Børre Aas

1

Den norske kirkes trosgrunnlag

Publisert: 27. sep 2017

I forbindelse med lansering av sin bok ”En Gud for de mange” holdt tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, et foredrag for 60+ i Sandvika sist torsdag (21/10). Tittelen var ”Konflikt mellom kirken og folket”.

Siste spørsmål til ham, etter talen, var ”Hva er kjerneinnholdet i kristendommen? Hva bør den norske kirkes medlemmer vite om deres trosgrunnlag?”. Også biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug ønsker det blir snakket mer om dette. (V.L.18/7 – 2016). Hvorfor blir det ikke det? Er det for sterk kost, for fantasifullt og utrolig?

Helge Simonnes var i tidsnød. Han viste til et intervju med påtroppende Oslobiskop Kari Veiteberg, kommende lørdag.Men et firesiders intervju i Dagsavisen (23/10) ga heller intet svar.

Dnk`s bekjennelsesskrifter er: 1. Bibelen,  2. den apostoliske trosbekjennelse, 3. den nicænske trosbekjennelse,  4.den athanasianske trosbekjennelse, 5.den Uforandrede Aar et tusind fem hundrede og tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse, 6. Luthhers Lille Katekisme.

Men de færreste av Dnk`s medlemmer har lest nevnte skrifter.

Bibelens Det gamle og Det nye testamente (GT og NT), består av henholdsvis 39 og 27 skrifter. De er alle skrevet av mennesker, og utvalget, som er tatt med, er valgt ut av mennesker. GT er overtatt i fra jødedommen. Deler av GT og NT inngår også i Koranen.

De tre bekjennelsene fra oldkirken er vedtatt på diverse kirkemøter.

Den Augsburgske bekjennelse (Confessia Augustana), er en erklæring i fra riksdagen i Augsburg i 1530.

Mest tungtveiende i Katekismen er trosbekjennelsen, dåpen, alterets sakrament (nattverden), de ti bud og bønnen Fadervår.

Sentralt i kristendommen er Gud. Det samme er tilfelle for jøder og muslimer. Men de kristne har i tillegg ”Treenigheten”,et dogme om at deres gud er et vesen, som gir seg tilkjenne i tre  væremåter, Far, Sønn og Den hellige ånd. Gud skal, i form av Den hellige ånd, ha besvangret en jomfru, Maria, og fått en sønn, Jesus. Han var både gud og menneske. Jødene og muslimene godtok ikke Jesus som gudesønn. Men for muslimene er han en profet.

Kirkemøtet i Nikea vedtok, i år 325, at Jesus Kristus var sann Gud. Kirkemøtet i Konstantinopel vedtok, i år 381, treenighetslæren. Kirkemøtet i Khalkedon vedtok, i år 451, læren om Kristi to naturer, en menneskelig og en guddommelig natur, men forenet i en person.

I følge bibelens NT døde Jesus på et kors for å frelse menneskene fra synd. Men han ble levende igjen etter tre dager, og ble opptatt til himmelen. Derfra skal han komme tilbake på dommens dag, en dag alle døde blir levende igjen. Jesus vil da skille mellom de som skal gå bort til evig pine, og de som skal få  evig liv.

Tro på Jesus og tro på treenigheten er grunnlaget for kristendommen. Dåp er nødvendig til frelse og siden arvesynd hører med, så er det viktig med barnedåp i Dnk.

Apostelen Paulus brev til efeserne (kap.2,8 og 9) er også viktig: ”For av nåde er i frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke gjerninger, for at ikke nogen skal rose sig.

”Jeg har problemer med en religion som sier at det å tro i seg selv skal være inngangsbillett til himmelen. Altså at idealet skal være din evne til å manipulere din egen fornuft til å godta noe forstanden din ikke aksepterer.” (Jo Nesbø i Frelseren 2005, side 134-135)”.

Medlemmer av Dnk bør sette seg inn i hva de ubevist en gang ble melldt inn i ved dåpen.

Hva mener Vårt Land`s  lesere om det?

1 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Det enkle Evangelium som setter syndere fri.

Publisert rundt 4 år siden
Børre Aas. Gå til den siterte teksten.
Dåp er nødvendig til frelse og siden arvesynd hører med, så er det viktig med barnedåp i Dnk.

Dette er svært unyansert.  Ingen er mer fullkommen enn et spedbarn. Voksne må bli som barn for å komme inn i Guds Rike.

En dåp opphever ikke arvesynd,  Jesu blod på Korset soner all verdens synd.

For å få del i Jesu soneoffer må du dras av Ånden ved Evangeliet til overbevisning om synd og ta imot Jesus som frelser  Da blir du født av Ånd.

I dåpen som nå følger bli vi begravet med Kristus.

Du har et godt poeng,  "Medlemmer av Dnk bør sette seg inn i hva de ubevist en gang ble meldt inn i ved dåpen."

Deretter bør de sørge for en rett dåp og håndspåleggelse.

1 liker  
Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Det ufullkommne Golgata..

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
En dåp opphever ikke arvesynd,

DnK har i sin "dåpsliturgi" utsagnet : "I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.".  Det viser spedbarnet ikke er forenet med Kristus før dåpen. Det vil si at det er djevelens barn.  Dette forklares i liturgien slik : "Etter sitt ord og løfte tar Gud imot oss i dåpen og frelser oss fra synd og død.  Vi forenes med Jesus Kristus til et nytt liv, og innlemmes i den kristne kirke."  Her vises det til at Gud i dåpen frelser fra spebarnets synd. Hva nå det måtte være...   Litt senere vises det til at Jesus snakker om noen udøpte barn som skulle komme til ham - det er litt forvirrende i dette bildet.

Troen på at barn ikke er syndige djevelens barn, men Guds barn i utgangspunkt har Metodistene. De døper sine barn fordi de er Guds barn.  Dette er et viktig skille i kristenheten.  Baptister/Pinsevenner (voksendøperne)  utsetter dåpen i noen år til barnet blir mer beslutningsdyktige - men det er forsatt under den religiøse lavalder ( 15 år ) så egentlig er forsatt foreldrenes som tar beslutningen på vegne av sine egne barn som hos barnedøperne. 

Så lutheraneren tror på det ufullkomne Golgata og sender alle udøpte rett i helvete - mens metodistene tror på det fullkomne Golgata lar de små barn komme til Jesus selv uten vanndåpen.   Så det at Lutheranere sier "Troen alene" er nesten en løgn - dåpen er en handlng som må til.  Denne troen på et evig helvete til de udøpte  er folkekirkens viktigste rekruteringsverktøy.   Metodistene og voksendøpene tror ikke på arvesynden og evig fortapelse for de udøpte. 

Arvesynden er noe Kristendommen arvet fra Mithraismen ( Rommerrikets  statsreligion frem til år 312 ) den også hadde barnedåp for å kunne kreve kirkeskatt av alle sine medlemmer senere i livet.

Over harlvparten av Norgens befolkning mener at udøpte barn havner i helvete og innlemmes ikke i den kristne kirke. Det er en skremmende tanke...

2 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
"Etter sitt ord og løfte tar Gud imot oss i dåpen og frelser oss fra synd og død.  

Dette står ikke noe sted i Bibelen.  Det er ikke dåpen som frelser,  kun Jesu blod ved troen.

Romerbrevet kapittel 6 i sin helhet sier hva dåpen gjør.  Den som er døpt lever et hellig liv fordi syndelegemet er tilintetgjort.  

«Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.

Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud.»
‭‭Romerne‬ ‭6:6, 11-13‬ 

Men dette har vel ikke kirkens teologer lest ettersom de krenker Gud i tanker, ord og gjerninger?  

Barna.

De som forlot Egypt før de var 8 år omkom ikke i Israels 40 årige ørkenvandring.  Resten døde i ørkenen grunnet vantro.  Barn holdes altså ikke ansvarlige for det de gjør som mindreårige.

Dette med barn er spesielt.  En menighet har ikke ansvar for barna.  Det er mor og far som formidler tro til sine barn.  Hjemmet er smeltedigelen der barn ser Gud i mor og fars liv.  Derfor er søndagsskoler og menigheten kun et supplement til hjemmet.

Kirken skulle lede de voksne til tro for at de skal bli lemmer på Jesu legeme.

Medlemskap i en kirke er uten betydning om man ikke er frelst.  Penger fra staten er en svøpe for kirken.

Ingen kan tjene to herrer.Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Bibelen ?

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Dette står ikke noe sted i Bibelen.

Nei,dette er folkekirkens tro. Det jeg siterer fra er det som ble vedtatt om dåpen på kirkemøte i 2017.  Der var det både leke og lerde, men alle var demokratisk valgte.  Her er det folket som bestemmer hva Gud gjør.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere