Lederartikkel Vårt Land

Vi og de døde

Å overlate opplevelsene av kontakt med døde til nyåndelige miljøer, er å frasi seg ansvar.

Publisert: 2. mai 2017


Å miste noen vi er glade i, er noe av det vondeste vi mennesker kan erfare. Ikke rart, derfor, at vi kan undre på om den avdøde på noe vis er i kontakt med vår verden, og om vi kan oppsøke vedkommende.

Som det sto å lese i Vårt Land lørdag, besøkte vi Norsk Spiritualistisk Forening nettopp for å se hvorfor det å komme i kontakt med døde er meningsfullt for så mange. For én av fire nordmenn tror det under gitte omstendigheter er mulig å komme i kontakt med avdøde, og andelen er like høy blant medlemmer av Den norske kirke. Amerikansk forskning viser at rundt halvparten av etterlatte i en sorgprosess sier de har hatt en spontan opplevelse av en avdøds nærvær - og at det stort sett er en god opplevelse.

Tradisjonelt har man fra kristent hold argumentert mot kontakt med døde, begrunnet i at det kan forstyrre relasjonen til Gud og svekke troen. Forskning fra teolog Anne Austad viser at det ikke alltid er tilfellet - noen ganger tvert i mot. Det kan bli en trøst i en vanskelig tid.

«Det er ikke uvanlig, ikke galt og ikke farlig å føle nærvær av en avdød». Det sier Stavanger-biskop Ivar Braut.

Lengselen etter kontakt med de døde har vært i oss mennesker til alle tider. Men under reformasjonen forsvant mye av den folkereligiøsiteten som ga rom for dette. Luthersk lære åpner i liten grad for fellesskap med de døde, men lengselen presser seg fram i en tid med økt religiøst mangfold og svekket kirkelig autoritet.

Dessverre fører det til en kommersialisering av fenomenet, som også innebærer en eksponering av sårbare mennesker som ikke får noen oppfølging i etterkant av opplevelsen. Å søke kontakt med døde kan dessuten føre mennesker ut i psykologisk krise.

Men å overlate dette feltet til nyåndelige miljøer, er å frasi seg ansvar. Prest Tore Laugerud mener kirken nå må følge menneskene lengre inn i denne undringen enn det er tradisjon for. Å innta en mer ydmyk holdning og vise respekt for de personlige opplevelsene er med på alminneliggjøre erfaringen av å ha følt nærværet av en avdød. Dette kan noen ganger være nødvendig for å ivareta den som sørger. Det er et behov kirken må møte.

Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Interessant...

Publisert over 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det er et behov kirken må møte.

Mange sier at protestantismen, er avmystifisert...

Jeg vil nesten kalle enkelte retninger der, for en slags kristen-salafisme.

Er enig i at Den norske kirke, må møte dette behovet, også.

Hvis de skal være aktuell, i blant det store lag av folket.

For de som søker hele pakken, må Den katolske kirke anbefales.

Men ett hvert (kristent) menneske, må finne sin personlige menighet, som best passer ens tro, det er faktisk sant.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg ser et paradoks i at man ikke klarte å snakke sammen mens avdøde var i live. Så skal man oppsøke vedkommende i døden? Moralen får være at man forsøker å prate med folk og ordne opp i relasjonene mens det ennå er tid. Det som er løst på jorden...... og så lar man de døde hvile og går videre når de er begravet. Mennesket skal ikke leke Gud. 

Jeg har også sett mine avdøde. Jeg så dem nok ikke men det opplevdes slik. Det tror jeg er en naturlig del av sorgprosessen. Et års tid etter at min mor var død ringte jeg til henne men hun rakk ikke svare før jeg husket at hun ikke var tilgjengelig. Av og til har det hendt at jeg har tenkt at "dette må jeg fortelle .............". Det gjelder ting som var felles, som kunne gitt en felles glede eller erindring, og det sier bare noe om hvor sammenflettet man har vært at slike reaksjoner varer ved i årevis selv om de blir sjeldnere med tiden. 

Vi bør lære oss at det går en grense ved døden og at det som er bortenfor ikke er tilgjengelig for oss. 

2 liker  
Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er nok endel mennesker som roterer i graven og skravler som aldri før.  Kanskje snakker de med 'the walking dead' som er slike som kan stelle istand mye rot og tull for de levende.

Jeg har nettop lest en julefortelling om 'The stupideste angel' som ble sendt til et lokalmiljø på Sørlandet for å ordne opp i diverse problemer i forbindelse med et juledødsfall(julenissen døde). Dessverre var nesten alle de best kvalifiserte englene opptatt på annet hold i jula, så Sørlendingene måtte ta til takke med en B-engel. Ikke rart det blir mye rart som hender der

Kommentar #4

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Skriftene advarer sterkt mot å ta kontakt med de døde

Publisert over 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Men å overlate dette feltet til nyåndelige miljøer, er å frasi seg ansvar. Prest Tore Laugerud mener kirken nå må følge menneskene lengre inn i denne undringen enn det er tradisjon for. Å innta en mer ydmyk holdning og vise respekt for de personlige opplevelsene er med på alminneliggjøre erfaringen av å ha følt nærværet av en avdød. Dette kan noen ganger være nødvendig for å ivareta den som sørger. Det er et behov kirken må møte.

Er enig i at det er å fraskrive seg ansvar, da først og fremst med tanke på å ta opp dette forholdet.

Skriftene (hele Bibelen) advarer sterkt mot å ta kontakt med de døde. For det er vel meningen at prester og lekfolk skal forholde seg til Skriftene når en benevner seg som kristen? En ser jo hvordan det går når mennesker tror de vet bedre enn Den Allmektige Allhærs Gud. Når selveste Paulus kunne si dette, hva da med disse tiders vestlige kristne?:

FRAM MOT MÅLET
12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.
 15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det
. Fil 3,12-15

Når Skriftene er tilgjengelige for oss, da taler Jesus til oss igjennom Skriftene og åpenbarer Skriftene for oss. Nøyaktig slik Jesus lovet oss, Jesus er jo Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje.

Tenk om alle som også bekjente seg som kristne kunne se på Guds advarsler på samme måte som varselskilt i trafikken og advarsler forøvrig, for slike advarsler forstår folk flest hvorfor de er til. Ingen av oss må tro at vi vet bedre enn Den Allmektige Allhærs Gud.

At sjelen lever videre er jeg ikke det minste i tvil om for Guds Ord sier at det er slik (det er ikke meningen at vi skal dyrke og hegne om tvilen, for tvil er ingen god tilstand å være i), da er det desto viktigere å bøye seg for Skriftens advarsler mot å ta kontakt med de døde. Saul er et advarende eksempel på det.

Det medfører undring også at mennene kunne berøre Kristus Jesus da Han var legemlig oppstått fra de døde og viste seg for dem, men det måtte ikke kvinnene gjøre. Selv om mye vekker stor undring, betyr ikke det at Skriftene som er Guds Levende og virkekraftige Ord tillater oss å utforske alt av det som skaper undring i praktisk handling. Åndehæren som er i himmelrommet har kristne en kamp i mot:

GUDS FULLE RUSTNING
 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!
11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.
 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.
 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet, 20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.
Ef 6,10-20

Vi må en dag stå til ansvar for det om vi villeder mennesker også på dette området. Ingen er unntatt fra dette forholdet.

Jesus understreker dette forholdet temmelig sterkt:

FORFØRELSER OG TILGIVELSE
1 Han sa til disiplene: "Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3 Ta dere i vare!
 Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, skal du tilgi ham.
 4 Ja, om han forgår seg mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: Jeg angrer, så tilgi ham."
Luk 17,1-4

De fleste har vel erfart å miste noen vi har spesielt kjær, selv har jeg erfart temmelig livaktige drømmer som har vært til stor trøst. Men da har jeg ikke aktivt og bevisst gjort noe som helst for å komme i kontakt med de kjære som ikke er blant oss lenger. Jesus ser til hjertene og vet hva vi trenger, Han vil at så lenge vi befinner oss i dette livet skal ta vare på hverandre, også de som har mistet noen av sine.

Ingen kan erstatte dem vi har mistet, men stor omsorg og hjelp der det trengs, kan gjøre smerten og savnet lettere. 

Det å prøve bevisst og aktivt å ta kontakt med de døde, er å regne som åndemaning og spiritisme, noe som innebærer å ta kontakt med en eksistens som vi skal totalt avstå fra, for det har også noe med avgudsdyrkelse å gjøre.

Et annet forhold:

FALSKE DISIPLER
21  Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
 
 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! Matt 7,21-23

Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå. Slik skal det også gå denne onde slekt." Matt 12,45

 Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde ånder å si noe, for de visste hvem han var.
Mark 1,34

 SKEVAS' SJU SØNNER
11 Gud lot helt uvanlige under skje ved Paulus' hender.

 12 Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde brukt, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder fór ut av dem.

 13 Noen jøder som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og sa: «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» 14 Sju sønner av den jødiske øversteprest Skevas drev på med dette. 15 Men den onde ånd svarte dem: «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» 16 Mannen som var besatt av den onde ånden, fór løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset. 17 Dette ble kjent blant alle som bodde i Efesos, både jødene og grekerne, så det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble prist.

 18 Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. 19 Og ikke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av dem og kom til 50.000 sølvpenger.
 20 På denne måten hadde Herrens ord veldig fremgang og fikk stor makt.
Apg 19,11-20
 

VRANGLÆREN I DEN SISTE TID
 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter.
1 Tim 4,1
Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det – og skjelver!
Jak 
2,19

13 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler.
 14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. 
2 Kor 11,13-15

Den onde kan tale også via mennesker, og framstå som en "lysets engel".  Disse skriftstedene er en påminnelse til oss alle at det medfører en stor risiko å forholde seg til ånder, på en annen måte enn det Guds Ord tillater som Gud tilkjennegir i Skriftene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere