Farhan Shah

48

En sunn dose islamkritikk er nødvendig

De engasjerende og frimodige muslimske kreftene i samfunnet må reaktualisere prinsippet om kritisk nytenkning av de islamske kildene.

Publisert: 25. aug 2016

Vi har i de siste tiår vært vitne til sjablonger som «Islam er giftig og diametralt mot vår vestlige humanistiske og demokratiske arv», og «muslimer er inkapable til å utvikle seg».  Problemet med høyrepopulistisk kritikk, som har fått stadig mer vind i seilene, er at den opererer med en dogmatisk todelt modell: «oss» versus «dem». Hvor «oss» symboliserer demokrati, humanisme, rasjonalitet, vitenskap, og «dem» blir et omvendt speilbilde: despotisme, nepotisme, anti-humanisme, anti-rasjonalisme, arkaisme og supernaturalisme. Dermed skinner det gjennom et tankemønster som hemmer konstruktiv dialog og muligheter for å finne et «felles rom» hvor man inndrar både islamske ideer og vestlige tanker for å forme en mer nøktern islamkritisk diskurs. Både utenfra og innenfra kritikk er nyttig. Men, kritikkens kontekst er viktig å ta i betraktning. Altså: Hvem utfører krikken? Med hvilke intensjoner? På hvilken måte utføres kritikken? La meg tydeliggjøre med noen konkrete eksempler:

I norsk kontekst er særlig Hege Storhaug en utenforstående som på iherdig vis kritiserer islam og muslimer. Det har vedkommende, i et åpent, demokratisk land, all rett til. Men, problemet ligger i hennes polemiske intensjoner, med en tydelig politisk agenda. Storhaugs kritikk er så å si en «totalkritikk» mot islam som sådan, og ikke en kritikk av en spesifikk islamfortolkning, fortolkninger eller muslimske praksiser farget av kulturelle og lokale faktorer. Dermed skinner det gjennom en essensialistisk tankegang, som innebærer at islam «i seg selv» er kvinneunderkuende, voldsgenererende, arkaisk og statisk. En slik tilnærming er både feilaktig og fryktinngytende da den bidrar til å opprettholde skremselsbilder av islam og muslimer som kontagiøse forgiftningsagenter med det primære formål å gjennomsyre Kongeriket Norge med drakoniske sharialover.

På den annen side har vi professor Oddbjørn Leirvik, som også er en utenforstående. Men Leirviks kritikk er rettet mot visse tolkningstradisjoner av og noen problematiske passasjer i Koranen. Denne tilnærmingen er både konstruktiv og saklig. Leirvik tar høyde for de mangfoldige tolkningsstrategiene som har eksistert i den klassiske islamske perioden. En slik dialogisk tilnærming åpner muligheter for alternative tolkninger i harmoni med moderne sensitivitet, humanisme og menneskerettighetstenkning.

Når det gjelder intra-kritikk, så gjør det også en forskjell om kritikken kommer fra for eksempel den muslimske feministen Amina Wadud på den ene siden eller fra den nederlandske forfatteren og politikeren Ayan Hirsi Ali på den annen. Wadud retter energisk kritikk mot patriarkalske fortolkninger av koranen, som har bidratt til å legitimere skjeve sosiale strukturer og degraderende holdninger overfor kvinnens individ, men vedkommendes kritikk er primært sett rettet mot en spesifikk tolkningsmetodologi (patriarkalsk versjon) og ikke islam «som sådan». Ayan Hirsi Ali, derimot, utskiller en islamkritikk som neglisjerer potensielle emansipatoriske (les: frigjørende) lesninger av koranen. Formålene med kritikk er helt avgjørende om kritikken anses som konstruktiv eller negativ, om kritikken skaper rom for positiv dialog eller om den stenger dørene for byggende samtaler.  Altså, utføres kritikken i en konfliktfylt situasjon med politiske overtoner eller er kritikken utført i en dialogisk kontekst, som kan sikre utbredelsen av nye tanker og ideer?

I dagens polariserte samfunnsklima, hvor islam assosieres med de-humaniserende doktriner og praksiser, er det absolutt nødvendig med en nytolkning av islamske kilder, forankret i prinsippet om kritisk tenkning (ijtihad). Religiøse kilder som blant andre hadithlitteraturen må granskes med et historisk-kritisk blikk, med hensyn til koranens kjerneprinsipper, moderne humanisme og menneskerettigheter. Praksiser som diskriminering og marginalisering av det feminine kjønn i patriarkalske samfunn, blasfemilover og apostasitanken er elementer som praktiseres på basis av kanoniserte hadithberetninger og fiqh-litteraturen (rettsvitenskap), som undergraver Koranens fundamentale budskap om kjønnslikeverd, individuell autonomi og den frie tanke.

Muslimer, som genuint ønsker å bekjempe radikale og ekstremistiske holdninger i samfunnet, må åpne seg for et kreativt og kritisk arbeid med sin egen tradisjon for å utskille en islamfortolkning som fokuserer på Koranens humanistiske idealer som egalitarisme, pluralisme, demokrati, menneskerettigheter, dialog, dannelse og sosio-politisk rettferdighet. En reformorientert islamfortolkning er tidens krav, og ikke en gammelmodig, ritualistisk islam som ivaretar «tingenes tilstand». Her må imamer ansatt ved diverse moskemiljøer løfte blikket fra sekteriske interesser for å bidra til en positiv mentalitetsendring. I norsk kontekst er moskemiljøene fortsatt dominert av en ortodoks-konservativ kultur, som opprettholder ideen om blind imitasjon (taqlid) av fortidens autoriteter og deres kunnskapsproduksjon. Med andre ord: fokuset bør skiftes fra en «ritualistisk» islamforståelse, som underkjenner menneskets konkrete vilkår til fordel for en «eskatologisk lykketilstand» gjennom å tilfredsstille en diktatorlignende, angsinngytende og kaprisiøs Gudsforståelse, til en humanistisk islamtolkning som setter menneskets iboende ukrenkelighet, dets velferd og menneskets innbyrdes avhengighet til naturen og andre biologiske skapninger i sentrum. Dette idealet kommer tydelig til uttrykk i formålsparagrafen for barnehagen og skolen i Norge, hvor respekt for mennesket blir sidestilt med respekt for naturen.

Både muslimer og ikke-muslimer bør, i humanitetens ånd, danne en felles plattform som kan bane veien for en mer nøktern forståelse av (selv)kritikk og dens avgjørende betydning for å få bukt med diskriminerende og voldelige fortolkninger, om ikke for oss så iallfall for de kommende generasjoner. De engasjerende og frimodige muslimske kreftene i samfunnet må reaktualisere prinsippet om kritisk nytenkning av de islamske kildene, om det så innebærer et brudd med fortidens markante (religiøse) autoriteter. En sunn dose islamkritikk er nødvendig.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ikke kritisere muslimer, men Islam!

Publisert over 4 år siden
Farhan Shah. Gå til den siterte teksten.
De engasjerende og frimodige muslimske kreftene i samfunnet må reaktualisere prinsippet om kritisk nytenkning av de islamske kildene, om det så innebærer et brudd med fortidens markante (religiøse) autoriteter. En sunn dose islamkritikk er nødvendig.

Mange bra tanker her! Noen går litt over mitt hode må jeg innrømme, p.g.a litt mye fremmedord.

Det er viktig at man er kritiske til Islam og ikke mot muslimer. Man kan kritisere konsekvenser av Islam i alle tenkelige retninger. Hva er de faktiske konsekvenser her i Norge nå? Hva er konsekvensene i et typisk muslimsk land? Vil Norge bli som f.eks Saudi-Arabia, om noen år, eller vil "våre" muslimer bidra til en mildere tolkning av skriftene? Jeg tror mange nordmenn er engstelige for hva som kan komme, men det beste forsvar vi kan gi, tror jeg, er å behandle muslimer med toleranse/respekt og forståelse slik at det i nær framtid, forhåpentligvis, ikke snakkes om "de og oss".

Når det gjelder kritisk nytenkning, burde det først og fremst være logisk og naturlig at muslimer ser på deres tilleggsskrifter, som hadithfortellingene om Muhammed. Koranen er nok ikke så lett å se på med samme kritiske blikk, da vil det handle mer om tolkninger.
Som vi nå vet besto Hadithfortellingene av ca 600 000 eksempler på hva Muhammed skal ha gjort eller sagt. De fleste av disse har blitt forkastet og man sitter igjen med litt i overkant av 7300 stk. Det at disse fortellingene først ble nedskrevet 200-240 år etter Muhammeds død burde få noen og enhver til å være mer kritiske til selv de godkjente, i tradisjonen. Samtidig er det lett å forstå at man ønsker å tro på de fortellingene som passer til det bildet man selv har og ønsker å ha av Muhammed. En naturlig konsekvens blir at noen vektlegger den harmoniske, fredelige, hjelpsomme versjonen, mens andre vil foretrekke den mer aktive, hårsåre, kjempende, voldelige versjonen. Begge varianter finner man støtte for i hadith.
En hovedårsak, tror jeg, til at Muslimer støtter seg på hadith er nok at Koranen lærer dem svært lite om Muhammed som menneske, man lærer vel faktiskt mer om deres versjon av Jesus(Isa).

Personlig tror jeg det vil være fornuftig på lang sikt å forkaste hadith og kun forholde seg til Koranen. Det å skulle fjerne alle negative fortellinger og la de positive bli igjen ville bare virke mistenkelig.

Når det gjelder Koranen får man jo alltid høre at dens innhold er uendret. Nyere forskning har avdekket at de seks originalmanusenen som eksisterer har blitt endret på opp tll fire ganger og at ingen av dem er komplette. Det eldste manuset er fra begynnelsen av 700-tallet, og ikke fra rundt år 650 som muslimer som regel hevder i debatter. Er dette nytt for deg, vil jeg anbefale at du bruker søkeordene "Quran Manuscripts Tell The Tale Jay Smith 2015" på youtube.
Dette bør være en del av sannheten om Koranen som enhver muslim bør forholde seg til og kjenne til, men realistisk sett vil jeg tro dette dysses ned for å ikke skape uro i "leiren". Noe annet vil man lett klassifisere som intern taqiyya.

Til slutt, men ikke minst, må man også se på innholdet i Koranen. Da fokuserer jeg først og fremst på de versene som er tydelige med lite rom for tolkninger.
Man skal ikke lese mye av Koranen før man forstår den er svært negativ tll kristnes forståelse av Jesus. Man kan vel si at den tydelig gir et antikristelig budskap, og at kristne stort sett har misforstått noe svært essensiellt. Med fare for å gjenta meg selv(til det kjedsommelige) lærer Koranen oss at Jesus ikke ble korsfestet, ikke døde, ikke var Guds sønn(Gud som menneske), men likevel støtter den seg på Bibelen så lenge bøkene gir samme budskap, og støtter seg på Jesus, selv om lite minner om Bibelens Jesus. Tror man på Jesu ord i Bibelen, vil man se at Jesus (indirekte)forkaster Islam som vranglære.

Koranen minner oss også om "ilden" eller Helvete som man sier, mer enn 350 ganger. Beskrivelsene av Helvete er også temmelig klare, bl.a at mennesker og stein skal benyttes som brensel.(jeg trodde ikke stein eller mennesker brant særlig godt?)

En slags konklusjon må bli at vi må faktisk godta at mennesker(muslimer) tror at ca 2,6 mrd kristne har blitt villedet(av Allah), siden Allah ifølge Koranen fikk en annen person til å se ut som Jesus på korset. Selv disiplene/apostlene ble lurt, og gikk i døden med troen på at Jesus var Guds sønn. Det vi likevel bør ha som ideal er gjensidig respekt/forståelse, som nevnt. Om vi som kristne hadde vært oppvokst i et muslimsk land hadde vi også vært muslimer, og motsatt(da tenker jeg ikke på barn av muslimske foreldre i f.eks Norge). Det er lett å glemme.


Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Uenig

Publisert over 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig at man er kritiske til Islam og ikke mot muslimer.

At sekulære og mer eller mindre kristne etniske nordmenn kritiserer  troen islam og Koranen  er som å skvette vann på den berømte gåsa.

For å bevare våre egne tradisjoner, den overlegne kultur som er årsaken til at muslimene i første omgang søkte oss, må vi kjempe mot det konkrete presset og de krav om endringer og tilpasninger  som main-stream muslimer står for. Vi har ikke annet våpen  i vårt samfunn, vi er nødt til  å fokusere på handlingene og  menneskene bak. Men først og fremst på  konservative ledere, imamer, mullaher og såkalte rådgivere. 

Og håpe på at de fleste  religiøse analfabeter etter hvert heller vil lytte på de moderate krefter som vi nå hører er i emning.  Se til  folk som har mot og kraft til å ta opp kampen mot islam i den form vi aldri skal tillate å blomstre opp i et fritt og frigjort samfunn.

Til slutt, håpe på at etnisk norske forståelsesfulle og multikulturelle svermere  ikke ødelegger for vegen til et oppdatert islam  som vi kan leve med. 

Kommentar #3

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Takk

Publisert over 4 år siden

for et klokt og balansert innlegg. Fint at du inkluderer islamske termer og kommer med eksempler. Lærerikt. 

Velkommen Fahran Akram Shah og stå på videre! Vi er mange som ønsker oss en fin verden med fred, likevekt, respekt og samarbeid, og slike innlegg som dette bidrar!

Kommentar #4

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Enig

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
For å bevare våre egne tradisjoner, den overlegne kultur som er årsaken til at muslimene i første omgang søkte oss, må vi kjempe mot det konkrete presset og de krav om endringer og tilpasninger som main-stream muslimer står for. Vi har ikke annet våpen i vårt samfunn, vi er nødt til å fokusere på handlingene og menneskene bak. Men først og fremst på konservative ledere, imamer, mullaher og såkalte rådgivere.

Helt enig i at vi må kjempe imot det presset du beskriver. Men husk at presset har Islam som kilde, dvs tradisjoner, Koranen og hadith. Også enig i at vi kan og bør kritisere og være generellt kritiske til sentrale personer i de muslimske miljøene, men ikke kritiske til deres personer(les:personangrep), men til deres handlinger og holdninger som igjen handler om Islam. En slik(personangrep) tilnærming vil nok bare bygge muren mellom "oss og dem" større. Vi er nok enige, men snakker litt forbi hverandre....

Et problem for Norge i nær fremtid, og det er nok et problemfyllt paradoks. Vårt demokrati vil direkte og indirekte sørge for at Norge Islamifiseres mer og mer etterhvert som vi får flere og flere muslimer, via immigranter, familiegjenforeninger(dersom dette gjennomføres), samt mye høyere fødselstall enn hva som er vanlig blandt de fleste andre trosretninger og/eller ikke-troende.
Nå sitter ikke jeg med noen spåkule, så vi skal ikke se bort ifra at mange muslimer vil "falle fra" evt konvertere til kristendommen av forskjellige årsaker i årene som kommer, og dette vil utsette skremmescenariet hvor muslimer blir flertallet i Norge.
Det kan også slå andre veien, at de seriøse muslimene klarer å få de "lunkne" til å skjerpe seg. Dersom disse såkalte seriøse muslimene(imamer m.m) hadde våget å forholde seg til sannheten om Koranen og dens originalmanus, Hadith og andre skrifter som stort sett virker som oppdiktede skrytehistorier om Muhammed vllle nok mange tatt til fornuft. Dessverre er det mye kunnskap som holdes skjult. Kritisk tenkning til egen tro og skrifter blir vel ofte sett på som Haram i Islam.
Det hele kan minne om et luftslott, hvor kun de øverste ledere vet hvordan man kan få ut luften...

Kommentar #5

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Er Koranen Allahs ord?

Publisert over 4 år siden

Etter å lest innlegget vil jeg gjerne stille et enkelt spørsmål.

Mener du at Koranen er Allahs ord eller mener du at Koranen er Muhammeds egne ord som han utgir for å være Allahs ord?

Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Ja, de må få en fri vilje

Publisert over 4 år siden

fordi 2. generasjons innvandrere ikke alltid er så norske som de vil være. Mange får ikke ha norske venner. De får ikke ha forhold, uten å være forlovet eller gift (haram), samtidig støtter foreldrene opp under sine egne kulturer som ofte er barbariske og kvinneundertrykkende. Mange foreldre snakker ikke norsk, de får ikke jobb i samfunnet og de faller utenfor selv om barna har god utdanning. Kanskje flykter de til hjemlandet når alt går i stå, eller de må sørge for medlemmer i samme familie i andre land.

Landene selv må tak tak i kvinneundertrykkende elementer, gamle holdniger og skolegang. Først må de få skikkelig ernæring. Da kommer volden mindre frem, og de bør ha en ID light versjon. Å påføre fysisk smerte for å oppnå åndelig tilfredsstillelse er manglende egenomsorg/respekt for kroppens iboende verdighet.

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Farhan Shah. Gå til den siterte teksten.
En sunn dose islamkritikk er nødvendig.

Det er innlegg av denne typen som varmer. Spesielt de nordmenn som mener det går seg til blir svært oppglødde hver gang  slike utspill kommer fra muslimene selv.  Vi har sett flere lignende innlegg de siste par-tre år, og de har gitt noen debattanter grunnlag for å si - " se,  ting er på gli -".  Det glemmes, eller fortrenges at ingen ser noen konkrete, imøtekommende forslag som skal dempe de gryende motsetninger  i samfunnet.  All ære til de muslimer som har mot nok til å si at endringer nok trengs om vi skal greie å leve sammen i fremtiden.  Men når noen tar opp hansken, så forsvinner stemmene.   Det er å anta at  disiplinen er for tøff til at noen for alvor våger å blottlegge en mening eller fremme konkrete forslag av intern kontroversiell karakter.  Høyest grad av motstand hittil er iverksatt av de damer som ha kastet hijaben.

Kommentar #8

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det er viktig at man er kritiske til Islam og ikke mot muslimer.

greit nok, men når man avslörer islam så avslörer man tenkemåten til muslimer, så det blir vel samme sak.

Noen filmet i skjul en koselig undervisnings time i en brittisk muslimsk skole for kvinner. Dette er ikke isis, men fredelige muslimer og deres tenkemåte. Her synes jeg det ikke gjör forskjell om man kaller det islam eller muslimer, ärlig talt, dette er sykt uansett.:

https://www.youtube.com/watch?v=bzEm4xuBhqg

Kommentar #9

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

En ensom svale her og der gir ingen sommer

Publisert over 4 år siden

Å komme i gang med revidering ser heller dårlig ut om ikke umulig. Hvor ble det av svar på kommentar #5 forresten? Jeg tillater meg å be trådstarter lese dette innlegget

Kommentar #10

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Den tause trådstarter

Publisert over 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Å komme i gang med revidering ser heller dårlig ut om ikke umulig. Hvor ble det av svar på kommentar #5 forresten? Jeg tillater meg å be trådstarter lese dette innlegget

Jeg tror ikke vi skal vente kommentarer fra Shah. Jeg tror heller ikke at vi skal vente at han leser det innlegget som du henviser til.

Spalten heter Verdidebatt. Trådstartere som ikke er interessert i å delta i debatt om sitt eget innlegg bør ganske enkelt ikke tillates å publisere flere innlegg.


Moderator kan sikkert forklare hvorfor Shah kan publisere uten å delta i debatten. At to av hans innlegg i tillegg anbefales som lesetips gjør ikke saken bedre.

Kommentar #11

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Trådstartere som ikke er interessert i å delta i debatt om sitt eget innlegg bør ganske enkelt ikke tillates å publisere flere innlegg.

Enig. Deter viktig at inlegg blir utfordret og at skribentene får tåle å måtte forsvare seg. Det viser seg vel da at innlegget kans er lagt til i politisk korrekhets navn, ikke for at noen er interresert i å debattere.
Kanskje reaksjonene til trådstarter blir litt vel avslörende om vi får oppleve dem.
Londan har for tiden klart å velge en muslims borgermester som har uttalt stötte for Sharia. Hvordan dette har skjedd er jo et mirakel (eller anti mirakel). Uansett, en del uttalelser fra denne manne i debatter osv er nok årsaken til at vi snart ser ham gå og at dette ikke skjer igjen. Og da burde vi väre takknemlige for at en "fredelig" muslims politiker ble tvunget til å forsvare en del ekstreme uttalelser.

Har tidligere ment at regliions frihet er viktig. Ikke nå lenger. Takk väre islam. ALtås ikke sktrem militant fundamentalistisk islam, ikke terrorister - men islam selv.
Kan godt tenke meg at om trådstarter var aktiv i debatt, så ville det komme fram en del godsaker som ville underbygd mitt ståsted.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere