Lederartikkel Vårt Land

Sannhetskommisjon

Vi tror det er viktig med en bevisstgjøring, ikke minst i den norske befolkningen for øvrig, av hva som har vært gjort mot samene.

Publisert: 6. feb 2017

 

Samefolkets nasjonaldag i dag markerer at det er hundre år siden det første samiske landsmøte ble holdt i Metodistkirken i Trondheim. At møtet ble holdt i en kirke den gang, var mer tilfeldig, men samtidig også naturlig. Samenes historie i Norge er sterkt knyttet til kirken, både på godt og vondt.
Da den dansk-norske staten på 1600-tallet ble interessert i å ta kontroll og suverenitet over de samiske områdene i nord, var kirken et viktig instrument. Å døpe samene og innlemme dem i kirken, var den mest effektive måten å gjøre dem til borgere av staten.
Med pietismen på 1700-tallet ble mange prester, med Thomas von Westen som den mest kjente, opptatt av at samene også skulle tilegne seg den kristne troen. Han lærte seg samisk og brukte det i forkynnelsen. Men sammen med det fulgte også en sterk fordømmelse og undertrykkelse av samisk folketro og kultur, som ble betraktet som demonisk. Hekseprosessene mot samiske sjamaner var et av utslagene.
Den nye norske nasjonalstaten på 1800-tallet var preget av en nasjonalisme som så minoritetskulturer­ som en fare for staten. Det førte til en fornorskings­politikk, der samisk språk og identitet ble undertrykket og forsøkt fjernet. Også her deltok Den norske­ kirke aktivt.
Til tross for dette­ har det store flertall av samer hatt en nært og sterkt forhold til kirken. For en stor del skyldtes det den læstadianske vekkelsen. Lars Levi Læstadius var selv prest, og i likhet med Hans Nielsen Hauge holdt han sin vekkelsesbevegelse innen kirken.
Denne kombinasjonen av nærhet til kirken og opplevelse av overgrep fra kirken har skapt mye sårhet, og også splittelser innen det samiske samfunnet. Kirkemøtet i 1997 ga samene en unnskyldning for dette. Noen mener denne unnskyldningen bør gjentas og forsterkes.
Vi tror det er viktigere med en bevisstgjøring, ikke minst i den norske befolkningen for øvrig, av hva som har vært gjort mot samene, ikke bare fra kirkens side, men også fra storsamfunnet i sin alminnelighet. Derfor tror vi en sannhetskommisjon er et godt tiltak. Den kan også være et nyttig bidrag til den aktuelle samtalen om hva det å være en nasjon.

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tja

Publisert over 4 år siden

Må ærlig innrømme at jeg langt på vei har nok med egne bekymringer om jeg ikke skal ta på meg skyld for både tidligere samfunnsborgeres feil og mangler og ikke minst for andres følelser for hvordan deres liv har blitt og grunnen til dette.

Nå skal det sies at det kan leses om religiøse som ber for andre i tide og utide men i den store helhet er vi nok oss selv nærmest og ber stort sett for at andre skal se og hjelpe oss litt mer enn det vi selv er villige til å se å hjelpe andre.

Det er ingen som helst måte å gjøre om det som har blitt noen til del for hundre år siden. Vi kan rette opp eller gi kompensasjon til de som lever og som har opplevet at urett har blitt dem til del men er man død så er man død og da er det vel kun de levende som kan ta lærdom og prøve å ikke gjøre tilsvarende feil.

Så takk men nei takk min bevissthet er full nok som den er om andres krav til hvordan jeg skal akte deres behov og liv.

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Feil om samenes historie

Publisert over 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Da den dansk-norske staten på 1600-tallet ble interessert i å ta kontroll og suverenitet over de samiske områdene i nord

Det er vanskelig å forstå hva VL mener med det siterte.

Her et utdrag fra vår tidlig historie:

«Menneskene nådde Nord-Skandinavia for omtrent 10-11 000 år siden.» (...) «Samene trer fram i historien i århundrene før Kristi fødsel.»

De eldste arkeologiske funnene etter bosettinger i Finnmark er fra år 8000 til 2500 f.Kr. Dette blir kalt Komsakulturen.

«Det er antatt at denne kulturen har hatt kontakt med Fosnakulturen lenger sør i landet, men det er ikke påvist sikre forbindelser mellom Komsakulturen og den samiske kulturen i Finnmark.» (…) «Dette styrker antagelsen om at Komsakulturen har spredt seg nordover langs norskekysten.»

Basert på dette er den norrøne kulturen adskillig eldre i Finnmark enn den samiske. Andre bosatte seg der i Steinalderen, mens samene kan spores tilbake til Jernalderen.

Dette er imidlertid ikke mitt egentlig anliggende på denne tråden, men er ment som et bakteppe i fht. til det siterte fra VL's kommentar. Spørsmålet er politisk makt i området.

«I dette kulturområdet, kalt Hålogaland fantes det i deler av jernalderen et mektig, norrønt aristokrati med mulighet til å spille en rolle i norsk rikspolitikk. Håløyhøvdingene baserte sin rikdom og innflytelse på handelen med og skattleggingen av samene. (...) De norrøne høvdingene kunne både forsyne samene med jern og andre handelsvarer og gi beskyttelse mot angrep fra øst og sørøst." (...) "På 1000-tallet etablerte nasjonalstatene Norge og Sverige seg,»

"Tidlig på 1100-tallet begynte den omfattende eksporten av tørrfisk fra den nordnorske kysten til Bergen og videre ut i Europa. Fra 1300-tallet av førte det til en ekspansjon nordover kysten av Troms og Finnmark av (sør)norsk språk og kultur. Mye tyder på at dette ikke kom i konflikt med den samiske leveformen."

-----------

Dette ble mye historie og sitater om det skulle være langt kortere kommentar. Når VL skriver "Da den dansk-norske staten på 1600-tallet ble interessert i å ta kontroll og suverenitet over de samiske områdene i nord", så må vi nesten be om å bli opplyst om hva dette handler om, for her er VL tusen år for sent ute. Det ligner mer på en aktivistisk historieforvrengning. 

Om samene er et urfolk mer enn andre, som har bodd i området minst like lenge, eller lenger enn dem, har jeg ingen formening om. Det kan være livsformen og nomadekulturen som berettiger en slik betegnelse. Det er naturligvis helt greit og muligens også helt legitimt.

-----------

For egen del har jeg i likhet med de fleste – vil jeg tro – respekt for den samiske kulturen, som er en naturlig del av norsk historien. Og det er forstemmende hvordan samene tidvis ble behandlet spesielt de siste 300-400 årene. Dette berettiger både unnskyldning og oppreisning.

Men det er noe med tidsånden og pendelsvingningen – og majoritetssamfunnets ekstreme selvpisking og underkastelse overfor enhver språklig, etnisk eller seksuell minoritet.

En ting er å gi en oppriktig beklagelse og oppreisning, og også aktivt beskytte samisk kultur og levemåte. Men å tildele samene juridisk råderett over store deler av en landsdel (Finnmarkseiendommen), etablere et eget ting eller parlament, og å gjøre om Samenes dag til en "nasjonaldag" er naturligvis utenfor enhver rimelighet. At den samiske flagget for første gang i dag også vaiet ved Eidsvollsbygningen er helt i orden. Det provoserer ikke. Men det er et symptom på noe mer – noe annet.

Samene er en folkegruppe bl.a. i Norge som har en tydelig og særegen kultur – og de har (formentlig) felles etnisitet – selv om det krangles mye internt om hvem som egentlig er same. Noe «mer» enn dette er de ikke i nasjonal og politisk betydning. De er ikke en egen nasjon, men de har både eget flagg, egen nasjonalformsaling og egen nasjonaldag. Dette er naturligvis og mildt sagt urimelig, og det er historisk og politisk en «ugrei» konstruksjon.

Majoritetssamfunnets – d.v.s. politikernes famling og manglende fasthet på vegne nasjonen er mildt sagt oppsiktsvekkende. Men det dreier seg ikke bare om samene.

I tråd med dette har Ap i dag lansert kjønnsløse pass. Mann og kvinne er ut, "hen" er inn. Og forrige helg vedtok Den norske kirke likekjønnet vigsling – for å nevne noe.

Men det stopper ikke der. Oppriktig beklagelse og oppreisning og en positiv aksept både i lovgivningen og i befolkningen er ikke nok. Det som kan synes å være felles for minoriteter i Norge er manglende magemål. Uansettet hvilken hindring som ryddes av veien, hvilken skanse som vinnes, så er det ikke nok.

Et sted på denne veien var pendelen i balanse, men nå har den stødig kurs ut mot det andre ytterpunktet. Det er ingen tjent med. Fysiske lover og erfaringer fra historien viser at den alltid slår tilbake.

Undertegnede har altså intet imot den samiske befolkningen, deres kultur og historie. Tvert imot så er de sammen med andre grupper og særtrekk ved land og folk med på utgjøre det norske og vår felles identitet.

Med dette gratulerer jeg oppriktig samene med jubileet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere