenser, i stedet for å lukke øynene.. Derfor får HRS også stor støtte hos de av innvandrerne som tør snakke åpent om dette og har frigjort seg, ofte etter store personlige omkostninger. Disse har villet integrere seg og ta opp i seg storsamfunnets verdier, men er blitt sviktet av feminister, kristne utopister og venstresidens moralister som har lidd  av krenkelsefobi.

 I dag ser vi en aldri så liten oppvåkning hos noen av de som sviktet mest. De innrømmer det ikke, men uten HRS sin  realisme og motstemme, desto mindre erkjennelse av problemene.  Er det noen som er verdt midler, er det derfor HRS.

 

7 liker  
Kommentar #8

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Burde ikke få statsstøtte

Publisert over 3 år siden

Jeg synes egentlig ikke at HRS og document.no burde få statsstøtte.

Islamkritiske organisasjoner burde også tatt avstand fra kristendom og jødedom, siden islam bygger på disse religionene. I stedet maler de et veldig positivt bilde av kristendommen. Hege Storhaug klarte til og med å møte opp på Visjon Norge hos Jan Hanvold for å snakke om en av de islamkritiske bøkene sine, på denne måten gir hun aksept til konservative kristne som deler noen av de samme verdiene som det mange muslimer står for. Læren om fortapelse, synet på homofili som en synd mot Gud, et negativt syn på kvinner, troen på at mange svar finnes i åpenbarte bøker osv, og troen på en allmektig og allstedsnærværende Gud som ser alt du gjør.

En kristen islamkritikk blir halvhjertet, når man ikke klarer å ta avstand fra problematiske sider ved islam som deles av kristne.

1 liker  
Kommentar #9

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.
Islamkritiske organisasjoner burde også tatt avstand fra kristendom og jødedom, siden islam bygger på disse religionene. I stedet maler de et veldig positivt bilde av kristendommen.

Til forskjell fra deg, så klarer Hege Storhaug som vel selv er ateist, å se forskjell på islam, jødedom og kristendom. De burde du også kunne klare.

6 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
at HRS får statsstøtte av midler som skal fremme integrering. HRS driver faktisk det motsatte, de støtter opp om en konfrontasjon mot islam. Det betenkelige er jo den ensidige, unyanserte framstillingen HRS har av islam og muslimer. Det er derfor høyst urimelig når Runde sammenligner Storhaug med reflekterte skribenter som Tvedt, Skagen og Hustad i Dag og Tid. Bare å kalle seg noe som skal gi assosiasjoner til den seriøse organisasjonen Human Rights Watch, er en provokasjon, og selvsagt ikke tilfeldig

Klart. Rundes støtte er ikke en støtte til hva som helst men uttrykk for irritasjon over at hjertebarna tilsidesettes. Liberaliteten og den inkluderende holdningen er et vikarierende argument. 

Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ikkje plass for ulike syn?

Publisert over 3 år siden

Vårt Land har samla fem innlegg under overskrifta HRS' "fotosafari". Alle fem er kritiske til HRS, men to er skrivne for høvesvis to og fire år sidan og kan derfor ikkje vere om den aktuelle saka.

Men kvifor tek ikkje Vårt Land her med eit innlegg som dette, som både handlar om "dokumentasjon av kulturforandringa", forsvarar HRS og dessutan peikar på einsidig medieomtale av islam, asyl- og innvandringsspørsmål? Viss ikkje, er det berre endå eit bevis for det eg påstår.

8 liker  
Kommentar #12

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ikkje document.no

Publisert over 3 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes egentlig ikke at HRS og document.no burde få statsstøtte.

Document har aldri hatt offentleg støtte av noko slag. Dei få tilsette lever av frivillige gåver og litt reklameinntekter og har det nok ikkje så feitt. Eksterne skribentar får ikkje honorar. Det er såleis ein nettstad basert på dugnad og idealisme.

7 liker  
Kommentar #13

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.
Læren om fortapelse, synet på homofili som en synd mot Gud, et negativt syn på kvinner, troen på at mange svar finnes i åpenbarte bøker osv, og troen på en allmektig og allstedsnærværende Gud som ser alt du gjør.

I. bud sier at du skal ikke ha andre guder enn meg. Da blir det en umulighet at Allah er den kristne treenige Gud. Jesus taler ikke om drep dem som ikke tror på ham.

4 liker  
Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Men ikke glem Publisert rundt 11 timer siden

at HRS får statsstøtte av midler som skal fremme integrering. HRS driver faktisk det motsatte, de støtter opp om en konfrontasjon mot islam.

Der er vel to tilgange til integrering:

1. Integrering for enhver pris sådan at konflikter mellem civilisationerne forties og man lader som ingenting, indtil de ikke går an at skjule længere.

2. Integrering, undergivet den præmis at norsk/vestlig civilisation har forrang for, hvad der måtte konflikte med den og at de konflikter skal behandles ude i dagslyset.

Såvidt jeg kan se lægger HRS sig på den sidste tilgang.

Andre og de fleste har den første tilgang. Det er så også det mest egennyttige.

5 liker  
Kommentar #15

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hvis alle "alternative stemmer" skal får statsstøtte, inkluderer det også f.eks. IslamNet?

Hvad er rationalet i dit spørgsmål ?

Islamnet er en dawahorganisation.

Dit begreb 'alternative stemmer' er vist en anelse arbitrært, er det ikke ?

3 liker  
Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Se, det er betænkeligt !

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Det betenkelige er jo den ensidige, unyanserte framstillingen HRS har av islam og muslimer.

Med de begrænsede ressourcer de har, er de fuldt op beskæftigede med at komplimentere det yderst énsidige billede af islam som MSM og Skole formidler.

Disse to sidste mangler så afgørende elementer i deres angivelige forståelse at korrektion er helt afgørende for at få en korrekt forståelse.

En sådan korrekt forståelse kan af helt principielle grunde ikke opnås, når man som præmis har at islam er en religion ligesom kristendom og iøvrigt en fredens religion - og det er de præmisser, der ligger under den officielle diskurs - der således er usaglig på et helt principielt plan.

Det er disse usagligt énsidige kredse, der mener at HRS er énsidigt.

Til dette kommer at de usaglige tillige afviser at deltage i saglige debatter om substans, men holder sig til angreb på afstand og i monologens form og ofte om usubstantielle forhold som andres antagede følelsesliv.

5 liker  
Kommentar #17

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Svar på tiltale frå Karlsen og Storhaug

Publisert over 3 år siden

Med innlegget "Slik gjør media seg enda mer irrelevant" svarar Rita Karlsen på påstandar i Dagsavisen; sjå https://www.rights.no/2017/10/slik-gjor-medier-seg-enda-mer-irrelevant/

Og i eit intervju i Nettavisen seier Hege Storhaug kva HRS gjer for betre integrering, sjå http://www.nettavisen.no/nyheter/hege-storhaug-svarer-pa-hva-vi-far-igjen-for-18-millioner-skattekroner/3423381286.html  (lenkefunksjonen fungerer ikkje for kommentarar, iallfall ikkje med Firefox som nettlesar).

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere