Bernt Torvild Oftestad

128

Ikke som andre trossamfunn

I Vårt Lands brede gjennomgang av den rike flora av lutherske trossamfunn i Norge (VL 14.02), ble selvsagt også Den norske kirke tatt med.

Publisert: 16. feb 2017

 

Om den statsstøttede "Norges folkekirke" skriver avisen: "Den norske kirke er ikke lenger en statskirke og en statsinstitusjon, men en fri kirke og et trossamfunn blant mange." Dette blir stadig gjentatt av folk innen Den norske kirke. Etter hvert tror mange at det er en dekkende oppfatning. Men den tildekker, mer enn den opplyser.                                                                            De lutherske frikirkene, som VL presenterer, har det til felles at de oppsto fordi personer gikk sammen om å danne et nytt kirkesamfunn. Slike frie kirker vil forsvinne når medlemmene selv ønsker det, dør ut eller blir borte på annen måte. Ingen statsmakt har plikt til å holde kirken oppe. Når det gjelder Den norske kirke, har staten derimot bestemt at den skal være grunnlovsfestet. Det er da et mål og en plikt for staten å sikre dens fremtid. Bare Stortinget kan avskaffe "Norges folkekirke".                                            Andre trossamfunn har en legitim plass i samfunnet fordi den norske staten er forpliktet på religionsfriheten. Den norske kirkes stilling i samfunnet er derimot forankret i en type statsreligion. Når det hevdes at denne kirken er et "trossamfunn blant mange", bør man samtidig legge til  at den har et helt annet forhold til stat og samfunn enn frikirkene. Den har fått med seg statsreligionens privilegier - ikke minst økonomiske. Og den er ikke mere "fri"  enn at et verdslig Storting, hvis medlemmer ikke har noen konfesjonsbinding, kan oppløse den ved grunnlovsendring.,

 

2 liker  
Kommentar #1

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

En konvertitt

Publisert nesten 5 år siden

Bernt Oftestad er en konvertitt til Den katolske kirke. Men han han sleper fortsatt på sin fortid og er i media mer opptatt av sin fortid i Den norske kirke enn i sitt nye kirkelige tilholdssted. Er pavedømmet fundert i Aremark?

1 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Oversuperintendent Norderval igjen

Publisert nesten 5 år siden

Det er vel vanskelig å unngå å følge med i DnKs liv og utvikling når denne kirken har den historie og størrelse den har i landet? Å være opptatt av DnK er uttrykk for genuint engasjement for den kristne tro og trosbrødres ve og vel. Den Hellige Ånd bryr seg nok mindre om de forskjellige kirkelige konfensjoner enn om hva som faktisk er sant og riktig. Hva det å være konvertitt til DKK har å gjøre med saken er det vel bare Norderval som vet. 

Et hvert medlem i DKK er like så fullverdidge katolikker som alle andre. Å ha med seg erfaringer fra andre trossamfunn og livssynsmiljsøer er et gode som ikke sjeldent bidrar positivt. Både i DnK som i DKK. 

1 liker  
Kommentar #3

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Fortid

Publisert nesten 5 år siden

Hvorfor mase om det man har forlatt?

1 liker  
Kommentar #4

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Fortid

Publisert nesten 5 år siden

Hvorfor mase om det man har forlatt?

Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Nåtid: Og fremtiden som kommer

Publisert nesten 5 år siden

En er opptatt av det en grunnleggende identifiserer seg med; nemlig den kristne tro. Derfor er man engasjert på vegne av kirken. Og kirken... i vid forstand? Jeg går ut fra at du egentlig vet hva og hvem det er. Jeg skrev ovenfor: "Å være opptatt av DnK er uttrykk for genuint engasjement for den kristne tro og trosbrødres ve og vel. Den Hellige Ånd bryr seg nok mindre om de forskjellige kirkelige konfensjoner enn om hva som faktisk er sant og riktig."


Kommentar #6

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Opplysende

Publisert nesten 5 år siden

Her får man kvalifisert opplysning om hva Den Hellige Ånd bryr seg om. 

Men for å være alvorlig: Jeg har sterke bånd til Den katolske kirke, men jeg vokter meg vel for å blande meg inn i dens indre anliggender.

2 liker  
Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Ja

Publisert nesten 5 år siden

...men hvorfor er du egentlig så opptatt av å informere alle andre om dét

Kommentar #8

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

?

Publisert nesten 5 år siden

Her må det visst være en logisk brist i Nyhagens resonnement.

Kommentar #9

Bernt Torvild Oftestad

128 innlegg  159 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

 Øyvind Norderval nekter oss som ikke tilhører Den norske kirke, å drøfte  kirkepragrafen i Grunnloven. Å vurdere Grl § 16 er å blande seg inn Den norske kirkes indre anliggender, mener han. Et pussig tenkesett, som ikke kan tas alvorlig. Norderval burde dessuten spare seg sine sarkasmer og føre en saklig debatt. Jeg aner ikke hva Nordervals "sterke bånd" til Den katolske kirke består i. Her trengs tydeligere informasjon. Noen betydning for en drøfting av Grunnloven har dette kanskje ikke. Men man blir uvilkårlig nysgjerrig.  

Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Mon dét, Norderval?

Publisert nesten 5 år siden

Vel. Når man først snakker om logisk svikt. Din første kommentar er et ypperlig eksempel her. Sitat:

"En konvertitt. Bernt Oftestad er en konvertitt til Den katolske kirke. Men han han sleper fortsatt på sin fortid og er i media mer opptatt av sin fortid i Den norske kirke enn i sitt nye kirkelige tilholdssted. Er pavedømmet fundert i Aremark?"

Allerede fra de første to ord - sågar i din overskrift, så står du fast med begge bena i den subjektive grøften selv. Et argument blir selvsagt verken svakere eller sterkere av at det er nettopp den eller den som produserer det; her Oftestad: Enhver vet at en argumentasjon selvsagt skal vurderes ut fra seg selv. Nordervals tankefeil, og dermed logiske svikt fra første øyeblikk, illustreres altså tydelig gjennom at han vektlegger at Oftestad er konvertitt (!) og Norderval vinkler så sin kommentar derfra. Men tendensiøst utenomsnakk er dog intet annet enn fattigmanns argumentasjon.

Som kjent, så driver lidenskapen oss til handling, men den gaven som heter «fornuft» burde selvsagt brukes for å styre handlingenes retning. Men sitter man selv fast i følelsene mer enn godt er, så blir også resultatet også der-etter. Nordervals innlegg skjemmes og overdøves dessverre alt for ofte av egenstøy; dvs arroganse, besserwisserholdninger og nedlatende karakteristikker som river bena under det sikkert interessante og saklige han ellers måtte ha på hjertet.

Hadde Norderval qua teolog bodd i Roma og vært konvertitt fra DKK til den langt mindre lutherske kirke der, så ville han i lys av sin Kristuserfaring og omtanke for sine brødre og søstre i DKK høyst sannsynlig ha fulgt med og kommentert hva som foregikk i DKK.

6 liker  
Kommentar #11

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Roma

Publisert nesten 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Hadde Norderval qua teolog bodd i Roma og vært konvertitt fra DKK til den langt mindre lutherske kirke der, så ville han i lys av sin Kristuserfaring og omtanke for sine brødre og søstre i DKK høyst sannsynlig ha fulgt med og kommentert hva som foregikk i DKK.

Jeg har bodd i Roma og arbediet faglig der. Noen av mine aller nærmeste venner er katolikker. 

Kommentar #12

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.
Øyvind Norderval nekter oss som ikke tilhører Den norske kirke, å drøfte  kirkepragrafen i Grunnloven.

Det gjør jeg ovehodet ikke. Men jeg synes det er interessant at enkelte er så bundet opp til noe de påstår at de har forlatt.

Kommentar #13

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Luthersk juksepave i Roma?

Publisert nesten 5 år siden

Men din boperiode qua norsk luthersk teolog i Roma er noe ganske annet enn det jeg intenderer å illustrere i mitt avsluttende eksempel, Norderval. Når din vilje til å forstå øyensynlig ikke er til stede, så nytter det jo lite å argumentere videre. Derfor, så avslutter jeg her. LIvet er for kort og viktig til å fortsette dette tøvet du for n´te gang legger opp til.

3 liker  
Kommentar #14

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Trosfriheten - på norsk

Publisert nesten 5 år siden

Bernt Torvild Oftestad  har selvsagt rett i sin påminnelse om, at alle tros-og livssynssamfunn ikke stilles likt overfor Staten.  Vi har en situasjon der den lutherske folkekirke har spesielle rettigheter definert av Grunnloven. Trosfrihetsprinsippet er derfor ikke blitt gjennomført i den forstand, at alle har et likeverdig forhold til Staten.

Dette kan selvsagt medføre, at tros- og livssyn kan gi grunnlag for diskriminering. Vi er uten tvil på vei bort fra en del områder, der det hadde praktisk betydning hvilket trossamfunn en tilhørte.  Men vi er selvsagt ikke ferdig med dette arbeidet mot større grad av likestilling mellom tros- og livssynsssamfunn og den rolle Den norske kirke som fortsatt folkekirke skal ha i den nye situasjonen fra og med 2017.

Det snakkes mye om økonomiske forventninger som rettes til Staten. Staten har påtatt seg en rolle som innkrever av skatt til kirkelige formål. Samtidig har andre tros- og livssynssamfunn krav på et tilsvarende tilskudd pr. medlem nå etter loven av 1969.  På dette feltet burde det selvsagt tilstrebes helt likeverdige støtteordninger på et reellt grunnlag.  Så lenge Staten bruker skattesystemet for å finansiere den av Staten selvpålagte finansiering av en norsk folkekirke, er skattøret for dette formålet noe de øvrige tros- og livssynssamfunn selvsagt  har krav på  - ut fra sikre og oppdaterte medlemslister. Men det ville være langt enklere for de øvrike tros- og livssynssamfunn å hente sin økonomi direkte fra sine medlemmer, uten å gå veien via statlig og kommunal beskatning. Den vesentlige del av finansieringen skjer jo allerede ved frivillig økonomisk støtte. Grensen oppad for skattefritak for slike gaver er økende. 

Det illustrer det forhold, at vi har innført et prinsipp om tros- og livssynsfrihet som er "norsk", i  den forstand at folkekirken blir priviligert og settes i en særstilling, og den vil som Oftestad observerer, eksistere i kraft av dette lovverket, om ikke helt uavhengig av en reell oppslutning i sine lokale miljøer. De øvrige tros- og livssynssamfunn vedblir å være  helt avhengig av den  oppslutning de har,  kort sagt avhengig av "frivillighetsnorge". 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere