Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
41

Ingen sit med fasiten i nikab-debatten

Dei beste grunnane for forbod mot ansiktsdekkande plass i undervisningssituasjonar er òg nokre av dei beste mot, og derfor er det vanskeleg å hevde at nokon sit med heile fasiten.

Publisert: 16. jun 2017

Måndag 12. Juni 2017 kunne me lese i fleire aviser at regjeringa sender ut forslag på høyring om å forby heildekkande hovudplagg på alle skular, høgskular og universitet. Sjølv om det er formuleringa ”ansiktsdekkende plagg” som er brukt, er det få som trur at dette dreier seg om at elevar dukkar opp med finnlandshette på skulen. ”– Ansiktsdekkende plagg som for eksempel nikab og burka hører ikke hjemme i norsk skole,” sa fungerande invandrings- og integreringsminister Per Sandberg. For det er nettopp det forbodet handlar om: Muslimske elevar og studentar skal ikkje få bruke nikab og burka viss fleirtalet i Stortinget stemmer for lovforslaget til regjeringa.

Dette er ei sak kor det vil vere arrogant å hevde at ein har heile fasiten. Resultatet kan ikkje målast i kroner og øre. Den enkle grunnen til dette er at det handlar om verdiar. Sjølv har eg ikkje konkludert med kva eg meiner om lovforslaget til regjeringa, og i denne saka trur eg ein god dose tvil er sunt. Tvilen inviterer til grundig tankeverksemd før ein konkluderer. Det gir rom for å ombestemme seg og innrømme at argumenta på begge sider har noko for seg.

Dei beste grunnane for lovforslaget er òg nokre av dei beste mot. Til dømes er nikab og burka eit forsvinnande lite problem i Norge. Eit forbod mot desse plagga i undervisningssituasjonar vil ramme svært få og er difor ikkje eit veldig inngripande forbod. På den andre sida kan ein seie at det ikkje trengs eit nasjonalt forbod mot eit så lite problem. Kvifor vedta eit nasjonalt forbod som nesten er overflødig? I tillegg kan ein innvende at det ikkje trengs eit nasjonalt forbod når det er mogleg å forby bruk av slike plagg lokalt. På den andre sida, kva skilnad gjer det for dei det gjelder at forbodet er vedteke lokalt i staden for nasjonalt? 

I diskusjonen om lokale forbod eller eit nasjonalt forbod er det mykje som talar for at det bør vere eit nasjonalt forbod. Til dømes har det vist seg fleire gonger at behovet for å forby ansiktsdekkande plagg i undervisningssituasjonar ikkje har dukka opp før problemstillinga har vore reell. Dermed har kanskje ein elev eller student allereie starta med studia før forbodet har kome. Kva er då det verste alternativet: Seie frå starten av at det er ulovleg å bruke ansiktsdekkande plagg i undervisningssituasjonar, eller å vedta eit forbod fordi nokon som har ansiktsdekkande plagg har starta på eit universitet eller ein vidaregåande skule? I tillegg gir eit nasjonalt forbod større legitimitet. Sidan det er skulane og universiteta som sjølv handhever forbodet, kan det vere godt å vite at dei har støtte frå høgste hald når dei må forby elevar og studentar å kome med ansiktsdekkande plagg. 

På den andre sida kan me ikkje legge skjul på at det er noko illiberalt i å ville regulere kva klesplagg andre skal bruke, uansett om det er i ein undervisningssituasjon eller ikkje. Trass i dette verkar det ikkje som om alle parti er like tilbakehaldne med det. Same dag som forslaget om forbod mot ansiktsdekkande plagg i undervisningssituasjonar kom, gjekk stortingsrepresentant for FrP, Erlend Wiborg ut og sa at forbodet må utvidast. Ikkje berre skal det vere forbod mot ansiktsdekkande plagg på skular, høgskular og universitet. Det same burde gjelde for resten av det offentlege rom, meiner Wiborg. Eit slikt forbod har allereie blitt vedteke i Frankrike, og Den europeiske menneskerettsdomstolen har sagt at dette ikkje er i strid med menneskerettane. Men sjølv om eit forbod ikkje er i strid med menneskerettane, betyr det ikkje at ein må innføre eit forbod for å følgje menneskerettane. Om det skulle kome eit generelt forbod mot ansiktsdekkande plagg i offentlege rom med tida, vil det truleg effekten vere den motsette av det som er tilsikta. Kor skal dei som bruker slike plagg, som følgje av undertrykking, søke hjelp om dei ikkje kan vere ute i offentlege rom?

Erlend Wiborgs forslag om utvida forbod illustrerer godt kvifor eg er i tvil om forslaget til regjeringa: Kor lang tid går det før me innfører endå fleire restriksjonar på religiøse klesplagg, som til dømes hijab i skulen. Då snakkar me ikkje lengre om eit forbod som er nødvendig for å kunne sjå ansikta til kvarandre. Eit slikt forbod vil grense mot det illiberale etter mi meining. 

Kanskje handlar debatten om ansiktsdekkande plagg i undervisningssituasjonar djupast sett om religionsfridom. Er lovforslaget til regjeringa først og fremst eit forbod mot det me ikkje liker? Kor skal grensene for religionsutøving gå, og ikkje minst kor skal grensene for innblanding frå politikarane gå? Slike spørsmål er viktige å ta med seg i religionsdebatten, men endå viktigare er det å la spissformuleringar vike for refleksjon og erkjenning av at ingen av oss sit på heile fasiten.

1 liker  
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Derfor er det på sin plass med forbud her.

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Er lovforslaget til regjeringa først og fremst eit forbod mot det me ikkje liker? Kor skal grensene for religionsutøving gå, og ikkje minst kor skal grensene for innblanding frå politikarane gå?

Du kommer med mange spørsmål. Kanskje er det fordi du ikke vet? 

Du skriver at du ikke har konkludert med hva du mener om lovforslaget?

Da synes jeg det er på tide at du og også alle andre som er i tvil om hva Islam står for, prøver å sette dere inn i budskapet til Koranen. For den har vel et budskap den også som Bibelen har? 

Bibelen sitt budskap er kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Koranen har ikke noe av dette, jevnf Sharialoven og det som står i Koranen om de vantroende. 

Vantroende er alle dem som ikke er troende muslimer for å si det enkelt. Det står at vantroende skal bekjempes med alle midler når tiden er inne for det. Drep dem står det. Dette er et punkt som er underkommunisert i alle media og på tv, antakelig for sitt grusomme pålegg.

Med dette som bakgrunn skulle det være selvklart med et forbud mot slike antrekk. Slike antrekk er en bevitnelse/demonstrasjon for det deres religion står for. 

Derfor er det på sin plass med forbud her.

9 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Kor skal grensene for religionsutøving gå, og ikkje minst kor skal grensene for innblanding frå politikarane gå? Slike spørsmål er viktige å ta med seg i religionsdebatten, men endå viktigare er det å la spissformuleringar vike for refleksjon og erkjenning av at ingen av oss sit på heile fasiten.

Krf-politikere har vanligvis ikke problemer med å innskrenke innbyggernes frihet og rope på forbud fordi de mener det tjener samfunnet.Og av og til med rette.

 Når muslimer er inne i bildet, derimot, vegrer de seg, og står ikke opp i særlig grad for å kritisere eller ytre betenkeligheter vedrørende religiøs praksis som strider mot våre frihetsidealer. Årsaken kan man jo spekulere i. 

Av og til må man kunne si klart fra. Enkeltmennesker eller grupper som signaliserer at de ikke har til hensikt å ta inn over seg noen av de verdier i det samfunnet som velvillig har tatt i mot dem, og som ikke ser at å  dekke seg fullstendig til, egentlig er en fornærmelse mot det samfunn de er kommet til, kan ikke påberope seg alle mulige menneskerettigheter. I disse terrortider bør de også kunne vise et minimum av innlevelseevne og respektere at full tildekning skaper frykt og usikkerhet hos enkelte.  

Likevel tror jeg det er nytteløst å føre en dialog om disse tingene med en muslim som har bestemt seg for å gå med niqaben.  I et vestlig demokratisk samfunn signaliserer de med denne uniformen at de er underkastet politisk islam og har sharia som ideal, selv om de utad måtte hevde noe annet.

En KrF-er er ikke moralsk  dårlig person om han eller hun setter foten ned for intoleransen i islam. Det er av og til nødvendig å sette grenser for den personlige frihet,også den religiøse, selv om det skulle oppleves ubehagelig. Samfunnets interesser må av og til komme først, dersom man mener at det å gå rundt å tildekke seg fullstendig, representerer noe som strider med fornuft og i verste fall kan skape frykt og usikkerhet for innbyggerne. Protestene vil nok komme, både fra såkallt liberalt hold og ikke minst fra kirke og kristne lederpersoner, dersom et forbud blir innført. Men da bør en heller lytte til de som har samfunnets interesser for øye, og ikke de som roper høyest om den religiøse friheten.

Et liberalt samfunn som tåler intoleransen det representerer at en kvinne må dekke seg fullstendig til, er ikke lenger så  tolerant.


7 liker  
Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Trådstarter foretar, etter min mening, en god gjennomgang av de dilemmaer som et tolerant, liberalt demokrati møter.

Samtidig viser påfølgende kommentarer at krav om forbud mot uttrykksformer man finner i strid med våre verdier, ikke nødvendigvis har utspring i de samme verdier, men kun representerer konkurrerende politiske eller religiøse retninger inneholdende samme intoleranse og manglende forståelse for våre verdier.

2 liker  
Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Skal vi tolerere en slik ytring at vi skal drepes når tiden er inne for det?

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Trådstarter foretar, etter min mening, en god gjennomgang av de dilemmaer som et tolerant, liberalt demokrati møter.

Du skriver noe merkelig om at vi skal vise toleranse i vårt demokrati . Islam har dessverre ingen toleranse og vel heller ikke demokrati, jevnfør stater i Midtøsten og Saudi-Arabia. 

Skal en vise toleranse til alt? Ja jeg spør. Undertegnede spurte deg her tidligere om dem som gikk i moske og hørte på vers i fra Koranen. Vers som fremprovoserer bekjempelse av alle andre enn muslimer selv. 

Skal vi tolerere en slik ytring at vi skal drepes når tiden er inne for det? Ja jeg spør.

Vil håpe og tro at du her i din kommentar skrev noe du ikke mente.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere