Per Steinar Runde

229

Nordmenn i mindretal før 2060?

Kven og kor mange som kjem til å bu i Noreg fram mot neste hundreårsskifte bestemmer utviklinga på mest alle samfunnsområde.

Publisert: 28. sep 2016

I juni kom SSB med ei ny framskriving av befolkninga. Opplysningar om kven og kor mange som kjem til å bu i Noreg fram mot neste hundreårsskifte burde vore hovudoppslag i alle medium og grundig drøfta, for dette er avgjerande for utviklinga på dei fleste samfunnsområde. I staden gir fjernsyn og aviser oss detaljar om drapssaker og andre døgnflugenyheiter, samt ein overdose av sport og lettbeint underhaldning.

På document.no har derimot Christian Skaug skrive mange innsiktsfulle artiklar om dei demografiske endringane, m.a. i 2012 om det utanlandske innslaget i Noregs befolkning, i april 2016 om størrelsen og veksten av dei forskjellige innvandrargruppene, og kommentaren "Norges vei mot den tredje verden" då SSB la fram sine siste prognosar 21. juni.

Også Rita Karlsen på HRS har skrive godt og grundig om rapporten frå SSB, først 22. juni under overskrifta "Vi bytter ut befolkningen i raskt tempo" og så 1.07. i artikkelen "SSB gir HRS rett, men ..".  Aftenposten hadde rett nok ein omtale 30. juni av dei nye framskrivingane til SSB, men journalisten ser ut til å tru det er likegyldig korleis befolkninga er samansett. Han stiller i alle fall Rita Karlsen dette spørsmålet: "Hvorfor er dere så opptatt av hvor mange som i fremtiden vil ha innvandringsbakgrunn i dette landet?"

Som det går fram av overskrifta, er målet mitt med denne artikkelen er å gi eit sannsynleg tidspunkt for når vi nordmenn blir ein minoritet i vårt eige land, viss SSB sine prognosar stemmer.For alt tyder på at politikarane vil velje seg eit nytt folk viss vi ikkje kjem dei i forkjøpet og vel oss nye politikarar.

Mellom 3,3 og 9,3 millionar fleire enn i dag, men 1 million færre nordmenn

Statistikarane meiner at Noreg mest sannsynleg vil ha 8,5 millionar innbyggjarar i år 2100. Dette er m.a. basert på ei nettoinnvandring på 26000, medan ho siste ti åra faktisk har vore på over 40000 i året, sjå figur 1 her. I ei alternativ framskriving har difor SSB rekna med at nettoinnvandringa først vil gå ned til 35000, men frå 2020 auke gradvis til eit nivå på 90000 per år i 2100. I så fall vert folketalet heile 14,5 millionar ved hundreårsskiftet. Det er verdt å merke seg at innvandrarane frå Aust-Europa uansett vil bli færre enn i dag, og at mest all ny innvandring vil kome frå ikkje-vestlege land. SSB seier derimot ikkje kor mange av desse 8,5 - 14,5 millionane som vil vere etterkomarar av dagens nordmenn, men gitt det vi veit om størrelsen på tidlegare årskull og noverande fertilitet, kan vi slå fast at dei iallfall vil bli éin million færre enn vi er i dag.

Kor mange nordmenn er vi no?

Ved siste årsskiftet var befolkninga i Noreg på 5,2 millionar, og 0,85 millionar var innvandrarar eller barn av to innvandrarforeldre. 3,9 millionar har ingen utanlandsfødde besteforeldre, og 0,45 millionar har berre ein viss innvandringsbakgrunn, t.d. at éin av foreldra er fødd utanlands. Er den andre forelderen etnisk norsk, blir også barna deira det. Dei aller fleste av desse 0,45 millionane må difor reknast som norske, slik at samla norsk befolkning per i dag er på 3,9 + 0,4 = 4,3 millionar.

600000 færre nordmenn på 30 år

Frå 1944 t.o.m. 1973 (30 årskull) vart det fødd 1926000 barn i Noreg, dvs 64200 i gjennomsnitt per år; sjå SSB Statistikkbanken, befolkning, fødde, Tabell 05803. Denne tidsperioden er spesielt interessant, fordi han inkluderer baby-boomen etter 2VK og optimismen på 1950- og -60-talet, med relativt store årskull fram til abortlovgjevinga vart liberalisert (delvis forskottert) på 1970-talet. Gitt ein levealder på 82 år, vil om lag ei like stor, norsk befolkningsgruppe døy i 30-årsperioden 2026-2055. Men desse blir ikkje erstatta fullt ut av barn fødde av to norske foreldre eller av éin norsk og éin utanlandskfødd forelder. Samla fekk desse to gruppene i fjor berre 44984 barn.

Reknestykket er slik: I 2015 vart det fødd 59058 barn, men av desse var det 149657 - 135583 (norskfødde barn med to innvandrarforeldre, høvesvis per 01.01.2016 og 01.01.2015) = 14074 som hadde to utanlandsfødde foreldre. Differansen mellom alle fødde og dei med to utanlandsfødde foreldre vert då for året 2015: 59058 - 14074 = 44984. Rett nok vart det fødd fire-fem tusen færre barn enn dette med to utanlandsfødde foreldre i åra 2012-2014, og om lag tilsvarande fleire barn med minst éin norsk forelder, men utviklinga er likevel eintydig.

Får nordmenn like få barn per år i 30-årsperioden 2026-2055 som dei gjorde i 2015, vil den norske befolkninga minke med 20000 per år og 0,6 millionar på knapt éin generasjon og per 2055 telje 3,7 millionar.

Talet på kvinner i fertil alder

Ein kan også bruke talet på norske kvinner i fertil alder på gitte tidspunkt til å vurdere om nordmenn vil få fleire eller færre barn i framtida. SSB gjev ikkje opplysningar om dette direkte, men basert på data om heile befolkninga og om innvandrarar pluss deira barn, kan vi finne kor mange norske kvinner det var i fertil alder, t.d. per 1. januar i 2001 og 2016. I SSB sin statistikkbank fortel Tabell 05810, Folkemengd etter kjønn og alder, at det no er 986417 kvinner i alderen 16-44 her til lands, mot ca 893550 i 2001. Denne gruppa hadde såleis auka med 92860 på 15 år. Under emnet innvandrarar viser Tabell 07111, Innvandrarar og norskfødde etter kjønn, alder og landbakgrunn, kor mange kvinner i same aldersgruppe det var mellom innvandrarar, og barn av to innvandrarar, i høvesvis 2001 og 2016, nemleg 78295 i 2001 og 222961 i dag. Det er nær ei tredobling på berre femten år. Talet på norske kvinner i same kategori har såleis gått ned frå 815255 (i 2001; sjå over: 893550 - 78295) til 763456 (i 2016; sjå over: 986417 - 222961), dvs med 6,4%, og prosentdelen hadde minka frå 91% til 77%. Tilsvarande hadde prosentdelen av kvinner i fertil alder med utanlands bakgrunn auka frå 9% til 23%. Når talet på norske kvinner i fertil alder hadde minka med nær 50000 frå 2001 til 2016, kjem det likevel av at dei relativt store årskulla frå 1957 til 1972 er inkluderte i gruppa per 1.01.2001.

For integreringa kan det vere ei trøyst at per 2016 har 48% (47% i 2001) av dei utanlandske kvinnene i fertil alder bakgrunn frå Europa eller Nord-Amerika, men desse treng ikkje stå for ein tilsvarande del av fødslane. I 2001 er dei registrerte med 1294 barn under 1 år, som er 28% av det samla tal på denne aldersgruppa, mot 72% for barn i same alder med foreldre frå andre kontinent. Med utvidinga av Schengen-området fekk vi fleire unge arbeidsinnvandrarar frå Aust-Europa, og per 2016 speglar fordelinga av barn langt betre talet på kvinner i fertil alder i dei respektive innvandrargruppene. Men dei siste framskrivingane frå SSB viser at det ikkje blir austeuropearar, men afrikanarar og asiatar som vil dominere innvandrarbefolkninga utover i dette hundreåret.

Norske kvinner har låg fertilitet

Også fakta om tidlegare og noverande fertilitet kan brukast til å estimere framtidig norsk befolkning, både i absolutte tal og relativt til totalbefolkninga. Fertilitet måler vi som summen av barnefødslar per kvinne gjennom heile livet. Vi snakkar om "Samla fruktbarheitstall", SFT. Det engelske uttrykket er "Total Fertility Rate" med forkortinga TFR. Skal befolkninga halde seg på same nivå over tid (Replacement Rate Fertility), må kvinner i industrialiserte land få mellom 2,06 og 2,08 barn i gjennomsnitt. Ved å følgje hyperkoplinga ser ein at både mortaliteten blant barn og unge, samt mors gjennomsnittlege alder når ho får barn, spelar ei rolle i utrekninga. Frå 2009, då talet for Noreg var 2,06, til i dag har neppe mortaliteten endra seg stort, men norske fødande har blitt eldre.

Frå 1975 til i dag har ikkje SFT/TFR for Noreg eit einaste år vore over 2,0. I gjennomsnitt for førtiårsperioden 1976-2015 var SFT 1,82, og då er alle innvandrarkvinner inkluderte. I Statistikkbanken kan vi under befolkning Tabell: 05196: Folkemengde, etter kjønn, alder og statsborgarskap finne talet på personar i ulike kategoriar frå 1977 til 2015. Ved starten av perioden, i 1977, var det 644624 kvinner i alderen 16-40 år med norsk statsborgarskap, og midt i perioden, i 1996, 704919. Denne siste gruppa inneheld sjølvsagt også mange tusen innvandrarar som har fått norsk statsborgarskap, men også dei relativt store årsklassene av norske kvinner fødde frå 1956 til 1972. Lat oss likevel seie at utvalet frå 1996 er representativt for 25 årsklasser (16-40 år) norske kvinner i fertil alder i perioden 1976-2015. Då vil kvar årsklasse i gjennomsnitt telje 28200 personar. Dei vil gje opphav til ein ny generasjon årsklasser som er 100% x 1,82/2,06 av dette, dvs 24900 kvinner, som er 3300 eller 11,7% færre.

 For 2005 var SFT 1,73. Då SSB offentleggjorde siste framskrivingane, vart det opplyst at dette talet ville vore 0,04 lågare om ein såg bort frå innvandrarane. Dvs at for norske kvinner var SFT 1,67 i fjor. Dette er berre 81% av 2,06, fertiliteten som trengs for å sikre stabil befolkning. Viss dette held seg framover, vil talet på kvinner i fruktbar alder, og med det framtidig befolkning, minke med heile 19% per generasjon. Når ei gjennomsnittsårsklasse av norske kvinner i fertil alder ved utgangen av 2015 minst er komen ned på 24900 personar (eigentleg litt før, fordi ein generasjon er mindre enn dei førti åra frå 1976 til i dag), vil neste generasjons årsklasser berre bli på 24900 x 0,81 = 20170 i snitt. Rundt rekna skulle dette tilseie at det i 80-årsperioden 1975 til 2055 i gjennomsnitt blir fødd 24900 + 20170 = 45070, dvs barn med norske foreldre per år. Det er nokså nær talet på norske barn som vi tidlegare rekna ut vart fødde i fjor, nemleg 44984. Med ein levealder på 82 år i snitt, vil 45070 x 82 gje ei norsk befolkning på 3696000 personar per 2057. Dette er berre fire tusen lågare enn dei 3,7 millionar i 2055, som vi kom fram til på grunnlag av historiske fødselstal. Går ein ut frå dagens fertilitet på 1,67, vil denne befolkninga minke med 3700000 x 0,19, dvs med 0,7 millionar i "påfølgjande generasjon", men med stort etterslep fordi levealderen er lenger enn éin generasjon. Før hundreårsskiftet vil kanskje reduksjonen bli på 0.7 mill x 43/82, dvs 370000. I så fall vert det vi kan kalle den norske befolkninga redusert med ein tidel til, dvs frå 3700000 til 3330000 personar. 

Når blir vi nordmenn ein minoritet i vårt eige land?

Gitt at den norske befolkninga minkar til 3,7 millionar per 2055, vil ho representere ein minoritet første året totalbefolkninga passerer om lag 7,2 millionar etter 2055 eller om lag 7,6 millionar i eit tidlegare år. Etter SSB si mest sannsynlege framskriving vil innbyggjartalet nå sju millionar i 2059; etter høgalternativet om lag 7,6 millionar ti år før. M.a.o. vert nordmenn ein minoritet i eige land mellom 2050 og 2064 med desse føresetnadane. Går vi ut i frå at etterkomarane etter dagens norske befolkning tel 3,33 millionar ved hundreårsskiftet, vil dei då representere ein minoritet på mellom 23 og 39 prosent av totalbefolkninga, avhengig av kva SSB-framskriving som stemmer best.

Alle desse tala og kalkulasjonane er sjølvsagt lite lesarvennlege. Eg har likevel teke dei med for at lesarane skal kunne kontrollere reknestykket mitt. SSB kunne gjort det mykje lettare for oss ved sjølv å gje prognosar for kor mange etterkomarar dagens norske befolkning vil få, men byrået vil ikkje eingong operere med ein slik kategori. Dei snakkar berre om "innvandrarar", "fødde i Noreg av innvandrarar" og "resten av befolkninga", der også alle seinare etterkomarar av folk frå fjerne land er inkluderte, jamvel dei såkalla to og ein halv generasjons innvandrarane.

Den tyske sosialdemokraten Thilo Sarrazin har sagt at Tyskland "avskaffar seg sjølv", men det gjer jammen også Noreg. Sidan vi nordmenn berre tel vel fire millionar, mot 80 millionar tyskarar, vil elimineringa av norsk befolkning og kultur gå vesentleg raskare enn tilsvarande prosess i Tyskland. Sjølve avskaffinga står folket delvis for sjølv, men utskriftinga er politisk styrt. Det store fleirtalet av politikarane våre vil likevel halde fram på denne galeien, medan befolkninga stort sett lever i ei boble av kunnskapsløyse og likesæle fordi media ikkje gjer jobben sin og synleggjer kva konsekvensar vidare innvandring vil få, m.a. for matforsyning, tillit, terror, overvaking, kriminalitet, samhald, helse, velferd og økonomi. 

1 liker  
Kommentar #1

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Er møringer "nordmenn"?

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Som det går fram av overskrifta, er målet mitt med denne artikkelen er å gi eit sannsynleg tidspunkt for når vi nordmenn blir ein minoritet i vårt eige land

Er nå møringer egentlig nordmenn, bare vi går langt nok tilbake?

Eller for å si det på en annen måte, hvor mange generasjoner må en gå tilbake for å kalle seg nordmann dersom forfedrene var født og oppvokst i et annet land?

Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Er nå møringer egentlig nordmenn, bare vi går langt nok tilbake?

Godt spørsmål. For ikke å snakke om telemarkinger.

Jeg vil si det slik at alle norske statsborgere som ikke føler seg for gode til å menges med andre, er nordmenn.  Men de som tviholder på en fremmed kultur som de har brakt med seg, og ikke kan giftes med nordmenn, de er enda ikke nordmenn.   Vi bør lære av Bosnias 400 års historie med islamsk innflytelse - og etter hvert total dominans.  Da blir de nordmenn. Men skal vi la kjent historie gjenta seg ?

Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Er nå møringer egentlig nordmenn, bare vi går langt nok tilbake?

Din indsigelse - reelt afsporing - er et typeeksempel på rigtig megen venstrefløjsargumentation.

Man ønsker på fløjen at afskaffe visse menneskelige kategorier og bruger i den hensigt at pege på det forhold at naturligt forekommende fænomener sjældent til aldrig er skarpt afgrænsede.

Man hævder på det grundlag at kategorier egentlig er uden reelt indhold og sådan set ubrugelige.

Dette er en fundamental misforståelse - logikken overført til naturfag ville medføre at naturen måtte siges at være uden mønstre og lovmæssigheder, for der er som regel afvigelser, mellem- og overgangsformer og undtagelser.

'Nordmand' er som alle menneskelige identiteter selvsagt et kompliceret og sammensat fænomen, der ikke kan indpasses i en sort/hvid-tænkning, da den i flere planer/dimensioner er gradueret.

Det gennemgående fra venstrefløjen er at man ignorerer kvantitative forhold og søger udelukkende at holde sig til de kvalitative forhold.

Kommentar #4

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Folketelling i 2060

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det gennemgående fra venstrefløjen er at man ignorerer kvantitative forhold og søger udelukkende at holde sig til de kvalitative forhold.

Jeg går ut i fra at også du vil telle telle opp antall nordmenn i forhold til innvandrere ut i fra bestemte kriterier?

Kommentar #5

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Media gjer jobben sin.

Publisert nesten 5 år siden

   Runde tilbake med store studier og dokumenterte tall,strålende arbeid. Men hans noe moralske oppstramming av at media ikkje gjer jobben sin finner jeg pussig fra en intelligent kar som Runde.

   Det var etter Vietnamkrigen at den anglo-amerikanske verden drev med omfattende vitenskapelige studier av forholdet mellom Tv/media og publikum. Dette ble et omfattende fag ved ethvert militærakademi og ved psykologiske forskningsinstitusjoner.

   Konklusjonen på dette var at det i moderne tid var helt umulig å vinne noen konflikt eller krig såfremt makten ikke hadde full og total kontroll på massemedia. "The political power grows out of the barrel of a tv". Mao omskrevet for psy-ops,perception management.

  I Tyskland har det nylig kommet flere bøker som redegjør for at alle media i landet er proppet med overvåkere og kontrollører fra deep state. I USA eies all media av seks selskaper som igjen er under full kontroll av finansoligarkiene.

  Derfor kunne vi forleden lese at 60% av amerikanerne nå mener at Russland er en farlig trussel mot USA!! God media hjernevask.

  På norsk tv ikveld fikk vi reportasje fra den nederlandske havarikommisjonen om nedskyting av hollandsk fly i Ukraina. Kommisjonen har overhodet ikke kommet med noen sluttført dom/konklusjon i denne saken,men reportasjen levnet ikke tvil om at det var Russland som sto bak.

 Det samme skjedde med massakren på nødhjelpskonvoien til Aleppo. FN har nedsatt granskingskommisjon, men all norsk media lar oss forstå at det var Russerne også denne gang.

  Alt dette skissert her har en enkel forklaring: USA/Nato forbereder en storkrig mot Russland og må frambringe et medianyhetsbilde som gjør euro-amerikanerne til velsignere og støttespillere for bruk av atomraketter mot det angripende Russland.

  Sett fra globalisters og krigsindustriens side er faktisk media framfrå i å gjera jobben sin. Det er fullstendig umulig å endre på dette med moralske bemerkninger.

Kommentar #6

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Ingen dårlig definisjon

Publisert nesten 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil si det slik at alle norske statsborgere som ikke føler seg for gode til å menges med andre, er nordmenn. Men de som tviholder på en fremmed kultur som de har brakt med seg, og ikke kan giftes med nordmenn, de er enda ikke nordmenn

Absolutt en definisjon en kan ta utgangspunkt i.

Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Heller utslag av ein felles, men mangfaldig ideologi

Publisert nesten 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Sett fra globalisters og krigsindustriens side er faktisk media framfrå i å gjera jobben sin.

Slik kan ein sjølvsagt sjå og elegant formulere det. Men eg trur ikkje media serverer oss eit bestillingsverk. I den grad presse, politikarar og kapitalistar er samstemte, kjem det heller av ein felles ideologi, som inneheld eit samansurium av globalisering, multikulturalisme, hybris, idealisme, kynisme og naivisme.

Kommentar #8

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jeg går ut i fra at også du vil telle telle opp antall nordmenn i forhold til innvandrere ut i fra bestemte kriterier?

Det ville jeg jo være nødt til, men jeg ville ikke søge at ugyldiggøre betegnelsen 'nordmand'.

Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Nogle har været så uelskværdige at betegne det som et æstetisk fascinationsfælleskab.

Kommentar #10

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ein korreksjon

Publisert nesten 5 år siden

Ved gjennomlesing av innlegget i "morgonfrisk" tilstand, ser eg at det har snike seg inn ein feil i dette avsnittet (det tredje avsnittet under "Norske kvinner har låg fertilitet"):

"For 2005 var SFT 1,73. Då SSB offentleggjorde siste framskrivingane, vart det opplyst at dette talet ville vore 0,04 lågare om ein såg bort frå innvandrarane. Dvs at for norske kvinner var SFT 1,67 i fjor. Dette er berre 81% av 2,06, fertiliteten som trengs for å sikre stabil befolkning. Viss dette held seg framover, vil talet på kvinner i fruktbar alder, og med det framtidig befolkning, minke med heile 19% per generasjon."

Det skulle stått følgjande:

"For 2015 var SFT 1,73. Då SSB offentleggjorde siste framskrivingane, vart det opplyst at dette talet ville vore 0,04 lågare om ein såg bort frå innvandrarane. Dvs at for norske kvinner var SFT 1,69 i fjor. Dette er berre 82% av 2,06, fertiliteten som trengs for å sikre stabil befolkning. Viss dette held seg framover, vil talet på norske kvinner i fruktbar alder, og med det framtidig norsk befolkning, minke med heile 18% per generasjon."

Eg kan leggje til at SFT siste åra har vist ein fallande tendens og historisk har vore heilt ned på 1,66 (i 1983 og 1984), men også heilt opp i 1,98 så seint som i 2009 (for alle kvinner i Noreg). Når eg først rekna med 1,67, var det fordi eg rekna ut frå ein total fertilitet på 1,71 for 2015. Eg får leggje til at også talet 2,06 for "Replacement Rate Fertility" kan forandre seg. Men det som er heilt sikkert, er at alle som er fødde, også eingong vil døy. Lenge før århundreskiftet vil dei store generasjonane frå 1944-1973 vere borte, og dei vil ikkje bli erstatta fullt ut av etnisk norske, for etter utdanningseksplosjonen, urbaniseringa, sekulariseringa, prevensjonsrevolusjonen og innføring av abortlova i 1975, har SFT halde seg på eit langt lågare nivå.

Kommentar #11

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

????

Publisert nesten 5 år siden

Hvor lenge må innvandrere og deres etterkommere og barnebarn etc.  bo i Norge før du rekner dem som Nordmenn?

Jeg regner kongen vår som Nordmann selv om foreldrene hans var innvandrere? 

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Hvor lenge må innvandrere og deres etterkommere og barnebarn etc. bo i Norge før du rekner dem som Nordmenn?

Den statlige normen er at man er etnisk norsk når man har fire norskfødte besteforeldre, Unsgaard. 

Mytologien i denne tråden er nettopp det; mytologi. 

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Den statlige normen er at man er etnisk norsk når man har fire norskfødte besteforeldre, Unsgaard.

Hva staten angår, er du norsk når du har norsk statsborgerskap. Alt annet er som du sier, "mytologi".

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Hva staten angår, er du norsk når du har norsk statsborgerskap. Alt annet er som du sier,

Jada, det stemmer det. Men begrepet etnisk er knyttet til at man har fire norskfødte besteforeldre. Kongen er ergo ikke etnisk norsk. Er det noe rart det går i hundene?

Iflg SSB vil andelen utlendinger ikke overstige 5% fordi også migranter formerer seg saktere i vårt klima. Derfor er denne tråden "mytologi". 

Kommentar #15

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Teori, ønsketenking og virkelighet

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Iflg SSB vil andelen utlendinger ikke overstige 5% fordi også migranter formerer seg saktere i vårt klima. Derfor er denne tråden

Jeg stoler langt mere på Runde enn på SSB.   Det lever ca.  30 %  "utlendinger" i byene Drammen og Oslo, antallet øker raskt.  Dette har skjedd på et øyeblikk, historisk sett.

Jeg var i  Bosnia  og opplevde folk med muslimsk bakgrunn, med kroatisk bakgrunn og  med serbisk bakgrunn. Alle var etniske bosniere, ingen "utlendinger".  

Nå ser jeg det igjen brygger opp til konfrontasjon mellom to atommakter - opprinnelig homogene etniske indere. Ingen  var "utlendinger" den gang de skilde lag. Så bør vi heller diskutere hvorfor til og med etnisk homogen befolkning splittes og havner i innbyrdes krig og annen elendighet. Det ene landet er vår fremste leverandør av medmennesker, folk som  viser liten eller ingen vilje til å integrere seg. Men tvholder på egen kultur.

India har evakuert tusenvis av mennesker fra landsbyer langs grensa mot Pakistan, etter at konflikten mellom de to atommaktene nok en gang har blusset opp.
Kommentar #16

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Om utlendingar og innvandrarar

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Iflg SSB vil andelen utlendinger ikke overstige 5% fordi også migranter formerer seg saktere i vårt klima. Derfor er denne tråden "mytologi".

Ein utlending er i Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her definert slik: "Med utlending forstås i denne loven enhver som ikke er norsk statsborger."

Dei aller fleste innvandrarar frå Aust-Europa kjem frå land som er med i EU, som Noreg er knytt til gjennom EØS-avtalen. Dei treng difor ikkje ha norsk statsborgarskap for å søkje arbeid eller kjøpe seg husvere. Så sant dei ikkje har slikt borgarskap, er dei utlendingar, men også innvandrarar med lovleg opphald, og dei blir rekna med til befolkninga i landet.

SSB opererer med gruppene "innvandrarar" og "norskfødde med (to) innvandrarforeldre". Ved siste årsskifte talde desse to gruppene 0,85 mill av ei totalbefolkning på 5,2 mill; dvs 16,3% av befolkninga. Etter SSB si mest sannsynlege framskriving, vil desse to gruppene i 2040 til saman vere på ca 1,8 mill, i 2060 på ca 2,3 mill og i 2100 på ca 3 mill personar, og vil då vere på høvesvis 29, 32 og 35 prosent av totalbefolkninga. Men tek ein med også dei i "resten av befolkninga" som har rein utanlandsk bakgrunn, t.d. fire utanlandsfødde besteforeldre, vil dei representere 61% av befolkninga i 2100.

Eg trur både du, SSB og alle andre som synest å tru det er likegyldig om folk kjem frå Somalia eller Sverige, etter kvart vil innsjå at det er ein skilnad. Iallfall vil neste generasjon nordmenn gjere det.

Kommentar #17

Bjørnar Røyset

2 innlegg  44 kommentarer

Nordmenn?

Publisert nesten 5 år siden

God og sakleg artikkel aV Runde. Godt å sjå at her framleis er gode Nordmenn som står opp mot pk-rørsla og landssviket.

Njål Kristiansen: Man er like lite nordmann sjølv om din far, bestefar og tippoldefar er født i Norge men av pakistansk oppinnelse (eksempel).

Videre er eg litt overraska over at Runde orkar å bruke kreftene sine på å freiste overbevise norskfientlige som dette debattforumet er gjennomsyra av. Men igjen: honnør til Runde. Gode Nordmenn veks ikkje på tre.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

@Bjørnar Røyset

Publisert nesten 5 år siden

Njål Kristiansen: Man er like lite nordmann sjølv om din far, bestefar og tippoldefar er født i Norge men av pakistansk oppinnelse (eksempel).

Jeg forholder meg til offentlige definisjoner og ikke hva du synes de burde være. SSB har de offentlige begrepene som rettesnor for bl.a. de tallene Runde bruker. Du kan ikke på den ene siden omfavne Runde og kaste vrak på grunnlaget for tallene hans. Da havner du i samme kategori som meg som forkaster Rundes logikk. Man må velge det ene eller andre tankesettet selv om det stiller en overfor et valg for virkeligheten. 

Videre er eg litt overraska over at Runde orkar å bruke kreftene sine på å freiste overbevise norskfientlige som dette debattforumet er gjennomsyra av. Men igjen: honnør til Runde. Gode Nordmenn veks ikkje på tre.

La meg aller først komme med en beklagelse mht tallbruken. Jeg kom til å skrive at det er bare 4,7% utlendinger i Norge. Dette er naturligvis feil. Det lurker utlendinger i tusentall rundt hushjørnene hele tiden, og Runde har mest sannsynlig rett i at det kan dreie seg om 850'. Mitt tall skriver seg fra fremskrivningen av muslimer. Innen 2050 kan det tenkes at antall muslimer i Norge har steget til 4,7%. I farten tok jeg feil. 

Runde bruker slett ikke mye krefter på å overbevise norskfiendtlige som dette debattforumet er gjennomsyret av. Han har trukket seg tilbake herfra, og er bare innom på gjesteopptredener av og til. Gjester er alltd hyggelig å få på besøk. Runde og jeg snakker ikke så mye sammen her. Han tar aldri opp debatten med meg så stort sett lar jeg ham drive med sitt, selv om han ikke bør stå uimotsagt hele tiden. Jeg legger inn et svar og lar det være med det. 

Nasjonalismen har hatt sin tid. Den har et oppsving akkurat nå men kommer snart til å vike igjen. Vi vil alltid se totalitære retninger. Noen kommer, noen blir mens andre forsvinner. Neste skritt vil kanskje være en mer entydig retning venstre, men totalitarisme er den samme uansett hvem den dominerer. Dominansens innhold forandrer seg ikke samme hvem som undertrykker. Mens nasjonalismen er i en oppgangsfase kan det se svart ut, men det vil bli dag igjen, slik det ble det på syttitallet og etter die Wende. Det er bare de liberale krefter som lever evig. Liberale har ingen faner å samle folk under. Det er ikke vår stil. Vår stil er bare å være uten å synes, gjøre det vi skal og utbre oss i stillhet til et sinn nær deg. Slik vinner friheten frem. Hver gang. Det er vi som har den bejaende optimismen for mennesket og livet. Det er derfor vi alltid vinner. 

Kommentar #19

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Det norske...

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Din indsigelse - reelt afsporing - er et typeeksempel på rigtig megen venstrefløjsargumentation.

Er det bare jeg som ser det ironiske - for ikke å si tåpelige - i at en apologet for "det norske" skriver på dansk?

Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Er det bare jeg som ser det ironiske - for ikke å si tåpelige - i at en apologet for "det norske" skriver på dansk?

Vi andre er bare for snille til å bemerke dette åpenbare innslag av imperialisme. Firehundreårsnatten er over for de fleste av oss, men enkelte dansker henger igjen. :-)

Kommentar #21

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Om tåpeligheter

Publisert nesten 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Er det bare jeg som ser det ironiske - for ikke å si tåpelige - i at en apologet for "det norske" skriver på dansk?

Jeg er så gammel at jeg gjorde min militærtjeneste for en som både talte dansk, - og så vidt jeg vet - brukte sitt danske skriftspråk.  Han var vår øverste sjef.  En jobb han kom bedre fra det enn de fleste  nordmenn som hadde ansvar da det røynet på ca. 17 år tidlgere.  Det er mulig Enstad  og kansje flere vet hvem jeg tenker på.  Men jeg er ikke sikker.

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er det virkelig sånn det ligger an ?

Publisert nesten 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Er det bare jeg som ser det ironiske - for ikke å si tåpelige - i at en apologet for

Det går altså ikke an å forstå for Enstad og Kristiansen at Ferling kan skrive om det å være nordmann på samme måte som han gjør om det å være dansk ...!

"Apologet for det norske" ....hva er det ?

Å være glad i sitt fedreland ligger i en prinsippiell tankegang det forstår du Enstad....men det er altså tåpelig det også.

Kommentar #23

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, det norske

Publisert nesten 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Er det bare jeg som ser det ironiske - for ikke å si tåpelige - i at en apologet for "det norske" skriver på dansk?

Når ikke vi kan klare det selv, får vi hjelp fra Danmark. Det har vi fått før, hvis du skjønner.......

Kommentar #24

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Inkonsistens

Publisert nesten 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Er det bare jeg som ser det ironiske - for ikke å si tåpelige - i at en apologet for

Søren Ferling er dansk og bur, så vidt eg veit, i Danmark. Og sjølvsagt skriv han på dansk. Men om han så skulle ha flytta til Noreg, så er dansk skriftspråk inga hindring for god kommunikasjon.

Problemet for Enstad synest å vere at ein danske har forståing for norsk nasjonalkjensle og ønske om å bevare Noreg som eit land først og fremst for nordmenn. Men dette er då heilt konsistent. Elskar ein sitt eige fedreland, vil ein også forstå at andre er glad i sitt.

Dei som derimot er dobbelmoralske og inkonsistente er dei som ønsker at Noreg og andre vestlege land skal ver(t)e fleirkulturelle og ta i mot tusenvis eller millionar framandkulturelle, men for alt i livet ikkje vil det same for resten av verda eller for sine eigne land.

Lærar for innvandrarar gjennom ein mannsalder, Olaf B. Halvorsen, har sagt det slik: "Ønsket om et flerkulturelt samfunn blant ikke-vestlige innvandrere er i beste fall begrenset til - nettopp Norge. Jeg har aldri møtt en somalier som ønsker seg et flerkulturelt Somalia, eller en pakistaner som mener at innvandring av kristne, hinduer eller jøder ville være en berikelse for det pakistanske samfunnet."

Denne manglande respekten for andre er heilt gjennomgåande for islamsk kultur og tankegang; det vere seg i høve til barn, kvinner, andre religionar eller sekulære. Det er vi som skal godta deira skikkar og sogar rette oss etter dei. Skal ein kristen gifte seg med ein muslim, må han eller ho ver-så-god konvertere. Når kvinnelege journalistar eller sjakkspelarar skal til Iran, må dei dekkje håret osv.

Kommentar #25

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Er det bare jeg som ser det ironiske - for ikke å si tåpelige - i at en apologet for "det norske" skriver på dansk?

Jeg ser i det mindste ikke noget ironisk eller tåbeligt i at jeg som dansk nationalsindet støtter andre og da slet ikke norsk nationalsindethed - og heller ikke at jeg gør det på mit modersmål, som jo forstås udmærket i Norge, ligesom ihvertfald bokmål også umiddelbart forstås af danskere, der gider.

Der er faktisk en mindre bevægelse, som agiterer for at vi skandinavere bør optræne os til at forstå de andre sprog godt - så kan vi alle tale på vores modersmål, som er dér, hvor man bedst kan udfolde sig og så ville vi alle 20 mill. alligevel kunne forstå hinanden. Menneskers passive ordforråd er som bekendt meget større end deres aktive.

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
og kansje flere vet hvem jeg tenker på. Men jeg er ikke sikker.

Nej, jag läser inte Aftonbladet.:-)

Kommentar #27

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nej, jag läser inte Aftonbladet.:-)

Nei, du får vel ikke tid til å lese annet enn Verdidebatt.

Kommentar #28

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nej, jag läser inte Aftonbladet.:-)

Det burde du gjøre for å følge med utviklingen i nabolandet.   Men helst inte Expressen, inte.  Der blir sånne som meg forespeilet behandling med Zyklon B eller lignende medisin.  Dette  håper jeg  er i sterkeste laget til og med for multikulturist-fans.

Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det burde du gjøre for å følge med utviklingen i nabolandet. Men helst inte Expressen, inte. Der blir sånne som meg forespeilet behandling med Zyklon B eller lignende medisin. Dette håper jeg er i sterkeste laget til og med for multikulturist-fans.

Jeg var nær ved å dø for en uke siden. Det sto om minutter. Å legge liv til sine år blir viktigere i tiden som kommer. Jeg vet ikke om jeg tør å utsette meg for svenske aviser av frykt for å ikke få oppleve særlig mer av fremtiden. Jeg finner behag i en rekke internasjonale kilder hvor jeg aldri har lest så fryktinngydende stoff som du omgir deg med. Hvis det er slikt du leser forstår jeg at du er redd for både dette og hint. 

Kommentar #30

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Det er fint å se at du klarte deg, Kristiansen.

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg var nær ved å dø for en uke siden. Det sto om minutter. Å legge liv til sine år blir viktigere i tiden som kommer.

Men bare sånn litt til ettertanke (også for meg selv)...

Tror du at du, dersom du skulle dø på sotteseng, vil ligge å tenke på at du skulle tilbragt mer tid på VD?

Kommentar #31

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Tror du at du, dersom du skulle dø på sotteseng, vil ligge å tenke på at du skulle tilbragt mer tid på VD?

Jeg regner med at prioriteringen vil være slik

VD Familien Kommunen VD
Kommentar #32

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Så VD er

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg regner med at prioriteringen vil være slik

VD Familien Kommunen VD

alfa og omega?

Jeg tenkte nesten det ;-)

Kommentar #33

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
alfa og omega?

Jeg tenkte nesten det ;-)

Naturligvis. Det jeg vil savne når jeg ligger der er å få lov å bivåne kappløpet av VD-bekjentskaper som vil legge ned kranser. Men, som det er for alle ved dødens inntreden, det vil alltid være noen uavsluttede prosjekter man bare må la ligge som de er. Kanskje kommer noen av deltagerne etter og kan fortelle hvordan det foregikk. :-)

Kommentar #34

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Enig

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Der er faktisk en mindre bevægelse, som agiterer for at vi skandinavere bør optræne os til at forstå de andre sprog godt - så kan vi alle tale på vores modersmål, som er dér, hvor man bedst kan udfolde sig og så ville vi alle 20 mill. alligevel kunne forstå hinanden. Menneskers passive ordforråd er som bekendt meget større end deres aktive.

Det er en del nordmenn som sliter med å forstå dansk. Noen trekker da den konklusjonen at da må danskene ha problemer med å forstå hverandre:-)

Harald Eia, Atle Antonsen og Bård Tufte Johansen laget en sketsj på det. Det er mulig den ikke er så morsom for dansker, med den forteller mye om hvordan mange nordmenn oppfatter det danske sprog.

https://www.youtube.com/watch?v=s-mOy8VUEBk

Kommentar #35

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Om 5 år vil 50% av befolkningen i Oslo bestå av innflyttere.

Publisert nesten 5 år siden

Er nå møringer egentlig nordmenn, bare vi går langt nok tilbake?

Eller Osloborgere.

For omlag  40 år siden, så besto befolkninger i  Oslo a 40%  innflyttere fra "landet", mens nå består Oslo av ca 40% innflyttere fra utlandet. 

Om 5 år så vil Oslo   ha byttet ut halve sin befolkning med innflyttere.

Kommentar #36

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er en del nordmenn som sliter med å forstå dansk.

Det er gået op for mig og er vist også alment kendt. Da jeg havde mødt min norske svigerfar første gang havde han sagt at jeg vist var ok, men han synes godt nok at jeg mumlede noget i skægget.

Det er mulig den ikke er så morsom for dansker, med den forteller mye om hvordan mange nordmenn oppfatter det danske sprog.

Jo, jeg har set nogle af dem og vi griner/ler også af dem, for der er jo noget om snakken. Alle vores nabolande har mere distinkte konsonanter og så er der noget med at dansk er et af de sprog, der har flest betydningsbærende vokallyde, noget med 24-28, hvor spansk f.eks. har 5-6. Det gør det ganske svært at lære sproget for folk, der er opvokset med få betydningsbærende vokallyde - de kan simpelthen ikke høre eller udtale forskellene - og der er ingen grænser for, hvilke (sjove) misforståelser det kan give - og så kommer de utydelige og oversprungne og stumme konsonanter.

Vokalerne er også ofte diftoner, vokaler, der glider over to bogstaver eler de ligger bare mellem - de 'danske' bogstaver æøå er et forsøg på at gengive dem. Skånsk og hollandsk har også mange triftonger - vi har dem måske også, men i de sprog synes vi de lyder underligt og ikke så kønt - selv om skånsk nok ikke er meget anderledes end gammelt sjællandsk.

Endelig er der noget med stødene som også findes i skånsk - de er uhyre svære at lære senere i livet. Det sværeste i dansk for f.eks. norske er ikke den gamle 'rødgrød med fløde' - man kan hurtigt lære at ramme ø'et, men prøv at få en norsk til at udtale 'æg' - lader sig ikke gøre..., hverken æ'et eller stødet/pausen mellem æ og g er til at ramme for andre. Det lyder også nærmest på dansk, som om man selv er ved at presse et æg ud ;-)

Der er ingen tvivl om at projektet kræver at danskere vænner sig til at tale tydeligere overfor andre skandinavere.

Kommentar #37

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Der er ingen tvivl om at projektet kræver at danskere vænner sig til at tale tydeligere overfor andre skandinavere.

Jeg tror jeg ville ha større problemer med å forstå Nils-Petter Enstad enn deg. Ja, da tenker jeg på språket. Hans meninger er det vel stort sett umulig å forstå.

Kommentar #38

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Mellom linjene

Publisert nesten 5 år siden

Azra Gilani er ei modig dame.  Hun har  ikke bare "integrering" i kjeften, og kun det,  men gjennom hele livet prøvd å tilpasse seg selv og barna  livet i et nytt og fremmed land.  Takk for kronikken i Aftenposten på torsdag :  " Muslimske mødre, nå må dere våkne !"   Håper den når målgruppen. 

Intervjueren spør datteren Maria:

- Hadde du blitt godtatt av en pakistansk svigerfamilie?

– Ja, men ikke en norsk-pakistansk svigerfamilie. I valg av min ektemann har jeg aldri brydd meg om nasjonalitet eller religion, sier Maria.

Svaret sier meg to ting: 

Norsk-Pakistanere er lite interessert i kopulasjoner som ikke bringer nye likemenn og likedøtre til landet. Norskfødte kan  dessuten kan være  tro- og æresmessig besudlet. 

Men for Pakistanske familier er det å bli ektemakeleverandør som å vinne  Lotto.  Vinn - vinn  for begge parter.

Men et økonomisk og kulturelt tap for Norge.

Kommentar #39

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Framskrivningstallene bør bygge på objektive data

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Aftenposten hadde rett nok ein omtale 30. juni av dei nye framskrivingane til SSB, men journalisten ser ut til å tru det er likegyldig korleis befolkninga er samansett. Han stiller i alle fall Rita Karlsen dette spørsmålet:

Torry Unsgaard skriver i #11: «Hvor lenge må innvandrere og deres etterkommere og barnebarn etc. bo i Norge før du rekner dem som Nordmenn? Jeg regner kongen vår som Nordmann selv om foreldrene hans var innvandrere?»

Begrepet «nordmenn» kan defineres utvidende til å omfatte alle norske statsborgere eller, mer innskrenkende, til å gjelde personer som er født av norskfødte foreldre med forfedre fra Norge, Skandinavia eller vestlige land i flere slektsledd bakover. Etter en mer folkelig oppfatning kan man kanskje si at når nordmenn ikke lenger er i stand til å oppdage at innvandreren skiller seg ut kulturelt, språklig, arbeidsmessig, helsemessig, kriminelt eller på annen måte fra etniske nordmenn, så er han/hun blitt nordmann.

Om man bruker den formelt korrekte definisjonen, så skulle de første engelske straffangene som ankom Australia i 1788 og «fikk» australsk statsborgerskap, straks bli integrert blant australiere (aboriginerne) som var de rettmessige eierne av landet. Heller ikke de europeiske innvandrerne, som søkte lykken i Amerika, ble integrert i den amerikanske urbefolkningen, og har følgelige lite fellesskap med indianerne og deres kultur og samfunn. Det ble dannet parellellsamfunn, og etter hvert kom innvandrerminoriteten i flertall med den konsekvens at disse har forverret og fortrengt både aboriginernes og indianernes kultur, leve- og livsvilkår.

Enkelte polikere tror dette vil være annerledes dersom innbyggere fra underutviklede land migrerer til høyteknologisk og langt mer produktive land. Men dette forutsetter at de har den rette motivasjonen for å lære og å bidra til produktiviteten og den økonomiske veksten i Vesten. Flyktninger fra den tredje verden kommer til Vesten angivelig fordi de er forfulgt, men mange av dem har altfor høye forventninger til hvilken materiell levestandard de kan gjøre krav på.

I https://www.document.no/2016/10/01/nordmenn-mindretal-2060/ kommenterer Rune-Ulv Rundes innlegg slik: «Dere får hope at arbeidsinnvandrerne og andre dere hare behandlet verre enn dyr, kommer til å tilgi dere og at dere får en sjanse et annet sted. … Vi andre [innvandrere], som tilfører dere kunnskap, teknologi, arbeidskraft, vi behandles verre enn dyr, både av det offisielle Norge og av folk flest. … Vi bidrar til deres velferd og under vilkår som er hårreisende. … Vi er del av Norge, om det passer dere og oss, eller ikke. Bare at vi aldri kommer til å kunne jobbe sammen, dere ser ikke på oss som folk, vi har fått nok av denne behandlingen [uthevet av meg]».

 

Rune-ulv mener at Rundes artikkel er tendensiøs og «bare river opp slike sår og fører til meningsløse diskusjoner rundt etnisitet og "norskhet"».

 

Jeg synes Runde tar i bruk en mer realistisk metode enn SSB når det gjelder framskrivninger av befolkningstall. Mens Runde tar utgangspunkt i nordmenn med norsk opprinnelse i hans framskrivninger, inkluderer SSB også tredje og fjerdegenerasjonsinnvandrere i den sistnevnte gruppen. SSB har ingen sysselsettingstall, kriminalitetstall, skoleresultater og lignende som tilsier at tredje og fjerdegenerasjonsungdom vil være 100 % integrert og akkurat som norsk ungdom; dette er politisk ønsketenkning. Tall fra Danmarks statistik viser at danske tredjegenerasjonsinnvandrere har omtrent samme svake arbeidsdeltakelse/utdanning som andregenerasjonsinnvandrere, jf Indvandrere i Danmark (Danmarks statistik 2013) side 122, obs tallmaterialet er meget spinkelt.

 

Rune-Ulv finner seg ikke lenger i å bli tråkket på. Hvis det norske samfunnet skal redusere «rasismen» og den spente situasjonen mellom innvandrere og nordmenn, kunne man kanskje ty til radikal kvotering til attraktive jobber, særbehandling og ekstraordinære privilegier og tidelt disse til sysselsatte innvandrere, noe som ville være med på å dempe aggresjonen. Problemet er at slike tiltak kan gi næring til høyreekstreme og voldelige krefter av typen ABB.

 

Journalist T. Olsens spørsmål

Og så tilbake til hovedavsnittet om hvorfor det er viktig å vite hvilken sammensetning befolkningen vil ha i de nærmeste tiårene. Hvis man stoler på Trine Skei Grandes påstand i Valgstu dio med Brennpunkt 8.9.15 (32m03s), får ikke Rundes beregninger så stor betydning. Grande sa at etter 7 år er innvandrernes (afrikanere og asiatere) sysselsetting, stort sett på nivå med majoritetsbefolkningen.

I Regjeringens integreringsmelding (s.10) står det: «Norskfødte med innvandrer foreldre har imidlertid samme tilknytning til arbeidsmarkedet som befolkningen for øvrig [uthevet her]».

Begge påstandene er helt feil. I alderen 15-39 år utgjør andregenerasjonsungdom fra den tredje verden 83 % av alle andregenerasjonsungdom fra hele verden, og disse har en sysselsetting som er 15 % dårligere enn for sysselsatte med norsk opprinnelse, jf mitt innlegg Hvordan løse integreringsproblem politikerne påstår ikke eksisterer».

SSB, Lars Østby, skrev i Bedre integrert enn mor og far (SSB 2016): «Norskfødte med innvandrerforeldre har prestasjoner i grunnskolen som målt på ulike måter ofte likner mer på innvandrernes resultater enn på den øvrige befolkningens … Frafallet i den videregående skole er større, til dels mye større, for gutter enn for jenter i alle grupper, og større på yrkesfaglige enn på studieforberedende utdanningsprogrammer».

 

Kriminaliteten blant ikke-vestlige danske andregenerasjonsungdom er 140 % høyere enn for de med dansk opprinnelse. Tallene i Norge er nesten like dårlige. Mye taler for at både tredje- og fjerdegenerasjonsinnvandrere vil slite med lav sysselsetting og høy kriminalitetet.

Av hensyn til langtidsplanleggingen for 2060 og 2100, er det viktig at framskrivningene av befolkningsstatistikken over antall nordmenn, innvandrere, andre-, tredje- og fjerde generasjonsinnvandrere fra Vesten og den tredje verden spesifiseres.

Kommentar #40

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Men for Pakistanske familier er det å bli ektemakeleverandør som å vinne Lotto. Vinn - vinn for begge parter.

Men et økonomisk og kulturelt tap for Norge.

For et-to årtier siden var en tyrkisk politiker i Danmark ude og fortælle at hendes landsmænd ofte betalte en lille ejerlejlighed for at få deres barn gift med en tyrker i Danmark.

Det er at private sælger landet i småstykker og skatteyderne betaler.

Kommentar #41

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Proforma-ekteskapenes betydning for befolkningsveksten

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er at private sælger landet i småstykker og skatteyderne betaler.

I en mastergrad om «Proforma ekteskap» (2007) skrev studenten på side 5: «Dagbladet skrev 15. mars 2006 at utlendinger betaler gjerne mellom 200 000 og 500 000 kroner proforma ekteskap, for å få oppholdstillatelse i Norge. Grunnene til at mange utlendinger ønsker å komme til Norge kan være religiøse og politiske friheter, likestilling eller økonomiske grunner herunder mulighet til et materielt bedre liv». Se f. eks. denne: Måtte betale 220 000 kroner for proforma-ekteskap (Dagbladet 8.10.13).

«Flyktninger» som kommer fra Tyrkia eller Marokko gis vanligvis ikke asyl i Norge.

Thorbjørn Jagland skrev den 28.4.11 i Dagsavisen, Nyemeninger.no «En ny mulighet for fred»: « … vil vi ha land som Tyrkia, som allerede er demokratisk, samt Tunisia og Egypt som tunge aktører med reell folkelig forankring i regionen. Marokko er allerede et moderat muslimsk land som er på vei mot demokratiske reformer, noe som vil kunne utfylle dette bildet».

Etter dette faller den religiøse og politiske motivasjonen for en stor del bort, og da gjenstår det økonomiske incentivet for å «flykte» fra Tyrkia og Marokko til Norge som fremtredende. Et par dommer fra lagmannsretten illustrerer dette:

SAK 1: «Direktoratet la til grunn at det var sannsynlighetsovervekt for at A hadde inngått ekteskap med C med den hovedhensikt å skaffe seg og sin familie oppholdsgrunnlag i Norge, og at han hadde tilbakeholdt informasjon om realiteten i sitt ekteskap. Det ble herunder lagt til grunn at A fortsatt var religiøst gift med en kvinne i Tyrkia, B, under ekteskapet med C. For lagmannsretten er det opplyst at en stor andel av avslag på søknad om familiegjenforening, og tilbakekall av gitte tillatelser, fra tyrkiske søkere er basert på at ekteskap med norsk borger er proforma», jf Utle ndingsrett, tilbakekall av tillatelser m.v. som følge av proformaekteskap (UDI 2013).

 

SAK 2: «Ut fra en samlet vurdering av momentene som er nevnt ovenfor, er lagmannsretten kommet til at det er mest sannsynlig at Bs hovedsakelige formål med inngåelsen av ekteskapet - vurdert ut fra forholdene da ekteskapet ble inngått - var å etablere et grunnlag for opphold i Norge», jf Proforma. Aldersforskjell. Marokko. Familieinnvandring (UDI 25.9.15).

 

Human Rights Service har oppstilt et stort antall eksempler på proforma-ekteskap, men merker meg spesielt denne kommentaren som baserer seg på Aftenposten:

«06.03.06: Den norske ambassaden i Marokko har sett seg lei på å bli overkjørt av utlendingsdirektoratet (UDI). I et usedvanlig skarpt brev til UDI, med kopi bl.a. til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), påpeker ambassadør Arne Aasheim at UDI godkjenner en praksis der unge mennesker utnyttes av foreldre som åpenbart tjener grovt på å selge oppholdstillatelser i Norge gjennom proforma ekteskap», jf HRS.

 

Christian Skaug  har laget diagrammer over økningen av antall bosatte marokkanere m.fl. i Norge i Diasporanen – hvor store er de? (Document.no 28.4.16). Kurven viser at antall marokkanere i Norge har femdoblet seg siste 30 årene, fra 2000 til 10000 bosatte i 2016. Man kan selvsagt stille seg spørsmål ved hvor stor andel av denne økningen som skyldes proforma-ekteskap eller annen ulovlig innvandring.

 

Det er neppe kontroversielt å hevde at de pengene som ulovlig betales til proforma-ekteskap, dokumentfalsknere, menneskesmuglere etc. for å gi ulovlige migranter varig opphold, heller burde gått til integreringstiltak for de som er ekte familiegjenforente eller flyktninger.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere