Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
41

Smalt syn på kjønn

Kva meiner eigentleg lågkyrkjelege norske misjonsorganisasjonar om kjønnsroller og skilnadar mellom kjønna? Det er på høg tid at me får ein debatt om det og at det blir avklart kva dei står for.

Publisert: 7. nov 2016

Laurdag 29. oktober kom eg over eit intervju på sambaandet.no, Indremisjonsforbundets (ImF) bladet på nett, om teolog Stein Solberg som skulle halde seminar i Betlehem Bergen same dag. Solberg uttaler seg blant anna om kjønnsroller i intervjuet: ”Solberg tror helliggjørelse også kan berøre kjønnsidentiteten." Han seier;  

"Da handler det om å bli de menn og kvinner vi er skapt til å være. (...) Gud har skapt oss i sitt bilde, og i det bildet er vi skapt til mann og kvinne. Mannens identitet ligger i det maskuline, mens kvinnens identitet ligger i det feminine. (...) Maskulinitet handler bla. om initiativ, ta avgjørelser, styring, ledelse, sannhet. Femininitet handler mer om å relatere seg til andre, lytte, sette seg inn i andres situasjon, favne, omfavne, om nåde og kjærlighet.”

Eg var ikkje på seminaret til Solberg, og det er ikkje alt som kjem fram i eit kort intervju som dette, men eg meiner likevel at utsegna legg til rette for ein debatt om temaet. Er det som kjem til uttrykk i intervjuet noko til dømes ImF står for, og kva er argumentasjonen for eit slikt standpunkt? Når eg spør på denne måten er det viktig for meg å presisere at det ikkje er eit spørsmål om kvinnelege prestar eller tenestedelinga i ei forsamling, men om det verkeleg er slik at me òg i ”det sivile liv” må velje kva me vil gjere ut frå kva kjønn me har.  

Det er ikkje første gong eg har møtt på slike haldningar. Tvert i mot har eg diskutert mange gonger om det eigenskapane til menn og kvinner er så forskjellige som det blir gitt uttrykk for. Solbergs inndeling i maskulin og feminin identitet set opp tydelege grenser for kva menn kan gjere og for kva kvinner kan gjere. Eg har lese gjennom fleire gonger og har tenkt. ”Kan han verkelege meine det som står her?” Og så kjem eg på alt som eg har høyrt bli sagt om dette til meg og til andre, og så les eg det ein gong til og finn ut at det er vanskeleg å mistolke det.

Å kategorisere kva som er maskulint og feminint på den måten Stein Solberg gjer er å legge band på mange av dei som føler dei ikkje passar inn i desse kategoriane. Kva med ei jente som har leiarambisjonar, men får høyre at å vere leiar er ikkje ein del av den feminine identiteten? Eller kva med ein gut som vil bli sjukepleiar, men får høyre at å vise omsorg er ein del av den feminine identiteten? Eg kjenner i alle fall på at eg ikkje passar inn det Solberg skildrar som feminint, men eg vil heller ikkje seie at eg passar inn i det han skildrar som maskulint. Er eg feil då? 

Det heilt enkle svaret er nei. Gud har skapt oss som heile menneske. Han har skapt oss i sitt bilete. Han seier at han vil gi oss framtid og håp. Eg trur Gud vil at me skal bruke dei gåvene me har fått, og eg trur Han vil at me skal ha ambisjonar. At me då skal setje grenser for dette ved å seie kva dei ulike kjønna skal gjere og ikkje blir heilt feil. 

Eg synest det er på tide at dei lågkyrkjelege misjonsorganisasjonane, som ImF, tek debatten om dette. Dei siste åra har det blitt sett fokus på kvinnelege leiarar og det å sjå kva kvinner kan bidra med i kristne samanhengar, men det er òg på tide at det blir tatt eit oppgjer med smale kjønnsroller som det Solberg gir uttrykk for. Viss ikkje trur eg mange vil føle seg begrensa av smale kjønnsroller og kva oppgåver som er feminine og kva oppgåver som er maskuline.  I tillegg vil ein mogleg konsekvens vere at jenter og gutar som kunne ha vore ressursar inn i kristne forsamlingar heller vel å trekke seg ut for å sleppe å imøtegå forventningar knytt til kjønnsroller. Det vil vere leit.

 

(Dette innlegget er ikkje skrive som ungdomspolitikar)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Les Stein Stolbergs glimrende bok

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eg synest det er på tide at dei lågkyrkjelege misjonsorganisasjonane, som ImF, tek debatten om dette. Dei siste åra har det blitt sett fokus på kvinnelege leiarar og det å sjå kva kvinner kan bidra med i kristne samanhengar, men det er òg på tide at det blir tatt eit oppgjer med smale kjønnsroller som det Solberg gir uttrykk for.

Hovedpåstanden i dette trådstarter-innlegget er at Stein Solberg og Indremisjonsforbundet har et smalt syn på kjønnsroller. Min ærbødige motpåstand er at det kan Mai Lene Fløysvik Hæåk bare hevde hvis hun legger et grunt syn på kjønnsroller til grunn.

Stein Solberg er en lærd og høyt kompetent teolog. Om kjønn og kjønnsrollere i Guds ords lys har han skrevet en hel bok. Ikke bare det, men Solbergs bok er både dyptpløyende og glimrende.

Her er bok-opplysningene: Stein Solberg: «Forenet med den elskede, Kristus som Brudgom og de troende som brud», utgitt på Lunde forlag og tilgjengelig for salg blant annet på dette forlagets nettside.

De karakteriserende adjektivene ovenfor, «smalt» versus «grunt», er naturligvis metaforer. De er hentet fra henholdsvis et vertikalt og et horisontalt begreps-par. Sier du at noe er «smalt», så sier du samtidig at det er det motsatte av «bredt». Og sier du at noe er «grunt», så sier du samtidig at det er det motsatte av «dyptpløyende».

Det som gjør Stein Solbergs glimrende bok så dyptpløyende, er at han tar utgangspunkt i samtlige bibeltekster om kjønn og kjønnsroller, både i Guds himmel og hos oss her på jorden. Og utgangspunktet for hele tenkningen hans er at det er Den treenige Gud som har skapt både fenomenet kjønn og menneskenes kjønnsliv og kjønnsidentitet.

En helt avgjørende konsekvens av dette er at Gud Skaperen vet bedre enn oss skapninger hva som er kjønns-delingens formål og intensjon.

Og Gud har altså nådig åpenbart dette for oss i Bibelen. Akkurat som han har åpenbart resten av budskapet sitt samme sted.

I Mai Lene Fløysvik Hæåks innlegg ovenfor er dette utgangspunktet totalt fraværende. Hun argumenterer ikke en gang for karakteristikken «smal», men bare antar at den er selvinnlysende begrunnet i samme øyeblikk som hun fremsetter den. Men det er den jo ikke.

En «smal» kjønnsidentitet ser hos henne ut til å avspeile sosiologi, for eksempel basert på et «bredt» spekter av menneskers faktisk adferd. Men sosiologi er bare et deskriptivt fag. Det forteller oss hva som fins i menneskesamfunnet. Men det forteller oss ikke noe om hva (av alt dette) som er rett og godt for oss.

Til sammenligning kan sosiologifaget fortelle oss at det fins biltyver blant menneskene. Men faget kan ikke svare på spørsmålet om det er rett eller galt å stjele biler.

Sosiologifaget kan ikke løse problemet om veien fra «er» til «bør» i menneskets erkjennelse.

Derfor er det foreløpig trådstifter selv som sitter med alle kjønnsrolle-problemene i sitt eget fang – og ikke den angrepne parten, Stein Solberg. Han har tvert imot allerede tilbudt oss andre et fremragende utgangspunkt for et inngående studium av bibelsk sexologi – i form av en glimrende og dyptpløyende bok.

Kjøp den og les selv!

(PS Jeg er for tiden ansatt som vikar i en organisjon innenfor Indremisjonsforbundet. Og det er snart 45 år siden jeg debuterte som ungdomspolitiker innenfor KrFU. Men jeg skriver her på egne vegne, og ikke på vegne av noen av disse to).

Kommentar #2

Hjørnevik Asbjørn

0 innlegg  1 kommentarer

Denne debatten og hersketeknikk

Publisert over 4 år siden

Eg er heilt sikker på at  Stein Solberg har skrive ei djuptpløyande og solid bok og like eins at Odd Sverre Hove innehar mykje av den same kompetansen. Å derimot avfeie debatten med å peike på feil bruk av dei vitenskaplege termene "grunn" og "smal", blir for meg rein hersketeknikk i frå ein klassisk "ovanfrå og ned" synsvinkel. Det er ingen problem å forstå meiningsinnhaldet i metaforen "smal" her.

Derimot synes eg Mai Lene Fløysvik Hæåk her startar ein svært interessant og tidsviktig debatt, både for "lågkyrkjelege norske misjonsorganisasjonar" og samtida vår elles.

Vi lever i ei tid der den maskuline og styrande leiaren, er på vikande front i møte med den samarbeidande, kreative og multitaskande leiargruppa. Dersom ein og tek med at jentene no er i fleirtal på mange av dei høgare utdanningane, er eg heilt sikker på at dette er eit solid frampeik om "ein flaum" av solide kvinnelege leiarar i åra framover. At dette også bør og skal gjelde kristne organisasjonar er eg heilt for.

Menneska er like ulike som snøfnugg og dersom ein skal legge til grunn at me alle er skapt i guds bilde, så bør kjønn vera ein uinteressant faktor i møte med framtidige leiarstillingar.

 

Kommentar #3

Erik Furnes

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Mai Lene Fløysvik Hæåk vil vite kva lågkyrkjelege norske misjonsorganisasjonar meiner om kjønnsroller og skilnadar mellom kjønna. ImF har ikkje til oppgåve å meine noko om kva menn og kvinner tek på seg av oppgåver i arbeids- og samfunnsliv. Det som er vår oppgåve, er å peike på kva Bibelen seier om menn- og kvinners teneste i den kristne forsamling, og det har vi gjort i eit dokument som de finn på våre nettsider (imf.no -> Ressurser -> Dokumenter -> Menn og kvinners teneste). 

Sjølv om trådstartar ikkje vil inn på temaet tenestedeling, var det naturleg for oss å starte eit dokument om dette tema med ei tankerekkje som startar med sanninga om at "Gud skapte mennesket i sitt bilete, i Guds bilete skapte han det, til mann og kvinne skapte han dei."  Ved å lese første halvdel av dokumentet, håper eg at Mai Lene Fløysvik Hæåk vil finne noko som kan vere svar på hennar utfordring til oss, men føringar inn mot arbeids- og samfunnsliv finn ho ikkje. Tilbakemelding på vår rettleiing er sjølvsagt alltid interessant.

Kommentar #4

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Hersketeknikk

Publisert over 4 år siden
Hjørnevik Asbjørn. Gå til den siterte teksten.
blir for meg rein hersketeknikk

Trådstarter angriper Stein Solberg. Det er ikke en hersketeknikk å ta til orde for å forsvare ham mot angrepet.

Trådstarter angriper dessuten Stein Solberg uten særlig kjennskap til hele fylden av det han står for. Det er ikke en hersketeknikk å ta til orde for å prøve å opplyse litt fyldigere om hva han står for.

Bibelen aksepterer regjerende dronninger og kvinnelige dommere, og forbyr ikke kvinnelig lederskap på noe sted i det verdslige regimentet, så som for eksempel kvinnelige ledere i politikk og næringsliv.

I den grad trådstarter angriper Stein Solberg for standpunkter på dette området, angriper hun ganske enkelt feil målskive. Det er ikke noen hersketeknikk å henlede oppmerksomheten på det heller.

 

1 liker  
Kommentar #5

Endre Stene

5 innlegg  13 kommentarer

Hva mener Stein Solberg egentlig?

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eg var ikkje på seminaret til Solberg, og det er ikkje alt som kjem fram i eit kort intervju som dette, men eg meiner likevel at utsegna legg til rette for ein debatt om temaet.

Denne debatten tar utgangspunkt i et kort intervju med Stein Solberg i Sambaandet. Den som ønsker å sette seg mer inn i hva Solberg mener, kan - foruten å lese hans bok - også lese hans artikkel på foross.no: Mannen og kvinnen, brudemystikken og etikken

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere