Jens Petter Gitlesen

8

Akademia er en trussel mot mennesker med utviklingshemming

I Tyrkia og Ungarn er akademia truet av myndighetene. I Norge er mennesker med utviklingshemming truet av akademia.

Publisert: 25. apr 2017

Stipendiat Aksel Braanen Sterri har i intervju, blogginnlegg, leserinnlegg og på Dagsnytt atten, brukt svært stor plass på å fortelle hvor ille det er med Downs syndrom og hvor problematiske liv syndromet medfører både for dem som har syndromet og for samfunnet. Blant de grove påstandene Sterri kommer med, er:

Downs syndrom er "...begrenset i akkurat de kapasiteter som vi gjerne holder fram som spesielt attråverdige ved det å være menneske, som blant annet vår rasjonalitet, vår evne til å styre våre liv og evne til å søke sannhet". (Intervju i Minerva den 02.04.2017)


"De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det." (Intervju i Minerva den 02.04.2017)

"En person med Downs syndrom trenger hjelp og er en økonomisk belastning for samfunnet." (Intervju i Minerva den 02.04.2017)

"Rent subjektivt og hedonistisk kan kanskje personer med Downs ha gode liv, men jeg tviler sterkt på at noen ville valgt å ha Downs heller enn å være homofile."  (Intervju i Minerva den 02.04.2017)

"Å få et barn med Downs syndrom er for det første en betydelig kostnad for foreldrene sammenliknet med det å få et friskt barn." (Udatert blogginnlegg på Moralistene.no fra april 2017)

"Og når vi vurderer om barn, hunder eller personer med Downs syndrom lever gode liv, er den relevante standarden hva som er et godt liv, gitt de muligheter de har."  (Udatert blogginnlegg på Moralistene.no fra april 2017)

"Hvis det var mulig å finne opp en vaksine slikt at ingen ble født med Downs syndrom, så ville det vært en bra ting". (Intervju i NRK, Dagsnytt atten den 18.04.2017)

"... du kunne blitt lam, du kunne blitt blind, du kunne blitt døv eller du kunne blitt hva det måtte være, eller du kunne fått Downs syndrom. Og Downs syndrom ville vært den siste tingen jeg ville valgt å få, for det ville gjort at hele mitt liv, alle de tingene jeg synes er viktig i mitt liv ville ha forsvunnet". (Intervju i NRK, Dagsnytt atten den 18.04.2017)

Grunnlaget for utsagnene er Sterris egne synspunkter. Han har ikke tatt seg bryet med å undersøke hvordan mennesker med Downs syndrom har det, langt mindre spurt mennesker med Downs syndrom om hvordan de har det.

Hatefulle ytringer er kommunikasjon som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av rase, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller funksjonsnedsettelse. For meg framstår Sterris formidling nettopp på denne måten.

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, har ansvaret for at UiO holder seg innenfor kravene til faglig- og etisk nivå, et ansvar Ole Petter Ottersen ikke synes å ville ta. Det faglige nivået som ligger til grunn for Sterris uttalelser kan betviles. Det etiske nivået synes å ligge under kravene til universitetets eget etiske regelverk. En kan også stille spørsmål med om universitetet følger FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonens artikkel 1 påpekter at formålet med konvensjonen blant annet er å bidra til å styrke funksjonshemmedes iboende verdighet. 

Sterri og flere av hans kolleger viser til at Sterri benytter seg av en bestemt filosofisk tradisjon som bygger på nyttetenkning. Uavhengig av filosofisk tradisjon, så forblir hatprat krenkende, både akseptabelt etisk nivå og verdighet kan strykes og svekkes i de fleste teoretiske tradisjoner. Filosofisk tradisjon er ingen unnskyldning for noe som helst.

Det å sikre egen nytte kan medføre mye bra, men når realisering av egen nytte påfører andre mennesker negative konsekvenser, så har vi den samme situasjonen som vi er velkjent med fra forurensningsproblematikken. Universitetet i Oslo bør ikke være et forurensningsproblem.

4 liker  
Kommentar #1

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Grov generalisering

Publisert over 4 år siden
Jens Petter Gitlesen. Gå til den siterte teksten.
Sterri og flere av hans kolleger viser til at Sterri benytter seg av en bestemt filosofisk tradisjon som bygger på nyttetenkning.

Dette betyr likevel ikke at akademia i seg selv er en trussel for mennesker med utviklingshemming, slik det påstås i overskriften til dette innlegget.

Kommentar #2

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg har aldri hevdet at verden ville blitt et bedre sted om akademia forsvant. Forskningen kan fremme menneskeverd, men også true det. Det er heldigvis sjelden man opplever slike ytringer fra akademia som Sterri har stått bak. Nå de kommer og en sier fra, så er det påfallende å registrere reaksjonene fra akademia.

Til nå er det 1,2 personer fra akademia som har reagert på Sterris uttalelser. Morten Magelsen reagerte knapt, han kom med noen betraktninger om relasjonen mellom noen abstrakte begreper.  Morten Horn kom også på banen med noe mer konkret kritikk. De 3527 andre vitenskapelig ansatte ved UiO og etvesentlig større antall ved andre læresteder, har forholdt seg oppsiktsvekkende tause. Jeg har mottatt noen e-poster og meldinger med støtte. Ut over det, har jeg registrert at fokuset har vært rettet mot den akademiske friheten.

Det kommer mye fra akademia og det meste er uproblematisk. Systemet og personene har oftest et visst etisk gangsyn og det er selvregulingssystemer både på individnivå og på institusjonsnivå. Få er mer interessert i å posere enn å argumentere. Men når unntakene kommer, så er jeg langt i fra overbevist om at systemet fungerer.

1. Da statssekretær Laabak la ut sitt mye omtalte blogginnlegg, så var det ingen i akademia som så muligheten for at Laabak kunne ha handlet i berettiget harme. Rektor trakk frem de store linjene. Både han og alle de andre akademikere overså helt muligheten av at Sterris uttalelser om voksne med Downs syndrom var velegnet til å gjøre fedre forbannet. Laabak er nok en like stor trussel for den akademiske friheten som jeg er en trussel for tyngdekrafen.
2. Rektor Ole Petter Ottersen gir tilsvar til innlegget jeg skrev på Verdidebatt. Rektor skal har ros for å respondere. Det står respekt av slikt. Rektor Ottersen fokuserer på ytringsfriheten, en frihet som de fleste holder høyt. Men heller ikke ytringsfriheten er ubegrenset. Hatefulle ytringer er en slik begrensning. I tillegg er universitet og høgskoler pålagt å sikre både den faglige og etiske kvaliteten. Jeg ser ikke at UiO har utøvd sitt institusjonelle ansvar. Jeg ser heller ingen fra akademia som påpeker dette.

Mitt innlegg er en overgeneralisering hvis det leses som at folk i akademia er aktive trussler mot mennesker med utviklingshemming. I norsk akademia ser jeg kun ett slikt tilfelle. Det som skremmer meg, er tausheten og at ingen fra akademia stiller spørsmål med ytringer som er listet opp i mitt innlegg, det faglige grunnlaget for påstandene og om påstandene er i samsvar med de etiske kravene som akademia har pålagt seg selv. 

3 liker  
Kommentar #3

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jens Petter Gitlesen. Gå til den siterte teksten.
Til nå er det 1,2 personer fra akademia som har reagert på Sterris uttalelser.

Jeg kan nesten garantere at flere har reagert, men muligens ikke rukket å respondere enda (det er ganske omfattende saksforhold man må sette seg inn i), og da fremstår det som overilt å kritisere manglende respons fra akademia på det nåværende tidspunkt. En annen ting er om man i det hele tatt skal ta Sterris uttalelser seriøst i utgangspunktet. Jeg siterer fra intervjuet i Minerva:

 

«– Er det noe av det du selv sier i dag, som du om 20 årvil tenke på som helt sinnssykt? 

– Nei, det tror jeg ikke …»

 

Jeg leser i hvert fall dette som at Sterri fint klarer å spille seg selv ut på sidelinjen uten drahjelp fra akademia.

1 liker  
Kommentar #4

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg håper inderlig at du har rett, Sølve Nicolay Thobro Lauvås. Rektor Ottersen fortolket Laabaks utblåsning som at regjeringen ville kneble den akademiske friheten. Rektors blogginnlegg fikk hundrevis av likerklikk. Det kom ingen kritiske spørsmål. Debatten som jeg har fanget opp på ulike facebooksider, består i en professorstand som er dypt bekymret over den akademiske friheten, men ingen som stiller spørsmål med det å nedsnakke personer med Downs syndrom. Men for all del, vi får håpe at de kritiske sjelene kun er litt trege i starten.

2 liker  
Kommentar #5

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jens Petter Gitlesen. Gå til den siterte teksten.
Det er heldigvis sjelden man opplever slike ytringer fra akademia som Sterri har stått bak. Nå de kommer og en sier fra, så er det påfallende å registrere reaksjonene fra akademia.

Sterri har foreløpig ikke kommet med disse uttalelsene fra akademia. At han nå er ansatt som en stipendiat , betyr ikke at akademia har noe som helst med hans tidligere uttalelser å gjøre. Hvorfor klager du ikke over Dagbladet eller Minerva som jo har publisert dette?

Når han engang uttaler seg i kraft av sin stipendiatstilling vil akademia ha sine måter å respondere på. Inntil da har han uttalt seg på lik linje med alle de hundretusener med en mastergrad fra et universitet i Norge. Ingen rektor eller andre akademikere har noen plikt til å reagere på slikt. Akademia har skrevet mye om hva som er et godt og verdig liv, den som vil kan få lese.

At de sitatene du trekker frem, er grove, for stå for din egen regning. Jeg ser dem ikke som nedverdigende, hatefulle eller spekulative. Hvordan tolker du dem slik at du får det synspunktet? Jeg synes det er vanskelig å tolke disse utsagnene slik at de skulle bety at et liv med Downs er mindre verdt eller godt, da med unntak for det første sitatet som allerede er beklaget.

1 liker  
Kommentar #6

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Utsagnene kommer fra Minerva, NRK og moralistene.no. Moralistene.no hevder at de er en fagformidlingsblogg ved  Universitetet i Oslo. Bloggen er tilknyttetforskningsprosjektet «What should not be bought and sold?», som er finansiert av Norges forskningsråd. Uttalelsene er kommet etter at han ble ansatt som stipendiat.

Det kan godt være at vi kommer til å klage Minerva og NRK til pressens faglige utvalg. De presenterer kraftige salver mot mennesker med Downs syndrom uten å forsøke å legge til rette for tilsvar fra dem som rammes. Det kan være andre forhold en tilsvarsretten som også kan vurderes. Fristen for å klage til pressens faglige utvalg er seks måneder, så den vurderingen får vi ta når ting roer seg litt.

Akademias ansvar og plikter, regner jeg med vil bli ytterligere avklart den nærmeste tiden. Jeg har liten tro på posisjonen som rektor Ottersen tar, men jeg kan ta feil.

Vi har nok ulikt syn på om utsagnene er nedverdigende eller ikke. Når utsagnene fremsettes i riksdekkende medier og rammer en lett identifiserbar gruppe som har vaskelig for å ta til motmæle, så gjør det saken enda mer alvorlig, sett med mine øyne.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere