Gunn Pound

177

Inntektsgrensa for bostøtte må heves

Flere uføre og spesielt unge uføre mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft i 2015

Publisert: 22. aug 2017

INNTEKTSGRENSA FOR BOSTØTTE MÅ HEVES !

Å ha et godt sted å bo er grunnleggende for trygghet, tilhørighet og et likestilt samfunn. Uføre vil bo som andre, men har ikke samme valgfrihet. Det er stor mangel på tilgjengelige boliger og gode kommunale leieleiligheter. Prisnivået er for høyt til å kjøpe bolig uten lønnsinntekt, og for mange uføre går en stor andel av inntekten til boutgifter.

Bostøtten er en viktig ordning som reduserer boutgiftene for mennesker med lav inntekt. Flere uføre, og spesielt unge uføre mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådde i kraft i 2015. Det ble opprettet en kompensasjonsordning, men den er midlertidig og fanger kun opp de som mottok bostøtte og uførepensjon før 2015.

De to siste årene har antall uføre som får bostøtte falt med 23.700. At antall bostøttemottakere faller skyldes ikke at færre har behov for støtte, ifølge Husbanken.

Mange uføre har en svært krevende økonomisk situasjon. Med bortfall av bostøtten har unge uføre fått større utfordringer med å flytte fra sine foresatte, bosette seg i eid eller leid bolig og starte bokarrieren. Bortfall av de statlige midlene setter press på kommuneøkonomien og sosialhjelp.

Vi mener at gode levekår for uføre, mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom må sikres – noe annet er uakseptabelt. Det norske samfunn burde ikke være bekjent av at uføre har dårlige levekår.

Det haster å få på plass en permanent løsning som sikrer at uføre ikke mister retten til eller får mindre bostøtte som følge av uførereformen. Alle fortjener å leve et anstendig liv. For det første må den midlertidige skjermingsordningen fra 2015 bli permanent, og samtidig ivareta alle uføre på en bedre måte.

Vi trenger flere virkemidler som sikrer gode boforhold for mennesker med funksjonsnedsettelser som lever av uføretrygd, bl.a. ved å sikre gode bo- og tjenestetilbud for unge som vil bo i egen bolig. Samt videreutvikle boligsosiale virkemidler som bidrar til at flest mulig uføre kan eie egen bolig.

Husbanken har mange gode ordninger og tilskudd som kan støtte opp under å etablere seg og leve i egnet bolig. En koordinert og effektiv utnyttelse av de økonomiske virkemidlene i Husbanken kan spare kommunen for utgifter og bidra til starten på en boligkarriere for den enkelte.

Bostøtten er også et viktig virkemiddel for at flere lavinntektsgrupper kan eie sin egen bolig. I kombinasjon med Startlån og andre boligsosiale virkemidler, er bostøtten en avgjørende faktor for at det skal være mulig å kjøpe egen bolig. Alle uføre, også unge fortjener muligheten til å leve et anstendig liv. Vi forventer at stortingskandidatene i Oslo fylke tar uføre på alvor, og forplikter seg til å bedre deres levevilkår. Heving av inntektsgrensa for bostøtte er et riktig grep.

Stortingskandidater i Oslo  fylke - hvordan vil ditt parti jobbe for å sikre bedre levekår for uføre?

 

Gunn Pound

Styremedlem

FFO Oslo (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)

 

 

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere