Gunn Pound

177

Når kommer uføreopprøret ?

Mange uføre har mistet bostøtten, fått redusert barnetillegg og mistet retten til gratis fysioterapi. Når kommer uføreopprøret ?

Publisert: 24. aug 2017

NÅR KOMMER UFØREOPPRØRET ?

Etter at uførereformen ble innført fra 1.1.2015 har antall uføre som mottar bostøtte falt med 23 700.  Pluss innstramninger i barnetillegget for enslige uføre med lav inntekt før de ble trygdet. Og mange uføre (kronisk syke, brannskadde, multihandikappede m.fl.) har mistet retten til gratis fysioterapi.

Den nye uførereformen medførte at uføre fikk økt bruttoinntekt og dermed økt skatt. Hensikten med reformen fra var at det skulle bli lettere å kombinere arbeid og trygd.

Hvilken arbeidsgiver ønsker å ansette arbeidssøkere som mottar uføretrygd, som har huller i CV`en og som har stått lenge utenfor arbeidslivet spesielt i disse tider med høy arbeidsledighet ? Svært få arbeidsgivere som bl.a Stormberg og Nille vil ansette folk med redusert funksjonsevne fordi de vil være snille. Profitt- og effektivitetshensynet er dominerende ved ansettelser.

Fra 1.1.2015 har uføretrygdede betalt skatt på lik linje med lønnsmottakere. Dette fordi det etter politikernes intensjoner skulle bli lettere å kombinere trygd og arbeid. De aller fleste har fått utbetalt det samme som i dag, men med økt bruttoinntekt (og økt skatt), har mange mistet retten til bostøtte. Og hva tenkte politikerne når det ikke er jobber nok til alle. I dag står om lag 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder (18-67 år) utenfor arbeidslivet, som mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp.

Ikke nok med det. Folk med funksjonshindringer møter større utfordringer i forhold til sysselsetting enn andre og en av fire med redusert funksjonsevne ønsker å delta i arbeidslivet. Negative holdninger, usynliggjøring og diskriminering reduserer funksjonshemmedes muligheter til inntektsgivende arbeid. Myndighetene har brukt mange ressurser på omleggingen av uføretrygdordningen. Men hvorfor har de ikke brukt ressursene på holdningsendringer som vil styrke mulighetene for uføretrygdedes innpass i arbeidslivet ? Og hvorfor har de ikke brukt ressursene på å markedsføre funksjonshemmedes ressurser ? Antall sysselsatte med redusert funksjonsevne har holdt seg stabilt. I annet kvartal av 2016 var 44% av disse sysselsatt sammenlignet med den øvrige befolkningen 73%.  

Innføringen av uførereformen har ikke ført til økt sysselsetting blant uføre som var politikernes intensjon.

IA-avtalen som står for inkluderende arbeidsliv feirer sitt 16-årsjubileum i 2017. Antall arbeidsledige (inkl. den skjulte ledigheten) med funksjonshindringer har holdt seg stabilt siden 2001 og derfor spør jeg om IA står for ingen adgang ?

Jeg spør : Når kommer uføreopprøret ?

Gunn Pound

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere