Gunnar Haaland

17

La den andre definere seg selv!

En av økumenikkens og religionsdialogens grunnleggende tommelfingerregler lyder: La den andre definere seg selv.

Publisert: 15. nov 2016

I historieundervisningen på svært så lutherske Kristelig Gymnasium lærte jeg for mer enn tretti år siden hva avlat var og ikke var: ettergivelse av botsstraffer, ikke tilgivelse for synder. Vi ble ført bakenfor tradisjonelle lutherske forenklinger og fikk forståelse for katolsk botsteologi. Det var å ta saken og ungdommen på alvor.

Når angivelig økumeniske Norges KFUK–KFUM lager YouTube-video om Luther for barn og ungdom, er det visst ikke så nøye med historisk etterrettelighet: «Kirken selger et papir som gir tilgivelse for synder og kortere tid i skjærsilden.» Tydeligere kan tradisjonell antikatolsk propaganda knapt artikuleres. Derfor låter det velkjent for mang en lutheranere, men det blir ikke korrekt av den grunn.

Jeg har fulgt litt med på Den norske kirkes forberedelser til reformasjonsjubileet. Gang på gang ble det understreket at jubileet skal fremme økumenisk raushet og sensitivitet, utfordre tradisjonelle fiendebilder og fremheve de siste årtiers tilnærming mellom katolikker og lutheranere. Videoen bryter tvert med alt dette.

En av økumenikkens og religionsdialogens grunnleggende tommelfingerregler lyder: La den andre definere seg selv. Det burde vært en selvfølge at kompetente katolske referansepersoner ble involvert da Norges KFUK–KFUM skulle lage videoer om Luther og hans samtids kirke. I så fall ville videoen blitt annerledes.

Det er majoritetsarroganse av første klasse når Jan Christian Kielland på vegne av Norges KFUK–KFUM (Vårt Land, 10.11.2016 og her) avviser at videoen vil ramme katolske barn, slik Sigurd Hareide hevder (Vårt Land, 09.11.2016 og her). Har Kielland spurt katolske foreldre og ungdommer om dette?

Videoen er støttet og blir videreformidlet av Kirkerådets trosopplæringsapparat. Nå bør noen i Den norske kirkes ledelse komme på banen og avklare om det likevel er slik at reformasjonsjubileet skal markeres ved å videreformidle vrangforestillinger om Den katolske kirke.

Innlegget er publisert i Vårt Land 15.11.2016 og bygger på innlegget "Forvrengningens kunst" her på Verdidebatt 11.11.2016.
7 liker  
Kommentar #1

Kåre Viggo Nilsen

1 innlegg  9 kommentarer

Vrangforestillinger

Publisert over 4 år siden

Når det skal lages film om Luther og hans samtids kirke, må man være historisk etterettelig, sier Haaland. Mener Haaland at Luthers reaksjon på avlatshandelen slik kirken praktiserte den på Luthers tid, bunnet i "en vrangforestilling om Den katolske kirke"? Misforsto munken Martin Luther både måten avlaten ble praktisert på og teologien bak det hele, slik at det som satte i gang reformasjonen, skyldtes en feiloppfatning? Det er fint at Haaland og de andre elevene på KG lærte om Den katolske kirkes lære om bot og avlat. Men Haaland kan da ikke mene at det er denne framstilling som skal gis når man skal forklare unge historiske årsaker til at reformasjonen kom. Vil det være historisk etterrettelig hvis man ikke skal kunne fortelle om det misbruket som skjedde fordi det angivelig kan støte enkelte barn og unge i dag?

1 liker  
Kommentar #2

Gunnar Haaland

17 innlegg  137 kommentarer

Tre nei og ett jo

Publisert over 4 år siden

Nilsen stiller meg tre spørsmål. Jeg svarer nei på alle sammen.

Innimellom spørsmålene kommer han med en påstand om at jeg "kan da ikke mene at [...]". I dette tilfellet er saken kort sagt: Jo, det kan jeg.

3 liker  
Kommentar #3

Kåre Viggo Nilsen

1 innlegg  9 kommentarer

Konteksten avgjør

Publisert over 4 år siden

Jeg har ikke sett filmen, men hvis det er slik at det skapes et inntrykk av at avlatshandelen (og tilhørende teologi) på begynnelsen av 1500-tallet er noe som kan knyttes til Den katolske kirke i dag, så er det selvsagt forkastelig. Haaland mener at filmens fremstilling av avlat ikke er korrekt, men preget av lutherske vrangforestillinger og antikatolsk propaganda. Det er riktignok teologisk feil når det i filmen sies at papiret man kjøper, gir tilgivelse for synder. Papiret nedsetter den kirkerettslige straffen for synder, som altså ifølge Kirkens lære er omgjort til en straff i skjærsilden, slik at man kan unnslippe denne straffen. Men slik avlaten i kortform blir beskrevet i filmen, mener jeg likevel er sakssvarende slik de mange som kjøpte avlat på den tid, oppfattet virksomheten. Hvis ikke, er Luthers reaksjon vanskelig å forstå. Han var professor i teologi og reagerte mot misbruken. Vi må regne med at han i det lengste ønsket å være lojal mot Kirken. I tese 81 f.eks peker Luther på at "den frekke avlatsforkynnelsen" gjør det vanskelig for til og med lærde menn å forsvare ærefrykten for paven mot falske rykter og skarpsindige spørsmål fra lekfolk. 

Når Luther sender sine teser bl.a. til kardinal Albrecht av Mainz, skriver han: "Hvis du kaster et blikk på mine teser, vil du se hvor tvilsom læren om avlaten er, den som likevel forkynnes med så stor frimodighet. Kristus har ikke noe sted befalt å forkynne avlat, men han har ettertrykkelig befalt å forkynne evangeliet."

Jeg vil tro at det økumeniske klimaet mellom katolikker og lutheranere er best tjent med at historiske forhold blir belyst så åpent og fullstendig som mulig, enten det nå gjelder lutheranere eller katolikker.

 

 

 

Kommentar #4

Gunnar Haaland

17 innlegg  137 kommentarer

Svar til Nilsen

Publisert over 4 år siden
Kåre Viggo Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil tro at det økumeniske klimaet mellom katolikker og lutheranere er best tjent med at historiske forhold blir belyst så åpent og fullstendig som mulig, enten det nå gjelder lutheranere eller katolikker.

Helt enig! Vi er tydeligvis også enige om forskjellen på avlat og tilgivelse. Dessuten er vi enige om at den avlatspraksisen som Luther reagerte mot, var en uting. Derimot ser det ut til at vi er uenige om viktigheten av å formulere seg teologisk presist om dette teologiske temaet overfor ungdom i dag.

Kommentar #5

Kåre Viggo Nilsen

1 innlegg  9 kommentarer

Sluttreplikk

Publisert over 4 år siden

Å få fram forskjellen mellom å få sine synder tilgitt og å få slettet ut (bots)straffen for sine synder tror jeg er vanskelig å formidle i kortform til  ungdom, ja til voksne lutheranere for den saks skyld. Viktigere må det være å få klart fram at dette ikke er noe den katolske kirke driver med i dag, og at også katolikker tar avstand fra det misbruket som fant sted. Det burde være enklere å formidle.

Kommentar #6

Bo Sor

6 innlegg  45 kommentarer

Her definerer den andre seg selv

Publisert over 4 år siden

Når det gjelder økumenikk så er det nok mest interessant å få avklart dagens standpunkter og ikke gårsdagens. Når det gjelder den romersk-katolske kirkesamfunns standpunkt i spørsmålet om avlaten, så er den tydelig og klar her: http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/kkk

Vi som har Bibelen som fundament for vår tro og Luther som en god veileder, vi skjønner at det den dag i dag er milevis avstand mellom oss og katolikkene i denne saken (og i veldig mange avgjørende saker). Vi vil derfor også i dag advare på det sterkeste mot en slik teologi.

Kommentar #7

Gunnar Haaland

17 innlegg  137 kommentarer

Svar til Sørhus

Publisert over 4 år siden

Filmmakerne i Norges KFUK–KFUM burde gjort det samme som du gjør: ta utgangspunkt i katolsk selvforståelse og egenfortelling.

1 liker  
Kommentar #8

Kåre Viggo Nilsen

1 innlegg  9 kommentarer

"Egenfortelling"

Publisert over 4 år siden

Innholdet i læren om avlaten var ikke definert som et fastlagt bindende dogme på Luthers tid. Det er nettopp derfor Luther innbyr til akademisk diskusjon om avlaten. Naturligvis er det misbruket og dermed den grove forvrengningen av boten som opprører Luther. Det blir derfor uhistorisk når Haaland krever at man skal presentere avlat ut fra hva den katolske katekisme i dag lærer om avlat. Når filmen skal presentere bakgrunnen for at reformasjonen brøt ut, hadde det holdt med å påpeke at det hadde utviklet seg et grovt misbruk av boten på den måten at folk kunne kjøpe seg et papir som fridde dem fra skjærsildens pinsler. (At disse pinsler var forferdelige, kan man se av samtidens kunst.) Saken må presenteres ut fra slik avlaten ble presentert og slik folk oppfattet den. Filmen er jo ikke undervisning i konfesjonskunnskap med tilhørende krav til teologiske presise formuleringer og "egenfortelling". Haalands karakteristikk av filmen som "antikatolsk propaganda" og "formidling av vrangforestillnger" er sterkt overdreven. Når filmen gir en kort beskrivelse av hva avlatsvirksomheten på begynnelsen av 1500-tallet gikk ut på, bør Haaland forklare hva vrangforestillingen består i.

Kommentar #9

Sigurd Hareide

10 innlegg  18 kommentarer

En felles forståelse av hva som skjedde

Publisert over 4 år siden

Kristne ungdomsorganisasjoner som vil lage film om avlaten, kan f.eks. ta utgangspunkt i det lutheranere (Det lutherske verdensforbund) og katolikker (Det pavelige råd for fremme av kristen enhet) sier sammen i dokumentet "Fra konflikt til fellesskap" som ligger til grunn for felles luthersk-katolsk minnemarkeringen av at det i 2017 er fem hundre år siden reformasjonens begynnelse (innledet 31/10-16):

41. Avlat spilte en stor rolle i tidens fromhetsliv. En avlat ble forstått som ettergivelse av tidsavgrenset straff for synder der skylden allerede var tilgitt. Kristne kunne få avlat etter bestemte foreskrevne handlinger – som bønn, barmhjertighetsgjerninger og almisser – ved kirkens handling, som man mente utdelte avlat til de botferdige fra det forrådet av godtgjørelser som Kristus og helgenene hadde vunnet, og som kirken disponerte.

42. Etter Luthers mening skadet avlatspraksisen kristen åndelighet. Han stilte spørsmålstegn ved om avlat kunne befri de botferdige fra straff som Gud hadde pålagt dem; om straff som prester hadde forordnet ville overføres til skjærsilden; om botsøvelsenes helsebringende og rensende hensikt ville få botferdige til å foretrekke å gjennomføre øvelsene heller enn å befris fra å måtte utøve dem; og om penger betalt for avlat heller skulle gis til de fattige. Han lurte også på hva kirkens forråd egentlig var, det som paven kunne tilkjenne avlat fra.

Les hele dokumentet her.

 

2 liker  
Kommentar #10

Sigurd Hareide

10 innlegg  18 kommentarer

Mer fra fellesdokumentet

Publisert over 4 år siden

Også innledningsparagrafen om avlatsstriden hører med i sammenhengen (jf. mitt forrige innlegg). Jeg har gjort en utheving med fete typer nedenfor:

Reformasjonens brennpunkt: Avlatsstriden
40. Den 31. oktober 1517 sendte Luther sine nittifem teser med tittelen «Disputas til opp- lysning om avlatens betydning» som tillegg til et brev til erkebiskop Albrecht av Mainz. I brevet uttrykte Luther bekymring over forkynnelse og praksis i forbindelse med avlat, noe som erkebiskopen hadde tilsyn med. Luther henstilte til biskopen om å foreta endringer. Samme dag skrev han også et brev til sin stiftsbiskop Hieronymus av Brandenberg. Da Luther sendte sine teser til noen kolleger, og sannsynligvis også slo dem opp på døren til slottskirken i Wittenberg, ønsket han å sette i gang en akademisk debatt om åpne og ikke avgjorte spørsmål om teori og praksis rundt avlat.

 

1 liker  
Kommentar #11

Gunnar Haaland

17 innlegg  137 kommentarer

Svar til Nilsen (ii)

Publisert over 4 år siden
Kåre Viggo Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det blir derfor uhistorisk når Haaland krever at man skal presentere avlat ut fra hva den katolske katekisme i dag lærer om avlat.

Sukk. Her har Nilsen misforstått. Jeg har ikke krevd noe slikt. Jeg har forsøkt å peke på at når lutheranere skal presentere reformasjonen, bør man presentere katolsk teologi korrekt og ta hensyn til at det finnes katolikker som hører eller leser det man leverer.

1 liker  
Kommentar #12

Peder K. Solberg

6 innlegg  131 kommentarer

Det historiske og det økumeniske

Publisert over 4 år siden
Kåre Viggo Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Filmen er jo ikke undervisning i konfesjonskunnskap med tilhørende krav til teologiske presise formuleringer og "egenfortelling". Haalands karakteristikk av filmen som "antikatolsk propaganda" og "formidling av vrangforestillnger" er sterkt overdreven. Når filmen gir en kort beskrivelse av hva avlatsvirksomheten på begynnelsen av 1500-tallet gikk ut på, bør Haaland forklare hva vrangforestillingen består i.

Haaland har presentert tydelig nok hva som er hans anliggende.

Misforståelsen bunner kanskje i dette at debatten har to sider. Den ene handler om det historisk-faglige, den andre handler om de økumeniske perspektivene. Disse to sidene bør ikke blandes sammen, der har Nilsen rett, men de er i praksis flettet i hverandre, noe både filmen og forsøkene på forsvar tydeliggjør. Her fremstilles karikaturer som både mangler historiefaglig hold, og stiller viljen til økumenisk forståelse i et underlig lys.

Det siste må man jo leve med, hvis det er slik KFUK/M og DnKs trosopplæring ønsker å fremstå. Man må jo gjerne flekke litt tenner i retning av det man ikke liker hos den andre, både historisk og aktuelt. Det ville bare vært så mye mer elegant hvis man ikke plasket rett ut i historieanakronistisk konfesjonspropaganda. Om man vil utfordre den økumeniske snillismen, så bør man våge å ta det i de kirkelige, teologiske og historiefaglige fora der det hører hjemme. Her drikker man champagne, tråkker ned røde løpere og underskriver dokumenter om både historisk og økumenisk fellesforståelse med den ene hånden, og vifter ut vulgærpropaganda til forsvarsløse barn og unge med den andre hånden. Det er dét som provoserer.

Selvsagt må man kunne kritisere avlatsforståelsen før og nå. Selvsagt er det også slik at folkelige forestillinger om avlaten ofte kunne utarte seg annerledes enn i teologenes bøker. Slik det også finnes ganske mange forestillinger i folkedypet, både historisk og aktuelt om luthersk lære og praksis, om vi først skal gå ned den gata.

Men det er ganske enkelt ikke slik at «Kirken solgte et papir som gav tilgivelse for synder», slik barne- og ungdomsopplæringen til DnK forkynner. Derfor sa heller ikke Luther at «ingen kan kjøpe og selge Guds tilgivelse», slik filmen påstår at han sa (i tilfelle, hvor og når?). Slike fremstillinger stammer fra senere antikatolsk propaganda. At historikere bidrar til å fastholde dette som sakssvarende historisk fremstilling, attpåtil med en nedlatende akademisk mine, blir bare pinlig. Når det er en slik «trosopplæring» DnK bruker i sin offisielle reformasjonsfeiring, er og blir det problematisk, både historisk og økumenisk.

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere