Toril Hofshagen

10

Vannet ditt er også politikk

Offentlige tjenester som skole og helse er gjengangere i politiske debatter. Men et tema som sjelden når opp i partilederdebattene, er de viktige vann- og avløpstjenestene. Rent vann i springen og rent vann i naturen er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for at blant annet skoler og helseinstitusjoner kan holde åpent. Derfor er også vannpolitikk viktig.

Publisert: 23. aug 2017

Kommunalt ansvar

Det er i hovedsak kommunene og kommunalt eide selskaper som sørger for vann- og avløpstjenestene. Ikke bare sørger de for å levere innbyggere, næringsliv, skoler og helseinstitusjoner en god tjeneste 24 timer i døgnet året rundt. De jobber også for å kunne levere vann og avløp til nye utbyggingsområder og en voksende befolkning, de jobber for å innfri stadig skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet, og de jobber for å komme ajour med vedlikeholdsetterslepet. Uten vann og avløp stopper kommune-Norge, og uten vann og avløp stopper nasjonen Norge. Derfor er vannpolitikk viktig.

 

Store investeringsbehov

En ny rapport fra Norsk Vann viser at det er behov for å investere 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040. Investeringene vil medføre en gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover prisvekst. Det er kommunestyrene som vedtar størrelsen på gebyrene, som av ulike årsaker vil variere mye fra kommune til kommune. Men siden hull i nedgravde vannledninger ikke synes like godt som hull i asfalten og flassende maling på skolebygg, er det gjerne et større press for å prioritere mer synlige behov i kommunen. Derfor er vannpolitikk viktig.

 

Klimaendringer

Et endret klima er en stor utfordring for vannbransjen. Ekstremnedbør må fremover takles på andre måter enn og fraktes bort i avløpsledninger. Vannet må håndteres lokalt, med løsninger som grønne tak, infiltrasjon i grunnen, fordrøyning i dammer med videre. Det må avklares hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og hvordan disse tiltakene skal finansieres. Det haster at statlige myndigheter utvikler et mer «klimatilpasset» regelverk, slik at kommunene får egnede rammebetingelser for den viktige jobben som må gjøres i lokalsamfunnene. Derfor er vannpolitikk viktig.

 

Fragmentert stat

I sum er det 40 lover som på ulikt vis regulerer produksjonen av vann- og avløpstjenestene i Norge. Utfordringene med regelverket er ikke antallet lover og forskrifter, men at det står hele 11 departementer bak reguleringen. Ingen av de 11 har en helhetlig kunnskap om sektoren, og ingen har et ansvar for å sikre at den statlige reguleringen er hensiktsmessig, samordnet og effektiv. Vi trenger en «vann-minister», dvs. at ett departement og én statsråd har et overordnet koordineringsansvar for den statlige forvaltningen på et sentralt samfunnsområde. Derfor er vannpolitikk viktig.

 

Store muligheter

Det store investeringsbehovet i vann og avløp gir spennende muligheter. Det er behov for flere kloke hoder og dyktige hender for å gjøre jobben, så vi må både utdanne flere og også omskolere fra andre bransjer som olje. Det er behov for mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, så vi må satse på forskning og utvikling av ny teknologi.

I verden rundt oss er det enda større utfordringer på vannområdet enn i Norge, og det globale markedet skriker etter vannkompetanse og vannteknologi. En norsk vannsatsing kan skape en ny, viktig eksportnæring. Derfor er vannpolitikk viktig. Godt valg!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Kontrollen over vannet - og prisen ?

Publisert nesten 4 år siden
Toril Hofshagen. Gå til den siterte teksten.
Det haster at statlige myndigheter utvikler et mer «klimatilpasset» regelverk, slik at kommunene får egnede rammebetingelser for den viktige jobben som må gjøres i lokalsamfunnene.

Vi har mer enn nok rent vann i Norge. Vann er en ressurs som det arbeides med å ta kontroll over - og i sin tur ta godt betalt for drikkevannet- ref. hvordan det gikk med felleskapets vannkraft her til lands. Har vi lært noe ?

"Klimatilpasset" regelverk betyr etter min forståelse og observasjon at man forsøker å lirke til seg full kontroll  over vannforsyningen i Norge ved hjelp av at aktivister presser politikere til å tukle med regelverket. Og de vanlige grønne slagordene som politikerne lar seg dupere av.

FN har allerede lansert drikkevannet som neste "katastrofe". Fordi det er en viktig ressurs alle er avhengig av. 

Og den "bærekraftige" offentlige blekkspruten er over oss med fangarmene som leter febrilsk etter penger , mer penger.

Rasmus Hansson har forstått verdien av å få ting lovfestet og maser om denslags, fordi det en temmelig stor jobb med med mye "grønn" jus å komme ut et "grønt" påfunn som ikke tjener befolkninges interesser.

Det er en forening som har sett tendensen  lenge og forstått ordlyden i  Agenda 21 og nå Agenda 2030 veldig godt :

http://www.vannbevegelsen.no/

Tror vi mer på idealistiske ildsjelene enn på dagens offentlige aktører når det gjelder å ivareta befolkningens interesser ? 

De har ihvertfall sett hva som skjer og åpnet for en debatt om dette er noe den norske forbruker / mannen i gata er tjent med - eller ikke i det hele tatt  ?

Jeg har ikke papirene her , men ser at Mattilsynet har gitt en privat eier av vannkilde en del spørsmål om risikoanalyse av vannkildene og stadig har  underkjent vedkommendes svar. (Mener denne saken er referert hos Vannbevegelsen.)

Her har man glemt Forvaltningsloven , som sier at et pålegg eller et problem selvfølgelig skal defineres klart og tydelig . Forvaltningsloven er ikke tenkt å være en rebus hvor folk skal kaste bort tid og penger på å finne ut hva maktapparatet vil ha svar på.

Forvaltningsloven er ikke tenkt å brukes i utmattelsestaktikk for å sabotere lovlig privat virksomhet.

(Biltilsynet har alltid vært veldig nøye med å gi klare pålegg som kan forstås. Med henvisning til Forvaltningsloven .Æres den som æres bør.) 

Kanskje det er gått så langt at man må tenke på en tverrpolitisk organisasjon som beskytter befolkningen mot maktapparatet - før vi blir overkjørt ?

Det offentlige skyr ingen midler når det gjelder kontroll og makt. 

 

3 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Vannkilde - risikoanalyse.

Publisert nesten 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
eg har ikke papirene her , men ser at Mattilsynet har gitt en privat eier av vannkilde en del spørsmål om risikoanalyse av vannkildene og stadig har  underkjent vedkommendes svar.

Her er hva mannen selv forteller - hvor Mattilsynet til slutt ber om en risikoanalyse dersom et fly styrter ned i mannens vannreservoar !

Her er det vel bare romfarten og atomkraftverkene som ligger høyere i potensielle sikkerhetsforskrifter :

http://www.vannbevegelsen.no/index.php?topic=7001.0

  

Kommentar #3

Toril Hofshagen

10 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk for dine synspunkter, Carl Wilhelm Leo. Det er mye som kunne vært kommentert av dine påstander, men jeg begrenser det til to faktaopplysninger fra min side:

Med "klimatilpasset" regelverk menes at lovverket moderniseres slik at kommunene og andre aktører får avklarte rammer for det arbeidet som må gjøres for å tilpasse tettbygd strøk til å takle ekstremnedbør. Det handler altså ikke om drikkevannet og om "å lirke til seg full kontroll over vannforsyningen",  slik du påstår. Det handler om konkrete tiltak (grønne tak, fordrøyning, infiltrasjon m.v.) for å hindre at kraftig nedbør gjør skade på bygninger og infrastruktur.

Når det gjelder "kontrollen over vannet", vedtok Stortinget i 2012 "lov om kommunale vass- og avløpsanlegg", som sikrer at vann- og avløpsanleggene ikke kan selges til private, kommersielle aktører, men at de fortsatt skal eies av kommunene eller av samvirker eid av brukerne. Videre sikrer loven at de kommunale vann- og avløpstjenestene drives til selvkost. Det vil si at gebyrene som kreves inn, i sin helhet går til å dekke nødvendige kostnader som kommunene har i arbeidet med å levere rent vann i springen og ta hånd om avløpsvannet på en miljømessig forsvarlig måte.

Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Drikkevannets vei i politikken.

Publisert nesten 4 år siden
Toril Hofshagen. Gå til den siterte teksten.
men jeg begrenser det til to faktaopplysninger fra min side:

Takk , og for ordens skyld kan man jo i all hast tilføye ytterligere et par faktaopplysninger :

I følge Agenda 21 , hvor Norge går i bresjen , fortelles bl.a. at det blir ikke tillatt for private å samle regnvann til eget bruk. Dette er faktisk omsatt i praksis i Oregon , hvor Gary Harrington (64)  fikk en dom på 30 dagers fengsel for å ha samlet regnvann helt ulovlig. Stygg sak , De .

https://www.cnsnews.com/news/article/man-sentenced-30-days-catching-rain-water-own-property-enters-jail

Dette må da være den typelovgivning norske politikere kan følge opp etter "Brustad-bua" og markere hva dagens politikk dreier seg om.

"Local governments and municipalities are utilizing the capture of rain-water under strict regulation. It is not meant for any individual to capture rain-water for private use. The community as a whole, under Agenda 21 control and distribute water resources to all; as long as there is enough. Watersheds, controlled by local governments who adhere to Agenda 21 policies would control who gets access to water, how much and how much it will cost the individual.

The UN Environmetal Program (UNEP) in a UN-Water Survey of 130 Countries Status Report have forced reformation through international water laws that apply pressure under the guise of “expanding populations, urbanization and climate change”. While clean drinking water for humans is controlled, improvements designed to ensure freshwater reserves for the ecosystem are first and foremost."

Og hvem sitter vel ikke som sjef i UNEP og røkter føresegnar om verdensvannet ?

http://www.unep.org/northamerica/news/2016/united-nations-secretary-general-appoints-erik-solheim-norway-executive-director-united

Men dette går mye lenger i nye og ikke helt ufarlige påfunn :

"Schemes that are devised to meter the output of resources and control how much is used by an individual are being made available to governments through allocation of taxpayer money under the direction of the UN Sustainable Development initiatives and Millennium Development Goals.

Over the past two decades, scientists have been using a cheap method called ocean fertilization that is the dumping of iron dust into the oceans in order to stimulate the growth of CO2 breathing phytonplankton. Under guidelines of UNESCO, ocean fertilization is conducted under the assumption that they are “adding nutrients, or increasing the nutrient supply from deep waters” when really they are polluting the oceans with a toxic metal.

Small scale experiments have confirmed that iron seeding of the oceans does promote the phytonplankton’s growth. Yet, ocean fertilization causes catastrophic effects, such as creating oxygen-depleted dead zones in the world’s oceans. The Royal Society who supports these seeding oceans efforts, admits that the deduction of CO2 it would facilitate is a negligible 10 parts per million which would not have any real impact on global temperatures."

Tilbake til drikkevannet  Klarere kan det knapt sies om hva som foregår :

"Management and use of water under the international agreement known as Integrated Water Resources Management (IWRM) was back at the 1992 UN Conference on Sustainable Development. This is a part of the Agenda 21 plan. Cooperation of the UNEP and the UN-Water, an inter-agency mechanism to control freshwater resources, relates UN policies to governments on how to allocate their assets.

Achim Steiner, UN Under-Secretary-General and UNEP executive director, said: “The sustainable management and use of water – due to its vital role in food security, energy or supporting valuable ecosystem services – underpins the transition to a low-carbon, resource efficient green economy.”

Steiner believes that integrating UN policies for water resource management will facilitate a sustainable approach to water. The needs of the global population, which is expected to rise to 9 billion by 2050, will demand total governance.

The UN blames population growth combined with communities in rural areas increase the necessity of stricter guidelines to avert “climactic and socio=political disasters”.

The UN “suggests” that by 2015 all countries develop financing strategies and action programs that adhere to the IWRM. They want all nations to report to the UNEP concerning water resources management so that the UN can assess their progress and make changes as they see fit."

Målsettingen - som man ikke ser mye informasjon om :

"Simply put, the securitization of water on a global scale, will be run by the UN only. Their target recommendations will then be directed to individual governments to be made into laws. The citizens of those nations will have no choice but to follow the laws of their countries; if they are to get their ration of life-giving water."

I Norge ligger politikerne paddeflate for FN , og som De nevner ble dette prakket inn i lovverket i 2012. 

Agenda 21 er tilpasset det lokale plan , og skal virke slik at lovgivning kommer som en konsekvens av et folkekrav. Muligens fordi det tar seg bedre ut enn frekke politikere som tar seg til rette ?

Det kunne vært sagt mye mer om saken ...

  

2 liker  
Kommentar #5

Toril Hofshagen

10 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg avstår fra videre debatt med deg, Carl Wilhelm Leo. Vi har nok svært ulik virkelighetsopplevelse og syn på hva som er demokrati og folkestyre.

Kommentar #6

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Virkelighetsopplevelse av vannpolitikk.

Publisert nesten 4 år siden
Toril Hofshagen. Gå til den siterte teksten.

Jeg avstår fra videre debatt med deg, Carl Wilhelm Leo. Vi har nok svært ulik virkelighetsopplevelse og syn på hva som er demokrati og folkestyre.

 Lik  Sitér

Det var da leit , fordi her i en del  Romerikskommuner har vi litt erfaring og virkelighetsopplevelse omkring drift av interkommunale vannverk. 

Noen mente vi ville ha gratis vann i årevis etter skandalen , men vi endte opp med hver vår "bærekraftige" splitter nye vannmålere i det psykologiske øyeblikk rettsaken var omme.

 

  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere