Jon Kvalbein

71

Kristelig Folkepartis ekteskapsbrudd

KrF er på vei til å godta den "kjønnslikegyldige" ekteskapsloven i strid med sin egen formålsparagraf.

Publisert: 28. jun 2016

Knut Arild Hareides deltakelse i Oslo Pride 2016 viser hvordan en kulturliberal tenkning har fått stor innflytelse innen Kristelig Folkeparti. Paradens generelle formål er å støtte den såkalte «LHBTIQ-kulturen», som inkluderer lesbiske, homofile, bifile, trans- , intersex- og queer-personer.

Hareide sier at han vil støtte ofrene ved massakren i Orlando. Men det kunne han ha gjort uten å delta i en parade som arrangeres til fordel for en grenseoverskridende livsstil som er uforenlig med kristen etikk. Hans deltakelse bekrefter at KrF er på vei til å bryte med den ekteskapsforståelsen som er forankret i partiets formålsparagraf.

I sitt utkast til KrFs program for neste valgperiode 2017-2021 har programkomitéen med Dagrun Eriksen i spissen foreslått:«KrF vil løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og den mest stabile ramme rundt barns oppvekst.»

Setningen lyder fint. Men den synliggjør et dramatisk skifte i KrFs familiepolitikk. Da den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt i Stortinget i 2008, stemte partiet samlet i mot loven. Og i KrFs politiske program for 2009-2013, som var enstemmig vedtatt av landsmøtet, stod det: «KrF vil arbeide for å sikre flertall for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes.»

Siden den tid har sterke krefter innen partiet kjempet for at partiet skal tilpasse seg den nye ekteskapsloven. Da Dagrun Eriksen som leder av partiets strategiutvalg la fram sine anbefalinger for partiet 7. oktober 2010, sa hun: «Mange opplever at KrF er et tilbakeskuende parti, og det har vært et problem ... Partiet tar på alvor journalister som sier partiet har framstått som de tapte sakers parti, gjennom fokus på abortlov og motstand mot kjønnsnøytrale ekteskap. For å parkere sistnevnte debatt går strategiutvalget inn for en politikk som skal kjempe for at alle ekteskap blir inngått borgerlig.» (Vårt Land 8. oktober 2010). Etter kraftig motstand fra KrF-velgere ble forslaget trukket.

Men i partiprogrammet for 2013- 2017 står det bare: «KrF er opptatt av å sikre ekteskapet mellom en mann og en kvinne i lovverket.» Ifølge forslaget til program for 2017-2021 vil partiet ikke lenger foreslå endringer i loven. Blir forslaget vedtatt, har partiet i realiteten gitt opp kampen mot den kjønnslikegyldige ekteskapsforståelsen. Og partiet sviker sin egen lovfestede formålsparagraf.

I KrFs lover heter det: «KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskeretter.» Nå er uttrykket «hentet fra» ingen god formulering. På et loft kan man oppbevare klær og sportsutstyr som man henter ned når man har bruk for det.

Men et partis verdigrunnlag består ikke av standpunkter man «henter ned» eller stuer bort ettersom man finner det tjenlig. Et verdigrunnlag må være forpliktende.

Men en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse er i konflikt med alle de kildene som KrFs formålsparagrafen viser til. Bibelen lærer entydig at ekteskapet gjelder mann og kvinne, og at seksuelt samliv mellom to av samme kjønn er synd og i strid med Guds vilje. Den kristne kulturarven er like tydelig på dette punkt.

Den nye «ekteskapsloven» er også i strid med den ekteskapsforståelsen som lå til grunn da menneskerettighetene ble utformet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har 9. juni 2016 enstemmig avsagt den dom at ekteskap mellom to av samme kjønn ikke er en menneskerettighet. Det enkelte land har frihet til å lovfeste dette. Men et krav om at dette skal innføres, har ingen støtte i menneskerettighetene. Domstolen viser til at den europeiske menneskerettskonvensjonen «forankrer den tradisjonelle forståelsen av ekteskapet, nemlig livsfellesskapet mellom en mann og en kvinne.»

Hvorfor vil KrF gi opp den ekteskapsforståelsen som er forankret i Bibelen, i den kristne kulturarven og i menneskerettighetene? Partiet er i ferd med å underminere sin egen formålsparagraf, ja, sin identitet. Partiets velgere bør gi ledelsen et tydelig signal om hva de mener om dette.

At Den norske kirkes Kirkemøtet har vedtatt å vie likekjønnede par og dermed godtar en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse, er en stor tragedie. Og noen vil kanskje mene at KrF som politisk parti ikke kan være mer bibeltro enn folkekirken. Men i Den norske kirke er det et betydelig mindretall som er imot Kirkemøtets vedtak. Og mange som tilhører frikirker er imot. Disse utgjør en stor del av KrFs mest trofaste velgere. KrFs formålsparagraf viser til Bibelen, ikke til noe kirkesamfunn. KrF har som politisk parti et selvstendig ansvar i det Stortinget som vedtar landets lover. Et kristent parti kan ikke svikte et kristent syn på hva et ekteskap er uten å undergrave seg selv som kristent parti.

Den nye ekteskapsforståelsen endrer synet på familie og foreldreskap. Bare heterofile par kan få felles barn. Skal et likekjønnet par ha barn, blir barna på forhånd diskriminert i strid med FNs barnekonvensjon artikkel 7.1 som sier at «barnet skal så langt det er mulig ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem».Dersom KrF godtar den «kjønnsnøytrale ekteskapsloven», godtar partiet samtidig at det er denne ekteskapsforståelsen som skal legges til grunn for undervisningen i barnehager og skoler. KrF sviker samtidig den internasjonale kulturkampen for ekteskapet. Bare et fåtall land har innført «kjønnsnøytralt ekteskap». Kirker og kristne kjemper imot over hele verden. Hvilket inntrykk formidler et «kristelig» parti internasjonalt dersom partiet sier ja til ekteskap mellom to av samme kjønn?

Det er ille å se hvordan politikere surfer på tidens postmoderne motebølge.Den innebærer at alt vi kjenner til som stabilt, konstant, felles og universelt, egentlig bare er tidsbetingede sosiale konstruksjoner. Begreper og institusjoner må derfor dekonstrueres og tilpasses slik at hvert individ får frihet til å skape sin egen identitet og virkelighetsforståelse. Vi står midt oppe i en ikke-voldelig kulturrevolusjon som skjer gjennom en forførende endring av ords betydning. Begrepene er tankens materiale. Endres ordenes innhold, endrer man hele vår tankeverden.

Språk kan brukes til å utøve makt.Den nye ekteskapsloven er et redskap for å indoktrinere vårt folk i en ny «frigjort» kjønnsideologi. Ved å la samliv mellom to av samme kjønn få betegnelsen «ekteskap», fjerner man ekteskapet som hetero-normativt begrep. Samlivet mellom mann og kvinne blir da ikke lenger veiledende norm for den oppvoksende generasjon. Individet skal ha frihet til å utfolde seg seksuelt uten at samfunnet angir normer og grenser. Ja, nå kan man til og med velge hvilket kjønn man vil ha!

Hvorfor vil ikke KrF stå fram som en klar og tydelig motvekt mot tidens relativistiske moteideologi? KrF bør fastholde et idégrunnlag som har vist seg levedyktig i 2000 år, fremfor å bli slått over ende og synke ned i en ideologisk motebølge.

Jon Kvalbein

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjarne Bjelland

92 innlegg  51 kommentarer

KrF sin forvirrende politiske kurs.

Publisert nesten 5 år siden

KrF som politisk parti er i ferd med å miste fotfestet politisk og fremstår ikke lenger som et parti tuftet på Bibelens verdier selv om det henvises til gjeldende formålsparagraf.Ovenstående innlegg synliggjør også at partiets grunnmur er i ferd med å smuldre bort.Partiet jobber nå med programmet for neste stortingperiode hvor medlemmene og lokallagene kan gi innspill til det endelige prgrammet som skal vedtas neste år. Knut Arild Hareide har forøvrig gått offentlig ut og sagt at partiet ikke lenger vil kjempe for at ekteskapsloven skal forandres til at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne.

Å engasjere seg i et parti om blir mer og mer blåøyd og snillistisk i forhold til dagens virkelighet blir en øvelse som jeg tror det de fleste som tar Bibelens lære ikke orker mer. Hensynet til Bibeltro medlemmer som fortsatt tror at Bibelens lære er sann er borte med Hareides støtte til homobevegelsen og hans deltagelse i homotoget. Når flere fylkesledere også viser en total mangel på å ha to tanker i hodet samtidig ved å støtte Hareides uttalelse om at han er mot volden i Orlando og at det er derfor han gikk i toget da er det meste sagt og avgjort. KrF jobber godt på mange områder og er nok et parti som løfter svake grupper, men som et parti som vil kjempe for kristne verdier i fremtiden er det tapt.   

I dag er det viktig å ha sterke politiske ledere som kan stå frem i kampen for å kjempe for verdier forankret i Bibelen. De av  Norges befolkning om fortsatt vil at Bibelens verdier skal influere på samfunnet trenger en sterk leder som som tør å stå for noe uansett politiske strømninger og hva som til enhver tid er mest populært å mene.  

 

Kommentar #2

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Enig med Jon Kvalbein

Publisert nesten 5 år siden

Jeg er enig med Jon Kvalbein. Det er en rystende undergraving av KrFs ryggrad partiformann Hareide nå foretar. Hvis han blir nominert på KrFs valgliste for Hordaland ved neste valg, kan jeg ikke for min samvittighets skyld stemme på den listen. Dagrun Eriksen skulle jeg derimot gjerne ha stemt på.

Et meget seriøst og reflektert innlegg, Jon Kvalbein!

Kommentar #3

Anders Møller-Stray

17 innlegg  70 kommentarer

Stabilitet?

Publisert nesten 5 år siden
Kvalbein påstår at vi som støtter den kjønnsnøytrale ekteskapsloven (hvorfor i allverden bruker han hermetegn?) forlater alt som er stabilt, og gir oss hen til et postmoderne verdensbilde. Men samtidig er det jo han og hans meningsfeller som vil frata likekjønnede par muligheten til å få faste og stabile rammer rundt sitt samliv. Håper han snart åpner øynene for at han selv påfører andre den postmoderniteten han gir inntrykk av å ville bekjempe.
Kommentar #4

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Konsekvenser av den nye loven.

Publisert nesten 5 år siden
Jon Kvalbein. Gå til den siterte teksten.
Ja, nå kan man til og med velge hvilket kjønn man vil ha!

Jeg undres på om du Jon Kvalbein har tenkt over konsekvensene av den nye loven om juridisk kjønn. Den ble vedtatt i Stortinget 06. juni 2016. KrF stemte også for loven, men ønsket en annen aldersgrense enn flertallet med hensyn til alder ved skifte av juridisk kjønn.

Før den nye loven kom, måtte en transperson gjennomgå betydelige medisinske inngrep for å få "pyntet" på sine ytre genitalier og kjønnsattributter, for å få skiftet juridisk kjønn. Da formoder jeg de kunne bli godtatt som verdige til å gifte seg også i kirken.

Nå kan norske borgere (ved en egenerklæring) få velge sitt juridiske kjønn. Hvordan tenker du at en reversert ekteskapslov skulle fungere sammen med den nye loven om juridisk kjønn? Homokonservative prester mener vel at sorteringen mellom de som er verdige og de som er uverdige til ekteskap, skal basere seg på hvordan vedkommende så ut som nyfødt. Men hverken prester eller andre offentlige tjenestemenn kan forlange full avkledning når et par ber om å bli viet. Hvordan kan da en homokonservativ prest være sikker på om de gjør det rette ut fra det de har beskrevet som "Bibelens klare ord". 

Den nye loven om juridisk kjønn reflekterer at flertallet i befolknigen godtar at alle innen kjønnsmangfoldet har likt menneskeverd,  - og derved selv kan få bestemme sin kjønnsidentitet.  

Et politisk parti bør vise omsorg for alle variantene i vårt samfunn. Lederne bør bruke vidvinkel for at flest mulig skal få det best mulig. Jeg er glad for at KrF slutter å sortere og forskjellsbehandle mennesker etter hvordan de så ut ved fødselen.

Se forøvrig mitt innlegg om Paradigmeskifte i forståelsen av kjønn, publisert på verdidebatt.no 4. mars 2016. 

Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette er spam!

Publisert nesten 5 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg undres på om du Jon Kvalbein har tenkt over konsekvensene av den nye loven om juridisk kjønn

Det er så og si en reposting av en kommentar du hadde på en annen tråd.

Kan du heller ikke svare på de kommentarene du får?

Kommentar #6

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

En god ting kan ikke sies....

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er så og si en reposting av en kommentar du hadde på en annen tråd.

Kan du heller ikke svare på de kommentarene du får?

Min kommentar var skreddersydd til en uttalelse av trådstarter. Det er riktig at noen av setningene også inngikk i en annen tråd. De setningene vurderte jeg som så gode at de "fortjente" å få flere lesere. Derfor ble de brukt på to forskjellige tråder for å nå ut til flest mulig.

Hvis du mislikte innholdet i disse setningene, har du full anledning til å komme med gode motargumenter, - på begge trådene. 

Har du noe positivt å bidra med, må du gjerne legge dine kommentarer ut på flere tråder, - eller starte en ny tråd.

Husk: En god ting kan ikke sies for ofte!!!

Kommentar #7

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Salvesen er som alltid befriende skamløs. Hun betrakter offentlig debatt som en eneste lang egotripp. Siden hun allerede har fasitsvaret, er hun heller ikke interessert i kritiske innvendinger til sitt syn. Derfor kan hun gjenta det i innlegg efter innlegg.

Det er fremdeles helt feilaktig å fremstille oversettelsen av Gen. 1,27 som om den "egentlig" sier noe annet enn hva den norske oversettelsen gjør, og hennes betraktninger rundt "homokonservative prester" er temmelig eksentriske. Det er i tråd med hennes virkelighetsoppfatning forøvrig. Der får man menneskeverd gjennom et juridisk papir hvor det heter at man er et annet kjønn enn det man er.

I Bakvendtland, der kan sannelig alt gå an! Eller var det the Brave New World? Slike ideologer som Salvesen er det mange av i den moderne litteraturens dystopier.

Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Joda

Publisert nesten 5 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du mislikte innholdet i disse setningene, har du full anledning til å komme med gode motargumenter, - på begge trådene.

Men hvis ikke du svarer på den ene tråden, svarer du heller ikke på den andre......

Jeg svarte på den kommentaren du skrev først. Jeg kan ikke hoppe etter deg fra tråd til tråd som en høne? Svar på de kommentarene du får!

Det er riktig som Steenhoff sier. Du driver en eneste lang egotrip.

Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
Men samtidig er det jo han og hans meningsfeller som vil frata likekjønnede par muligheten til å få faste og stabile rammer rundt sitt samliv.

Norge indførte i 1993 registreret partnerskab og siden den gang har der altså været de samme muligheder for homoseksuelle for at leve under faste og stabile rammer med samme juridiske rettigheder som andre.

Heraf følger at 'ligekønnet ægteskab' (i hermetegn, fordi begrebet er selvmodsigende) ikke handler om det, du hævder, det handler om, men om at ville definere, hvad et ægteskab er for alle.

Der er altså tale om at en minoritet kræver at majoriteten til indretter sig efter minoritetens ønsker.

Dette er en supremacistisk holdning og som sådan ikke noget kønt syn.

Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.
Den nye loven om juridisk kjønn reflekterer at flertallet i befolknigen godtar at alle innen kjønnsmangfoldet har likt menneskeverd, - og derved selv kan få bestemme sin kjønnsidentitet.

En sådan sammenhæng eksisterer selvsagt ikke.

Kommentar #11

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Spammingen

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er så og si en reposting av en kommentar du hadde på en annen tråd.

Kan du heller ikke svare på de kommentarene du får?

synes jeg foregår i alle disse nesten maken innleggene, som blir postet om ett og same tema. Det er ganske forvirrende både for kommentatorer og andre lesere at man må hoppe fra innlegg til innlegg og lese nesten akkurat samme innholdet. Skulle da bare mangle at ikke gode kommentarer, som for eksempel de som den pensjonerte legen kommer med, kan gjenbrukes flere ganger.

Ellers er det visstnok ikke plikt til å svare på alle kommentarer man får. For folk som kommer med mange innlegg og kommentarer kan nok dette også bli svært krevende. Jeg ser at enkelte lager flere innlegg, men unnlater å svare på kommentarene etterpå, så ... slik jeg tolker dette ... blir heller ikke kommentatorene "pliktige" til å gjensvare på bemerkninger av sine kommentarer. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere