Une Aina Bastholm

Miljøpartiet De Grønne
3

Vårt ansvar for å hjelpe

Andre verdenskrig var sist gang like mange mennesker var på flukt som i dag. Da er det Norges plikt å stille opp, og det er lurt av oss.

Publisert: 10. sep 2017

Stadig flere mennesker flykter fra krig, konflikt og klimaendringer. Da mener jeg at Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra. Vi bør bidra til å hindre årsakene til at mennesker må legge på flukt. Vi må bidra til trygge måter å flykte på og en god ansvarsfordeling for flyktningene mellom land i Europa. Og vi må holde fast ved rettssikkerheten til dem som søker asyl i Norge, og gi dem mulighet og motivasjon til å delta i samfunnet.


Og Listhaug farer med langt mer enn bare ord og retorikk. Samtidig som vi har den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, gjør regjeringen det de kan for å gjøre det vanskeligere for flyktninger som kommer til Norge. Målet er å skremme folk fra å komme til Norge. Derfor skryter nå Sylvi Listhaug av å ha Europas strengeste innvandringspolitikk.


Regjeringens flyktningpolitikk er skammelig. Heldigvis er jeg ikke alene om å mene det, for nordmenn flest er også opptatt av å hjelpe når det trengs. Det på høy tid å skrinlegge en inhuman asylpolitikk som i tillegg gjør Norge mer fremmedfiendtlig og splittet, og gjør det vanskeligere å integrere dem som skal være her.


I stedet for å straffe og skremme, må vi ta folk imot på en skikkelig måte, tilby språk, arbeid og innsikt i norsk kultur. Det er ikke det motsatt av å sette krav, for det kan vi gjøre, men vi må sette krav som er mulige å oppnå, og vi må bygge tillit og fellesskap som motiverer.


Akkurat nå har Norge mye kapasitet i kommuner og asylmottak, og kunne strukket ut en hånd til land med enorme og overfylte flyktningleire. Det ville vært en politikk som sømmer seg for verdens rikeste land. De Grønne vil ha en anstendig og solidarisk flyktningpolitikk, forankret i FNs anbefalinger, internasjonale avtaler og menneskerettighetene.


For å få til dette, vi vi jobbe med følgende tiltak i neste Stortingsperiode:


1) La den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) ligge fast. Listhaug åpner for å bryte menneskerettighetene, blant annet ved å bygge lukkede mottak. De Grønne mener dette er totalt uakseptabelt for en rettsstat som Norge.

2) Beskytte Flyktningkonvensjonen og stoppe hjemsending til utrygge områder. Regjeringens praksis gjør at store grupper flyktninger, blant annet fra Somalia, nå risikerer å miste oppholdstillatelsen, selv om det er høyst tvilsomt om situasjonen i hjemlandet kan anses som trygg. I tillegg har regjeringen latt være å realitetsbehandle Storskog-flyktningers asylsøknader. Dette utfordrer både folkeretten og alminnelig forvaltningsrett. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har skrevet brev til norske myndigheter og advarer tydelig mot praksisen.


3) Gi enslige mindreårige asylsøkere varig opphold, og fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse. Direkte i strid med Stortingets vilje har Regjeringen de siste årene endret praksis overfor den mest sårbare gruppen: enslige mindreårige asylsøkere. Så langt i år har over 300 ungdommer fått kun midlertidig opphold. Det betyr at mange i stedet for å få utdannelsen de har krav på, blir lammet av usikkerhet og redsel fram til de fyller 18 år, og kanskje kastes ut av landet. 300 ungdommer tilsvarer om lag halvparten av dem som har fått søknaden behandlet i perioden.

4) Overføre ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år fra UDI til barnevernet og sørge for at de får fullføre videregående skole. De Grønne vil legge større vekt på barnets beste i asylsøker, og sikre at de får både bedre barnefaglig oppfølging og skolegang.

5) Ta vår del av ansvaret for relokaliseringen innad i EU. I dag er kapasiteten i land som Italia og Hellas sprengt. De Grønne vil jobbe for at Norge tar i mot en rettferdig andel av immigrantene som er kommet til Europa i samarbeid med EU, når dette er påkrevd. Asylsøkeres søknad skal få en individuell vurdering som ellers.

6) Øke mottak av overføringsflyktninger gjennom FN. De Grønne vil arbeide for å øke flyktningkvoter i samarbeid med UNHCR, når dette er internasjonalt påkrevd. I uttak av kvoteflyktninger må beskyttelsesbehovet til de rammede veie tyngst.

7) Verne om retten til familieliv. De Grønne vil sikre at flyktninger og andre utlendinger har reell mulighet til å være sammen med familiemedlemmer i Norge. Dette innebærer å motarbeide forsøk på å frata gjenforente familiemedlemmer til flyktninger deres selvstendige status som flyktning.

8) Nedprioritere gamle asylsaker. De Grønne vil prioritere rask saksbehandling av nye saker, i stedet for å bruke ressurser på å grave i gamle saker og kaste ut mennesker som har etablert et liv i Norge. Vi vil lovfeste at opphør av oppholdstillatelse ikke skal kunne skje ved tilbakekall av asylstatus når man har bodd over fem år i Norge.

9) Sikre forsvarlige rammer for asylmottakene. De Grønne vil sikre forsvarlige rammer for asylmottakene, med språkopplæring og mulighet til midlertidig arbeidstillatelse. Vi vil øke støtten til frivillige organisasjoner og sørge for at kun seriøse aktører, som setter flyktningenes behov først, får drive mottak. Beboere i mottak skal ha rett til behandling av traumer og mottaksansattes kompetanse på sårbarhet skal styrkes.

10) Innføre tildelt og obligatorisk bosetting for kommunene. Alle flyktninger som får opphold i Norge må ogå bo i en kommune. De Grønne mener det å ta imot flyktninger i en kommune må sees på som en ordinær velferdsoppgave som alle kommuner skal delta i. Obligatorisk bosetting vil også gi mer forutsigbarhet og bedre integreringen i kommunene.

11) Gi individuelt tilpasset og arbeidsrettet opplæring i introduksjonsprogrammet. De Grønne vil ha en bedre og tidligere kartlegging av den enkeltes bakgrunn og kompetanse, og styrke norskopplæringen. Med et mye tettere samarbeid med arbeidsgivere, vil De Grønne tilrettelegge bedre for praksisplasser og ansettelser av flyktninger. Samarbeidet med frivilligheten i integreringsarbeidet skal styrkes. Alle flyktninger skal tilbys familieveiledning, økonomisk veiledning og boveiledning.

12) Gi bedre beskyttelse til mennesker som må flykte på grunn av miljøkatastrofer og naturødeleggelser. Det er nå flere mennesker som flykter fra miljøkatastrofer og ekstremvær enn fra krig og konflikt, men det finnes ennå ingen anerkjent definisjon for klimaflyktninger. De Grønne vil jobbe for anerkjennelse og bedre beskyttelse internasjonalt, og går inn for at Norge tar imot 1000 klimaflyktninger i løpet av de neste fire årene.

13) Fjerne muligheten til å frata statsborgerskap når det først er gitt. Statstilhørighet er en menneskerett. De Grønne mener statsborgerskap kun skal kunne trekkes tilbake i særskilte tilfeller hvor det er snakk om rikets sikkerhet. Barn og senere generasjoner skal ikke lenger kunne fratas statsborgerskap på grunn av foreldrenes sak.
 

14) Grunnlovsfeste retten til å søke asyl, styrke asylsøkeres rettssikkerhet og forkorte saksbehandlingstiden. De Grønne vil sikre at UDI har ressurser til å få ned ventekøene i asylmottak, og gi grundig og rask saksbehandling. Legge til rette for mer assistert (frivillig) retur og rask retur av dem som ikke reiser ut på egen hånd. Rettssikkerheten på utlendingsfeltet skal styrkes blant annet ved å styrke informasjonen og rettshjelpen til asylsøkere og ved å forbedre klagesaksbehandlingen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Patetisk.

Publisert over 3 år siden

Vårt ansvar for å hjelpe vol. 2.

Var ikke Sverige drømmesamfunnet likevel?

Edit.  Et tordenvær er i anmarsj her, så det kan ta en viss tid før jeg svarer på en event. henvendelse.

4 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

relokalisering

Publisert over 3 år siden
Une Aina Bastholm. Gå til den siterte teksten.
5) Ta vår del av ansvaret for relokaliseringen innad i EU. I dag er kapasiteten i land som Italia og Hellas sprengt. De Grønne vil jobbe for at Norge tar i mot en rettferdig andel av immigrantene som er kommet til Europa i samarbeid med EU, når dette er påkrevd. Asylsøkeres søknad skal få en individuell vurdering som ellers.

Vi må tenke globalt.

 Italia og Hellas "sprenges" fordi de tar en uforholdsmessig stor andel av flyktningene. I global sammenheng kan vi si det samme om Europa. Det ser ut som om all interkontinental migrasjon har Europa som destinasjon. Europa er en liten verdensdel med en allerede høy befolkningstetthet, en mye høyere befolkningstetthet enn alle andre verdensdeler unntatt Asia.

4 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Klimaflyktninger.

Publisert over 3 år siden
Une Aina Bastholm. Gå til den siterte teksten.
Stadig flere mennesker flykter fra krig, konflikt og klimaendringer. Da mener jeg at Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra.

Dette med "klimaflyktninger " blir litt for lettvint.

Allerede i 2005 proklamerte FN og GRID Arendal at det ville bli 50 millioner klimaflyktninger i innen 2010. De opererte med et kart som viste de stedene folk skulle flykte fra.

Som klimaspådommer flest viste det seg å ikke stemme ; samtlige av stedene på kartet hadde befolkningstilvekst og var blomstrende samfunn. Et av stedene hadde mer fraflytting en tilflytting. 

I 2010 ble det en intens aktivitet for å fjerne kartet fra nettet.Og FN benektet at GRID Arendal er en del av UNDP :

 Ble en del røre naturligvis, som måtte dysses ned.

Her mer om - ikke "Den Forsvundene Pølsemaker"- men "the disappearing map", se boks til høyre for artikkelen.

http://www.bbc.com/news/magazine-23899195

Her er en grundigere gjennomgang av forskningen , hvor de har klart å finne kartet , så vi kan ta del i forskningsresultatene:

https://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-un-disappears-50-million-climate-refugees-then-botches-the-disappearing-attempt/

Det er tragisk at   aktivister på denne måten lager merkelige forskningsrapporter, som sikkert i god tro blir gjengitt - og det løser seg opp i en skandale med  tap av troverdighet.

For et par år siden kom en mann til New Zealand og utga seg for å være klimaflyktning , han ble sendt hjem igjen , egentlig smart gjort - han skulle reist til Norge hvor klimaindustrien står sterkt. Verdens første klimaflyktning.

http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/world-s-first-climate-change-refugee-has-appeal-rejected-as-new-zealand-rules-ioane-teitiota-must-9358547.html

Hva skjer så ? Jo man prøver samme saken om igjen , bare at nå er spådommen skjøvet frem til  år 2050 med 200 millioner klimaflyktninger - vi har et tall til fra annen forskning som kommer med et svimlende tall for 2020.

http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/world-still-waiting-for-50-million-climate-refugees-by-2010/news-story/79d31565781d70b566861d306c9b893e

--

En annen liten faktor er at det stemmer heller ikke at vi har ørkenspredning , de siste 30 årene har jorden blitt grønnere - totalt et areal som er halvparten av  USA; Altså har vi i 30 år blitt fortalt det stikk motsatte av aktivistforskere.

"On the face of it, elevated CO2 boosting the foliage in dry country is good news and could assist forestry and agriculture in such areas; however there will be secondary effects that are likely to influence water availability, the carbon cycle, fire regimes and biodiversity, for example," Dr Donohue said."

Vel , da gjelder det bare å demonisere denne utviklingen som en trussel mot menneskeheten og livet på jorden , som vi skal ha hengende over oss.

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130708103521.htm

Det burde være gode nyheter for jordbruk i tørre strøk , og dårlige nyheter for de som lever av å skremme godtfolk.

Det er nok av dokumenterte problemstillinger , hvorfor ikke holde seg til disse ?

  

 

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere