Njål Kristiansen

160

Enslige asylbarn må ikke sendes ut av Norge

Publisert: 26. jun 2017

I vår tid kommer det svært på asylsøkere til Norge. Grensene sørover i Europa er stengt med de problemer dette medfører for å forflytte seg fritt. Vi har hatt mange mindreårige asylanter i Norge, men vi har ikke klart å ordne opp for dem på en human og hensiktsmessig måte.

I dag er det blitt skikken at de flykter fra norske asylmottak like før de fyller 18 år. De velger – men foretrekker ikke – et liv under broene fx i Paris fremfor å bli sendt tilbake til krigsrammede Kabul. Mange av disse snakker allerede godt norsk, og vi har lagt ned en del ressurser på integrering mens de likevel har oppholdt seg på mottak. Ved utsendelse vil innsatsen være relativt bortkastet. For Norge ville det være bedre butikk om vi nyttiggjorde oss ressursene disse har i seg for en fremtid i Norge.

Etter normale regler har mange av de unge asylantene ikke krav på å bli. De tør derfor ikke avvente det endelige avslaget og tar saken i egne hender. I Adresseavisen sist helg kunne vi lese intervjuer med bl.a. 30 ungdommer som har bodd på mottak i Trøndelag, og andre som har bodd lenge i Nord-Norge. De holder til under broer under slike boforhold som broer kan tilby. Årsaken er at de ikke ser noe liv der de kommer fra. Vi kunne bøte på denne uverdige tilstanden ved å tillate opphold basert på en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi kan trenge alle slags mennesker til å fylle oppgaver her, men det viktigste for meg er det humanitære premiss som ligger i sakene. Vi kan ikke stilltiende se på at barn skal sendes tilbake til krigsrammede områder for et liv med daglige dødstrusler, like lite som vi kan tolerere at vi skaper uteliggere av dem. Norge – eksportøren av uteliggere til de europeiske land…. Er det noe vi vil vedkjenne oss?

Når myndighetene skal bestemme hvem som skal bli brukes en omstridt test for aldersbestemmelse. Noen leger går god for testen, andre vil ikke bli sett i nærheten av den. Så langt jeg har forstått er det enighet om at testen er omstridt, men at noen velger å utføre myndighetens oppdrag. Feilmarginene er store og man har et tynt grunnlag å bedømme utsendelse på ved denne testen. I realiteten kan man sende ut en sekstenåring som hevder han snart er 18. Norge bør legge til rette for større rettsikkerhet for asylantbarn og gi dem opphold slik at de unngår slike problemer.

Hvor er det trygt å sende mindreårige? I Norge sitter det engstelige foreldre hver sommer og lurer på hva deres voksne ungdommer foretar seg på utenlandske feriesteder. Dette skjer samtidig med at man ikke viser skrupler med å sende barn til land som Eritrea eller Afghanistan. Eritrea er et av verdens virkelig ondsinnede regimer som går inn for å knekke sin befolkning med makt. Det er mange diktaturer i verden, men ikke alle går inn for oppgaven med slik flid som Eritrea. Afghanistan trues av Taliban og rest-IS. Vesten inkludert Norge sender stadig flere soldater. Får IS enda sterkere fotfeste vil vi bli påtvunget en ny og langvarig krig der. Vi vil ikke se på at landet enda en gang utsettes for en ødeleggende strid mht det vesle som er bygget opp der. Da burde det være selvsagt at vi ikke sender barn dit.

Oppfølgingen av slike barn i Afghanistan kan aldri bli god nok. De kan ende som aleneboende på gaten, som kriminelle eller soldater i krigshandlinger. Ikke fordi de ønsker det men av tvang. Vi bør kjenne vår besøkelsestid og skape rammer om unge asylsøkere som sikrer at de får lov å bli i Norge, ta utdannelse og bli integrerte statsborgere. Det er vår humanitære forpliktelse å redde noen som er så utsatt at de ikke har andre enn oss som garantist for sine liv. Vi bør sette oss i rollen som fortsatt garantist så lenge det er behov for det. Norge er nødt til å endre sin politikk på dette feltet.

4 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Omstridt test

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når myndighetene skal bestemme hvem som skal bli brukes en omstridt test for aldersbestemmelse. Noen leger går god for testen, andre vil ikke bli sett i nærheten av den. Så langt jeg har forstått er det enighet om at testen er omstridt, men at noen velger å utføre myndighetens oppdrag. Feilmarginene er store og man har et tynt grunnlag å bedømme utsendelse på ved denne testen.

Så vidt jeg har forstått, ble denne omstridte testen foretatt av én lege, som UDI hadde en spesialavtale med - etter hvert etter så massiv protest fra legeforeningen at denne legen trakk seg.  En del av testen gikk ut på å sammenlikne røntgenbilder av håndroten på asylsøkerbarn fra bl.a. Afghanistan med et atlas over tilsvarende bilder fra 1930-årene av hvite, amerikanske middelklassebarn.  Dette blir av det medisinske fagmiljøet betraktet som en svært usikker metode. Norsk barnelegeforening karakteriserte den som "et medisinsk skjelett i skapet".

Det jobbes visstnok med utarbeidelsen av en ny type test, men jeg har ikke sett noen oppdaterte opplysninger om hvor langt dette arbeidet er kommet.

-------

Jeg er for øvrig enig i dine konklusjoner i innlegget.

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Barn??

Publisert over 4 år siden

Svensk innvandring og asylpolitikk30. mai 2017 kl. 15:19   

Fleste unge asylsøkere var myndige

 

Det svenske Migrationverket gjennomførte en medisinsk undersøkelse av enslige, unge asylsøkere som viser at tre av fire trolig er over 18 år. Totalt er 581 unge asylsøkere undersøkt. 442 av disse var trolig 18 år eller eldre, skriver NTB.

2 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det jobbes visstnok med utarbeidelsen av en ny type test, men jeg har ikke sett noen oppdaterte opplysninger om hvor langt dette arbeidet er kommet.

Så vidt jeg vet er det ikke noen alternativ test for tiden. Vi har oppfattet det likedan mht hvite middelklassebarn fra 1930årene som sammenligningsgrunnlag. Her spiller rase og opprinnelse inn såvel som kosthold og kanskje også aktivitet. Det er lett å peke på faktorer som skiller grupper i USA og Afghanistan. 

Myndighetene har vist direkte aversjon mot å tro på asylantenes egen forklaring. Slik jeg ser det kan vi benytte oss av vår humanitet og gi asyl til disse som intet har eller kan og fostre dem opp her uansett om kravene oppfylles. Vi kan gjøre det av humanitær interesse eller nasjonal egeninteresse. Det er for galt at vi skal være eksportør av uteliggere til resten av Europa. 

Mange er analfabeter når de kommer til Norge. Nylig hadde Adresseavisen en historie om en 17åring som var kommet fra Afghanistan. Nå er han 19. På den tiden har han klart å lære seg norsk og grunnleggende skoleferdigheter slik at han er i et videre utdanningsløp som skal ende med full videregående. Dette mennesket hadde ingenting fra før, men har nå begynt å få et visst vestlig innhold i livet. Slik kan han bli en ressurs når han er klar for å delta mer i samfunnet. Jeg ser slike mennesker som han som folk vi har godt av å ta vare på for egen del, samtidig som vi utviser humanitet i politikken. Hvis det er ett hensyn jeg synes vi har sviktet på i politikken siden 2015 er det humanitære hensyn. Jeg er meget skuffet over norsk politikk i dette henseende. 

1 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det svenske Migrationverket gjennomførte en medisinsk undersøkelse av enslige, unge asylsøkere som viser at tre av fire trolig er over 18 år. Totalt er 581 unge

Myndighetene må gjene undersøke dem og fastslå rett alder så lenge metoden er kvalitetssikret og anerkjent i de medisinske miljøene. Når den ikke brukes i Norge må det være fordi den eventuelt ikke er kjent eller godkjent her. 

Utover dette mener jeg at vi strengt tatt ikke trenger å sende mindreårige ut i det hele tatt. Vi kan heller tilrettelegge for at disse blir her, blir tatt opp i samfunnet og blir gagns mennesker fremfor at de eksporteres til utlandet for å bli kriminelle eller prostituerte. Det må være en del av vår humanitære innsats at vi lar barna etablere et brukbart liv fremfor å sende dem rundt som pakker eller la dem leve i uvisshet, fornedrelse og nød. Det er mere ryggrad og baller over å gjøre en innsats for de svakeste enn å avvise dem. 

1 liker  
Kommentar #5

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi bør kjenne vår besøkelsestid og skape rammer om unge asylsøkere som sikrer at de får lov å bli i Norge, ta utdannelse og bli integrerte statsborgere. Det er vår humanitære forpliktelse å redde noen som er så utsatt at de ikke har andre enn oss som garantist for sine liv. Vi bør sette oss i rollen som fortsatt garantist så lenge det er behov for det. Norge er nødt til å endre sin politikk på dette feltet.

Jeg kunne ikke skrevet det bedre selv. Norges behandling av unge flyktninger er en skam. Det er en umenneskelig politikk som igjen påvirker hvordan samfunnet behandler andre unge. At en 18 åring uten fullført utdannelse blir regnet som egnet til å ta vare på seg selv er en tanke som ikke bunner i realiteter. Det skaper presidens. 


Vi bør være bevist på at handling ofte skaper moral og holdninger, ikke motsatt. Vi skaper det brutaltale samfunnet vi påstår å skulle redde nordmenn fra ved å stoppe innvandring.

Kommentar #6

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.
At en 18 åring uten fullført utdannelse blir regnet som egnet til å ta vare på seg selv er en tanke som ikke bunner i realiteter.

De har nå i alle fall klart å ta så godt vare på seg selv at de har kommet seg til Norge. Så helt uten evne til å ta vare på selv kan de vel ikke være?

For øvrig er det ikke meningen at ekte asylanter skal bli værende i det landet de kommer til. De skal returnere til sitt hjemland så snart forholdene tillater det. Men det visste du kanskje ikke? Eller har du en annen oppfatning av hva asyl innebærer? Mener du kanskje at alle som lykkes å sette foten på norsk jord har rett til å bli her?

4 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne ikke skrevet det bedre selv. Norges behandling av unge flyktninger er en skam. Det er en umenneskelig politikk som igjen påvirker hvordan samfunnet behandler andre unge. At en 18 åring uten fullført utdannelse blir regnet som egnet til å ta vare på seg selv er en tanke som ikke bunner i realiteter. Det skaper presidens. 

Mens Italia knaker i sammenføyningene fordi det kommer så mange flyktninger dit nekter Norge å oppfylle tallene det ble enighet om i 2015. Vi burde ta unna nok syria-/irakflyktninger til å dekke opp kvoten bestemte seg for, som et rent minimum. Her er det et selvstendig poeng i at vi hjelper våre allierte med å løse et stort praktisk problem. Vi har ledig kapasitet mens andre sliter med å få endene til å møtes. 

Så har det dukket opp en ny typer flyktninger, eller det er flere av akkurat dem nå enn før. Det er afrikanere som kommer via Libya, i stor grad vhja menneskesmuglere. EU har i de siste årene i det stille drevet et arbeide langt inn i afrikanske land for å hindre disse i å komme til kysten. Det har vært satset milliarder av Euro for at regjeringene i de forskjellige landene skal holde på sine innbyggere gjennom målrettede tiltak. Disse er antagelig bare delvis vellykkede og konsekvensen blir flere som har lagt ut på turen gjennom Sahara. Selv underveis har mange blitt stoppet, men denne strømmen er så stor og sterk at noen likevel har trengt igjennom barrierene. 

I et tidligere innlegg foreslo jeg at EU skulle ta kontroll på den nordafrikanske kystlinjen for å organisere leirer og ta hånd om disse før tilbakesendelse til hjemland. I bare liten grad har dette skjedd men det finnes enkelte avtaler som fx mellom Italia og Libya, og i tillegg noen hjelpeorganisasjoner. Sistnevnte sitter i litt av en klemme for de forsøker å redde liv til havs, mens det er uønsket at disse flyktningene kommer til Italia. Frontex har redusert noe av sitt arbeide. Derfor har Siem Pilot returnert til Norge. Denne bølgen er økonomiske flyktninger og må stanses på afrikansk jord. Får de chansen til å forlate Afrika øker problemene inkrementært for mottakerlandene og asylinstituttet er ikke ment for disse. Heldigvis har det samtidig latt seg gjøre å pågripe menneskesmuglere så det er enkelte lyspunkter. 

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I bare liten grad har dette skjedd men det finnes enkelte avtaler som fx mellom Italia og Libya,

........... og plutselig tikker det inn en melding om at den franske presidenten har bidratt til å fremforhandle en våpenhvile i nettopp Libya. Dette er ett av flere viktige skritt som er nødvendige for å få grep på flyktningsituasjonen. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere