Noralv Veggeland

4

Et grønt skifte – eller katastrofe.

Det blir våre barn, barnebarn og barnebarns barn som må bære konsekvensene, sier han. Vi sier, det handler om verdier.

Publisert: 28. okt 2016

Klimaendringene er i fokus verden over. Politiske partier, både til høyre og venstre, anlegger en «grønn» profil. I Norge har vi sett dette skiftet, senest ved at Det norske arbeiderpartiet og Høyre, forsøker å endre sin retorikk i «grønn» retning. Det betyr at alle norske partier forsøker å framstille seg som miljøvennlige. Men tar norske politikere egentlig på alvor den alvorlige situasjonen vi står overfor globalt med en sterkt voksende befolkning? Statsbudsjett for 2017 anklages av mange, for eksempel partiet Venstre, for en hån mot et grønt skifte. Med den nye jordbruksavtalen ser vi at dyrkbar jord i økende grad skal legges brakk. Noe som kunne bety mat nå og i framtiden for sultende mennesker i verden. Vi forsetter med å bidra sterkt til globale CO2-utslipp med vår olje- og gasspolitikk. Og det er ingen endring på gang. Leting med sikte på mer framtidig olje- og gassproduksjon fortsetter. Bak denne politikken står i    særdeleshet Høyre og AP.

FN-panelets klimarapport om den globale økosituasjonen forelå i mars 2014. Ekspertrapporten viser at alvorlige økologiske forstyrrelser er mange og truende.  Før denne rapporten ble lagt fram vil jeg nevne en liten bok fra 2013 med perspektiver på den negative globale utviklingen, skrevet av professor Stephen Emmott ved Cambridge University, UK (2013). Han er en velkjent internasjonal forsker på klimaendringer og globale økosystemer. Tittelen på boken, «10 billion», viser til at om noen tiår vil det være mer enn 10 milliarder mennesker på jorden om dagens befolkningsvekst fortsetter. Et slikt antall kan ikke vår klode brødfø av mange grunner hvis ikke vårt forbruksmønster endrer seg. For 200 år siden, rundt året 1800, var det 1 milliard av oss. I 1960, for femti seks år siden, var tallet 3 milliarder. I 2013 var det 7 milliarder av oss. Snart vil tallet være over 10 milliarder. Vi får slik en befolkningsvekst som vokser med en fart vi kaller for eksponentiell (en bratt stigende kurve oppover mot et klimaks/sammenbrudd).

Boken har et skremmende men viktig innhold, og føyer seg inn som et grunnlagsdokument for FNs klimarapport Boken bærer tittelen”10 billion”. Den er meget kort og lettlest, og skrevet i nesten stikkords form. En rekke eksponentielt voksende kurver etterfølges av korte forklarende kommentarer. Ved hjelp av disse kurvene konkretiserer han den globale utviklingen fram mot dagens økokriser, som klimaendringene er en del av. Han viser sammenhengen mellom disse krisene og utviklingen av enorm sosial ulikhet, med fattigdom for de mange og rikdom for de få. Dette skjer innenfor rammene av den eksplosive befolkningsveksten og overforbruket av ikke-fornybare naturressurser. Som vi erfarer allerede i dag oppstår det som følge av krig, sult og nød konfliktfylte folkevandringer mellom land og kontinenter, Presset på nasjonale grenser øker. I Norge snakker vi om innvandringsproblemet/flyktningproblemet. Dette problemet vil øke, og kommer til å forbli et hovedtema i norsk politikk i årene framover. FrPs tro på nasjonal kontroll som løsning er en illusjon. Det er internasjonale tiltak som må til. «Innvandringsstopp» i den politiske debatten vil bli et tomt begrep.  

Emmott spør hvordan krisesituasjonen er oppstått? Han viser blant annet til dyptgripende historiske hendelser som har skapt befolkningsvekst og sosial ulikhet. Først kom landbruksrevolusjonen som fant sted mellom det 15. og19. århundre. Dette var en revolusjon som kraftig økte produktiviteten i landbruket i deler av verden ved at matproduksjonen ble mekanisert. Denne revolusjonen ble fulgt av den vitenskapelige og industrielle revolusjonen på 17 – 1900 tallet i de samme regioner. Det endte opp med helserevolusjonen som reduserte dødeligheten dramatisk i hele verden. Med velferdsstaten etter annen verdenskrig utviklet det moderne forbrukersamfunnet seg i den vestlige verden, basert på bruk og overforbruk av ikke-fornybare ressurser.

Den så kalte ”grønne revolusjonen” fikk vi for ca.50 år siden, skapt gjennom genmanipulasjon av mat produserende planter, og mer bruk knapphetsstoffet fosfor i gjødningen. Sterk økning av kornproduksjonen, medførte en tilsvarende økning i produksjonen av matvarer og færre som døde av sult. Matvarer ble billigere. Samtidig økte forurensende transport sterkt. I 1960 var det 100 millioner biler på verdens veier, i 1980 var dette tallet vokst til 300 millioner. Antallet i dag er mer enn 1 milliard biler. Den samme type vekst viser flytrafikken. I 1960 ble det fløyet 100 milliarder passasjerkilometer, i 1980 var dette tallet 1000 milliarder passasjerkilometer. Antall passasjerfly i verden blir fra nåtid til mer enn det doble innen 2030. Befolkningsvekst, økt velferd og framvoksende økonomier skaper økokatastrofer.

På slutten av nittenhundretallet ble forskere verden over, klar over at akkumulasjonen av CO2, samt gassen metan og andre drivhusgasser i atmosfæren forandret vårt klima på en drastisk måte i negativ retning. Årsaken var bruk av fossilt brensel, produksjon, bearbeiding, og transport av alt vi forbruker. CO2- konsentrasjonen øker år for år. Siden den industrielle revolusjonen har den økt fra 280 deler per million (ppm) til 400 ppm i 2013 og stigende fram til in dag. Dette medfører mer global oppvarming. FN har satt en grense på gjennomsnittlig 2 graders økning for global oppvarming. Paris-avtalen om det globale klimaet setter grensen til 1.5 grader, før de riktig store økokatastrofene setter inn som følge av klimaendring. Emmott påviser at med den vekstraten vi har i dag vil derimot 4 grader bli den gjennomsnittlige temperaturøkningen i løpet av noen tiår. Temperaturøkningen utløser irreversible negative økologiske og klimatiske prosesser. Det blir våre barn, barnebarn og barnebarns barn som må bære konsekvensene, sier han. Vi sier, det handler om verdier.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Og hvor ender dette?

Publisert over 4 år siden
Noralv Veggeland. Gå til den siterte teksten.
Vi sier, det handler om verdier.

Er dette et nytt eksempel på innlegg av typen "Livet er en jammerdal"? Kanskje Veggeland kunne si hvor han helst vil hen, og om han forutsetter at menneskeskapte sosiale forandringer ikke kan stanse den negative – for ikke å si umulige – prosessen?

Snarere trenger vi altså en utdyping av hvilke sosiale forandringer miljøpessimistene er villige til å agitere for. Er de villige til å støtte progressive jordreformer med revolusjonære midler? Er de villige til å oppgi bruk av forfalskede ("forverrede", "bekymrede") data i sin framstilling av problemene? Er de villige til å fremme revolusjonære bevegelser i Vesten, med det mål å oppheve privateiendommen til produksjonsmidlene? Eller mener de at intet, eller bare noe, av dette er nødvendig for mennskeheten?

Kommentar #2

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Snarere trenger vi altså en utdyping av hvilke sosiale forandringer miljøpessimistene er villige til å agitere for.

Et helt nødvendig innspill av Sandemose, etter min mening, og disse tingene har jeg selv også tenkt mye på.

 

Man kunne begynne å ramse opp en rekke menneskelig talt viktige hensyn som potensielt kan komme i konflikt med hensynet til et lavere/et karbonnøytralt energiforbruk:

- bevare borgernes sikkerhet og rettssikkehet og vern fra forfølgelse eller statlige overgrep

- bevare den private eiendomsretten

- bevare religionsfrihet og REELL ytringsfrihet

- bevare forsamlingsfriheten og retten til å danne en opposisjon

- bevare retten til å gifte seg med den man vil, evt. ikke å gifte seg

- osv. osv. 

Hver av disse tingene har potensiale til å være svært energikrevende. Tenk bare på - satt på spissen - hvor mye CO2 man genererer i prosessen med å bekjempe en gruppering som med både "fine" og ufine midler jobber for en totalitær statsdannelse. Noen ganger koster det dyrt å jobbe for frihet, og noen ganger må kanskje alt rives ned og bygges opp igjen (et enormt minusregnestykke i energieffektivitet!) bare for å bevare min og din sikkerhet.

Jeg står ikke og avkrever alle miljøaktivister et svar på disse tingene,  men det hadde vært OK å,  litt oftere,  få høre hva de tenker rundt disse spørsmålene. 

Den dagen vi skal bo tett i tett i selvforsynte energinøytrale biologiske "enklaver", så vil vi fortsatt være mennesker,  med vår til dels onde og selvhevdende natur. (  Hvis da ikke biologien har greid å fremskaffe en supermenneske-art som alltid tenker riktig.. )

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere