Per Steinar Runde

229

Følelse og forstand

Verdidebatt og Facebook fløymer no før jul over av innlegg skrivne med stor patos og liten forstand. Skulle Noreg blitt styrt etter slike ustabile følelsar, hadde det gått oss ille. Eg postar difor eit innlegg som tidlegare har stått på document.no som motsvar til all svadaen, men debatt med politiske moralistar vil eg ikkje ta del i.

Publisert: 18. des 2016

"Den som ikkje er radikal i sin ungdom, har ikkje hjarte(lag)"

Kjensler er viktige. Dei set farge på livet og bestemmer forholdet vårt til andre menneske. Sterke kjensler og stor idealisme pregar ofte ungdomstida. Slikt skal ein ikkje forakte, for "høgre enn ungdoms draum når ikkje manndoms verk". I 20-åra var eg sjølv sterkt engasjert av Erik Dammans bodskap om enklare livsstil og økonomisk utjamning nasjonalt og internasjonalt. Svoltkatastrofen i Nigeria gjorde også eit varig inntrykk, sjølv på oss som berre såg bilda frå Biafra. Derfor forstår eg godt at folk i endå sterkare grad bryr seg om personar dei har blitt kjende med og glade i, enten det gjeld asylsøkjarar frå Afghanistan eller andre. Noko av engasjementet for flyktningar har ei slik forklaring, men det meste av aksjonar blir samordna av profesjonelle lobbyistar i NOAS og Refugees Welcome Norway. Dessutan er opposisjonen på Stortinget i harnisk og brukar sterke ord om dagens returpraksis.

Afghanistan: Overbefolkning, hjerneflukt, etnisk og kulturell konflikt

Norsk asylpolitikk er basert på individuell vurdering av behov for vern og retur av dei som får avslag. Derfor bør ein også ha respekt for fakta og for vurderingar gjort av UDI. Skal ein forstå noko av problema i Afghanistan, bør ein t.d. vite at befolkninga var på 8 millionar i 1950, 15 millionar då Sovjet invaderte landet i 1979 og 33 millionar i dag. Av desse er 60% under 20 år. Det er også ein multietnisk stat med pashtunarar (42%) og tadsjikarar (27%) som dei to største gruppene, men også med fleire mindre folkegrupper. Når det gjeld borgarkrigen, er internasjonale styrkar og hjelp heilt bortkasta, viss ikkje mange nok av afghanarane sjølve er villige til å ta opp kampen mot Taliban.

I fjor kom det 3.400 einslege mindreårige asylsøkjarar frå Afghanistan til Noreg, medan Sverige tok i mot heile 23.500 og EU til saman 45.000. Dette er jamt over dei mest ressurssterke ungdommane som landet treng, slik president Ghani understreka no i vår. Livet blir neppe lettare for det store fleirtalet av fattige om folk med initiativ, pengar og gode evner fer sin veg.

Dødsrisiko i Afghanistan mot dødsrisiko på reise til Europa

Somme seier at dei som får avslag på asylsøknaden og blir returnerte, risikerer å bli drepne. I følgje FN omkom 390 barn som følgje av borgarkrigen i første halvår i år. Det er mange, men likevel ein risiko på berre 1: 19.230 per år for kvart av dei 15 millionar barna under 15 år i Afghanistan. Risikoen for å bli drepen i ei trafikkulykke i Noreg, eitt av dei mest trafikksikre land i verda, var høgre (1: 18.800) så seint som i 2008. For Afghanistan er det dessutan snakk om gjennomsnittsrisikoen for heile landet, og då er han nødvendigvis lågare i dei tryggare områda folk blir sende attende til.

Det er langt farlegare å reise til Europa. Berre på siste strekninga, over Middelhavet, har i år minst 5000 drukna av dei 350.000 som har teke turen. Dette er heile éin av 70, eller 1,4% av alle. Reisa er difor minst 270 gonger så farleg som å bli verande i Afghanistan i eitt år. Sjølv om krigen i landet skulle halde fram i ti år til i same omfang som no, vil risikoen ved å reise vere 27 gonger større. Ønskjer ein at flest muleg av tenåringane i Afghanistan skal få leve, bør ein difor ikkje oppmuntre fleire av dei til å kome hit.

 "Men den som ikkje blir konservativ som eldre, eig ikkje forstand"

Samfunn med jamn fordeling er både dei tryggaste og beste. Men slik tillit og solidaritet finst berre i statar med små etniske og kulturelle skilnader. Skal vi bevare Noreg som eit trygt og godt land med jamn velstand, kan vi ikkje tillate ei innvandring som til no. I 2. kvartal i år var ikkje-vestleg nettoinnvandring rekordhøg med 6000 personar. Med så store tal får vi snart 'Midtausten' også her, slik ein kristen flyktning derifrå åtvara oss om i Regionavisa for to år sidan. Skal velferdsstaten inkludere alle som kjem seg til Noreg, vil han også av finansielle grunnar ta slutt. Då vert det smalhans for sjuke, uføre og pensjonistar. Gratis utdanning og billig barnehage vil også bli ein saga blott. I tillegg kjem at hjelp til å flytte hit, er den dyraste og dårlegaste måten å støtte fattige og naudstilte folk i fjerne land.

Dei som ikkje vil ta omsyn til slike realitetar, er verken fornuftige eller ansvarlege. Medan standpunkt basert på kjensler i hovudsak høyrer heime i mellommenneskelege forhold, må politiske vedtak byggje på fakta og konsekvensar som gjeld heile samfunn, først og fremst vårt eige, men også for land som vil ut av fattigdommen.

27 liker  
Kommentar #1

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Bra Per Steinar!  


Innlegget er redigert av moderator.

14 liker  
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Ja, hvorfor kommer ikke enslige kvinner? Tar de ansvar for landet sitt og blir? Jeg tror ikke folk reagerer på grensesetting, men retorikken virker ikke. Vi ser nå at NAV har brukt milliarder på private konsulenter akkurat som sykehusene i sin tid. De melker statsmaskinene. Velferdspengene renner ut i sanden. Vi legger ned landet vårt bit for bit. Det går fra den ene grøften til den andre. Velferden vår er at vi bygger ned systemer, ikke mennesker. Hvor mange reiser tilbake til sine hjemland ? Det er ikke følelser som skremmer mest, men mangelen på forståelse/kunnskap. Å gjøre politikken om til et sykehus, krever kompetanse som bl. a empati. Når man gråtende sovner ved siden av en uberegnelig, farlig person, blir søvnen befriende (flukt). Mange har opplevd katastrofer. Det gjør noe med sinnelaget. Tenk om man på sykehusene skulle stenge for alle uten gyldig sykdom ? Det er vanskelig å forholde seg til partier som vil ha dødshjelp i det ene øyeblikket og makten til å definere naturen (livets) gang i det andre. Det er ikke troverdig. Overforbruk av penger på boliger til de som ikke kom, og står tomme, nevnes ikke. Vi fikk beskjed om å ta inn ungdommer i husene våre. Mange stilte lydig opp. Vi er for små til å sammenligne oss med andre land. Det er utrolig at vi sliter som vi gjør. Hvor vanskelig kan det være?

4 liker  
Kommentar #3

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Når ein  ser at psykolog Raundalen har over 30.000 lesarar innlegget sitt som legg psykiske omgrep som frykt og egoisme til grunn for eit temmelig tynt "julebrygg", så skjøner ein at å appellera til fornuft og det som kallast statsreson er et fullstendig bortkasta i dette landet. Opinionen  svelgar kritikklaust og rått emosjonane til Raundalen. Eg skulle nestan seia at det er ikkje til å tru, men her i landet er dette normalen, så ein kan ikkje venta noko anna. Og det er heller ikkje gagn i å taka ein debatt om saken. Det er som å avfyra eit skot i bekmørkret.

11 liker  
Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Dyrking av kollektiv skuldkjensle hjelper ingen

Publisert nesten 5 år siden

Du har sjølvsagt rett i denne beskrivinga. Innlegga til Raundalen og likesinna går virale på FB. Dei blir stort sett delte av kvinner, som trur dei på denne måten kan vise seg fram som prektige personar. Men dyrking av kollektiv skuldkjensle og samvitsnag hjelper ingen. Raundalen burde heller gje råd mot denne grunnlause og gagnlause sjølvplaginga. Når han i staden tek utgangspunkt i ei drukningsulykke i Middelhavet, underslår han at det nettopp var dei opne grensers politikk som lokka far til Aylan til å ta ut på ei så risikabel reise, som til overmål har blitt dobbelt så farleg etter at Noreg og andre land sende "bergingsbåtar" til assistanse. "Verden vil bedras". 


Innlegget er redigert av moderator. 

12 liker  
Kommentar #5

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Den som er uten skyldfølelse kaster den første sten!

Publisert nesten 5 år siden


 

Det rare er at Runde (#4)  skriver i sin overskrift: «Dyrking av kollektiv skuldkjensle hjelper ingen». 

Kollektiv skyldfølelse? Om jeg skal tolke denne kraftsalven så ønsker han med denne retorikken å avvise sin egen eventuelle oppståtte skyldfølelse og venden den mot dem han er uenig med, for så selv å ha godsamvittighet. Enkel (propaganda)psykologi. 

Og så må Runde fortelle meg at hans innlegg er skrevet uten egne følelser. At kun hans forstand her råder.  Rent fysiologisk er dette en umulighet, Runde. Enhver tanke som når opp til bevissthet har måttet passere følelsesområdet før det i det hele tatt når bevisstheten. Men det er selvsagt fult mulig å stenge av for disse ubevisste følelser. Så, det jeg sitter igjen med, er at jeg må overta Rundes dårlige samvittighet slik at han kan gå fri.

 

En annen av hans bemerkning (i #4) fascinerer meg som kvinne: 

 «Dei blir stort sett delte av kvinner, som trur dei på denne måten kan vise seg fram som prektige personar» 

 

Dette gir meg en påminnelse om at jeg har og må fortsette med - så lenge fingreneklarer å klikke på tastaturet - å postulere for  at kvinner må kjempe for/ må gis 50 % av makten her i verden. For om Runde ser nøye etter, er det for det aller, aller meste menn i menns skapte samfunn som skaper og utfører krig, og som i sin tur forårsaker flyktning-katastrofer.  

Runde, min oppfordring til deg: ta de «prektige kvinner» inn i varmen og hør på dem og kjemp med dem. Kanskje vi på sikt kan skape bedre samfunn rundt om i verden.

 

God Jul til deg, Runde.

 

 

3 liker  
Kommentar #6

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Ønsket Link

Publisert nesten 5 år siden

Jeg tenkte på tråden “Overgrep mot kvinner i stor skala” av Ole Jørgen Anfindsen. I den tråden, med utgangspunkt i overgrepene i Köln, Hamburg og Stuttgart, vil du finne en rekke utsagn av Solveig A. Wahl der hun forsøkte å minimalisere og bortforklare hele saken.

Når du først er i gang med å skrive, så stilte jeg deg et spørsmål i tråden ”Moro med Sverige” som du har glemt å svare på. Gå inn på den tråden og gi oss din velfunderte mening om Kristiansens påstand. Svar imøteses!


4 liker  
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenkte på tråden “Overgrep mot kvinner i stor skala” av Ole Jørgen Anfindsen. I den tråden, med utgangspunkt i overgrepene i Köln, Hamburg og Stuttgart, vil du finne en rekke utsagn av Solveig A. Wahl der hun forsøkte å minimalisere og bortforklare hele saken.

At du mener at noen med et annet syn enn deg på en sak "minimaliserer og bortforklarer",  ligger sannsynligvis innenfor hva som må kunne aksepteres som meningsytring. Men dette er jo noe helt annet enn oppfatningene du tilla din meningsmotstander i den slettede kommentaren? Men nå er den slettet og jeg har ikke mer å tilføye.

1 liker  
Kommentar #8

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Om kvinner og menn

Publisert nesten 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Runde, min oppfordring til deg: ta de «prektige kvinner» inn i varmen og hør på dem og kjemp med dem. Kanskje vi på sikt kan skape bedre samfunn rundt om i verden.

 

God Jul til deg, Runde.

Det er få som ønskjer krig, både blant kvinner og menn. Men du har rett i at menn jamtover er meir aggressive. Og slik du skriv, ser det ut til at vi også er einige om at kvinner i gjennomsnitt har større evne til medkjensle og omsorg enn menn. Medkjensla blir likevel ikkje djupare av at ein legg ho open på FB, sjølv ikkje om ein der blandar ho med ein passande dose dårleg samvit "fordi vi her til lands har det så godt".

Vi nordmenn har ingen grunn til å føle skuld for krigen i Syria. Viss Noreg skulle ha eit snev av ansvar, måtte det vere fordi Jagland gav fredsprisen til Obama for talen han heldt i Kairo, der han indirekte opna for opprør i arabiske land. 

God jul til deg, òg!

8 liker  
Kommentar #9

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Kjønnsbalansen! 

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er få som ønskjer krig, både blant kvinner og menn.

 

Jeg er ikke sikker på om vi er enige, dypestsett. For jeg er ikke sikker på at menn ‘jamtover er meir aggressive ‘. Om du tenker deg at makten jamtover blir fordelt 50/50 så ville samfunnet som sådan se annerledes ut – ikke fordi ‘kvinner i gjennomsnitt har større evne til medkjensle og omsorg enn menn’, men fordi menn er utstyrt med adskillige større evne til både omsorg og medkjensle, enn det de kan viser frem i mannsdominerte samfunn. Kvinner på sin side har adskillig mer forstand og klokskap, vilje til å  finne løsninger som tjener og ivaretar fellesskapets fortsettelse, enn det de hittil har hatt påvirkningskraft til å vise. 

Så er det påkrevd at både menn og kvinner må ha god balanse mellom følelser og forstand. Det er da vi – både kvinner og menn - er mest kreative.

 

Det er når vi tar i bruk begges kjønns beste potensialet at vi kan bygge gode samfunn. Menn alene - paret med innbitt (brutal) maktkonkurranse, har ført samfunnet alt for ofte til avgrunn. 

 

 

 

2 liker  
Kommentar #10

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

RID-Modellen vil gi kvinner økt innflytelse

Publisert nesten 5 år siden

Skal kvinner få større innflytelse trenger vi InnGruppe-Demokratiet (IGD), da kvinner er bedre enn menn i en inngruppe-setting.

"Terje Bongard skriver: Jeg gjør et forsøk på å beskrive denne kjønnsulikheten i uttrykk (strategi) i boka: Det handler om ulikheten i pådrivet på ulike arenaer: Menn har statistisk høyere show-off-behov, som fører til mer synlighet i utgrupper, store arenaer, toppstillinger osv. Kvinner er akkurat like gode, eller bedre, til å debattere, men føler/kjenner seg mer hjemme i inngrupper. Statistisk slår dette ut i aviser og offentlighet. Jeg er overbevist om at vi snart har et fag som heter evolusjonær sosiologi, som vil revolusjonere faget. Formål: Øke friheten for begge kjønn.

Jeg svarer: Knallbra! Dette betyr at kvinner har mye å vinne på RID-modellen, og menn det motsatte. Hvorfor var ikke da RID-modellen hovedparole under 8.mars-togene?"

- Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

1 liker  
Kommentar #11

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Cosa nostra

Publisert nesten 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Kvinner på sin side har adskillig mer forstand og klokskap, vilje til å  finne løsninger som tjener og ivaretar fellesskapets fortsettelse,

Det som forundrer er at femnistene, de  som har kjempet fram kvinners rettigheter og likestilling i Europa, de er tilsvarende anonyme, uinteresserte, likegyldige til de tvangstrøyer de innvandrede medsøstre må leve under.  Tilsynelatende. Sannheten er vel heller at de har en moral for seg selv, og en annen som  gjelder multikulturen. I  Sverige og trolig også Tyskland er toleransen for voldtektsmenn og forbrytere adskillig høyere enn hos menn, bare hudfargen er den rette.  På Gotland, øya de vil gjøre til et multikulturelt paradis og eksempel for hele landet, mobiliserer  damene  mot  den avsky som ble vist de  afgahnere som hadde  gruppevoldtatt  ei  handicappet kvinne i rullestol. Trenden er de samme i Europa - hold kjeft om overgrep, det kan skade vår sak - cosa nostra !

ITALIA/GJENGVOLDTEKT 

En kvinnelig aktivist for en "åpne grenser"-gruppe skal ha blitt gjengvoldtatt i den italienske byen Ventimiglia, nær grensen til Frankrike. Kvinnen forteller at hennes med-aktivister skal ha bedt henne om å være stille om voldtekten, fordi den kunne "skade saken". 

9 liker  
Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det som forundrer er at femnistene, de  som har kjempet fram kvinners rettigheter og likestilling i Europa, de er tilsvarende anonyme, uinteresserte, likegyldige til de tvangstrøyer de innvandrede medsøstre må leve under.

Hvem er det du mener har gått i første rekke for å fremme rettigheter og likestilling  for "innvandrede medsøstre"? Oppfatter du at det er dette du gjør når du vil nekte disse "medsøstrene" innreise til landet?

Jeg tror kvinneorganisasjoner som har lagt ned en enorm innsats for kvinner fra minoritetsmiljøer, må finne det ganske absurd å lese slike kommentarer fra miljøer uten andre interesser enn å bruke likestillingspørsmålet til noe annet enn å nekte undertrykte kvinner adgang til riket.

2 liker  
Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror kvinneorganisasjoner som har lagt ned en enorm innsats for kvinner fra minoritetsmiljøer, må finne det ganske absurd å lese slike kommentarer fra miljøer uten andre interesser enn å bruke likestillingspørsmålet til noe annet enn å nekte undertrykte kvinner adgang til riket.

Og mye mye mere !  

Sitat under,  Hege Storhaug, men hun er vel ikke etterrettelig i din verden . La os få høre om kampen, bortsett fra opprettelsen av krisesenter, dit en og annen innvandrerkvinne også finner vegen. 

I sin selvsentrerte lille verden ser feministene ikke alle kvinnene som bærer frem det ene barnet etter det andre – mot sin egen vilje. Kvinner som ikke våger tanken på å snike til seg prevensjon, kvinner som har fødselspermisjon «året rundt». De ser ikke alle kvinnene som tørster etter å få lov til å arbeide. Som sosialister har de i tillegg en tradisjon for ikke å se ekstreme og dogmatiske krefter – om de så møter dem på åpen mark. Selv om sosialister er kjent for sin kamp mot kirkens mørkemenn, ser de ikke nå islams mørkemenn, først og fremst fordi de nye mørkemennene er mørkere i huden enn dem selv.

8 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Stalking.

Publisert nesten 5 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Når du først er i gang med å skrive, så stilte jeg deg et spørsmål i tråden ”Moro med Sverige” som du har glemt å svare på. Gå inn på den tråden og gi oss din velfunderte mening om Kristiansens påstand. Svar imøteses!

Én ting er at du forfølger meg fra kommentar til kommentar så snart jeg har postet med dette innholdsløse dillet ditt, men vær så snill og la andre, som fru Wahl være i fred. Hun er ikke ansvarlig for noe av det jeg skriver. Fru Wahl har en vakker personlighet du ikke når til knærne om jeg skal dømme etter det du viser her. Hverken hun eller andre fortjener din forfølgelse. 


4 liker  
Kommentar #15

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Kvinner som ledere

Publisert nesten 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Dette gir meg en påminnelse om at jeg har og må fortsette med - så lenge fingreneklarer å klikke på tastaturet - å postulere for  at kvinner må kjempe for/ må gis 50 % av makten her i verden.

Er Tyskland blitt et bedre samfunn med Angela Merkel?

Var Margareth Thatcher en velsignelse for Storbritannia?

Hvordan var det i India under Indira Gandhi?


3 liker  
Kommentar #16

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Kvinnen og menneskets evolvering.

Publisert nesten 5 år siden


Etter å ha snust litt på mer på deg og Terje Bongard har jegtenkt lenge om jeg skal svare på din kommentar eller ei. Etter overveielser attog fram kom jeg til at jeg ber deg om å lese nedenstående bok, før deremannfolk går dere helt bort i evolusjonen.

-         Tanner, Nancy Makepeace (1981). On BecomingHuman.  Cambridge: University Press


.

Nå tar jeg kvelden.

Kommentar #17

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

50/50

Publisert nesten 5 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.

Er Tyskland blitt et bedre samfunn med Angela Merkel?

Var Margareth Thatcher en velsignelse for Storbritannia?

Hvordan var det i India under Indira Gandhi?

jeg snakker om at menn og kvinner skal dele makten 50/50. Nytter ikke med en enslig kvinnelig leder på toppen, omkranset at 95% menn. 


Ha en fin kveld, Ulriksen.

4 liker  
Kommentar #18

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
jeg snakker om at menn og kvinner skal dele makten 50/50. Nytter ikke med en enslig kvinnelig leder på toppen, omkranset at 95% menn.

Jeg trodde du var så pass godt orientert at du visste at det ikke er 95% menn i Angela Merkels regjering. 

9 liker  
Kommentar #19

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Så, det jeg sitter igjen med, er at jeg må overta Rundes dårlige samvittighet slik at han kan gå fri.

https://egohumanisterne.dk/

Noget så eksotisk som en mand, der både er akademiker, journalist og folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Bogen kan nedlastes gratis på stedet.

5 liker  
Kommentar #20

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Egohumanismen sin umenneskelighet

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Noget så eksotisk som en mand, der både er akademiker, journalist og folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Bogen kan nedlastes gratis på stedet.

https://egohumanisterne.dk/

Boken er lastet ned og lese nu - den klargjør, tydeliggjør den destruktive egohumanismen, som ihvertfall ikke jeg vil akseptere sin utbredelse. Her skal kjempes!

2 liker  
Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Egohumansimen. Flott, navnekalling på nivå med fem åringer.  Fra de som står for fornuft før følelser. 

1 liker  
Kommentar #22

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Egohumanisme

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Egohumansimen. Flott, navnekalling på nivå med fem åringer.  Fra de som står for fornuft før følelser. 

Diagnosen egohumanisme virker å treffe - hvorfor tror du?

1 liker  
Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Diagnosen egohumanisme virker å treffe - hvorfor tror du?

Diagnose, ikke mindre? En sykdom. De som er uenig med deg er syke personer, og når nok av sånne som deg biter på et slikt språk så skal det være et argument for at det er et riktig synspunkt og en god måte og omgås på?

1 liker  
Kommentar #24

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Mysteriet ad hominem - når og hvordan i denne debatten

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Diagnose, ikke mindre? En sykdom. De som er uenig med deg er syke personer, og når nok av sånne som deg biter på et slikt språk så skal det være et argument for at det er et riktig synspunkt og en god måte og omgås på?

MC: "Egohumansimen. Flott, navnekalling på nivå med fem åringer.  Fra de som står for fornuft før følelser."

Du startet det, jeg bare følger opp som en femåring. Akkurat nå forsker jeg på din reaksjon om femåringsreaksjonen, om den stemmer med boken som heter:

"EGOHUMASTERNE og deres totalitære identitetsprosjekt" 

Dansk forfatter som beskriver forskjellige gruppers "prosjekter" i det moderne Danmark, målt opp mot hva vi kan kalle konservative verdier. Han heter Kristian Tørning. Han er ikke fem år:)

Temaet faller innenfor holdninger som motiverer denne tråden hvor følelser og forstand skaper motsetninger, som gir en samfunnsutvikling med alvorlige konsekvenser.

Først når du har stilt alle dine spørsmål, kan jeg gjøre en sikker diagnose. Spørsmålene dine fordrer av meg en underlegen posisjon som jeg skal innta, fordi din posisjon er en fiksert overlegen posisjon - ifølge den boken. Så langt er det treffende. 

Ad-hominem angrep - som du startet med, faller innenfor den kategorien egohumanismen beskrives som. Men jeg trenger flere spørsmål å besvare om min (vår - "sånne som deg") underlegenhet før jeg kan være sikker.

Akkurat nå reagerer jeg på debatteknikken din og hva den har som hensikt å bringe til torgs. Foreløpig kan vi slå fast at jeg er underlegen. Etterhvert som jeg vokser i kunnskap, kan du regne med at jeg kan likestilles med et riktig synspunkt og en god måte og omgås på. Slik at gode argumenter om sak i denne tråden kan føre til en konklusjon.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere