Tord Hustveit

3

Eutanasi fortjener en reflektert debatt.

Debatten om eutanasi skiller seg fra andre debatter ved at det er et klart folkelig flertall, men få politikere som støtter innføring en form for aktiv dødshjelp. Et så viktig spørsmål fortjener en bredere og mer kunnskapsbasert debatt, derfor ønsker jeg Venstre går inn for en utredning av eutanasi.

Publisert: 20. mar 2017

Eutanasi fortjener en reflektert debatt.

Som Vårt Land har skrevet, er forslaget om å utrede eutanasi innstilt avvist av landsstyret i Venstre, men debatten skal først endelig avgjøres på landsmøtet om to uker. Alle spørsmål som handler om liv og død er vanskelige og inneholder en rekke moralske avveininger – en utredning kunne gitt oss et bedre utgangspunkt til å gjøre disse avveiningene.

Selvråderett

Unge Venstre mener det er en verdi å ha kontroll over eget liv, også i sluttfasen. Den private autonomien og selvråderetten over egen kropp er et viktig prinsipp som gjelder de fleste faser i livet, men som vi ikke har mot slutten.

For mange vil det også være en verdi å vite at de ikke vil komme i en situasjon hvor de ikke har kontroll over egen kropp eller må leve med store smerter. Dermed kan det å innføre aktiv dødshjelp gjøre at mange føler en større ro i møte med slutten, selv om de ikke velger å benytte seg av det.

Likevel er ikke Unge Venstre for eutanasi betingelsesløst – etter en stor debatt på landsmøtet sist høst gikk vi bort fra aktiv dødshjelp og over til legeassistert selvmord. Altså at leger skal kunne utstyre pasientene med en dødbringende dose medisin. Poenget her er at det finnes mange ulike versjoner av dødshjelp – alt fra aktiv dødshjelp hvor legen setter en sprøyte og til assistert selvmord hvor pasienten utstyres med en pille de selv må ta.    

Grenser og utglidning 

Hvordan det innføres vil også ha mye å si. Skal det være forbeholdt bare de sykeste og hvor skal eventuelt grensen gå? Og ikke minst hvordan kan vi unngå utglidninger? Jeg tror svarene på disse spørsmålene har noe å si for den store majoriteten som i dag sier de er for dødshjelp. Noen vil kanskje endre standpunkt, mens andre vil få forsterket meningen om at dette er rett.

For Unge Venstre er det et mål at vi på et tidspunkt skal innføre aktiv dødshjelp i Norge, og vi må være ærlige på at en slik utredning er første steg på veien. Samtidig bør også de som er mot at det skal innføres kunne se verdien av en slik utredning – for alle taper på en uopplyst debatt.

Fakta på bordet

I flere av landene som har innført dødshjelp har det kommet som følge av press nedenfra og ofte blitt hastig innført. Det er en dårlig måte å behandle et så vanskelig spørsmål. Gjennom en god offentlig debatt er det mulig finne tiltak som kan forhindre utglidning og sikre at det skjer innenfor gode rammer.

Som samfunn er vi ikke tjent med å skyve bort vanskelige verdispørsmål som dødshjelp. En utredning som den Unge Venstre, og flertallet i Venstres programkomite ønsket kunne fått fakta på bordet og være et godt utgangspunkt for en slik debatt. Jeg håper derfor landsmøtet snur innstillingen og går inn for en utredning.

Kommentar #1

Trygve Johannes Lereim Sævareid

16 innlegg  32 kommentarer

Autonomi mot livets slutt

Publisert rundt 5 år siden

Vi ønsker nok alle å ha kontroll over eget liv. Likevel er det mange, og kanskje særlig eldre, som finner det godt å få hjelp når de selv mister kontroll over funksjoner. Å miste kontroll er ikke det samme som å miste verdi, og mange opplever verdighet i livet også som hjelpetrengende.

Videre skriver du at "den private autonomien og selvråderetten over egen kropp er et viktig prinsipp som gjelder de fleste faser i livet, men som vi ikke har mot slutten". Det stemmer ikke. Pasienter har allerede store innflytelsesmuligheter på egen behandling mot livets slutt. Pasient- og brukerrettighetsloven sier for eksempel at døende pasienter kan nekte livsforlengende behandling. Det er dermed ikke slik at man må behandles kurativt mer enn det man selv er komfortabel med.

Så skriver du "For mange vil det også være en verdi å vite at de ikke vil komme i en situasjon hvor de ikke har kontroll over egen kropp eller må leve med store smerter". Det er det vanskelig å være uenig i. Jeg har likevel problemer med å akseptere antydningen som ligger i det du skriver om at noen "må leve med store smerter". Helsevesenet har i dag gode og utstrakte muligheter for å lindre smerte. Selv om helsevesenet ikke alltid hindrer eller lindrer smerte tilfredsstillende, er det ikke slik at noen pasienter må forvente å leve med store smerter. Det er en myte som politikere og andre må vokte seg vel for å spre videre.  

Du nevner selv problemet med å bestemme hvor grensene skal gå for legeassistert selvmord, og problemet med utglidning. Er det noe erfaringer fra de som har startet med dette virkelig viser er at grenser flyttes, stadig vekk.

Mitt håp er derfor at Unge Venstre snur fra å gå inn for legeassistert selvmord, til heller å fokusere mer på å videreutvikle og forsterke det palliative behandlingstilbudet. 

 

3 liker  
Kommentar #2

Ole Peder Kjeldstadli

5 innlegg  13 kommentarer

På lag med framtida.

Publisert rundt 5 år siden

Jeg gir min støtte til leder for Unge Venstre, Tord Hustveit, om at det et mål at vi på et tidspunkt skal innføre aktiv dødshjelp i Norge, og vi må væreærlige på at en slik utredning er første steg på veien.

På meg er det ikke overraskende atet sosialliberalt parti vil vurdere aktiv dødshjelp. Dette er i tråd med atVenstre vil leve opp til sitt motto om å være på lag med framtida, og det erbra. Endelig ser det ut til at Venstre dermed vil være på laget til mer enn 75prosent av velgerne. Trygghet for at du får hjelp når du trenger det, er etannet spekt. En god velferdsstat trenger ikke være der hele tiden. Men du skalvære helt trygg på at den er der når du trenger det.

Venstre vil sette pasienten isentrum og derfor ligger det godt til rette for at Venstres liberale holdninglegger opp til at vi skal få rett til å bestemme over vår egen kropp. Iprogramforslaget heter det at spørsmål om liv og død berører noe av detinnerste i menneskene. Derfor er det den enkelte borger som i stor grad selv måvelge sin retning, så lenge det ikke går på bekostning av andres liv ogvelferd. Et mangfoldig samfunn må derfor gi den enkelte størst mulig frihetinnenfor en ramme fastsatt av samfunnet.

Foreningen Retten til en verdigdød støtter forslaget om at: «Venstre vil utrede muligheter for å tillateeutanasi som ivaretar enhvers interesser, både for selv å kunne bestemmeslutten av sitt liv, og for å beskytte mot utilbørlig påvirkning fra andre.»For meg er spørsmålet: Kan frivillig dødshjelp aksepteres når alt håp er ute ogbare lidelse gjenstår – og særskilt lidelse som den lindrende medisinen ikkerår med? 

Myndighetene i Oregon har nyligpublisert en rapport om 20 års erfaringer av lovfestet, frivillig dødshjelp,som kan tilføre den norske debatten viktig kunnskap.

Det er derfor skuffende at detforeligger en dissens bestående av bestående av Terje Breivik og Abid Q. Raja,og at de får støtte fra landssyret. Den andre nestlederen Guri Melby og niandre komitémedlemmer ønsker imidlertid punktet velkommen. Unge Venstre TordHustveit tror at formuleringen om eutanasi er blitt så balansert at den harmulighet til å få flertall under landsmøtet.

Som kreftsyk, venstremedlem og somleder av Foreningen Retten til en verdig død, ser jeg positivt på at Venstrevil utrede muligheter for å tillate eutanasi som ivaretar enhvers interesser,både for selv å kunne bestemme slutten av sitt liv, og for å beskytte motutilbørlig påvirkning fra andre.

Foreningen Retten til en verdigdød arbeider for at norsk straffelov blir endret slik at leger kan utstedelivsavsluttende medisiner til håpløst døende med store lidelser. 

Foreningen Retten til en verdigdød er en del av det internasjonale nettverket Fellowship of Right to DieSocieties. Over hele verden arbeider små og store grupper for å skape verdigeforhold for døende med uutholdelige lidelser ved å påskynde utviklingen avlindrende behandling – men også ved å kjempe for den enkelte pasients rett åbli hørt når” nok er nok”.

Foreningen teller noe over 3.200medlemmer, hvorav ca. halvparten er "livsvarige". Foreningsarbeidetgjøres av frivillige.

Oppslutningen om vårt arbeid øker,og vi har over 9000 «likes» på Facebook.  Undersøkelser viser at rundt 75% av befolkningen ønsker at leger kan utstede livsavsluttende medisiner tilhåpløst døende med store lidelser.

NOBAS-undersøkelsen 2015 –Norwegian Bioethics Attitude Survey - stadfester dette. Undersøkelsen er utførtav Morten Magelssen     Researcher - Centre for MedicalEthics , og Per Nortvedt      Professor - Centre forMedical Ethics .

«Venstres visjon er et sosialt ogliberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egenvei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.»

Foreningen Retten til en verdigdøds visjon er at legevitenskap og sykepleie i positivt samspill med etikere oglovgivere kan skape et samfunn hvor alle mennesker kan gå døden i møte medvisshet om at det vil åpnes en vei ut av meningsløs lidelse når dette er vårthøyeste ønske.

Opinionen sier ja, loven sier nei.Dette mål Venstre ta hensyn til for at Venstre skal være på lag med framtidafor folk flest.

 

Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Baklengs inn i fremtiden

Publisert rundt 5 år siden

Norge sliter med enormt mange selvmord. Kriminelle rusmisbrukere som kommer ut av kriminalomsorgen begår mange. De blir ikke fanget opp av kommunen eller får tilbud/ tiltak som hjelper dem i overgangen. Psykisk syke dør i institusjonene ( 17 i januar). Å snakke om døden, diskutere livet før døden, angsten, frykten, ensomheten og smertene lindrer mer enn tanken på en smertefri død.

Smerter har flere faktorer i seg; angst, stress og redselen for det ukjente kombinert med lite kunnskap/informasjon.

At døden skal bli obligatorisk for de som kjemper høres ille ut. Denne diskusjonen vitner mer om en depresjon enn en politisk beslutning. 

Å sveipe innom døden av og til kan være god investering. Man tar dagene som de kommer og takler følelsene som de medfører. Jeg har opplevd mange døende som synes livet er herlig/euforisk. De er sjeleglad for å få en dag ekstra. Når man blir syk/gammel er tiden før verdifull måling. 

Det er et sykdomstegn når et samfunn vil ta livet av det skapte mennesket. Herfra til evig tid. Medisinen skal først og fremst ikke skade. Det er ufravikelig. Hippokrates` ed. Tenk det ! 

3 liker  
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Politikk på sitt verste.

Publisert rundt 5 år siden
Tord Hustveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror svarene på disse spørsmålene har noe å si for den store majoriteten som i dag sier de er for dødshjelp.

Finnes det noen dokumentasjon på at majoriteten i Norge er for at aktiv dødshjelp skal lovfestes i landet vårt ? Eller er dette et nytt Venstre-produkt ?

 

1 liker  
Kommentar #5

Ole Peder Kjeldstadli

5 innlegg  13 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

NOBAS-undersøkelsen 2015 gir svar. 

NOBAS-prosjektet har tre formål: 1. Å undersøke befolkningens holdninger i viktige bioetiske spørsmål 2. Å studere holdningsendringer over tid 3. Å utforske spørsmål knyttet til spørreskjemametodologi

Prosjektet har vært drevet av forsker Morten Magelssen og professor Per Nortvedt fra Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, og professor Magne Supphellen fra Norges Handelshøyskole. Til utforming og analyse av årets undersøkelse har også ytterligere eksperter i medisinsk etikk bidratt.

—NOBAS – NORWEGIAN BIOETHICS ATTITUDE SURVEY

— RAPPORT 2015

—”Ta stilling til påstanden: Legeassistert selvmord bør tillates for personer som har en dødelig sykdom med kort forventet levetid”.

—Svar: Svært uenig 12,9

—Litt uenig 6,7

—Verken enig uenig 7,3

—Litt enig 35,6

 Svært enig 37,5

Kontrollspørsmål:  ”En pasient er døende med store smerter. Hvor enig eller uenig er du i at en lege, etter grundig overveielse, da skal ha lov til å skrive ut en dødelig dose medisin som pasienten selv kan velge å ta for å unngå store lidelser, dersom pasienten selv ber om det?”.

Svar:

Svært uenig 8,2

Litt uenig 5,9

Verken enig eller uenig 7,5

Litt enig 25,3

 Svært enig 53,2

NOBAS
Når vi slår sammen svarene på de to ulike versjonene, får vi følgende fordeling:

Svært uenig 11

Litt uenig 6

Verken enig eller uenig 7

Litt enig 31

Svært enig 45 = 76

Kommentar #6

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Folkemening med Bruksanvisning.

Publisert rundt 5 år siden
Ole Peder Kjeldstadli. Gå til den siterte teksten.
Å undersøke befolkningens holdninger i viktige bioetiske spørsmål

Nu har det seg imidlertid slik at det foreligger en bruksanvisning som forteller hvordan tallene er fremkommet og hva de viser.

quote :

Attitudes towards AD among the Norwegian public

Answers to the four questionnaire versions cannot be straightforwardly pooled and taken to represent Norwegians’ views on AD. If pooled, it must be kept in mind that the resulting average scores stem from questionnaires with significant differences.

Videre :

The response rate is very low at 13.5 %, raising the issue of a possible non-response bias. However, the phenomenon of low and declining response rates is a problem that affects population surveys all over the Western world [20]. Much effort has been put into studying consequences of nonresponse for study validity. Detailed analyses indicate that surveys may well be representative in spite of very low response rates

Unquote 

Det kunne jo tenkes at den lave begeistring for å delta i undersøkelsen har sammenheng med en viss skepsis for å lovfeste en juridisk rett til å kverke våre medborgere - lagt i hendene på politikere som har demonstrert sin evne til å utvide sitt maktområde bare man gir dem lillefingeren ( ref strømregningen pluss litt annet småtteri vi er påprakket).

  http://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0107-3

 

Kommentar #7

Reidar Mikael Mysen

12 innlegg  143 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Som lege mener jeg "majoritetens" holdninger i spørsmål om eutanasi bør tillegges mindre betydning ettersom det er oss leger som med tidens ofte så lunefulle utvikling vil bli satt i dilemmaet om å velge å assistere de som ønsker å dø eller å miste jobben eller verre.

Det må finnes andre måter enn selvdrap tenker jeg. La oss heller bli gode på lindring!

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere