Levi Fragell

102

Homofil praksis – hva mener Vårt Land

Publisert: 31. mai 2017

 

Debattredaktør i Vårt Land Alf Gjøsund kommenterer i dag i papiravisen det omdiskuterte utspillet i pinsevennenes Korsets Seier om homofili. Kommentatoren  peker på det problematiske etiske og kirkelige dilemma som har oppstått ved at det nå gjerne fremheves at homofili er en legning, og han skriver følgende: «Befinner man seg i dette universet blir det meningsløst å skille mellom legning og handling. Påstanden om at man ikke har noe imot homofile, det er praksisen man avviser, blir like krenkende som å si at man ikke har noe imot muslimer, bare de ikke praktiserer.»

Gjøsund tilføyer at denne identitetstenkningen nå ufordres av «queer-ideologien, der kjønnsidentitet er noe flytende.» Det er åpenbart en kompliserende faktor, men ikke i høyere grad enn det faktum at religiøs identitet også kan endres (f. eks. gjennom misjon). Og en selvvalgt religiøs identitet har samme krav på respekt.

For flere år tilbake gikk Vårt Land klart ut mot at samkjønnede skulle kunne gifte seg i kirken. Jeg har ikke registrert om dette syn er endret. Men uansett gjenstår et spørsmål som ikke er besvart  av Gjøsund i dagens gode og viktige artikkel: Aksepteter Vårt Lands redaksjon i dag erotisk/seksuell homofil kjærlighet – homofil praksis.  

 

2 liker  
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Aksepteter Vårt Lands redaksjon i dag erotisk/seksuell homofil kjærlighet – homofil praksis.  

Et klart spørsmål krever et klart svar. Det vil si - her bør det svares enten ja eller nei. 

10 liker  
Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Virker noe kunstig

Publisert over 4 år siden

på meg å utbe redaksjonens syn på dette og hint. En redaksjon er ingen enhetlig størrelse (håper jeg). I avisen kommer heldigvis mange holdninger til orde. Det redaksjonelle syn kommer vanligvis fram i lederen. Så får Fragell smøre seg med tålmodighet og se om det kommer en slik leder.

1 liker  
Kommentar #3

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Spent

Publisert over 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
på meg å utbe redaksjonens syn på dette og hint. En redaksjon er ingen enhetlig størrelse (håper jeg). I avisen kommer heldigvis mange holdninger til orde. Det redaksjonelle syn kommer vanligvis fram i lederen. Så får Fragell smøre seg med tålmodighet og se om det kommer en slik leder.

Ja, jeg venter spent. Jeg antar at redaktøren for "religion og debatt" vil ha et ord med i laget.

1 liker  
Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Levi Fragells spørsmål bør besvares av Vårt Land

Publisert over 4 år siden

En kommentar: Fragell siterer Gjøsund på følgende: «Påstanden om at man ikke har noe imot homofile, det er praksisen man avviser, blir like krenkende som å si at man ikke har noe imot muslimer, bare de ikke praktiserer.» Men det er ikke riktig. Dette er en tankefeil og en manipulerende parallell fra Gjøsund; dens premisser er hentet ut fra en (ennå) usagt konklusjon som han så vil at leserne bør slutte seg til. Han kan m.a.o. stole på at den benyttede parallellen fører til den legitimerende virkningen. 

Og riktig nok: Man kan selvsagt ikke på den ene side hevde at man ikke har noe imot muslimer og så samtidig kreve at de ikke praktiserer sin tro. Men dog kan man naturligvis elske sin islamtroende neste og samtidig legitimt hevde at muslimens tro ikke er adekvat og at vedkommende nok ikke kan praktisere sin islamske tro i den kristne kirken. En homoseksuell er dog alltid (!) velkommen i kirken.

Man kan, og skal, aktivt qua Kristustroende vise nestekjærlighet, dog uten at den kristne tro dermed justeres i forhold til hvem som ytrer seg i kirken. Sannheten vedtas nok ikke ved flertallsbeslutninger. Og for god ordens skyld og igjen: Alle er velkomne i kirken. Alle. Men kirken qua Kristi legeme bygger på bibelen, bekjennelsen og tradisjonen. Den hellige Ånd har allerede impregnert kirken i snart 2 000 år. At noen mener at DHÅ nå etter så lang tid plutselig har ombestemt seg og opphever nevnte basis er greit nok. At ateister nikker anerkjennende for hver gang kirken forlater ledd i sin tro er også forståelig. Men dog temmelig absurd; det er ikke uttrykk for legitim kristen tro å forholde seg til bibel, bekjennelse og tradisjon som et koldtbord.

Fra fagteologisk hold hevdes det med rette at vi skal slippe Kristus til for å impregnere Gudsforestillingene i GT. Menneskets Gudsforestillinger blir nemlig begrenset innenfor rammen av GT. Å lese Gamle Testamentet i lys av Kristus er selvsagt vesentlig: Slik får man aktualisert og vitalisert etiske problemstillinger og utfordringer i nået. 

Denne fremgangsmåten er riktig, for all del. Det er et nødvendig, men overhodet ikke noe tilstrekkelig grep: Det blir, om det presenteres ukvalifisert, dog alt for lettvint og flyktig. Det flere ser ut til å overse er at man heller ikke har en kjemisk fri tilgang til Kristus; vi opererer naturligvis også (!) med Kristusbilder og forestillinger - på samme måte som vi har forestillinger av Gud i GT. Og vi har Kristuserfaringer… Men også disse må tolkes og settes inn i sammenhenger. Ergo er det eneste man oppnår her å skyve den utfordrende oppgaven med tekstforståelse, tolkning og hermeutikk ytterligere et ledd bort. Hvilket ikke kan sies å være en løsning, men en unngåelse av problemet. Om man ikke er like langt, så står ennå utfordringene nødvendigvis i kø. Løsningen høres jo så tilforlatelig og riktig ut, men dog er den overfladisk. Vi HAR heldigvis dog et kompass: Nemlig bibelen, bekjennelsen og tradisjonen. Og videre bør man være forsiktig med å hevde at man står nærmere NT-tekstenes innhold og intensjoner enn det disse tekst-forfatterne selv gjorde. Skal man ta flere DnK-teologer på ordet, så hevder dog enkelte at Paulus og sågar Kristus var selvrefererende inkonsistente: I dag VET man dette, må vite.

Når man tar tid til å fordype seg i jødisk troslære fra den gangen Jesus gikk på jorden og vi ser det de andre forfatterne skrev, så er det lett å fastslå at de etiske og normative føringer på feltet med ekteskap og seksualitet var langt mer tungtveiende og sentrale enn f.eks. meninger om hårlengde og bekledning, m.m. Man bør m.a.o. ikke late som om alle påstander fra Paulus har samme verdi og etiske tyngde uansett tema. Hvilket er et klassisk retorisk grep fra liberalteologisk hold som så kjører frem dekonstruksjon og relativisering av tidligere nevnte trosbasis. Ergo står vi tilbake med subjektiviteten som øverste prinsipp. 

Hvis Guds sønn bare ytret et par hint eller annet verbalt som korrigerende alternativ til de rådende holdninger som den gangen var presentert fra teologisk hold angående så grunnleggende og vesentlige temaer, så ville vel dette nye gjenspeiles i minst ett av evangeliene eller brevene? Homoseksualitet var også den gangen et velkjent fenomen. Og apropos: Etisk grøftekjøring fra teologisk og skriftlærd hold kan vel forsiktig sagt sies å være et sentralt område i Kristi virke. Kristus qua Guds sønn visste hva som var de normative holdninger her og hvordan disse ville påvirke de troende og menneskene, både i nåtid som i fremtid. 

Mulig var Hans allerede gjennomgående poeng tydeliggjort og løsningen også her? Nemlig som troende vektlegge at måten (!) å praktisere troen og normene på kunne slå ihjel tekstens og normenes innhold. Vi ser raskt i NT: Kristus kritiserte alltid i sterke ordelag visse fariseeres måter å bruke tekstene og praktisere sin tro på, men Han opphevet dog ikke normene av den grunn: «Gå bort og synd ikke mer». 

I alle de tre abrahamitiske religioner finner vi som hovedspor samme normer hva gjelder homoseksualitet. For eksempel har jødisk tradisjon 613 bud, hvorav 365 påbud og 248 er forbud. Av alle disse skilles dog tre bud seg klart ut hva gjelder tyngde og viktighet: 1. Utgytelse av uskyldig blod. 2. Utillatte seksuelle relasjoner, herunder homoseksualitet. 3. Avgudsdyrking. 

Qua av Guds sønn bør man vel anta at Jesus kjente til dette? Han kom for å realisere læren, eller "loven" som det dessverre feilaktig ble oversatt i den greske oversettelsen. Og Han understreket faktisk at ikke et eneste av budene skal oppheves. 

Eller... Visste ikke Guds sønn kanskje bedre?

Det finnes også flere homoseksuelle som velger å ikke leve ut sin seksualitet fordi de er overbevist om at kirkens levende Gud-Jesus-forestilling, bibelen, bekjennelsen, tradisjonen og den normative troslære begrunnet i den levende Kristus er både sann og legitim. Tar man Gjøsunds m.fl. ord for pålydende er øyensynlig disse kristne søstre og brødre å anse som noe begrensede? Dvs de er bare ført galt av sted og er dermed selvfornektende? Hva med aksepten og respekten her; er det kvaliteter man bare vil kreve, men ikke yte?

Vi skal selvsagt elske vår neste, uansett legning. Det finnes i høyeste grad også homoseksuelle som har gjort og gjør viktige innsatser i og for kirken. Dog skal kirken stå på den grunnleggende basis den har sine røtter i og bygger på. Kirken kan og skal dog ikke endre sitt bilde av Kristus ad hoc alt etter hvilke stemninger og endringer som samfunnet preges av underveis. Får kirken støtte og applaus for sine standpunkter er det selvsagt hyggelig. Men dette er naturligvis ikke det primære, om enn flere teologer synes å kose seg i de sosialt- og politisk korrektes kretser; intet er visst så sødmefyllt som å erfare sosial legitimering og aksept - når man samtidig føler en gnagende frustrasjon og uro over å være samfunnsmessig uinteressant og irrelevant. Får kirken derimot kritikk og erfarer antipati for å stå på sin basis, så er det bare å ta til etterretning, og fortsatt bli stående på klippen. 

Spørsmålet om hva som vi mener er sant Guds- og menneskebilde ut fra en kristen livstolkning svarer vår livspraksis på hver dag. Det vi gjør overdøver som kjent det vi sier og hevder. Dermed illustrerer vi som troende hva som er vår reelle tekstforståelse og om hva som skal anses som normativt og ikke i NTs tekster. Kristi kirke har allerede sine levende røtter i bibel, bekjennelse og tradisjonen. Brytes disse røttene så blir kirken et offer for vilkårlighet, stemninger og holdninger i endring; dvs sannheten blir redusert til subjektive vatiabler. Uten røtter, så blåser kirken dit vinden blåser. Og det er som kjent kun den døde fisken som flyter med strømmen.

12 liker  
Kommentar #5

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
For flere år tilbake gikk Vårt Land klart ut mot at samkjønnede skulle kunne gifte seg i kirken. Jeg har ikke registrert om dette syn er endret. Men uansett gjenstår et spørsmål som ikke er besvart  av Gjøsund i dagens gode og viktige artikkel: Aksepteter Vårt Lands redaksjon i dag erotisk/seksuell homofil kjærlighet – homofil praksis.  

Erling Rimehaug svarte den gangen på  Vårt Lands vegne :

------------------------------------------------------------------

Neida

Publisert nesten 4 år siden

Vårt Lands redaksjonelle standpunkt er at vi ikke ønsker en kirkelig vigsel for samkjønnede par fordi vi mener ekteskapet er mellom mann og kvinne, og fordi barn har rett på mor og far.

 Lik  Sitér  Del

-----------------------------------------------------------------

Hele debatten på den aktuelle tråden - her :

http://www.verdidebatt.no/innlegg/411177-onsker-vart-land-kirkelig-vigsel-for-samkjonnede-par

 

8 liker  
Kommentar #6

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Homofilt kjærlighetsliv

Publisert over 4 år siden

Takk til Dan Lyngmyr for å bektefte min "hukommelse" om Vårt Land og kirkelig vigsel. Spørsmålet gjelder nå om homofilt kjærlighetsliv heller ikke blir akseptert av redaksjonen.

1 liker  
Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Lyngmyr, Vårt Land og værhanene i DnK

Publisert over 4 år siden

Rimehaugs sitat: "Vårt Lands redaksjonelle standpunkt er at vi ikke ønsker en kirkelig vigsel for samkjønnede par fordi vi mener ekteskapet er mellom mann og kvinne, og fordi barn har rett på mor og far."

Dette var for øvrig også DnKs standpunkt for fire år siden. DnK har som kjent nå snudd helt: Kirken har vedtatt en liturgi som faktisk og totalt går på tvers av Guds Ord. Intet mindre. 

I likhet med DnK, så preges også avisen Vårt Lands redaksjon mer og mer av en liberalprotestantisk teologisk posisjon; som for øvrig bredt påvirker den redaksjonelle linjen.

Det er vel ikke helt umulig at også avisens redaksjon vender kappen etter vinden her - og Rimehaugs fire år gamle erklæring dermed anses som ugyldig i VL?

5 liker  
Kommentar #8

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Homofili

Publisert over 4 år siden

Kirkens dilemma er at de aksepterer at noen er homofile.  Man er ikke født alkoholiker eller som en hissig og ukontrollert person.  Man kan ha et temperament som gir føringer i livet, gode eller dårlige, men alt er et valg.  Homofili er et valg noen praktiserer.  Vi vet at overgrep mot barn kan føre til at det menneske ikke klarer å få normale relasjoner til motsatt kjønn,  likeledes kan en fraværende far gi en sønn unormale seksuelle preferanser.  Det er forsket mye på området.  Den seksuelle frigjøringen og nedbrytningen av kjernefamilien samt de mange skilsmisser har gjort ungdom usikre og rotløse.  De har få gode og trygge rollefigurer.  Det norske samfunn er i oppløsning, alle normer er borte.  Kirken er ikke lenger kirke, deres vedtak på kirkemøtet var dødsstøtet!  Naturen er enkel, mann og kvinne er skapt for hverandre og kan være fruktbare og bygge gode trygge hjem der mann og kvinne gir barna impulser og næring som harmonerer og bygger deres karakter.  Jeg håper Vårt Land står fast på at ekteskapet er for mann og kvinne og at homofil praksis er synd i Guds øyne og etter Bibelens klare Ord.  

3 liker  
Kommentar #9

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Bibelens klare Ord

Publisert over 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper Vårt Land står fast på at ekteskapet er for mann og kvinne og at homofil praksis er synd i Guds øyne og etter Bibelens klare Ord.  

Jeg er enig i at Biblens ord om homofili er blant de relativt "klare", ved at de har blitt oppfattet på samme vis gjennom to tusen år - faktisk inntil det siste tiår. Når det nå har oppstått usikkerhet, og klarsynet er svekket (takk og pris), er det naturlig å spørre Norges viktigste kristne avis om hvordan den leser og tolker de nye og sprikende teologiske observasjoner.

1 liker  
Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

DnKs uklare ord

Publisert over 4 år siden

En kirke som velsigner homoseksuell praksis og ditto ekteskap på tvers av det utvetydige bibelske vitnesbyrd, forlater ikke bare bibelens autoritet: En slik kirke vil opphøre å være én, hellig, allmenn, og apostolisk kirke. For noen er tydelig nok subjektiviteten det samme som sannheten selv; enhver leser av bibelen, uansett innsikt og erkjennelse, er nå sin egen teologiske autoritet. Også når det gjelder bibeltolkning og formulering av en primærbekjennelse.  Kirkens bekjennelse blir her å anse som sekundær og egentlig irrelevant. Når bibelen kun tolkes som begrensede og feilbarlige menneskers subjektive vitnesbyrd og ikke lenger regnes som Guds eget ord; slås bena bort under hele kirkens bekjennelse og troslære. Ergo opphører kirken å være Kristi kirke. 

Røttene er kuttet over. Protestantismens subjektivitet har tatt steget helt ut og revet ned det den skulle foregi å skulle klargjøre. Her blir nemlig enhver bibelleser uansett innsikt og kompetanse sin egen suverene autoritet som absolutt ingen legitimt kan kritisere. I beste fall er det et varierende flertall som avgjør hva som er å anse som sant eller ikke. Derfor kan også teologer helt fritt sette til side bibeltekster som bryter med den egne teologiske vrien. Den enes sannhet er her like så god og sann som den andres. Den eneste gyldige referansen er den tolkende selv.

Mennesket har dermed egentlig bare seg selv igjen å tro på, hvilket blir en heller liten og skjør gud. Har det i DnKs ledelse oppstått usikkerhet og klarsynet gradvis svekkes, så er nok ikke relativisering, vilkårlighet og oppløsning av bibelen og bekjennelsen å anse som en god løsning. Nettopp ikke i Kristi kirke. Mulig noen av teologene i DnK heller burde se seg selv i speilet og spørre om man egentlig er på rett plass. Når ateistene naturlig nok applauderer og takker for oppløsningen i kirken, så burde alarmklokkene for lengst ha vekket kirkens biskoper og prester. Desto verre ser det ut til at aksepten og bekreftelsen derfra er å foretrekke. 

At noen i Vårt Lands lettbente teologiske redaksjon bærer preg av en liberalprotestantisk linje, og videre tydelig nok anser bibel og bekjennelse som hvilke som helst tekstsamlinger angående tro  - er en annen sak.

5 liker  
Kommentar #11

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det fine med dere humanister, er at dere er helstøpte og lever som dere tror og lærer.  Humanismen bygger på den kristne arv, bare uten Gud.  Kirken kunne også gått inn i HEF, ettersom de nå  har fjernet Gud - eller lydigheten mot Ham.  Derfor er den borgelige konfirmasjon god og nyttig siden den lærer de unge å bli voksne.  Min tro er allikevel at livet skal leves i fellesskap med Gud og til Hans ære.  Men som sagt Fragell, dine argumenter er helstøpte. Vårt Land er kanskje ikke?

Kommentar #12

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Nå var ikke

Publisert over 4 år siden

Gjøsunds artikkel noen diskusjon om homofili som sådan, men en redegjørelse for hvorfor slike diskusjoner sjelden fører til noe positivt. Dette synes jeg han lyktes godt med ved å påpeke at noen av debatantene har så forskjellige premisser at en gjensidig forståelse er umulig. Både Nyhagen og Krussand viser med sine kommentarer hvorfor det er slik.

1 liker  
Kommentar #13

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Nå er

Publisert over 4 år siden

det Levi Fragells innlegg og direkte spørsmål til Vårt Land som er tema her. Sitat: "Men uansett gjenstår et spørsmål som ikke er besvart  av Gjøsund i dagens gode og viktige artikkel: Aksepteter Vårt Lands redaksjon i dag erotisk/seksuell homofil kjærlighet – homofil praksis.  "

Spørsmålet er både relevant og nødvendig. 

Skulle også Vårt Land totalt ha endret syn og dermed stilt seg helt på tvers av Guds Ord, så er dette nye ståstedet i den kristne avisen Vårt Land begrunnet teoiogisk. Derfor er teologisk vinklede kommentarer og innvendinger relevante. Avisen har m.a.o. i dette spørsmålet i tilfelle stilt seg utenfor Kristi kirke, om enn den her er i fase med institusjonen DnK. Dog sier dette mer om et tros- og kirkesamfunn enn en avis: Mener man å bygge sin identitet på jesus Kristus; så forplikter det.

Som andre har påpekt, så har Den norske Kirke og dets medlemmer alt for lett for å ukritisk føye seg etter kulturelle strømninger og ideologier som alltid preger den aktuelle tiden. Fremfor å være Kristi Kirke og et vekkende korrektiv, blir poenget heller å speile og teologisk bekrefte det som hovedstrømmen i samfunnet identifiiserer seg med. Dermed blir det kos, stemninger, bekreftelser og det ufarlige som preger DnK. Der alle har sin egen sannhet; der kan man heller ikke som kirke følge Kristus alle de gangene Han vektlegger individualetikken, fordringene, livets to utganger, samlivsetikk og troens frukter. Det normative elementet faller bort der alt er sant. Man vil dog ha fruktene, det er sant. Men uten treet og røttene.

Kirken har blitt en funksjon av det samfunnsmessige narrativ om det sanne og det gode, og forkynner m.a.o. derfor for å legitimere. "DnK er aktuelle og relevante: Altså ER den."

3 liker  
Kommentar #14

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Gjøsund?

Publisert over 4 år siden

Vi kommenterer Levi Fragells artikkel rundt VL's tro og mening om likkjønnet sex/ ekteskap.  

Kommentar #15

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Nå går'n på gummisåler

Publisert over 4 år siden

Ja, verdiprioriteringer er som kjent viktig: Det er muligens et smart grep å ikke klart og utvetydig tone flagg i denne saken. Man kan jo risikere å skyve abonnenter fra seg.

2 liker  
Kommentar #16

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Gummisåler eller tøfler?

Publisert over 4 år siden

Denne debatten bør vel nå flyttes til Alf Gjøsunds egen tråd, hvor jeg utfordrer ham på nytt til å besvare mitt spørsmål. Siden mitt hjerte er fullt og helt på homofiles side, er det mitt lille men urealistiske håp at landets fremste kristne avis skal bidra til fjerne dette synd-stempelet fra tusenvis av nedverdigede unge og eldre i det bedehusmiljø jeg selv kjenner. Den norske kirke har allerede tatt et dristig oppgjør med Paulus, og Skriften relativiseres på et vis som gjør begrepet Guds ord til et stadig mer uthulet fenomen. Men her setter jeg Mennesket i sentrum.

1 liker  
Kommentar #17

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Humanister

Publisert over 4 år siden

Tror du ikke  Fragell, at dine Humanistvenner som har HEF's gode etiske standard som rettesnor, ønsker seg barn som kan gi biologiske barnebarn.   Er det ikke en tragedie for alle om sønnen kommer hjem med en gutte-kjæreste?  Homofile er OK sålenge det ikke er mine barn?  Og hva med skader på kroppen, sykdommer og hygiene, hvorfor tør ingen snakke om det?  I Sverige får nå homofile også lov å bli blodgivere.  Snakk om å spille Russisk rullett med passienter!  Ser du det vakre i det når et homofilt par poserer på Kirketrappen?

1 liker  
Kommentar #18

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Skader?

Publisert over 4 år siden

Jeg kjenner ikke til slike ulemper og skader som Daniel Krussand her nevner, men jeg har opplevd at homofile har tatt sine egne liv i fortvilelse over ikke å bli aksptert for det de er. Selvsagt synes foreldre og besteforeldre at det er hyggelig med biologiske barn og barnebarn, men gleden over at de etterkommere man elsker har gode liv med partnere de selv har kunnet velge, er nok viktigere. Da jeg selv hadde en biseksuell kjæreste et par år, ble jeg kjent med det modige og radikale homofile miljøet i Oslo. Det var en sosial berikelse. I det mer åpne miljøet i den norske og internasjonale humanistbevegelsen, var flere ledere homofile og lesbiske. Disse var en viktig berikelse i kampen for likeverd på flere nivåer. 

1 liker  
Kommentar #19

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Mitt syn bygger på utgangspunktet at jeg ikke tror noen er homofile, men velger partner med feil kjønn av fri vilje eller lokkes inn i det av eldre menn.  At Levi Fragell ikke kjenner alle sykdommene og skaden homofile menn med stadig nye partnere utsetter seg for forundrer meg stort. At Hef's medlemmer omfavner homofil praksis med glede er også nytt for meg.  I en tid da vi ser overgrep mot barn i fleng og menn bestiller overgrep over nettet er de utrolig att de fleste lukker øynene.  Norges oppvoksende slekt har et elendig utgangspunkt,  med NRK's nedbrytende programmer og skolens innføring i sex fra 15- 16 års alderen.  Det Gud har skapt som noe fint er dradd ned i søla.  Homofile tar ikke livet sitt fordi de blir fordømt.  Årsaken er at de er skadet av voksne, og at ingen kan hjelpe dem fordi Stortinget har bestemt ar det er normalt.  Norge er ikke verdens beste land å leve i.  I Norge misshandler vi alle barn!  

2 liker  
Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jaså?

Publisert over 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Mitt syn bygger på utgangspunktet at jeg ikke tror noen er homofile, men velger partner med feil kjønn av fri vilje eller lokkes inn i det av eldre menn.

Ditt syn bygger da på en åpenbar kunnskapsmangel (eller muligens kunnskapsvegring).

2 liker  
Kommentar #21

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Gjerne det

Publisert over 4 år siden

Oddbjørn. Jeg ser av din profil at du er en meget lærd mann.  Jeg faller utvilsomt igjennom om jeg stiller opp med deg i de fleste tema.  Det gleder meg meget at du er dyktig.  Jeg ser også at du og jeg har felles interesser og erfaringer, det er også hyggelig.  Mitt hovedanliggende i forrige kommentar var ikke hvorfor noen velger homofili, men alle de forferdelige resultater som vårt sex-fikserte samfunn lider under, spesielt barna.  Blir ikke du rystet over politisaken i Bergen, "Dark-room"?

Kommentar #22

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

fortsettes:

Publisert over 4 år siden

De homofile har selvsagt ikke ansvar for dagens sex-moral eller overgrep mot barn.  Men når jeg leser Legeforeningens veiledning til homofile menn, forstår jeg ikke at noen tør.  Det er 19 ark PowerPoint-dokument hos 

"Referansegruppe for lesbisk og homofil helse", med tittel "Seksuell helse for homofile, bifile og andre menn som har sex med menn" .  

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere