Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
41

Sexkjøpslov gir fridom

Sjølv om nokre arbeider som prostituerte av fri vilje, er det dei som er tvugne inn politikarane må tenkje på.

Publisert: 25. jul 2016

Unge Venstre (UV), Unge Høgre (UH) og Framstegspartiets Ungdom (FpU) er nok ein gong ute og hevdar at legalisering av sexkjøp vil gjere livet betre for prostituerte i Noreg. Den liberalistiske ideen om negativ fridom lever i beste velgåande i dei borgarlege ungdomspartia. 

I store trekk dreier debatten sexkjøp seg om den nordiske modellen fungerer. Sverige, Noreg, Island, Finland og Nord-Irland har klare forbod mot kjøp av sex nedfelt i lov. Seinast i april 2016 følgde Frankrike etter. Den nordiske modellen ser på prostitusjon som utnytting, forbyr kjøp av sex, definerer prostituerte som offer i staden for kriminelle og gir offera hjelp til å kome seg ut av prostitusjonen. 

I Noreg har debatten hovudsakleg dreia seg om det som blir kalla «sexkjøpslova». I realiteten er det ei lov som medførte endring i straffelova frå 1902. I dag er forbodet mot kjøp av sex heimla i straffelova § 316 om Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne. I tillegg har det blitt teke til orde for å fjerne den såkalla hallikparagrafen, straffelova § 315, som forbyr å fremme andres prostitusjon og å leige ut lokale som skal brukast til prostitusjon. 

Ifølgje Unge Venstre, Unge Høgre, FpU og moderpartia deira fungerer ikkje desse reglane etter hensikten. Dei meiner at dei prostituerte har fått det verre og at det er vanskeleg å avsløre bakmennene. I tillegg skal dei prostituerte kallast sex-arbeidarar, og sex-arbeidarane skal kunne jobbe på bordell med rettane til ein vanleg arbeidstakar. Slik skal me visst nok få slutt på seksuell utnytting og vald. «Det er en grunntanke i Venstre at man skal møte sosiale problemer med sosiale tiltak, ikke straff og politi», sa Tord Hustveit

Den politiske teoretikaren Isaiah Berlin formulerte i essayet Two Concepts of Liberty omgrepa positiv fridom og negativ fridom. Somme gonger blir «fridom til» og «fridom frå» brukt for å forklare tydinga. Den positive fridommen har tradisjonelt stått sterkt på venstresida og kan seiast å vere fridommen til å realisere potensialet sitt. På høgaresida har den negative fridommen blitt omfamna, særleg av liberalistar, som ønskjer fridom frå forbod og hindringar. Det er difor ikkje særleg overraskande at nettopp dei tre liberalistiske ungdomspartia er dei som talar varmast for å fjerne forbodet mot kjøp av sex og bordellverksemd. Spørsmålet er berre: Gir legalisering av sexkjøp mest reell negativ fridom slik dei hevdar?

I Tyskland har kjøp av sex og bordellverksemd vore lovleg sidan byrjinga av 2000-talet. Dåverande familieminister Christine Bergman frå Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Arbeidarpartiet i Tyskland) og Kerstin Müler, parlamentarisk leiar for Die Grünen (MDG i Tyskland), skålte med champagne då dei nye reglane vart vedtekne. Femten år seinare er det lite å skåle for. I rapporten til U.S. Department of State, 2014 Trafficking in Persons report, står det: «Germany is a source, transit, and destination country for women, children and men subjected to sex trafficking and forced labour.» Tidlegare har Tyskland blitt omtalt som Europas bordell. Folk reiser frå heile verda til Tyskland for å kjøpe sex. Berre i Berlin er det rundt fem hundre bordell. Heller ikkje i der tårer dei prostituerte å gå til politiet, og i ein artikkel i Der Spiegel (How Legalizing Prostitution Has Failed) seier ei av kvinnene, Alina, at bakmennene alltid veit når politiet kjem på raid på bordella. Truslar om å skade familien til dei prostituerte gjer at dei held seg borte frå politiet. Dei same resultata ser ein i Nederland og Spania. 

Spørsmålet me alle stiller oss må vere: Kva skader minst? Prostitusjon vil alltid vere ein bransje som er prega av trafficking, vald og utnytting. Sjølv om nokre arbeider som prostituerte av fri vilje, er det dei som er tvungne inn politikarane må tenkte på. Dei siste åra har identifiserte offer for menneskehandel i Noreg vore på over 300, og flesteparten av desse er kvinner som har jobba innanfor prostitusjon. Fridommen deira må prioriterast framfor fridommen til dei som gjer det frivilleg når lovverket skal utformast.

Når den nordiske modellen fungerer som den skal, vil det vere den som sikrar flest mogleg reell fridom. Straff av sexkjøp er riktig fordi det hindrar at fridommen nordmenn har til å kjøpe sex går utover fridommen til den prostituerte. Dessverre har politiet med Operasjon Husløs latt moglegheita til å handsame prostituerte som offer og ikkje kriminelle gått frå seg, og dermed heller ikkje hjelpt til å styrke den nordiske modellen. Men ei lov kan ikkje opphevast fordi ho ikkje blir handheva som ho skal. Då er det langt viktigare med god opplæring av politiet og andre som møter prostituerte. 

Ei oppheving av sexkjøpslova vil gi fridom frå forbodet mot kjøp av sex og bordellverksemd, men er det ikkje like viktig å sikre at dei prostituerte får fridom frå tvangen og undertrykkinga? Viss dei borgarlege ungdomspartia vil sikre reell negativ fridom, burde dei tenkje på fridommen til dei som er tvungne inn i prostitusjon, og det gjer dei ikkje ved å oppheve sexkjøpslova og hallikparagrafen.

Først publisert i Vårt Land 25. juli 2016. 

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg er mot prostitusjon, men tilhenger av en faktabasert debatt

Publisert over 5 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Dei siste åra har identifiserte offer for menneskehandel i Noreg vore på over 300, og flesteparten av desse er kvinner som har jobba innanfor prostitusjon. Fridommen deira må prioriterast framfor fridommen til dei som gjer det frivilleg når lovverket skal utformast.

Jeg er nysgjerrig når det gjelder Hæåks tall der hun hevder at ofre for menneskehandel er på over 300 de siste årene, og at de fleste av disse jobber innenfor prostitusjon.

Jeg har to spørsmål:

1. Kan du oppgi den kilden som dokumenterer disse tallene?

2. Er det ikke riktig at helt uavhengig av sexkjøpsloven så rammes menneskehandel av allerede eksisterende norske lover? Eller sagt på en annen måte: Fjerner vi sexkjøpsloven er det fremdeles straffbart med menneskehandel. Det er altså ganske irrelevant å mene at menneskehandel har sammenheng med sexkjøpsloven, eller? Det er allerede straffbart i følge annen lovgivning.

Jeg har forsøkt å følge denne debatten i mediene i flere år, og har registrert at mange journalister som har gjort undersøkelser på gateplan hevder at de aller fleste utenlandske prostituerte organiserer seg sammen og opererer helt uten bakmenn. Leiligheter leies og går på omgang mellom dem.

Svært få halliker eller menneskesmuglere er lokalisert og dømt i Norge.

Det kan skyldes to ting: Enten er bakmennene flinke til å skjule seg, eller kvinnene organiserer seg uten bakmenn.

Ellers synes jeg det er en merkverdig lovgivning som gjør det lovlig å selge sex, men ulovlig å kjøpe sex. Rent prinsippielt synes jeg begge deler burde være forbudt - eller tillatt.

Om sexsalg var forbudt, kunne politiet gripe inn overfor salget, uten å måtte gå omveien om å finne sexkjøperne, og utenlandske prostituerte kunne enten sendes hjem eller gis hjelp i Norge.

Skulle vi føre samme lovgivning overfor narkotika? Lov å selge, men ulovlig å kjøpe?

En merkelig politikk i så fall.

Mvh Sverre

Kommentar #2

Mai Lene Fløysvik Hæåk

41 innlegg  7 kommentarer

Det er ein faktabasert debatt

Publisert over 5 år siden

Hei, Sverre. Kjelda du spør etter er veldig enkel å finne. Den er frå KOM (Koordineringsenheten for menneskehandel) sine rapportar som kjem ut ein gong i året. Her er den frå 2015 som kom ut no nettopp: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3727.pdf 

I 2012 var det 349 identifiserte offer for menneskehandel. Då vart 239 (68,5%) nytta til prostitusjon og/eller andre seksuelle formål.

I 2013 var det 300 identifiserte offer for menneskehandel. Då vart 201 (67%) nytta til prostitusjon og/eller andre seksuelle formål.

I 2014 var det 324 identifiserte offer for menneskehandel. Då vart 209 (64%) nytta til prostitusjon og/eller andre seksuelle formål.

I 2015 var det 301 identifiserte offer for menneskehandel. Då vart 204 (68%) nytta til prostitusjon og/eller andre seksuelle formål. 

Elles så er det sant at menneskehandel vil bli ramma uansett, men det er naivt å tru at ein oppdager menneskehandel om ein fjernar sexkjøpslova. Tvert i mot kan ikkje politiet fokusere på noko som ikkje er ulovleg (sexkjøp). 

Det er heilt riktig at få har blitt dømt for menneskehandel/hallikverksemd i Noreg, men halvparten av dei sakene som har vore mot menneskehandlarar har vore i Hordaland kor dei har hatt ei Exit-gruppe som har jobba heilt spesifikt mot dette feltet. Sidan resultata er så gode der, vil KrF at alle politidistrikt skal ha ei Exit-gruppe kvar som kan fokusere på berre dette. 

Eg er heilt usamd i at det er mest konsekvent å vere for forbod mot sexkjøp, men mot forbod mot sexsal. Grunngjevinga for dette finn du i innlegget der eg skreiv om den nordiske modellen. 

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke det jeg hevder, du misforstår!

Publisert over 5 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eg er heilt usamd i at det er mest konsekvent å vere for forbod mot sexkjøp, men mot forbod mot sexsal. Grunngjevinga for dette finn du i innlegget der eg skreiv om den nordiske modellen.

Enten bør BÅDE kjøp og salg være forbudt, eller begge deler tillatt, er min mening.

Jeg trekker en analogi til narkotika, og spør hvor meningsfullt det ville være om det var tillatt å selge narkotika, men forbudt å kjøpe.

Gatene skulle altså være fulle av folk som selger hasj, amfetamin, acstasy og amfetamin, men ingen skulle få lov å kjøpe, for det ville være forbudt. Helt og absolutt inkonsekvent!

Jeg vil også spørre hvordan sexkjøpsloven kan håndheves i utlandet. I sommer har mediene publisert flere artikler om hvordan norske kvinner kjøper sex i afrikanske land. Meg bekjent er ikke en eneste kvinne dømt for sexkjøp i utlandet selv om det florerer!

Men jeg har en mistanke om at dette ikke oppfattes som så diskriminerende som når menn kjøper sex. Menn er kanskje den store skurken her, eller?

Mvh Sverre

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Usikre tall

Publisert over 5 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
I 2012 var det 349 identifiserte offer for menneskehandel. Då vart 239 (68,5%) nytta til prostitusjon og/eller andre seksuelle formål.

I 2013 var det 300 identifiserte offer for menneskehandel. Då vart 201 (67%) nytta til prostitusjon og/eller andre seksuelle formål.

I 2014 var det 324 identifiserte offer for menneskehandel. Då vart 209 (64%) nytta til prostitusjon og/eller andre seksuelle formål.

I 2015 var det 301 identifiserte offer for menneskehandel. Då vart 204 (68%) nytta til prostitusjon og/eller andre seksuelle formål.

Jeg har skumlest rapproten du henviser til, og registrerer at de tallene som oppgis, gjelder MULIGE ofre for menneskehandel. I rapporten understrekes det at tallene for idenitifiserte offer for menneskehandel er lavere enn verifiserte antall offer for menneskehandel.

Dette forteller oss at de tallene man opererer med, er høyst usikre, og ikke egentlig dokumentarbare.

Jeg tolker dette slik: En kvinne som reiser fra sitt eget land til Norge på eget initiativ for å selge sex, kan overfor norske myndigheter hevde at hun er offer for menneskehandel og på det grunnlaget be om beskyttelse i Norge.

For å presisere: Jeg er absolutt helt motstander av menneskehandel og mener det bør være straffbart, men i denne debatten bør man operere med sikre og dokumenterbare tall.

Journalister som har gjort egne undersøkelser på gatenivå, hevder at de aller fleste utenlandske prostituerte i Norge organiserer seg selv og har ikke halliker eller bakmenn. Og svært få bakmenn er identifisert og straffet.

Rett bør være rett. Det er sikkert fristende å misbruke usikre tall i den gode hensikts navn, men man bør være villig til å innrømme to forhold: Menneskehandel rammes av en annen lovgivning enn sexkjøpsloven(det innrømmer Hæåk), og tallene som oppgis som "identifiserte" for menneskehandel lar seg ikke verifisere, de bygger på antagelser.

Dersom disse tallene lot seg bevise, ville vi ha langt flere domfellelser for menneskehandel, men det har vi ikke. Nesten ingen.

Og igjen vil jeg stille spørsmålstegn ved hva som egentlig er tanken bak sexkjøpsloven: Mediene dokumenterer at mange norske kvinner reiser til afrikanske og asiatiske land for å kjøpe sex, men ingen er dømt, meg bekjent. Kvinner er ofre og menn er overgripere synes å være ideologien bak sexkjøpsloven.

Kun menn dømmes. Et tankekors?

Mvh Sverre


Kommentar #5

Mai Lene Fløysvik Hæåk

41 innlegg  7 kommentarer

Avnskog tillegg meg meiningar eg ikkje har

Publisert over 5 år siden

Hei igjen.

eg lurer på kor du har det frå at eg skriv om kvinnelege prostituerte og mannlege sexkjøparar i denne teksten, for eg har konsekvent unnlatt å skrive han/ho om både sexkjøpar og prostituert fordi eg har sett dei same nyheitene som deg i sommar: At kvinner reiser til afrikanske land for å kjøpe sex av menn. I tillegg er det menn som kjøper sex av menn, òg i Noreg. Men statistisk sett er det flest kvinner som er prostituerte og menn som kjøper sex. Difor er ikkje rart at flest menn blir dømt for sexkjøp, men dette er ikkje eit argument mot sexkjøpslova. Då må me heller snakke om kunnskapsheving og haldningsendring. 

Når det gjelder sexkjøpslova "innrømmer" eg ikkje noko. Eg har studert jus. Forbod mot kjøp av sex er heimla i straffelova § 316, forbod mot hallikversemd i straffelova § 315 og forbod mot menneskehandel i straffelova § 257. I tillegg er det forbod mot menneskehandel i diverse internasjonale protokollar som til dømes Palermoprotokollen. 

Utanom det får me vere samde om å vere usamde. 

Kommentar #6

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Å, tillegger jeg deg meninger? Hva da?

Publisert over 5 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
eg lurer på kor du har det frå at eg skriv om kvinnelege prostituerte og mannlege sexkjøparar i denne teksten, for eg har konsekvent unnlatt å skrive han/ho om både sexkjøpar og prostituert fordi eg har sett dei same nyheitene som deg i sommar: At kvinner reiser til afrikanske land for å kjøpe sex av menn. I tillegg er det menn som kjøper sex av menn, òg i Noreg. Men statistisk sett er det flest kvinner som er prostituerte og menn som kjøper sex. Difor er ikkje rart at flest menn blir dømt for sexkjøp, men dette er ikkje eit argument mot sexkjøpslova. Då må me heller snakke om kunnskapsheving og haldningsendring.

Når det gjelder sexkjøpslova "innrømmer" eg ikkje noko. Eg har studert jus. Forbod mot kjøp av sex er heimla i straffelova § 316, forbod mot hallikversemd i straffelova § 315 og forbod mot menneskehandel i straffelova § 257. I tillegg er det forbod mot menneskehandel i diverse internasjonale protokollar som til dømes Palermoprotokollen.

Utanom det får me vere samde om å vere usamde.

Vel, "innrømmer" var kanskje galt ord å bruke, jeg burde kanskje heller skrevet "bekrefter".

Joda, menneskesmugling og prostitusjon har sikkert en viss sammenheng, men jeg synes det er viktig i disse debattene å understreke at selv om sexkjøpsloven fjernes, så rammes menneskesmugling og hallikvirksomhet av andre deler av lovverket. Det fremkom ikke tydelig i ditt første innlegg, og jeg nevnte det fordi noen kan komme til å tro at dersom vi fjerner sexkjøpsloven, så blir menneskesmugling og hallikvirksomhet tillatt. Det er fortsatt like forbudt og straffbart, og var det før sexkjøpsloven ble innført. Altså en presisering fra min side.

Jeg har forøvrig ikke påstått at du skriver om kvinnelige prostituerte og mannlige sexkjøpere. Jeg har fremsatt noen egne synspunkter på sexkjøpsloven, og registrerer at kvinner som kjøper sex i utlandet, slik mediene har dokumentert i sommer, går helt fri, og at det ser ut til at loven kun rammer mannlige sexkjøpere. Dette er ikke et argument MOT noe du har skrevet, men er mine egne kommentarer til sexkjøpsloven.

Du er sikkert godt skolert i lovverket, det betviler jeg ikke. Men jeg synes altså at det var på plass med noen presiseringer i forhold til ditt første innlegg.

Jeg savner forøvrig en kommentar fra deg som jurist, om det ikke er litt inkonsekvent at det er lov å selge sex, men ikke å kjøpe. Jeg nevnte i den sammenhengen at det ville være fryktelig rart om det var lov å selge narkotika, men forbudt å kjøpe.

Eller lov å selge alkohol, men forbudt å kjøpe.

Er ikke det litt inkonsekvent? Opp til deg om du vil svare, men en juridisk vurdering hadde vært interessant.

Mvh Sverre

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Temmelig spesielt

Publisert over 5 år siden

Hadde ikke tenkt å blande meg i denne debatten, men etter å leste tråden, forstår jeg det slik:

KrF støtter sexkjøpsloven. Det vil si at prostituerte lovlig kan tilby sine tjenester. At det er forbudt å kjøpe, endrer ikke det faktum at partiet faktisk tillater prostitusjon – hvis altså jentene får napp. Og nettopp det er jo hele poenget – å få napp, å få solgt varene. Ellers hadde de ikke vært her. Ja, faktisk er det slik, at ettersom det er såpass mange av dem her hele tiden, så får de også napp hele tiden. Noe altså KrF implisitt legger til rette for.

Kundene finnes i fleng. I dette markedet er det som regel varene som det kan være noe vanskelig å få tak i. Dette er definitivt selgers marked. Og ettersom selgerne er beskyttet av sexkjøpsloven – og implisitt av KrF – er det fritt fram. Slik oppmuntres det til temmelig fri prostitusjon i Norge – bortsett fra at kundene løper en viss risiko for å bli tatt med buksene nede. Men pytt sann! Dette er åpenbart en risiko mange gjerne tar.

Så, mens KrF er sterkt imot prostitusjon, har de bidratt til fjerne det største hindret og gitt den et temmelig fritt spillerom ved at varene ved lov er gjort fritt tilgjengelig. Dette er oppsiktsvekkende.

Motivasjonen for å støtte loven, er, slik jeg forstår det, at man ikke skal gjøre livet vanskeligere for jentene enn det det alt er. Et totalforbud vil gjøre jentene til lovbrytere og tvinge prostitusjonen inn i de mørke krokene.

Men dette har man da alt sørget for. Selv om varene kan vises fram på åpen gate, må omsetningen okke som skje utenfor lovens ramme og i det skjulte ettersom altså kundene ikke har lov til å kjøpe.

Her er det noe med logikken – som en landsens kar som meg sliter med. For dersom det er partiets hensikt å hindre menneskehandel, og at jentene blir utnyttet av bakmenn, så burde man jo forby hele geskjeften.

La oss kalle den nigerianske halliken for Robert, eventuelt med Mugabe som etternavn. Han planlegger å ta meg seg varebeholdning sin til Europa for å gjøre business. Han vurderer det europeiske markedet og mulighetene i de forskjellige landene. Er det da sannsynlig at han ville valgt Norge dersom det var et totalforbud mot kjøp og salg av sex her? Nei, selv en ekkel fyr som Robert, og på tross av det tvilsomme etternavnet, ville han helt sikkert funnet seg bedre til rette i en rekke andre land enn i Norge. Valget er for ham slik sett enkelt.

Omvendt, når det altså er tillat å selge sex i Norge, ja, da tauer Robert med seg hele beholdning sin den lange veien hit der det forutsetningsvis er mye penger blant folk. Jo, men det er ikke tillat å kjøpe sex, sier vi – eventuelt med ei stram mine og med patos. Så, da så! Robert smiler og sier ‘who cares?’, og er lettere oppgitt over vår komplette ignoranse. Han kan gamet. Han vet at der det finnes prostituerte, der finnes det alltid kjøpere – i hopetall.

Jeg kan derfor ikke skjønne annet enn at KrF slik bidrar til å legge til rette for og å opprettholde prostitusjon og menneskehandel i Norge.

For å følge logikken, finnes det derfor kun to alternativer: Enten tillate prostitusjon – salg og kjøp – få det inn i oversiktlige former, og slik gi jentene noen lunde ordnede og beskyttede forhold, eller det andre alternativet, et totalforbud. Begge deler ville gjøre det mindre attraktivt for Mugabe og for Igor og Vladimir – de ukrainske fetterne hans – enn dagens ordning. Gutta har plenty med varer, men de trenger en sted å selge dem. Norge er i dag et slik sted der de skruppelløse kan få solgt varene sine.

Det er altså mellomløsningen som er mest interessant for hallikene og menneskehandlerne. De trives ikke der alt er åpent og ordnet, og så synes de de er tuklete å drive der alt er forbudt – hvis de har alternativer. Et slik alternativ er Norge. I den grad slike folk er takknemlig, er det ikke usannsynlig at de sender en takkens tanke til bl.a. KrF.

Mellomløsningen er utmerket for alle parter egentlig – for hallikene, for jentene og for kundene – vel og merke hvis alternativet er et forbud. De som antakelig ikke er særlig glade for dagens sexkjøpslov er trolig handelsstanden i utsatte strøk de største byene – og generelt folk som mener at prostitusjon er uønsket – slik som en stor del av KrF sine velgere.

Slik går det altså an å resonere for oss her inne på bygdene. Men vi trenger jo egentlig ikke bry oss. Det er lite sannsynlig at slike tjenester vil bli tilbudt ved Samvirkelaget her i bygda – selv om det nå er fullt tillat – noe altså bl.a. KrF har bidratt til.

Kommentar #8

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Faktabasert debatt

Publisert over 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan derfor ikke skjønne annet enn at KrF slik bidrar til å legge til rette for og å opprettholde prostitusjon og menneskehandel i Norge.

Innleggsforfatteren ønsker en faktabasert debatt. Det bør en vel kunne imøtekomme i steden for bare egen synsing.

Evalueringen av sexkjøp-loven forteller at den virker etter hensikten.

Forskere: Forbudet mot kjøp av sex virker

"Evalueringen viser at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før loven trådte i kraft, skriver Vista analyse i sin lenge varslede evaluering av sexkjøpsloven."

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva skyldes politiets økede innsats og hva skyldes selve loven?

Publisert over 5 år siden

Jeg leste artikkelen Grape linkent til og bet meg merke i noen detaljer som jeg mener burde vært viet langt større plass i evalueringen.

Rapporten ser ut til å ta utelukkende sexkjøpsloven til inntekt for den nedgangen i markedet man mener har funnet sted og lar helt være å drøfte hva politiets økede innstats på en rekke ulike felt kan ha hatt av betydning.

Blant annet leser jeg at i den perioden rapporten omtaler, så har ca 400 leiligheter der det foregikk prostitusjon blitt stengt som en følge av at eierne har blitt truet med å bli anmeldt med bakgrunn i hallikparagrafen.

Dette tiltaket har altså intet å gjøre med loven i seg selv, og kunne like gjerne vært iverksatt helt uten den nye sexkjøpsloven. Hallikvirksomhet var forbudt før sexkjøpsloven trådte i kraft.

Man må anta at effekten av dette tiltaket alene, må ha vært at mange prostituerte har måttet oppgi å drive prostituasjon i Norge. Det fortelles i mediene at f eks de nigerianske prostituerte nesten er forsvunnet fra gatemarkedet i Norge, og det er fristende å se dette i sammeheng med stengningen av leiligheter.

De nigerianske prostituerte var helt avhengige av å få leie leiligheter, og etter hva miedene har fortalt, delte de husvære hvor de drev sin virkesomhet fra og bodde om natten. Og når deres turistvisa gikk ut, kom nye prostituerte og overtok de samme leilighetene.

Tenker vi oss at 4 prostituerte delte hver leilighet, kan man lett regne seg til at stengningen av 400 leiligheter kunne føre til at så mye som 1600 gateprostituerte ble tvunget ut av markedet, pluss langtidseffekten ved at nye kvinner ikke kunne komme og overta leilighetene.

Og dette ville altså IKKE skyldes sexkjøpsloven, men politiets økede innsats med basis i hallikparagrafen.

Skulle like å tro hvordan politiets økede innsats også på ANDRE områder kan ha hatt innvirkning på sexmarkedet og omfanget av prostitusjon. Det er en STOR mangel ved rapporten, og/eller ved artikkelen som omhandler den, at det ikke drøftes inngående de ulike tiltakenes effekt i forhold til hverandre, for å kunne fastslå hva som skyldes den nye loven og hva som skyldes politiets økede innsats helt uavhengig av den nye lovens hjemler.

Det står vel ikke til å nekte for at politiets økede tilstedeværelse i gatene i seg selv vil ha en preventiv virkning på sexsalg, og også dette kunne ha blitt intensivert helt uavhengig av sexkjøpsloven. Man kunne f eks oppsøke kvinnene på gatenivå, sjekke papirer, observere hvor salget forgikk osv, og på den måten kunnet få stengt av leilighetene der salget forgikk.

Jeg synes dessverre rapporten er preget av mye synsing som f eks: Det er grunn til å anta at prostitusjonen hadde vært mye mer omfattende uten sexkjøpsloven. (Gjengitt etter hukommelsen).

Dette er en påstand som rapporten ikke ser ut til å kunne dokumentere med sikkerhet.

Jeg forsøkte å lese hele rapporten, men den er visst fjernet fra nettet, dessverre.

Og til slutt: Fra andre kilder vet vi at oppfatningene er ganske annerledes enn den som kommer frem i rapporten: Prostituerte melder at de nå står langt svakere og er mer utsatt for vold, som de ikke våger å anmelde.

Så hva fakta sier i denne saken, se, det føler jeg meg ikke særlig mye klokere av etter å ha lest omtalen av denne rapporten. Og jeg må si meg svært skuffet over "forskernes" og/eller journalistenes svært mangelfulle drøfting av de ulike tiltakenes effekt i forhold til hverandre.

Til slutt: Jeg er ingen tilhenger av prostitusjon, men er opptatt av at vår lovgivning skal være rettferdig, logisk og meningsfull. OG ikke minst: Den skal kunne la seg håndheves slik at den rammer alle likt.

Mvh Sverre

Kommentar #10

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Faktabasert?

Publisert over 5 år siden

Enig i at fakta er viktig. I min kommentar #7 er det også mye fakta – i form av 'common sence'. Dette er minst like viktig som tvilsomme evalueringer som av og til kan være som rene bestillingverk, slik det kunne framstå da den offisielle evalueringen av sexkjøpsloven ble lagt fram. Rapporten fikk i alle fall svært mye kritikk – også fra høyst kompetent hold.

Eksperter: Evalueringen av sexkjøpsloven er for dårlig (Vårt Land)

"–Vista Analyse sier selv i rapporten at det er knyttet betydelig usikkerhet rundt grunnlaget for konklusjonene"

Mitt poeng er at en naturligvis ikke hindrer prostitusjon ved å tillate det. Men en kan få en viss kontroll med og innsikt i den dersom det tillates. Men da må det gjøres fullt helt og legalisere både salg og kjøp. Alternativet er å gjøre det motsatte og forby begge deler. For egen del tror jeg nok at jeg vil foretrekke det siste, men er dog litt usikker.

Mellomløsningen, som kriminaliserer kjøp, gjør det lettere for selgerne og vanskeligere for kjøperne. Men siden dette helt klart er selgers marked, åpner loven opp for legalisert salg og gjør det dermed lettere for selgeren enn før loven kom på plass. For dermed er det altså endelig formelt lov å selge sex – antakelig til glede for selgerne. Slik tiltrekker dette seg flere prostituerte som igjen fører til økt aktivitet blant menneskehandlere.

Evalueringer, som ikke greier å fange opp det som virkelig skjer, er av heller tvilsom verdi. Markedet tilpasser seg mulighetene. Når kjøp kriminaliseres, dukker også en del av selgerne under jorden. Og da er man jo for så vidt like langt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere