Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Godt og blandet

Hellige tekster kan naturligvis ikke legitimere lover og politiske vedtak. Men dette er en banal observasjon. Forholdet mellom politikk og religion er mer komplisert enn som så.

Publisert: 26. jul 2017  /  701 visninger.

‘At man gjør sine politiske standpunkt til Guds standpunkt, det er et enormt kraftig virkemiddel’, uttalte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK 19. juli. På spørsmål om han «advarer mot å blande religion og politikk», hva nå det skal bety, svarte han bekreftende: «Jeg advarer mot den blandingen».

KrF-leder Knut Arild Hareide kvitterte med å kalle Vedums formaning «valgkampens mest overraskende utspill så langt» fordi «det å skille mellom religion og politikk vil være en helt ny trend. Det vil innebære at Senterpartiet snur en trend som i realiteten har vært her i tusen år.» På kronikkplass i denne avisen utdypet han: «Kirkens agenda er evangelisk. KrFs agenda er politisk. (…) Det betyr likevel ikke at vi ikke kan spille på lag.» (VL, 24. juli)

Strategisk kommunikasjon. Så, hvem har rett? Hareide eller Vedum? Vel, begge og ingen av dem. Spørsmålet er uansett galt stilt. Begge er i valgkampmodus og strategisk politisk kommunikasjon handler ikke så mye om hva som er sant som om hva som lønner seg. Hvilke formuleringer er egnet til tjene saka? Hva slags utspill er egnet til å engasjere og mobilisere? Hele «religionsfeiden» mellom Vedum og Hareide – der det strengt tatt ikke foreligger en eneste reell uenighet – må leses mot et slikt bakteppe.

Like fullt er det et anslag godt som noe til å rydde opp i en del utbredte misforståelser når det gjelder forholdet mellom politikk og religion.

Først til påstanden eller mantraet om at det er viktig ikke «å blande» politikk og religion. Isolert sett er den nyttig for å diskutere uheldige former for sammenblanding mellom de to. For slike finnes. Oppdelingen har således en pedagogisk og analytisk funksjon; den forteller noe om hva slags språk og logikk som er gyldig innenfor hvert
domene. Kort oppsummert: Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.

Tilslørende. Ikke desto mindre er oppdelingen tilslørende. For det er naturligvis ingen vanntette skott mellom politikk og religion, like lite som det er vanntette skott mellom politikk og ideologi; eller mellom politikk og filosofi. Eller mellom språk og tanke. Ingen av disse størrelsene eksisterer for seg selv. Overgangene er porøse, ja, de er ikke
engang «overganger».

Ethvert livssyn – religiøst eller ei – har politiske implikasjoner. Politikk er artikuleringen og systematiseringen av et sett underliggende verdier. Slik bladene på treet er betinget av treets røtter. Uten den ene, heller ikke den andre. Eller som Vedum, som altså er helt enig med Hareide, skriver på kronikkplass i dag: «Politikk handler om verdier. Det er verdikamp.» (Les kronikken i sin helhet på side 21.)

Seg selv på munnen. Videre er påstanden om at det er viktig å skille politikk og religion i seg selv normativ; den tar stilling til hva religiøsitet er og bør være. Slik slår utsagnet seg selv på munnen. Det forbryter seg mot sin egen leveregel allerede før punktum er satt. Fordi noe annet simpelthen ikke er mulig.

Til sist gjør globaliseringen, folkevandringer og tilhørende kulturmøter at religion og politikk er nærmere forbundet enn noensinne. Besvergelser om ikke å blande religion og politikk er derfor nettopp det – en besvergelse, og ikke så mye annet. En kamp med vindmøller som ikke gjør det grann for endre på det helt grunnleggende: At den tradisjonelle, institusjonelle religionen utgjør et av fundamentene i det moderne deltagerdemokratiet, slik Jürgen Habermas (ateist) og Joseph Ratzinger (forhenværende pave) påviser i sin felles pamflett om offentlig religion («The Dialectics of Secularization»).

Historisk lærdom. Denne anerkjennelsen av at religion har gitt og fortsatt gir viktige impulser til politikken, er også en historisk lærdom.

Toregimentslæren – ideen om at det verdslige styre måtte få utøves suverent innenfor sine rammer uten noen form for innblanding fra kirken – fikk seg en kraftig trøkk i på 30- og 40-tallet, da ideen om Eigengesetzlichkeit (egenlovmessighet) ble brukt til å legitimere
Hitlers styre. En av dem som kom med innsigelser mot denne
toregimentslæren var den
norske biskopen Eivind Berggrav
(1884 –1959).

Etterspillet er kanskje kjent: En gradvis erkjennelse av at det ikke finnes noe sånt som en «nøytral» posisjon og oppblomstringen av protestantisk sosialetikk.

Fordi det ligger en politisk fordring i religionen.

KOMMENTAR

1 liker  
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Politikk - splidens styringsmetode.

Publisert rundt 4 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Etterspillet er kanskje kjent: En gradvis erkjennelse av at det ikke finnes noe sånt som en «nøytral» posisjon og oppblomstringen av protestantisk sosialetikk.

Fordi det ligger en politisk fordring i religionen.

Religion i politikk - Ja, det stemmer, men at Gud deltar i politikken stemmer ikke. Gud er ikke et politisk vesen, mennesket er. Den som startet det første politiske partiet var djevelen selv. Dette skjedde før mennesket var på jorden, og vi vet hvordan det gikk - dyret ble kastet ut av himmelens rike og hit ned til oss, og fortsetter sin politiske kamp mot Gud. Dette gjør han ved å bruke oss - splitte oss med Gud og hverandre..

Gud trenger ingen politikk, Hans rike er ikke et politisk rike. Vår ufullkomne verden derimot er dualistisk, Gud og Hans rike er det ikke. Himmelens rike er ikke i krig med seg selv. Denne verden er i krig med seg selv og i sin ultimate fase før Herren kommer og tar sitt kongerike tilbake.

Kommentar #2

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

For aa ta det helt enkelt

Publisert rundt 4 år siden

Fra MIN side ser jeg ikke at det er noen konflikt melliom kristendom og politikk. Jeg ser jo samfunnet ut fra mine kristne öyne og ser det i lys av det FÖRSTE budet i Bibelen om aa Elske Gud og nesten.

Derfor betaler jeg med glede penger til misjonsarbeid via min kjäre kristne tv-kanal som ogsaa taler Israels sak - som er meget viktig for meg. Jeg har alltid delt med andre for dette lärte jeg hjemme av min kjäre kristne mor.

Siden min kristne vekkelse da jeg var ung - har det värt en glede aa elske Israels Gud og Jesus Kristus og det er helt naturlig aa stötte baade kristne og humanitäre organisasjoner - og med sistnevnte mener jeg en organisasjoner som SOS-barnebyer. Ellers kristne arenaer. Jeg er ogsaa meget opptatt av bistands-arbeide men med understrekning av HJELP TIL SELVHJELP. Det tror jeg er den beste bistand. Her gaar hjelp til folket - eller som vi har uttrykt det her i Norge - gutta paa gölvet - eller fot-folket.

Da stemmer jeg - om ikke paa partier som har kristen i navnet paa partiet - men likevel stemmer jeg paa partier som har kristne statsraader som staar frem som nettopp det - og som jeg stor tillit til - og som JEG synes representerer det jeg staar for. Altsaa kristen-konservative valg.

Ved aa staa paa mitt kristne standpunkt er det lett aa skille ut det som er tilgode for samfunnet og dermed meg selv - og kutte ut det som jeg föler IKKE er til det gode for samfunnet. JEG staar f eks for at Ekteskapet mellom kvinne og mann er det Gud har innstiftet. Ekteskapet ble jo nettopp innstiftet pga syndefallet. Skal vi si det slik at synden fikk en ramme som vi kunne leve trygt og godt innenfor slik at familie kunne dannes og leve i en trygg ramme - som ogsaa Gud önsker det og som ser ut til for mange aa väre for vanskelig aa etterleve. Men noen elsker Ekteskapet og stor-trives og takk og lov for det. 

JODA kristendom og politikk gaar utmerket sammen naar man har god vilje og godt hjerte og föler de politikere som innehar dette og aapent bekjenner seg som kristne vel saa blir ikke det politiske valget vanskelig. 


1 liker  
Kommentar #3

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Kristus Jesus er gitt all makt i himmel og på jord.

Publisert rundt 4 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Historisk lærdom. Denne anerkjennelsen av at religion har gitt og fortsatt gir viktige impulser til politikken, er også en historisk lærdom.

Toregimentslæren – ideen om at det verdslige styre måtte få utøves suverent innenfor sine rammer uten noen form for innblanding fra kirken – fikk seg en kraftig trøkk i på 30- og 40-tallet, da ideen om Eigengesetzlichkeit (egenlovmessighet) ble brukt til å legitimere
Hitlers styre. En av dem som kom med innsigelser mot denne
toregimentslæren var den
norske biskopen Eivind Berggrav
(1884 –1959).

Etterspillet er kanskje kjent: En gradvis erkjennelse av at det ikke finnes noe sånt som en «nøytral» posisjon og oppblomstringen av protestantisk sosialetikk.

Fordi det ligger en politisk fordring i religionen.

Kristus Jesus er gitt all makt i himmel og på jord, det betyr også makt over styresmaktene, som også samsvarer med at det er Herren Allhærs Gud som innsetter styresmaktene.

Hva de lærde strides om er en sak, noe helt annet er det svaret Skriftene (hele Bibelen) gir.

Da Jesus virket i Israel som den gangen  var under romersk herredømme, var det ikke de politiske forholdene det gjaldt. Jesus kom for Fullkomment å oppfylle Guds Lov samt å være Den Gode Hyrde, Den Gode Samaritan og Guds Fullkomne Offerlam; som kom for å sone hele menneskehetens synder og frelse syndere.

De styresmaktene vi da får, tilsvarer majoriteten av befolkningens væremåte over kortere eller lengre tid, da er enten styresmaktene (i et demokrati der folket selv som en del av styresmaktene gir de som forvalter dem både mandat og oppdrag til å utføre folkeviljen)  til velsignelse (gode styresmakter) eller straff (dårlige styresmakter) for befolkningen; og da gjelder jo det samtidig styresmaktene (demokratiske) selv.  

Når de som har fått mandat til å forvalte folkeviljen, motarbeider den; da er det et opprør mot folkeviljen. Da kommer også dette forholdet: "Et rike som er i strid med seg selv, kan ikke bestå."

Sosialistene har hatt en langsiktig plan om å undergrave dette systemet (demokratiet), som de har klart etter mange år i maktposisjon. Noe som har medført at de har plassert sine folk i hele det offentlige systemet og i fagforeningene samt mediene. Resultatet ser en når de som har fått mandat til å utføre folkeviljen, utviser stor forakt for den og grovt misbruker de godtroende samt sløve vanevelgere. Støttespillerne som ser seg økonomisk tjent med et slikt system, er ikke blant disse; men er blant dem som sluker mange kameler for å opprettholde en "god" levestandard. En stor del av befolkningen har i ca. 60 år og i økende grad etter hvert som tiden har gått, blitt betydelig manipulert til å tro at det kun er sosialistene som er i stand til å styre dette landet.

Den globalistiske og derav imperialistiske delen av sosialistene (også overløpere fra høyresiden) (sosialistene er også noe forskjellige innad), er den maktgrådigste som oppfatter seg selv som: "Ingen over, ingen ved siden; andre bare under). Disse vil helst surfe helt på toppen av verden og underlegge hele verden i sitt system, noe bl.a. dette klart indikerer:

Støre truer Polen med kutt i støtte

https://www.document.no/2017/07/28/store-truer-polen-vil-kutte-stotte/

Hvordan landet bl.a. forvaltes:

Politiet: «De er norske statsborgere. Vi gir ikke mer informasjon enn det.»

https://www.document.no/2017/07/28/politiet-de-er-norske-statsborgere-vi-gir-ikke-mer-informasjon-enn-det/

Svenske tilstander kryper nærmere

https://www.document.no/2017/07/27/svenske-tilstander-kryper-naermere/

Historien opp igjennom flere årtusener bekrefter jo der store totalitære og diktaturer og dynastier har kommet og forsvunnet.

Mer politisk kaos:

Macron går ikke lenger på vannet

https://www.document.no/2017/07/28/macron-gar-ikke-lenger-pa-vannet/

Leire i Libya for farlig

https://www.document.no/2017/07/28/leire-i-libya-for-farlig/

«Direkte useriøst» for fire uker siden: Nå vil Ap vurdere asylsentre i Libya

https://www.document.no/2017/07/28/direkte-useriost-for-fire-uker-siden-na-vil-ap-vurdere-asylsentre-i-libya/

Putins hevn – 700 amerikanere må ut

https://www.document.no/2017/07/28/putin-gjengjelder-beslaglegger-eiendom-krever-redusert-us-bemanning/ 

Norges forsvar enda en gang

https://www.document.no/2017/07/28/norges-forsvar-enda-en-gang/

Det står om suvereniteten over Jerusalem

https://www.document.no/2017/07/27/det-star-om-suvereniteten-over-jerusalem/

Heller ikke Trump slipper unna kaos tilstander blant republikanere, ikke usannsynlig grunnet innblanding i Israelske forhold og forhold som angår Jerusalem. Slik sett gjør heller ikke Israels Gud forskjell på land eller folk. Jerusalem er jo jordens navle, slik Jerusalem, Israel og jødene blir behandlet av verdens konger og fyrster, vil slå tilbake på godt eller vondt. 

Mange tror det ikke, mange fornekter det, mange motarbeider det; men det lar seg ikke benekte uansett hva mennesker mener, tror og gjør:

For:

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
 og forbanne den som forbanner deg.
 I deg skal alle slekter på jorden velsignes."
1 Mos 12,3

For:

  Men i Juda skal det alltid bo folk,
 og i Jerusalem skal slekt følge slekt.
Joel 3,25
 Den dagen du holdt deg borte,
 den dagen fremmede røvet hans gods,
 da utlendinger gikk inn i hans port
 og kastet lodd om Jerusalem,
 da var også du som en av dem.
Ob 1,11

2  Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring. Også Juda må være med og beleire Jerusalem. 
[tumleskål: en skål med rusdrikk som gjør folk fortumlet; her om den straff som Gud lar dem få. Sml. Jer 25, 15; Hab 2, 16.]
 3  Den dagen skal det skje at jeg gjør Jerusalem til en løftestein for  alle folkeslag. Hver den som prøver å løfte den, skal bare rive seg opp.  Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot byen. Sak 12,2-3

12  Dette er den plage som Herren vil la ramme alle folk som går til strid mot Jerusalem:
 Kjøttet skal råtne på dem
 mens de ennå står på føttene.
 Øynene skal råtne i sine huler,
 og tungen råtne i munnen på dem. 
Sak 14,11-12

Styresmakter som er velsignet av Herren Allhærs Gud, er til velsignelse for både folket, landet og nabolandene samt verden forøvrig. I motsatt fall ser en jo også i disse tider hvordan det går når vesten avkristnes og da ser en jo også i tillegg hvordan det går.

Den totalitære globalistiske sosialistiske eliten med overløpere fra høyresiden og fra kristenflokken, er direkte antikristelig i sitt vesen. De vil bli gitt stor makt i endetiden, men kun for en fastsatt tid. Trengselstiden på 7 år kan også assosieres med avslutningstiden for de antikristelige som har virket opp igjennom de siste ca. to tusen årene etter Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors. 

Mange ville ikke høre, :

Kom Herren i hu i landet langt borte
 og ha omtanke for Jerusalem!
Jer 51,50

Dere solgte folket i Juda og Jerusalem til jonerne, for at det skulle komme langt bort fra sitt land. Joel 3,11
[jonerne: "Javans sønner". -> Jes 66, 19.]

Hvordan enkelt mennesker, grupper og styresmakter forholder seg til Guds øyesten Israel og jøder som er blant Guds folk, vil slå tilbake på dem selv på godt eller vondt. Noe som en tydelig også ser i dag der midtøsten tilstander sprer seg i Europa.

  Ta vare på budene, så skal du leve,
 bevar min lære som din øyesten!

                                                 Ordsp 7,2

 For så sier Herren, Allhærs Gud,
 den herlige, som har sendt meg,
 om de folk som plyndret dere:
 Den som rører dere,
 rører ved min øyesten.

                                             Sak 2,12

Simeon sa dette til jomfru Maria om Jesus da Han var et nyfødt barn, en profeti som oppfylles kontinuerlig, mange motsier jo dette tegnet i økende grad, også når det gjelder jøder først og deretter hedninger globalt:

 Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: "Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Luk 2,34


  For fra Jerusalem kommer en rest,
 fra Sion-fjellet en flokk som er berget.
 Dette skal Herren, Allhærs Gud,
 gjøre i sin brennende iver.
  Jes 37,32

 1 Trøst, ja, trøst mitt folk!
 sier deres Gud.

 2  Tal vennlig til Jerusalem,
 og rop ut til henne
 at hennes strid er endt
 og hennes skyld betalt,
 at hun har fått fra Herrens hånd
 dobbelt for alle sine synder.
Jes 40,1-2

Våkn opp, våkn opp og reis deg,
 Jerusalem, du som måtte drikke
 vredens beger fra Herrens hånd
 og tømme helt til bunns
 den skålen som gjorde deg ør!
Jes 51,17

Bryt ut i samstemmig jubel,
 Jerusalems ruiner!
 For Herren trøster sitt folk
 og løser ut Jerusalem. 
Jes 52,9

6  Jeg har satt vaktmenn ut
 på murene dine, Jerusalem.
 De skal aldri tie,
 verken dag eller natt.
 Dere som lovpriser Herren,
 unn dere ikke ro!

 7  La heller ikke ham få ro
 før han bygger Jerusalem opp igjen
 og gjør byen til en lovsang på jorden. 
Jes 62,6-7

 På den tid skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag komme sammen - til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og harde hjerte. 
Jer 3,17

Ser du ikke hva de driver på med i byene i Juda og på gatene i Jerusalem? Jer 7,17
  Herren sa til meg: Rop alle disse ordene ut over byene i Juda og på gatene i Jerusalem: Hør ordene i denne pakten og lev etter dem! Jer 11,6
 Siden sa Herren til meg: Det er avslørt en sammensvergelse blant mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem. Jer 11,9
 12 Da skal folk i Judas byer og innbyggerne i Jerusalem gå og rope til gudene de ofrer til, men de vil slett ikke hjelpe dem i nødens stund. 13 Du har jo like mange guder som du har byer, Juda! Og dere har reist like mange altere for Skammen som det er gater i Jerusalem, altere der dere ofrer til Ba'al. Jer 11,12-13
 Nå skal du si til mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem: Så sier Herren:
 Jeg forbereder en ulykke og tenker ut en plan mot dere. Vend da alle om fra deres onde ferd og la deres atferd og gjerninger forbedres!
Jer 18,11

Men er de virkelig profeter, er Herrens ord med dem, så la dem be inderlig til Herren, Allhærs Gud, at de kar som ennå er igjen i Herrens hus, i Juda-kongens slott og ellers i Jerusalem, ikke må komme til Babylon. Jer 27,18

De skal kjøpe jordstykker for penger, skrive kjøpekontrakter og forsegle dem og få vitner til å bekrefte kjøpet. Slik skal det være i Benjamin-landet, i området rundt Jerusalem og i byene i Juda, i fjell-landet, Sjefela og Negev. For jeg vender deres lagnad, lyder ordet fra Herren. Jer 32,44

I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: "Herren, vår rettferdighet". Jer 33,16

Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Gå og si til mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem: Vil dere ikke ta imot lærdom og høre på mine ord? sier Herren. Jer 35,13

 Derfor sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Se, jeg vil føre over Juda og innbyggerne i Jerusalem all den ulykken jeg har truet dem med. For de hørte ikke da jeg talte til dem, og svarte ikke da jeg ropte på dem. Jer 35,17

Jeg vil straffe dem som bor i Egypt, på samme måte som jeg straffet Jerusalem, med sverd, hunger og pest. Jer 44,13

 21 Ja, så sier Herren Gud: Når jeg sender mine fire harde straffer, sverd, hunger, villdyr og pest, mot Jerusalem for å utrydde både folk og fe i byen,
 22 da skal en rest slippe unna og ta med seg sønner og døtre. Når de så kommer ut til dere, og dere får se hvordan de ferdes, og hva de gjør, da skal dere finne trøst etter ulykken som jeg førte over Jerusalem, etter alt det onde jeg lot komme over byen.
Esek 14,21-22
Dan 9,16 Herre, du som har gjort så mange frelsesgjerninger, vend vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, fra ditt hellige fjell! Fordi vi har syndet, og våre fedre har handlet ille, er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss.
  Du skal vite og forstå: Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker. I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skal være harde. Dan 9,25

Men hver den som påkaller Herrens navn,
 han skal bli frelst.
 For på Sion-fjellet og i Jerusalem
 skal det finnes en flokk som har sluppet unna,
 slik Herren selv har sagt.
 Blant dem som har berget seg,
 er de som Herren kaller.
Joel 3,5

Herren skal tordne fra Sion,
 la røsten runge fra Jerusalem,
 himmel og jord skal skjelve.
 Men Herren er et vern for sitt folk,
 en borg for Israels sønner.
Joel 3,21

 Mange folk drar av sted og sier:
 "Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
 til Jakobs Guds hus,
 så han kan lære oss sine veier,
 og vi kan ferdes på hans stier.
 For Herrens lov skal gå ut fra Sion,
 Herrens ord fra Jerusalem."
Mi 4,2

På den tid skal det skje
 at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt
 og krever mennene der til regnskap,
 de som sitter stive over bermen av sin vin
 og sier med seg selv:
 "Herren gjør verken godt eller ondt."
Sef 1,12

16  Derfor sier Herren:
 I barmhjertighet vender jeg tilbake til Jerusalem.
 Der skal mitt hus bli bygd,
 lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud,
 og målesnor strekkes over Jerusalem.

[målesnor strekkes: Byen og murene skal bygges opp igjen. Sml. Jer 31, 38 f.]
 17  Rop ut på ny og si:
 Så sier Herren, Allhærs Gud:
 Enda en gang skal mine byer
 flyte over av det som godt er.
 Herren skal igjen ha medynk med Sion
 og velge ut Jerusalem enda en gang.
Sak 1,16-17

3  Så sier Herren:
 Jeg vender tilbake til Sion,
 og midt i Jerusalem vil jeg bo.
 Jerusalem skal kalles Troskapsbyen,
 og berget til Herren, Allhærs Gud,
 skal kalles Det hellige fjell. 

4  Så sier Herren, Allhærs Gud:
 Igjen skal gamle menn og kvinner
 sitte på torgene i Jerusalem,
 alle med stav i hånden
 på grunn av sin høye alder. 
Sak 8,3-4

  Jeg fører dem hjem;
 midt i Jerusalem skal de bo.
 De skal være mitt folk,
 og i troskap og rettferdighet
 vil jeg være deres Gud.
Sak 8,8

 har jeg i disse dager vendt om og satt meg fore å gjøre vel mot Jerusalem og Juda-ætten. Frykt ikke! Sak 8,15
 Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren, Allhærs Gud, i Jerusalem, og be Herren om nåde. Sak 8,22

8 Den dagen skal Herren verne dem som bor i Jerusalem. De iblant dem som snubler, skal den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. 
9  Den dagen skal det skje at jeg prøver å gjøre ende på alle de folk som kommer imot Jerusalem.
 10 Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte.
 11  På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklagen over Hadad-Rimmon i Megiddo-dalen.
Sak 12,8-11
[Hadad-Rimmon: arameisk gud for vær og fruktbarhet; hans død ble feiret med sorg og klage.]

  Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Sak 14,2
 Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett øst for Jerusalem. Og Oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner seg en bred dal. Den ene halvparten av fjellet trekker seg mot nord og den andre mot sør. Sak 14,4
Den dagen skal det skje at det renner levende vann ut fra Jerusalem, den ene halvpart til havet i øst, den andre halvpart til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. Sak 14,8

 Der skal det bo folk. Det skal ikke være noen bannlysing mer. Jerusalem skal ligge trygt. Sak 14,11

 Ja, Juda skal stride mot Jerusalem. Og rikdommen fra alle folkeslagene rundt omkring skal bli samlet inn, gull og sølv og klær i store mengder. Sak 14,14
 Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og for å feire løvhyttefesten. Sak 14,16

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere