Spaltist Emil André Erstad

Menneskerettar først, alltid

Menneskerettane er ingen twist-pose. Derfor må Noreg slutte å plukke ut dei menneskerettane vi likar best.

Publisert: 11. jan 2017

Menneskerettar er fortsatt langt frå sjølvsagte og alltid utfordra. Men universelle og absolutte menneskerettar er nettopp – og berre – kraftfulle fordi dei er universelle og absolutte.

Då må vi også forsvare dei når det kostar. Dei siste åra har det vore ein klar tendens til at kortsiktige norske eigen­interesser er blitt prioritert før viktige verdiar i utanrikspolitikken.

Handel og laks 

Vi såg det med Dalai Lama: At det bilaterale forholdet til Kina vart prioritert over å vise solidaritet med dei som lir under grove menneskerettsbrot i det kinesiske autokratiet. Det var kortsiktige eigeninteresser som handel og norsk laks som stod på spel. Vi såg det med avsløringa om at Noreg bryt menneskerettane som forbyr fengsling av barn, og at norske styresmakter har kjempa internasjonalt mot å styrke desse rettane – fordi Noreg vil ha rett til å fengsle asylbarn på Trandum.

Vi har sett korleis Noreg held fram med å selge våpen til Saudi-Arabia samstundes som den norske utanriksministeren for ei veke sidan sa at det ekstremt autoritære styret i Saudi-Arabia «kan spele ei konstruktiv rolle i Midtausten». I sin rapport for kalenderåret 2015 omtalar menneskerettsorganisasjonen Free-
dom­ House Saudi-Arabia som «ein av dei 
verste menneskerettsundertrykkarane i verda».

Vi hugsar godt korleis Noreg valde å sende tilbake asylsøkarar som kom frå Russland, med beskjed om at det var «trygt» for desse å opphalde seg i Russland. Det var i strid med klare tilrådingar frå FN sin høgkommissær for flyktningar og potensielt også Flyktningekonvensjonen.

Svin på skogen

Norske politikarar har gang på gang nekta å knytte seg til individklageordningane i FN for barns rettar, slik at norske barn også skal ha ein måte å klage inn brot på FNs barnekonvensjon. Noreg har fått kritikk frå ei rekke land for å ikkje ha implementert dette i norsk rett, men fleirtalet på Stortinget nektar framleis.

Det er ikkje berre regjeringa Solberg som har svin på skogen. Ofte er det ein allianse mellom dei største partia i norsk politikk, Høgre, Arbeidarpartiet og Frp. Dei seier at det er viktigare å prioritere kortsiktige norske eigeninteresser framfor menneskerettar. Ikkje alltid rett ut, men det er slik politikken deira virkar mange­ gonger. Som då dåverande utanriks­minister Espen Barth Eide i 2013 reiste til Aserbajdsjan og bidrog til å legitimere det undertrykkande regimet der for at norsk næringsliv kunne tene pengar i landet.

Eg skriv bevisst kortsiktige norske ­eigeninteresser, fordi det er det det er. Dei som er tilhengarar og forsvararar av eigeninteresser i utanrikspolitikken, prøvar å skape eit inntrykk av at ein må velje mellom eigeninteressene eller verdiane. Slik forklarte Børge Brende den nye «normaliseringsavtalen» med Kina, der Noreg fråseier seg retten til å kritisere dei alvorlege menneskerettsbrota i Kina. Slik at vi kan eksportere laks til den kinesiske marknaden.

Tilbakeslag

Heldigvis treng vi ikkje velje mellom eigeninteressene og verdiane i norsk utanrikspolitikk. Det kan derimot hende at vi blir tvungne til å velje­ mellom dei kortsiktige eigeninteressene (for eksempel lakseeksport) og eit vel­fungerande internasjonalt regime for menneskerettar.

Verda opplever stadig sterkare til­bakeslag for dei internasjonale menneske­rettane. Viss Noreg held fram med å bidra til å svekke dette regelverket gjennom nedprioritering av menneskerettar i utanrikspolitikken og konsekvente menneskerettsbrot her heime, tapar alle på det, også vi her i Noreg.

Derfor må menneskerettane priori­terast først i norsk utanrikspolitikk. Fordi det er i vår eigeninteresse som menneske. Og fordi ein aldri veit når menneske­-
rettar plutselig blir avgjerande også for 
oss som enkeltmenneske. Det er då dei trengs.

1 liker  
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Et vel­fungerende internasjonalt regime og De ti bud

Publisert over 4 år siden

Det er med menneskerettighetene som med De ti bud. De er ideelle, og de er rimelig strenge. Vet ikke hvordan det er med Erstad, men jeg for min del skrifter herved høyt, tydelig og helt ærlig at jeg aldri har greid å følge Bibelens bud slik jeg burde.

Slik er det også med menneskerettighetene. Et vel­fungerende internasjonalt regime i fht menneskerettighetene finnes ikke. Svært få om noen land greier å følge dem fullt ut. Norge er kanskje det landet som utøver den mest asketisk fortolkningen og selvoppofrelsen når det kommer til menneskerettighetene. De fleste land i verden bryter dem grovt hver dag. De vestlige demokratiene gjør sitt beste, men det blir som regel som med meg og De ti bud. Vi prøver så godt vi kan, men må erkjenne at det er vanskelig, for ikke å si umulig – selv om vi altså gjerne vil.

En annen sak er at menneskerettighetene er skrevet ut fra et ideelt menneskesyn. Ikke godfjottene, men de gode menneskene i komiteen mente det beste og ville det beste. Få om noen land protestert ettersom de da kunne bli beskyldt for ikke å ville sitt folk vel. De fleste land i verden har ratifiserte dem, men alt for mange av disse har lagt dem i en skuff.

Spørsmålet er om menneskerettighetene er etterlevbare, om de er tilpasset den virkelige verden og realpolitiske forhold. Den største feilen Norge har gjort, dette skriver jeg ikke fordi jeg er imot rettighetene, er at vi som et av svært få land har tatt mange av bestemmelsene inn i Grunnloven, og ingen har tatt så mange bestemmelser inn i Grunnloven som oss. Spesielt da vi var påvirket av jubileumsrusen i 2014, var det ikke måte på til hvor rause vi ville vise at vi var. En rekke kjente jurister advarte, men politikerne var, tja, ruset?

De fleste av oss er absolutt for intensjonen, men ettersom de fleste politikere verden over – også her i Norge møter seg selv i døra i fht etterlevelse, blir det hele, slik det nå er, meningsløst.

Det er ikke tid for å drive millimeter revisjon av vår egen etterlevelse av menneskerettighetene, men heller føre an for en revisjon av dem. Det er naturligvis langt bedre at vi får et sett internasjonale rettigheter som flere land i verden enn de vestlige demokratiene kan etterstrebe å etterleve. Menneskerettighetene er som norske politikeres sin visjon om null trafikkdrepte. Dette er dessverre så fjernt fra virkeligheten at det ligner mer på null visjon og er antakelig heller et ønske om å vise hvor 'ideelle' vi kan være i dette landet. Men slikt inngir ingen lunde respekt.

Men akk, i stedet for en revisjon mot noe mer etterlevbart, holder komitéen på med sitt og vedtar en uendelig rekke av tillegg til de grunnleggende menneskerettighetene. Noe må de jo holde på med, men det er tvilsom om det gjør verden til et bedre sted for menneskene. Norske poltikere lytter lydig, skriver sirlig ned det de stadig får seg forelagt og gjør det de kan for å etterleve også disse. 

De gode intensjonene, eller 'godheten', som det også blir kalt, har på noen områder manøvrert seg over det i absurde. Nyttårsønsket kan derfor være å få mer realisme inn i politiske prosesser både her til lands og i internasjonale organer.

For egen del ønsker jeg svært gjerne gode og bære kraftige rettigheter, som både ivaretar enkeltindivider og grupper på en god måte – og som også kan etterleves – av flere enn oss.

6 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere