Jens Petter Gitlesen

8

Rektor Ole Petter Ottersen må beklage

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo bør unnskylde seg overfor mennesker med utviklingshemming. Den akademiske friheten rommer ikke krenkelser.

Publisert: 21. apr 2017  /  1565 visninger.

Få dager etter at Aksel Braanen Sterri ble ansatt som stipendiat ved Universitet i Oslo, kom han med krenkende uttalelser om mennesker med Downs syndrom. 

Statssekretær i kommunal- og modernigseringsdepartementet, Bjørnar Laabak, er selv far til en kvinne med Downs syndrom. Han reagerte i harme overfor Sterris uttalelser og sammenlignet Sterris argumentasjon med tankene som lå bak T4, Hitlers program for å utrydde mennesker med utviklingshemming og andre store funksjonsnedsettelser. Statssekretær Bjørnar Laabak ba Sterri trekke seg fra sin stipendiatstilling hvor han skal jobbe med etikk.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, reagerte kraftig overfor Bjørnar Laabaks utspill som han betraktet som et angrep på den akademiske friheten.

Ole Petter Ottersen bør takke statssekretær Laabak for hans reaksjon. Når universitetsansatte får fritt rom i media og fratar ens barn deres menneskeverd, så er harme en forståelig reaksjon. Når Ole Petter Ottersen ikke så ikke problemet og heller ingen andre universitetsansatte sa i fra, skal han være glad for at Bjørnar Laabak gjorde det.

I sitt blogginnlegg viser Rektor Ole Petter Ottersen til diskusjonen om hvilke ytringer studentene skal eksponeres for. Han glemmer å problematisere hvilke ytringer andre samfunnsmedlemmer skal rammes av.

Rektor Ole Petter Ottersen er både selektiv og tendensiøs i sitt valg av referanser når han omtaler den akademiske friheten. Han kunne like godt nevnt Max Planck som regnes blant verdens ledende forskningsmiljø. Det var ved Max Planck at institutt for antropologi, menneskelig arvelære og eugenikk ble opprettet. I 1938 ble den unge og lovende legen, Josef Mengele, ansatt som assistent for instituttdirektøren. Max Plancks ideologisk medansvar for nazismens forbrytelser er veldokumentert. Ingen forsvarer den umenneskelige delen av Max Plancks historie med akademisk frihet.

Akademiske friheten er hjemlet i universitets- og høgskolelovens § 1-5. Den samme paragrafen pålegger også universitetet å holde et høyt faglig og etisk nivå. Det finnes forskere ved Universitetet i Oslo som har jobbet lange liv både med menneskeverdet, funksjonsnedsettelser og etikk. Krenkende utsagn som Sterri kommer med, er svært uvanlige fra universitetshold. Den nyansatte stipendiat Sterri har ikke noe som helst faglig å vise til på feltet. Han leker seg med lettvektstanker som hensynsløst involverer og karakteriserer medmennesker.

Når Sterri i gjentatte intervjuer, innlegg og mediaopptredener kommer med krenkende uttalelser overfor mennesker med Downs syndrom, så er det verken høyt faglig eller etisk nivå. Sterri definerer sine Übermensch som sannhetssøkende personer med stor tankeevne, uten bistandsbehov. Slikt tankegods er er det god grunn til å ta avstand fra selv om en har akademisk frihet.

Rektor Ole Petter Ottersens blogginnlegg ble delt på hans egen facebookvegg og fikk hundrevis av likerklikk, spesielt fra universitetsansatte. Det er både trist og ugreit når velkjente professorer i blant annet jus, biologi og samfunnsfag ikke ser hvilken vei de går og hvem de tråkker på. Jeg vil håpe at disse velkjente professorene som støttet rektor Ole Petter Ottersen i form av likerklikk, ikke betrakter den akademiske friheten som en rett til å opptre krenkende.

Verken faglig dyktighet eller akademiske grader garanterer for etisk nivå. Alexander Graham Bell var en ivrig talsmann for tvangssterilisering av personer som var bærere av uheldige arveegenskaper. Nobelprisvinner William Shockley, la seg på en mer moderat linje og ville betale folk med lav intelligens for å la seg sterilisere. William Shockley var også bekymret over at fargede fikk flere barn enn hvite. I Norge har vi hatt problemer med Knut Hamsunds posisjon. Nederland sliter med kjemikeren Peter Debye som mottok nobelprisen i 1936. Zoologen og nobelprisvinneren Konrad Lorenz ble fratatt sitt æresdoktorat ved Universitetet i Salzburg. Slik kan man fortsette å liste opp. Historien har lært oss at akademisk frihet må følges opp med ansvar.

I debatt i Politisk kvarter fikk Ole Martin Moen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk spørsmål om de kunne ansatt en nazist.

– Hvis det var en nazist som faktisk viste seg å være faglig veldig sterk, var den faglige sterkeste kandidaten, noe jeg tror en nazist ikke ville vært. Ja, da vil jeg tro det kunne vært mulig, svarte Moen.

Noen ved Universitetet i Oslo bør lære Ole Martin Moen litt historie.

Det minste rektor Ole Petter Ottersen bør gjøre, er å unnskylde overfor mennesker med Downs syndrom og andre som Aksel Braanen Sterri plasserer lang nede på skalaen over hva som er fullverdig liv. 

6 liker  
Kommentar #1

Kari Reine

1 innlegg  13 kommentarer

Flott poengtert

Publisert nesten 5 år siden

Et godt innlegg av Gitlesen, NFU.  Vi var mange som reagerte på rektor Ottersens forsvar av Sterri. 

Sterri har ikke uttalt seg faglig innenfor et felt han er ansatt ved universitetet for. Sterris utallige uttalelser er ren synsing om mennesker med Down syndrom og antagelser om deres livsinnhold. Han har ingen forskning, fagkunnskaper eller annen faglig tilknytning til mennesker med Down syndrom som gir han holdepunkter for meningene sine. Den akademiske friheten må forutsettes å knytte seg til faglig kompetanse, ikke rent tankespinn. Friheten må bygge på videreformidling av den kunnskap man avdekker på et forskningsfelt, ikke rent tankespinn man personlig tenker. Jeg kan heller ikke se at akademisk frihet er frihet til å krenke en minioritetsbefolkning. Akademisk frihet er ikke frihet fra vanlig norsk lovgivning.

3 liker  
Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Dette var et snodig innlegg. For det første forutsettes det at det faktisk har forekommet noen krenkelser. Det er vanskelig å gjenfinne disse påståtte krenkelsene, det virker som om de bygger på vranglesning av noen dagbladkronikker.

Dernest ønsker en at en arbeidsgiver skal beklage hva en ansatt ytrer i det offentlige rom. Det virker veldig rart. Ingen rektor er anvsarlig for sine forskeres meninger. Jeg er ansatt ved UiO, alle disse, sikkert tåpelige, kommentarene jeg skriver på VD har rektor Ottesen intet ved.

Det er helt greit å si ifra og være særdeles uenig. Selv har jeg aldri hatt sansen for Sterris uttalelser om egentlig noe som helst og som tidligere dagbladansatt har han heller ikke injurierende kraft. Det er ingen som ønsker at Laabak ikke skal få si ifra, men når han ønsker at en ansatt ved UiO ikke skal få si hva han vil eller forske på hva en vil, vil en både begrense den vanlige ytringsfriheten og den akademiske friheten.

Rektor Ottersen forsvarer heldigvis sin institusjon og friheten godt.
Det er uhørt at et universitet skal ha et meningsfilter, og velge bort  den best kvalifiserte kandidaten på grunn av hans eller hennes  overbevisninger.

Kommentar #3

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

1. Jeg og flere med meg oppfatter Sterris uttalelser som krenkende. Adresseavisa hadde et oppslag i dag om andre som følte seg krenket. Hvordan de ulike organene som har kompetanse til å avgjøre slike saker vurderer dem, vet vi ikke.  
2. Rektor skrev et blogginnlegg som kanskje var litt lite gjennomtenkt. Universitetet har forpliktelser gjennom universitetsloven. Det skal være interne mekanismer for å sikre et visst etisk nivå. Det er flere andre reguleringer som Universitetet skal følge. Uavhengig av om krenkelsene oppfattes som å være i strid med regelverk, bør Rektor ha en oppfatning om hvor langt akademia kan gå i uttalelser om en spesiell og lett identifiserbar gruppe. Skal personer delta i eksperimenter, må de ha samtykkekompetanse. Sterri involverer de han måtte ønske i sine tankeeksperimenter.
3. Laabak betrakter jeg som litt underordnet i denne saken. Han kan ta igjen selv hvis han mener seg urettferdig behandlet. Sterris krenkende uttalelser gjaldt ikke Laabak, men personer med utviklingshemming og spesielt personer med Downs syndrom. 

4. Ingen friheter er ubegrensede, heller ikke den akademiske friheten. Det eksisterer flere meningsfiltre fra strengt lovverk til almenn dannelse.

Kommentar #4

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Takk for et godt svar!

Ja, jeg har lest litt mer av det Sterri har sagt nå og diskusjonen handler nok mest om denne setningen "De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv". Spørsmålet om noen har rett til å bli krenket over en slik uttalelse, lar jeg ligge, men kan fastslå at noen blir det. Og det er greit. Jeg er ikke enig i uttalelsen selv og finner den dagbladdum. Den vil forhåpentligvis aldri være å finne i noe laget ved UiO.

Dette er en uttalelse som kom i et intervju før han ble ansatt i sin stipendiatstilling. En stipendiatstilling er en slavelignende stilling ved et universitet for å jobbe hardt for en professor og derigjennom oppnå en doktorgrad etter 3-4 år. Menes det virkelig at private utsagn i media av stipendiater skal være kontrollert av rektor, at UiO har noe ansvar for slike uttalelser eller at rektor bør beklage noe som en person sier på fritiden? Eller har sagt før han ble ansatt?
Dette er ikke noe som er publisert i et vitenskapelig verk, men en privat meningsytring. Dette har ikke noe med hans forskning eller arbeid ved UiO å gjøre, det involverer intet ved hans stilling som stipendiat.

Laabak prøver å innskrenke den akademiske friheten. Den er allerede lovmessig regulert. Denne saken handler i utgangspunktet ikke om den akademiske friheten, kun om ytringsfriheten. Laabak blander kortene.

Kommentar #5

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Sterri har forøvrig forklart og delvis beklaget seg her. Et nokså godt innlegg synes jeg selv.

Kommentar #6

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Sterie har kommet med uttalelser både før og etter han ble ansatt. Han har uttalt seg på moralistene.no og han har uttalt seg i NRK. Om noen mener seg krenket, tror jeg nok mange kan svare bekreftende på.  Hvordan andre vurderer krenkelsene, er vanskelig for meg å si. I NFU sin medlemsmasse oppfattes Sterris uttalelser som grovt fornedrende. Laabaks reaksjon oppfatter jeg som rimelig menneskelig når noen reduserer datterens menneskeverd. Men at Laabaks reaksjon overhode ikke var politisk klok, det er jeg enig i. 

Jeg mener at en ikke kan sammenligne Sandbergs utspill med Laabaks. Sanberg har ansvaret for svært mye av forskningen på feltet. Laabak har ikke ansvar for UiO. Sandberg var neppe spesielt personlig berørt av forskerutsagnene. For Laabak var nok utsagnene adskillig verre. Når det neppe ligger spesielt mye forskning bak Sterris utsagn, får det hele mer karrakter av krenkelser.

Kommentar #7

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Jens Petter Gitlesen. Gå til den siterte teksten.
noen reduserer datterens menneskeverd.

Det er nok viktig å være skarp på skillet mellom menneskeverdet, som Sterri aldri har redusert, og livskvaliteten, som Sterri har skrevet om.

Dette er uansett meninger som det er lov å ha i Norge, lov å ytre og lov å ha i en jobb ved UiO. Ikke klokt, ,men ikke noe en akademisk institusjon skal regulere.

Kommentar #8

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

I blogginnlegget Lever personer med Downs syndrom fullverdige liv, skriver Sterri at personer med Downs syndrom er "...begrenset i akkurat de kapasiteter som vi gjerne holder fram som spesielt attråverdige ved det å være menneske, som blant annet vår rasjonalitet, vår evne til å styre våre liv og evne til å søke sannhet".

Når en tar fra en gruppe mennesker det som er spesielt attråverdig ved å være menneske, så synes jeg det er å redusere menneskeverdet til gruppemedlemmene betraktelig. Men en kan saktens bruke andre ord.

En annen sak, hvor har Sterri påstanden fra? Er det Sterri som skal definere det attråverdige med livet? Er det forsvarlig forskningsformidling å hevde at en gruppe mennesker som har det tilfelles at de har trisomi 21, har mindre attråverdige liv?

Sterri sitter på avstand, kjenner ikke til dem han uttaler seg om, har ikke forsøkt å bli kjent med dem eller å sette seg inn i deres ulike situasjoner. Han viderebringer de fordommene som gruppen i utgangspunktet er belastet med. Slikt er ikke greit selv om Sterri liker å spinne tanker.

 

Kommentar #9

Kari Reine

1 innlegg  13 kommentarer

Flere eksempler over tid

Publisert nesten 5 år siden

Geir Solli, vi er mange som føler oss krenket over Sterris uttalelser både via hans kronikker, intervu, tv og uttalelser i offentlige debatter på Facebook og Twitter over år. Det reageres både på enkeltuttalelser, men også det som oppfattes som iherdig samlet nedverdigende synsingsynsing. 

Kommentar #10

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Jens Petter Gitlesen. Gå til den siterte teksten.
Når en tar fra en gruppe mennesker det som er spesielt attråverdig ved å være menneske, så synes jeg det er å redusere menneskeverdet til gruppemedlemmene betraktelig. Men en kan saktens bruke andre ord.

Det synes på ingen måte jeg. Jeg har vært og er fortsatt uenig med Sterri i det aller meste han sier. For meg har han ikke injurierende kraft.
Men dette med hva vi ønsker å oppnå som et menneske, hva som er det gode liv og hva som vil være det fullkomne liv har han ikke funnet på selv. Det har han fra Aristoteles og hans begrep om eudaimonia og filosofien om dette siden. Det er en utbredt og ikke spesiell kontroversiell tanke.

Det har intet med menneskeverdet å gjøre om et menneske lever et kort, meningsløst og heller grusomt liv. Verdien til mennesket er uansett like stort. Sterri har heller ikke hevdet noe annet.

Om man skal bli krenket over at andre uttaler seg nedverdigende, stiller jeg meg skeptisk til. Da tillegger man den personen vel stor makt.

Kommentar #11

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Du må være så uenig som du vil med min ordbruk og definere menneskeverd som du måtte ønske. Det kan godt være at jeg bruker begrepet på en måte som er uvanlig, men jeg tror du forstår innholdet i kommentarene.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere