Anonym172 Anonym

26

Bibelens "missing"-link.

Publisert: 4. nov 2016


Jeg forsøker å komme en vei med de bibelske paradokser.
Jeg tror at Gud er kjærlighet, så enkelt og så vanskelig.

Jeg vil også hevde at bibelen har et "missing link". Et svært stort og problematisk sådan.


I følge bibelens skapelsesberetninger var alt godt, frem til fallet. Men det var det slettes ikke! Fordi det var noe ondt der allerede fra begynnelsen av, hvis man skal ta fortellingene noe seriøst. Det var dermed en ond kraft som forførte menneskene bort fra Gud. Og hvordan er det mulig at en god og allmektig Gud lar noe ondt være i skapelsen fra begynnelsen av? Er jo en gåte...

Det onde blir ofte forklart i kristen tradisjon, at det kommer fra Satan, og evt. den frie vilje. Men er dette alene holdbart for å gi en forklaring på et så komplisert problem? Nei. Problemstillingen "det ondes problem" har for øvrig svært mange svarvarianter.

Hvis Satan, en gang var en god engel, men hvem eller hva forførte han? Det kan vel umulig være Gud, som er kjærlighet? Det kan umulig eksistere mørke og lys i Gud, godt og ondt i Gud?


Kan det derfor være en annen ond makt utenfor Gud, satan, den frie vilje? Kan det være noe ondt som alltid har eksistert, og som er i opposisjon mot Gud? Jeg tror det, det er det eneste som kan forsvare Gud.

Spørsmålene blir derfor svært mange siden det var noe ondt helt fra universet tilblivelse. Det onde ser vi tydelig er fortsatt en del av vår virkeliget, både i mennesket, i naturen og i universet.

Vi i kristen tradisjon tror og bekjenner oss til en allmektig Gud, en Gud som tar ansvar i og gjennom Jesu frelsesverk. Der "begrenser" kanskje Gud sin allmakt. Og vil en gang forhåpentligvis nyskape og gjenopprette alt i Jesus. Det er på mange måter en prosess mot dette gode målet. Og da vil ondskapen opphøre å eksistere i mennesket, i naturen og i det skapte univers. Dette er det kristne håpet.

Likevel er det fortsatt ett "missing link" i både bibelen og teologien, fordi og hvis det onde alltid har eksistert, som ett evt eget opphav. Hvordan kan vi tro, eller vite at Gud overvinner denne destruktive makten for alltid?


Jeg håper og tror likevel at Jesus vant over all type ondskap på korset ved sin død og ved sin oppstandelse. Også fortapelsenskrefter vant Jesus over. Derfor er Jesu frelsesverk enormt stort, ikke bare for oss mennesker, men også for absolutt alt det skapte.

Ondskapen kan derfor umulig være skapt av Gud, for da blir Gud i siste instans en spaltet Gud. En Gud det blir umulig å forholde seg til. Likevel tenker jeg at Gud vil overvinne ondskapen ved Jesu-nyskapelse. Også over den evt evige ondskapen.

1 liker  
Kommentar #51

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ikke vår far, men dem - som forkaster Jesus

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og dersom Jesus virkelig har uttalt at "djevelen" er vår far, hva kan ha ment med det?

Johannes 8

31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, 32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. 33 De svarte ham: Vi er av Abrahams ætt og har aldri vært nogens træler; hvorledes kan da du si: I skal bli fri? 34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. 35 Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri. 37 Jeg vet at I er av Abrahams ætt; men I står mig efter livet, fordi mitt ord ikke finner rum i eder. 38 Jeg taler det jeg har sett hos min Fader; så gjør også I det I har hørt av eders far. 39 De svarte ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger; 40 men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt eder sannheten, som jeg har hørt av Gud; det gjorde ikke Abraham. 41 I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud. 42 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. 43 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. 46 Hvem av eder kan overbevise mig om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror I mig da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud. 48 Jødene svarte ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt? 49 Jesus svarte: Jeg er ikke besatt, men jeg ærer min Fader, og I vanærer mig. 50 Men jeg søker ikke min ære; det er en som søker den og dømmer. 51 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. 52 Jødene sa til ham: Nu skjønner vi at du er besatt. Abraham er død, og profetene likeså, og du sier: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet smake døden! 53 Du er da vel ikke større enn vår far Abraham, som døde? og profetene døde; hvem gjør du dig selv til? 54 Jesus svarte: Ærer jeg mig selv, da er min ære intet; det er min Fader som ærer mig, han som I sier er eders Gud. 55 Og I kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham; og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Men jeg kjenner ham og holder hans ord. 56 Abraham, eders far, frydet sig til å se min dag; og han så den og gledet sig. 57 Jødene sa da til ham: Du er ennu ikke femti år og har sett Abraham? 58 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg.  (Yeshua, Jesus, Jehova - som betyr Jeg Er) 59 Da tok de stener op for å kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gikk ut av templet.

1 liker  
Kommentar #52

John Andre Nærø

5 innlegg  17 kommentarer

Vi ser i korset

Publisert nesten 5 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
Sier du vi ikke har fri vilje, sier du samtidig at vi ikke kan elske, for kjærlighet er mer enn varme følelser, mer enn en sinnstilstand.

 at Gud alltid har elsket oss. Det er ved å se Gud i Kristus naglet til et kors at man forstår at det som var tapt alltid har hørt hjemme et sted, at skatten i åkeren var der fra før verdens grunnvoll ble lagt, at Gud alltid har elsket oss, at Kristus er Guds lam slått før fallet, at Gud er kjærlighet.

Vi elsker fordi Han elsket først! Når elsket Han oss først? Han har alltid elsket oss, og korset er kjærlighetens fullkomne uttrykk for dette.

Din kjærlighet er en frukt av Hans kjærlighet. Det er ikke din kjærlighet som du gir til Gud, uten Hans omfavnelse av deg inn i sin. Han har utøst sin kjærlighet i våre hjerter.

2 liker  
Kommentar #53

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Les dette

Publisert nesten 5 år siden

Jeg mener Jørgensen svarer uendelig godt. Og han svarer også på denne problemstillingen som vi har holdt på med i denne tråden.

Jeg tror Gud er kjærlighet, hvis jeg tar feil, melder jeg også pass.

http://www.verdidebatt.no/categories/1039/threads/11666973

Kommentar #54

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Takk

Publisert nesten 5 år siden

Takk for et godt bidrag til debatten Jon Andre!

Kommentar #55

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Guds kjærlighet

Publisert nesten 5 år siden
John Andre Nærø. Gå til den siterte teksten.
Din kjærlighet er en frukt av Hans kjærlighet. Det er ikke din kjærlighet som du gir til Gud, uten Hans omfavnelse av deg inn i sin. Han har utøst sin kjærlighet i våre hjerter.

Jeg måtte ta en titt på dine øvrige kommentarer for å oppfatte om kommentaren din her var en utfylning til min eller en innvending. Jeg skjønte så at den var det siste. Jeg er ikke uenig i noe av det du skriver, jeg kunne skrevet det selv, men i denne konteksten synes jeg å være det likevel, i den forstand at jeg mener du har utelatt noe vesentlig, nemlig valget mennesket tar om det vil vedkjenne seg å være Guds elskede skapning, valget det tar når det retter den kjærlighet det selv har mottatt mot sin neste og mot Gud. Vi er delaktige i det. Hvis du derimot mener at du slettes ikke utelot noe - og mitt tillegg ikke er riktig -, blir vel Guds kjærlighet som en boomerang, den kommer tilbake uansett. Kan jeg være skikkelig teit nå og si at kjærligheten mellom mennesket og Gud er mer som en sendeplate enn en boomerang? Jo, jeg sender tilbake det jeg først mottok, men ved hjelp av min egen kraft, som selvfølgelig også er gitt meg av Gud, alt mitt er fra Gud, men gitt til min disposisjon, så når jeg elsker Gud, får han ikke tilbake nøyaktig det samme som han ga. Og slik blir det med hver av hans skapninger, hver relasjon er unik, fordi han har skapt et mangfold av personer, deltagende personer.

I så mye av det som er skrevet av dem som forkaster læren om fortapelsen, blir mennesket til et objekt, det får aldri være et deltagende subjekt. Vi reduseres til dukker, men hvor blir det da av gudsbilledlikheten i oss?

3 liker  
Kommentar #56

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Selvfølgelig er vi deltakende, Heidi

Publisert nesten 5 år siden

Dette blir søkt, ingen har hevdet noe annet, vi er selvsagt deltakende og bevisste i våre liv og i vår tro. Men når det gjelder frelsen kan vi lite gjøre til eller fra, frelsen er Guds verk 100%.

Kommentar #57

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Fastlåst

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
og allvitende..etc. Dvs at Gud har skapt alt, og dvs at Gud måtte vite hvordan alt ble. Gud måtte derfor vite at menneskene ville være ulydige. Er det riktig av Gud, å skape noe som det vil gå galt med? Er det riktig å fortape sine skapninger? Alt dette er ondsinnet. Hvis Gud viste at, la meg si,5 milliarder skulle fortapes pga "fri vilje", er for meg den dypeste form for ondskap. Hvis Gud er slik, noe jeg ikke tror, så er han langt mer ond enn god.

Konklusjonen på din kommentar er den, at når noen forteller deg sannheten om Gud, så blir den som gjør det en ond og ukjærlig person. Men når noen sier at Gud ikke lenger er rettferdig, bare nådig, så blir den personen en god og kjærlig person, selv om Gud alltid har vært rettferdig og fortsetter med det i all evighet.

Uten rettferdighet, ingen dom. Uten dom, ingen straff. Uten straff, ingen fortapelse. Uten fortapelse, ingen frelse. Uten frelse, ingen Gud. Uten Gud, ingen skapelse. Uten skapelse, ingen mennesker. Uten mennesker, ingen grunn til å klage.

Problemet er løst av den norske folkekirke!

2 liker  
Kommentar #58

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Dette blir søkt, ingen har hevdet noe annet, vi er selvsagt deltakende og bevisste i våre liv og i vår tro. Men når det gjelder frelsen kan vi lite gjøre til eller fra, frelsen er Guds verk 100%.

Hvorfor er det søkt? Jeg skjønner ikke hvorfor frelsen er en unik kategori. Du har selv gjentatte ganger sådd tvil om vi i det hele tatt har fri vilje, og du har argumentert for en gud som ikke lar noen (til syvende og sist) avvise ham. Da står vi igjen som objekter, og våre handlinger er ikke våre egne, men en annens gjennom oss.

Til det siste, så jeg ikke misforstås, vil vi i helliggjørelsen åpne oss for at Gud handler gjennom oss, men da i samarbeid; vi velger å åpne oss, velger å vie livet til Gud. Det er noe annet.

2 liker  
Kommentar #59

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ja, det er Gud som frelser oss

Publisert nesten 5 år siden

 Til Runar Foss Sjåstad 

Du har så rett i at det er Gud som frelser oss, at det er Hans verk 100 %, og at vi ikke kan medvirke til det. Vi frelses av ren nåde. Og denne nåden er gratis.

Du kan noen ganger være litt uvøren i dine formuleringer, du kan formulere deg litt ekstra folkelig, men jeg setter pris på ditt gode engasjement for evangeliet og for Jesu nådige budskap. Takk skal du ha for det! 

2 liker  
Kommentar #60

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

fri vilje

Publisert nesten 5 år siden

Takk Dag☺

Ja, vi har en fri vilje, men til en viss grad. Hverken mer eller mindre.

 

Gud er rettferdig ja, men ikke ond. En evig fortapelse er ikke noe som helst rettferdig. Gud er konstruktiv i sin straff, ikke destruktiv.

Helliggjørelse er Guds verk, han oppdrar oss i sin nåde. Og vi spiller på lag med han der.

2 liker  
Kommentar #61

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

fortapelsens mulighet

Publisert nesten 5 år siden

Jeg holder fortapelsens mulighet oppe, med eneste kriterie at Gud må være mer ond enn god.

Noe jeg ser på som lite sannsynlig. Gud er god. ( Punktum)

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mulighetene er der, men bare for fortapelsens sønn (Joh.17.12/ 2.Tess.2.3)

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Jeg holder fortapelsens mulighet oppe, med eneste kriterie at Gud må være mer ond enn god.

Noe jeg ser på som lite sannsynlig. Gud er god.

Du vet vel om at det er to utganger som er ulike? En med Jesus som tyv og en annen med Jesus som porten? (Åp.16.15-16 og Joh.10.1-10) Jesus fornekter tyven når porten er opprettet.

Så hva om trosbildet er et bilde på noe helt annet som nærmest er å betrakte som guddommelig? Eksempler på det finnes i skriften hos Heb.6.1: Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. - 1930 bruker: "La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus "

Dersom Kristus er en barnelærdom/melkeprodukt, er det implisitt et bilde på noe annet. Da vil også Gud/fast føde være det. Derfor tilføyer da også Heb.7.14: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen.

1 liker  
Kommentar #63

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Kjell Kristensen

Publisert nesten 5 år siden

Om jeg skal være ærlig har jeg problem med å forstå hva du vil med dine innlegg☺ ?

4 liker  
Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Om jeg skal være ærlig har jeg problem med å forstå hva du vil med dine innlegg☺ ?

Vise til hva Guds Ord sier om de ting du tar opp? :-) Du forstår vel bibelskrift?

(Melkeprodukt og fast føde, se Heb.5.12: Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde.)

1 liker  
Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, da var det den korte redigeringstiden da...

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Melkeprodukt og fast føde, se Heb.5.12: Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde

Heb.5.14: Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. 

Da er man blitt lik Gud, 1.Mos.3.22: Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt.

Skjønte du denne analogien Sjåstad?

1 liker  
Kommentar #66

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Bibelen

Publisert nesten 5 år siden

iallfall det meste av den har jeg lest mange ganger, Kjell. Men jeg er ikke utlært, noe ingen blir. Vi er alle på en stadig vandring.

Dette med fortapelsen og liknende tema har jeg slitt og jobbet med, av og på, i 8-9 år. Så ingen morsmelk her😉

Og bibelen, som du kaller Guds Ord, spriker meget i mangt.

Og, ja, mennesket kjenner og erfarer godt og ondt i en viss grad. Men Gud kan vi aldri bli. Gud kjenner til godt og ondt i sin helhet, men det betyr ikke at Gud er ond.

1 liker  
Kommentar #67

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du må nok fortsette med melk...

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Så ingen morsmelk her😉

Og bibelen, som du kaller Guds Ord, spriker meget i mangt.

Kanskje du skal holde deg til melk enda en stund? For den tilhører det jordiske og ikke det himmelske menneske; 2.Tim.3

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede,  svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.  I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. (Også Kol.3.5: La da det jordiske i dere dø...)

Bibelen spriker veldig, så det har du rett i, men da må du finne en metode for å samle sammen det som spriker, f.eks. gjennom å ta med deg alle vershenvisninger, eller rett og slett en bibelordliste (data er best) - da kan du følge temaet om fortape-t - lse, da får man opp alt som handler derom! ;-)

Husk også på at i en søkesammenheng så er der forskjell på hvilken bibeloversettelse man benytter, 1930 bruker fortapelse, mens nyoversettelsen bruker bortkommet. Man kan da benytte lignelsen i Luk.15.4: «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den? 

Eller: Jer.50.6: Fortapte får var mitt folk, deres hyrder hadde ført dem vill, til fjellene hadde de drevet dem bort; fra fjell til haug gikk de, de glemte sitt hvilested. 

Dette samsvarer med Jesu advarsel i Matt.24. angående trengselstiden: Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd!

Man befinner seg her helt på tampen av endetiden, men enda skal man ikke tro på at Jesus er kommet, for han skal redde de fortapte; Matt.1.21,15.24: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus... også i Joh.10. Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,  slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene.  Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.

1 liker  
Kommentar #68

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Jeg tror at det finnes et dødsrike og et paradis

Publisert nesten 5 år siden

Kjære Kjetil. Jeg kan si det slik, at jeg tror på at Gud straffer synd og ondskap, men ikke på en destruktiv måte, men konstruktivt og oppdragende. Jeg tror derfor at det finnes et dødsrike og et paradis. Jeg tror dermed at det finnes to utganger på livet for en periode. Likevel tror jeg ikke dødsriket eller fortapelsen er evig. Jeg håper og tror at alle blir gjenopprettet og nyskapt til slutt i Jesus Kristus. Det tror jeg på pågrunn av bibelen er tydelig på dette håpet, og for meg blir Gud kjærlig og god ved dette som ankerpunkt. Jeg har et håp at Gud og hans evige kjærlighet vinner til slutt. Men jeg kan ta feil, og da blir gud slik jeg har forklart han før, spaltet.

Dessuten vil det aldri bli et balanseforhold mellom Gud og menneskeheten, han er skaper og vi er hans skapninger. Og jeg mener at Gud har tatt ansvar gjennom Jesu forsoningsverk, som det ser og bør være, der både Gud og mennesket finner fred sammen i. Gud er dypest sett den ansvarlige for sitt eget skaperverk, og for at det har blitt slik det har blitt. Jeg har fred og en trygghet i at alt en gang skal bli godt.

 

1 liker  
Kommentar #69

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Straffen lå på ham... for at vi skulle ha fred?

Publisert nesten 5 år siden

Gud er først og fremst kjent for å straffe seg selv gjennom sin sønn som er utgått fra ham. (straffen lå på ham for at vi skulle ha fred... som ikke er kommet enda)

Moses sa til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?»

Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» (2.Mos.3.13-14)

Gud sender altså seg selv ned i sin sønn, Joh.1.18: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. 

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (v14)

1 liker  
Kommentar #70

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Ja, straffen lå og er lagt på Jesus for at vi skal gå fri og ha fred....samtidig er det oppgjør med uomvendt synd og ondskap også i det hinsidige, men bare for å oppdra til det gode

1 liker  
Kommentar #71

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Har Bibeln en "missing -link???

Publisert nesten 5 år siden

 Nej, Runar Foss, Bibeln har ingen missande länk, den missande länken finns i vårt naturliga förstånd och i traditionens läror. Bibeln är inte en uppslagsbok som förklarar andliga ting för det naturliga förståndet. Bibeln är en andlig bok som endast kan förstås när den Helige Ande tar Ordet och gör det levande i vår ande. Först då kan vi förstå något av Guds outgrungliga vägar och först då kan vi förstå att Gud är inte dubbel i någon bemärkelse. Gud är kärlek, men vi förstår inte alltid kärlekens väsen som aposteln talar om i Hebr. kap.12.

Ditt spörsmål handlar om hur det onda kan ha funnits med i skapelsen redan från begynnelsen och du brottas med frågan om evig förtappelse för de otrogna, såsom den fundamentalistiska läran förkunnar. Det visar att du har ett uppriktigt sinne som vågar ta upp dessa frågor, frågor som inte många kristna törs röra vid. Dina frågor handlar i grunden om att vilja; ".... förstå en undervisning om rättfärdighet;" som aposteln skriver i Hebr.5:13.

Abraham hade ett sådant uppriktigt och tillitsfullt förhållande till Herren, han sade; ".... Skulle han som är hela jordens domare icke göra, vad rätt är?" 1Mos.18:25. Det betyder det samma som; Skulle han som är hela jordens domare icke göra, vad rättfärdigt är?

Att det onda fanns med redan innan syndafallet förstår vi av att "ormen" fanns där och bedrog Eva. Vi kan inte förstå Guds vägar i detta om vi läser det bokstavligt, det är ett starkt symbolspråk här. Det onda som här beskrivs som en orm, är en människovarelse som har blivit skapad före den Adamitiska skapelsen. Dessa människor fanns bl.a, i landet Nod, där Kain fann en hustru. Jesus använde samma symbolspråk när han sade till fariseerna, efter att de hade hädat den Helige Ande; "Ni huggormars avföda, .....". Matt. kap.12.

Ja, det onda har funnits med från begynnelsen och om vi skall kunna förstå det STORA VARFÖR, då måste vi först förstå att Gud har tillåtit det onda att komma in i skapelsen och att Gud är 100% ansvarig för dess existens i världen. Om vi inte kan se det, då kan vi heller inte se att Gud är ALLSMÄKTIG, att Gud har ALL VISHET. Då kan vi inte se att Gud håller allt i sin hand och att han vet slutet på allt från begynnelsen. Då har vi gjort Gud till en liten, liten Gud, en Gud som begynte ett verk där allting var; "MYCKET GOTT", men där slutet blir; MYCKET ONT. (evig förtappelse för huvuddelen av männskligheten) Detta är summan av den avfallna kyrkans läror, men lovat vare Herrens namn, det är inte summan av Bibeln, Guds Ords lära.

När vi har kommit till förståelsen att när Guds Ord säger att Gud är ALLSMÄKTIG, då kan vi även förstå att det finns det inget utrymme för någon ond makt i hela universum, utan att Gud har tillåtit det. Vi finner det mycket tydligt i Guds handlande med Job; "Välan, allt vad han äger vare givet i din hand, ....." och "Välan, han vare given i din hand; ..... " Job hade fått denna förståelse; "Om vi taga emot det goda av Gud, skola vi då icke också taga emot det onda?"

Syndafallet var ingen "olyckshändelse" utanför Guds kontroll, syndafallet var en del i Guds plan att skapa människan i sin avbild och den avbilden är Jesus Kristus. Såsom Jesus var tvungen att lära sej att; ".... förkasta vad ont är, och utvälja, vad gott är, ...." Jes.7:16, så måste människan gå samma väg och det sker genom syndafallet. En bitter väg, men en nödvändig väg. Denna väg är det som är; "den första döden." "Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, ....." Ps.23:4.

Jeremia hade fått förståelse över ondskans varande i världen, han skrev; "Ty Herren förkastar icke för evig tid; utan om han har bedrövat, så förbarmar han sig igen efter sin stora nåd. Ty icke av villigt hjärta plågar han människors barn och vållar dem bedrövelse." Klag.3:31-33

Den som önskar att förstå mer av undren i Guds vägar vad gäller syndafallet och alltings återupprättelse, kan läsa breven om Syndafallet och Vidden av Kristi försoningsverk  i www.kristnabrev.se

 

1 liker  
Kommentar #72

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Fint innlegg, Anders Ekstøm.

Takk. 

En liten kommentar likevel. Kain møtte på andre folkeslag, som ikke var produsert av Adam og Eva. Dette er også enda et "missing"-link. Et mysterium om du vil i vår tro.

1 liker  
Kommentar #73

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

"Andre folkeslag --- Et mysterium"?

Publisert nesten 5 år siden

 

Eller en ny missing link? Jag tror inte det finns några missande länkar i Bibeln, Guds Ord. Det finns i vårt förstånd som vill förstå allt utifrån Bibelns bokstav, trots att Paulus har lärt oss att det är en obiblisk väg att gå. (2Kor.3:6) Det finns även andra orsaker till att vi uppfattar det som missade länkar. En orsak är att Herren har inte redogjort för alla detaljer i sin skapelse. Om Herren skulle göra det, skulle Bibeln bli en så stor bok att den blev ohanterlig och det skulle dessutom bli långt mer än vad vi någonsin i detta livet skulle kunna ta emot, såsom Jesus sade; "Jag hade ännu mycket att säga eder, men ni kan icke nu bära det."

Att Herren inte i skapelseberättelsen förklarar utförligt om det "folkslag" som Kain gick till, tror jag beror på att det är utanför Bibelns huvudbudskap. Det är den adamitiska skapelsen, genom vilken Kristus kom, som är Bibelns huvudbudskap. Däremot finns detta "folkslag" omnämnt i Ordet, men det är i symbolspråk, såsom ormen i Eden. I Jona bok finner vi det åter; "Och både människor och djur skola hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt." 3:8. Vi förstår ju att inga djur som går på fyra ben höljer sig i sorgdräkt och ropar till Gud. Så här är detta föradamitiska folkslag igen. 

Så, broder, det är som Paulus uttrycker det i 1Kor.13;  "Nu se vi ju på ett dunkelt sätt ....."

 

Kommentar #74

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Bibelen er full av bruddstykker, og med skjulte mysterier. Bibelen er for øvrig ikke Guds ord, men inneholder til tider Guds ord.

1 liker  
Kommentar #75

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

BIBELN ÄR GUDS ORD!

Publisert nesten 5 år siden

"Bibelen er for övrig ikke Guds ord, ....." .

Säger vi så, då har vi gjort oss till domare över Skriften. Då har vi "sinking sand" under våra fötter. Jag tar helt avstånd ifrån ett sådant uttalande. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere