Eirik A. Steenhoff

27

Jeg er ikke feminist

Publisert: 8. mar 2017

Det er 8. mars igjen. Debattsidene er fulle av innlegg med tittelen: "Jeg er feminist". Ikke minst KrF-ere og kristenledere elsker å skrive slike innlegg. De kristne moralposørene skal gjøre seg lekre, eller kanskje kompensere for århundrer med kristen urett mot kvinner. (Noe sånt?) De slipper å gå i 8. mars-tog, så de kan lansere sine paroler på nettet i stedet. Det koster enda litt mindre, men føles ikke desto mindre godt.

Jeg er ikke feminist. Ordet "feminisme" er sterkt ladet. Det impliserer en hel ideologi om kjønn, politikk og menneskesyn som jeg mener står i grell kontrast til kristne perspektiver på det samme. For ikke å si: til sunn fornuft. Det har tatt meg noen år å innse akkurat hvor grell denne kontrasten er. Det har også tatt meg noen år å innse hvor lite feminismen egentlig har med kvinner å gjøre – heldigvis. Tvert imot mener jeg at moderne kvinner – og mange menn! – står i et slags gisselforhold til feminismen. De føler at de forsvare den. Men feminisme er ikke det samme som "å respektere kvinner". Dens ideologiske forutsetninger har hatt enorme konsekvenser, konsekvenser jeg mener er stort sett negative for individ og samfunn.

La meg oppsummere min dissens i tre punkter:

1. Feminismens grunnleggende idé om at kvinner har vært undertrykt og utbyttet gjennom historien, og at frigjøring er denne historiens mål, innebærer et syn på historie og på politikk som jeg ikke støtter. Det er å lese fortiden med ideologiens briller. Ideen om at kvinner som levde for X antall hundre år siden, ble oppfattet av andre eller seg selv som mindreverdige i kraft av sitt kjønn, er en ideologisk påstand som ikke tåler etterprøving.

2. Feminismen forutsetter, i sine ytterpunkter, enten (a) en fundamental kamp mellom kjønnene; eller (b) en radikal opphevelse av all kjønnslighet, som bare er en sosial konstruksjon. Begge disse ytterlighetene, som begge er tendenser i feminismen og i moderne kultur generelt, står i motsetning til hva jeg mener: at det finnes ontologiske forskjeller mellom kjønnene, men at de ikke står i en grunnleggende konflikt med hverandre.

3. Feminismen har kuttet forbindelsen mellom seksualitet og reproduksjon, biologi og etikk. Feminismens mantra "selvbestemmelse over egen kropp" blir anvendt på stadig flere områder. Kvinnen kan bestemme å avstå fra å bli mor eller å abortere fosteret i magen. (Hvilket er det mest graverende av alt.) Hun kan bestemme å ha et fritt og uforpliktende seksualliv, eller å ikke ha noe seksualliv i det hele tatt. Snart kan hun også bestemme å ta livet sitt – med legens hjelp. Prinsippet om selvbestemmelse over egen kropp leder ikke til liv, men til død.

Jeg er ikke feminist – fordi jeg ikke tror at historien er fundamentalt ond eller urettferdig eller kvinnefiendtlig. Jeg er ikke feminist – fordi jeg tror at kjønnsforskjeller er viktige, dog ikke så viktige at de bør være årsak til en grunnleggende konflikt mellom menn og kvinner. Jeg er ikke feminist – fordi selvbestemmelse over egen kropp ikke kan komme i stedet for andre menneskers rett til liv.

15 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Har noen påstått dette? Det er en tanke jeg aldri kunne tenkt i din forbindelse. 

2 liker  
Kommentar #2

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Bra!

6 liker  
Kommentar #3

Mai Lene Fløysvik Hæåk

41 innlegg  7 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Hei,

eg er ein av dei som det siste døgnet har skrive eit innlegg som heiter "eg er feminist". Det gjorde eg fordi eg meiner at feminisme er eit vidt omgrep som eg kan bruke fordi det inneber like rettar og moglegheiter for både menn og kvinner. At du ikkje vil kalle deg feminist er greit, og eg seier ikkje at alle treng å gjere det. Eg har stor respekt for at mange ser på det som vanskeleg på grunn av enkelte saker feministar har stått for opp igjennom.

Det eg har større problem med er måten du framstiller feminismen på. Hadde eg tolka feminismen slik du gjer kunne ikkje eg heller ha kalla meg feminist. Eg vil gå gjennom punkt for punkt kvifor eg er usamd med deg. 

1. Det finst mange historiske døme på korleis kvinner har blitt sett på som mindreverdige. Ta berre kampen mot stemmerett for kvinner. Til dømes sa biskop Johan Christian Heuch.: «Hun kan ikke gjøre mannens gjerning, og hun vil ikke gjøre kvinnens gjerning, hva blir hun da? Hun blir et vanskapt misfoster, hun blir et neutrum". Viss det ikkje er å sjå på kvinner som mindreverdige veit ikkje eg. Du kan finne liknande sitat frå andre land då dei debatterte dette. I lang tid vart kvinner heller ikkje sett på som myndige. Det gjekk særleg lang tid før gifte kvinner vart sett på som myndige og sjølv kunne inngå avtalar og bestemme over eigen økonomi. Du skriv: "Ideen om at kvinner som levde for X antall hundre år siden, ble oppfattet av andre eller seg selv som mindreverdige i kraft av sitt kjønn, er en ideologisk påstand som ikke tåler etterprøving." Jo, det tåler etterprøving. Her har eg kome med nokre få døme. Det finst fleire. 


2. Eg er feminist, men føreset korkje "en fundamental kamp mellom kjønnene" eller "en radikal opphevelse av all kjønnslighet, som bare er en sosial konstruksjon". Kjønn er ikkje berre sosiale konstruksjonar, men det er heller ingen kamp mellom kjønna. Eit av mine favorittsitat er: "Jeg vil ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv." (Mary Wollstonecraft). Det forklarer mitt standpunkt veldig godt. Eg er ikkje feminist fordi eg meiner me står i ein kamp mot menn. Eg er feminist fordi eg vil ha lik lønn som menn for likt arbeid, fordi eg ikkje vil bli diskriminert i arbeidslivet og fordi eg meiner at kvinner i langt større grad enn menn blir oppfatta og omtalt som seksuelle objekt. Ingenting av dette handlar om ein kamp mot menn, men det handlar om ein kamp mot haldningar og strukturar. 


3. Eg synest òg at abortstandpunkta til ein del feministar er vanskeleg. Ein av grunnane til at eg er feminist er fordi det "manglar" hundre millionar jenter i verda som følgje av abort eller at dei blir drepne rett etter fødselen. Berre fordi dei er kvinner. Det du skriv om aktiv dødshjelp trur eg langt i frå alle vil kjenne seg igjen i. Eg har ikkje sett ei einaste parole i 8. mars-toget som handlar om dette. Det er heilt sikkert mange som går i 8. mars-toget som er for, men det er òg mange som ikkje kallar seg feministar som er for. Veldig få assosiserer denne saka med kvinnerørsla. Mange feministar vil òg vere mot til dømes surrogati fordi det er utnytting av kvinner. Eg reknar med at du er samd i at surrogati ikkje burde vere lov i Norge. Eg reagerer på at du skriv: "Kvinnen kan bestemme å avstå fra å bli mor eller å abortere fosteret i magen". Som sagt synest eg  at abortstandpunktet til ein del feministar er vanskeleg, men seier du i første del av setninga at kvinner ikkje kan avstå frå å bli mor? Er kvinner forplikta til det? Det kan vere eg er vrang no, men eg ser det står "eller" i mellom første og andre del av setninga. Eg håpar eg misforstår deg her. 

5 liker  
Kommentar #4

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Feminismens historiske funksjon er i utgangspunktet tilsvarende det som det internasjonale sosialdemokratiet framviste i 1914: Full støtte til det hjemlige militærapparatets krig mot alle tilgjengelige medmennesker. Feminismen ble offisielt godkjent i De forente kongeriker idet den markerte sin aktive støtte til den imperialistiske krigen. Sosialdemokrati og feminisme er fikenblad som rasler i vinden  så snart opportunistene blåser i belgen.

3 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Sosialdemokrati og feminisme er fikenblad som rasler i vinden  så snart opportunistene blåser i belgen.

Tja, jeg vet om mer totalitære regimer enn sosialdemokratiet som først sendte mennene i krig, eller kanskje også bare drepte dem eller sendte dem i fangeleirer, hvor konsekvensen for kvinnene ble at de måtte ut å arbeide. Mange måtte ta manuelt arbeide de knapt var skapt for ut av ren og skjær nød. Etterpå ble dette fremlagt som en seier for feminismen. Hvis drivkraften i politikken er tvang og terror kan man sikkert se det slik, men som alt annet er feminismen best når den velges frivillig både av kvinner og menn som den optimale form for samfunnsorganisering. Tvangsarbeide eller døden er ikke særlig gode parametre for å gjøre sine valg. 

I det gamle Sovjet ble det fremhevet at kranførere, betongarbeidere og leger var yrkesgrupper med mer enn 50% kvinnerepresentasjon. Helt naturlig, siden andre kandidater var uskadeliggjort. Men det hadde ingenting med feminisme å gjøre.  

2 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Eirik A. Steenhoff.  Veldig bra skrevet.  De som vil endre og forbedre kvinners muligheter og livskvalitet gjør det langt bedre om de ikke tar ordet "feminist" i sin munn.  Enhver er sin egen lykkes smed, kvinner har alle muligheter i dag.  De kan dessuten ting ingen mann kan.  Mai Lene i kommentar#3 tar ganske enkelt feil i sine tre mot-punkter.  Det er trist med damer som tror menn er bedre stillt en dem.

3 liker  
Kommentar #7

Thor-Egil Aarvik

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Etter å ha lest Steenhoffs innlegg kjenner jeg en stigende motvilje mot innholdet i det han skriver, både fordi de implikasjonene han gjør synes feilaktige og upresise.

Det synes underlig at en som ikke definerer seg som feminist i en slik grad, forsøker å innskrenke hva det å være feminist kan være. At feminimen kan stå for synspunkter som de fleste i dag vil stille seg bak, avfeies av Steenhof. Men faktisk er vold mot kvinner og forskjellsbehandling i arbeidslivet en kamp som ikke er vunnet. Det kan kanskje synes slik om ikke en makter å se utover Norges grenser, men i mange land møter jenter og kvinner langt større hindre for å delta i arbeidslivet enn i Norge. Kvinner i mange land lever med vold og undertrykkelse hver dag. 

Steenhofs 3 punkter må jeg også kommentere kort:

1. Jo, det var slik, Eirik. Og ja, vi skal bruke våre nåtidige briller for å tolke fortiden. Med dem på kan vi også forstå og begripe valgene de som gikk før oss gjorde, selv om vi i dag ville valgt annerledes. At de gjorde så godt de kunne, er ikke et kvalitetsstempel, men en erkjennelse av at de var mennesker av sin tid.

2. Din beskrivelse av feminismens ideologi synes fremmed for meg, og jeg finner lite støtte for den i leksika. Jo, det finnes sikkert obskure avarter som treffes av din definisjon, men hovedretningen har hverken ditt punkt a eller b som siktemål.

3. Det er mulig du mener at kvinner kan tvinges til å bli mødre. Et slikt synspunkt vil i større grad forklare din motstand mot femnismens hovedbudskap: At kvinnen selv skal kunne ta egne valg - både med valg av arbeid, livsledsager og rett til å bestemme over sin egen kropp. I tillegg krever man likebehandling i arbeidslivet. Det er mulig du synes det er for mye forlangt - Det gjør ikke jeg.

Jeg er, tydeligvis, feminist. Jeg tror at historiens gang har vært ond og urettferdig for kvinner. Jeg tror på forskjeller mellom kjønn, og at vi allikevel ikke trenger å ha en grunnleggende konflikt mellom kvinner og menn. Det finnes andre forskjeller mellom oss mennesker som er vel så grunnleggende som hvilket kjønn vi tilhører.

2 liker  
Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Kvinnen kan bestemme å avstå fra å bli mor

Og det mener du er illegitimt?

1 liker  
Kommentar #9

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Feminismens grunnleggende idé om at kvinner har vært undertrykt og utbyttet gjennom historien, og at frigjøring er denne historiens mål, innebærer et syn på historie og på politikk som jeg ikke støtter. Det er å lese fortiden med ideologiens briller. Ideen om at kvinner som levde for X antall hundre år siden, ble oppfattet av andre eller seg selv som mindreverdige i kraft av sitt kjønn, er en ideologisk påstand som ikke tåler etterprøving.

Jeg leste noen antropologiske diskusjoner om dette for en del år siden, i hvor stor grad var kvinner eventuelt undertrykket i jeger- og sankersamfunn? Jeg antar poenget med diskusjonen var om kvinneundertrykkingen var universell, resultat av omstendighetene eller bare en av mange rangordninger. Det kan være viktige spørsmål, men utgangspunktet for den moderne kvinnebevegelsen (enten de har kalt seg feminister eller ikke) har vært at menn har hatt mer makt i samfunnet og at det er i strid med idealer vi ellers holder oss med. Slaveri har også vært sett på som naturlig i en stor del av historien, det blir ikke riktig av den grunn.

Vi lever i en tid da kvinnelige debattanter blir syke eller skremt til taushet på Internett. Vold i nære relasjoner er fortsatt et enormt problem. Seksuell trakassering har dessverre vært et større problem enn vi visste ser vi nå. En del yrker er fortsatt svært kjønnsdelte selv om det er gjort fremskritt i andre. Det er fortsatt lønnsforskjeller. Det kan være både klasse- og kjønnsbasert, det henger ofte sammen. Og de mest forstokkede formene for kristendom og islam styrker seg selv om folk i sin alminnelighet ikke er mer religiøse. Dårlig nytt, vi har sett før hva det fører til.

Feminisme er en rekke ulike retninger og de er ikke alltid enige med hverandre. Men å si at det står i grell kontrast til sunn fornuft synes jeg slett ikke det er grunn til å hevde. Om den står i kontrast til kristen moral må i så fall være et sunnhetstegn.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere