Liv Hegna

2

Religion er under press

Norge er ikke forpliktet til eller tjent med å støtte islamske trossamfunn økonomisk på samme måte som de kristne trossamfunnene.

Publisert: 22. jun 2016

Den kristne arven i Norge­ er under press, nå i månedene før ­Reformasjonsjubileet. Likhetsprinsippet har ødelagt politikernes «gangsyn» i trossamfunnssaker. Og Grunnloven har en iboende motsetning mellom paragrafene 2 og 16, og er moden for revisjon.

Innvandring og sekularisering har gjort Grunnlov utdatert. I den norske Grunnlovens paragraf 2 heter det: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Dette betyr at Stortinget, som lovgivende organ, har forstått at Norge står i gjeld til dem som innførte kristenretten (blant annet Middelalderens humanistiske bestemmelser om ikke utsetting av spedbarn, og så videre) og etterhvert demokratiet i det tyvende århundre.

Denne paragrafen betyr også at ateistiske varianter innen vår kultur aksepteres.

Men paragrafen betyr ikke en dekning av et hvilket som helst trossamfunn, for eksempel muslimske sådanne. Islamske ­retninger dekkes av religionsfrihetsprinsippet i en senere paragraf i Grunnloven (paragraf 16, første ledd). Den sier i første ledd at «religionsfrihet skal finne­ sted».

Motsetning. Men forvirringen blir åpenbar når man leser ­videre, til det siste leddet i para­graf 16. Det sier at «alle trossamfunn skal stilles likt». Disse to påstandene i Grunnloven står i innbyrdes motsetning til hverandre: Man kan ikke påstå at verdi­grunnlaget forblir vår kristne arv og samtidig (paragraf 2) og stille­ alle trossamfunn likt (islam, buddhisme, og så videre) (paragraf 16) når det gjelder støtte og posisjon.

Islam er i Norge klart vernet og dekket av religionsfrihetsprinsippet som alle andre religioner og trossamfunn. Men islam er ikke en trosretning som Norge er forpliktet til eller tjent med å støtte økonomisk på samme måte som de kristne trossamfunnene.

Tom trussel. Trusselen om at hvis ikke Norge betaler, får de penger fra Saudi Arabia, er tom. Det er ikke forbudt her i landet å motta økonomisk støtte fra utlandet. Skulle det derimot vise seg at det foregår ulovlige ting i moskeene, blir det etterforskning og eventuelt en politisak ut av det. Å true med å holde tilbake støtte er egnet til å slå politisk mynt på «uønskede» hendelser, men er ikke egnet til å fremme/ikke fremme religion eller religionsfrihet her i landet.

Det er visstnok 749 trossamfunn som får støtte her i ­landet. Det er selvsagt for mange. Listen­ er overmoden for revisjon. Når dette nødvendige arbeidet ­gjøres, er det viktig å være presis med kriteriene for hva et trossamfunn er. Kristen arv er et ­viktig kriterium.

Målsettingen burde, etter min mening, være å få antallet støtte­berettigede trossamfunn ned i et tosifret antall.

I tillegg til dette oppryddingsarbeidet med listene, bør registreringsarbeidet overføres fra trossamfunnene selv til Statistisk Sentralbyrå. SSBs tallmateriale danner grunnlaget for omtrent det meste av budsjetteringer og bevilgninger ellers i landet, så hvorfor ikke på trosområdet?

Ingen privatsak. Hvorfor skal religionstilhørighet være nærmest «en privatsak»? Søker man jobb i FN-systemet, er et av de første spørsmålene du får om hvilken religion du har. Burde det ikke være slik når man fødes eller entrer vårt lands grenser også? Enhver som får innvilget opphold, eller asyl eller lignende,­ bør bli avkrevd informasjon om sin tro. Det er bare rett og rimelig med den sjenerøse offentlige støtteordningen vi har i Norge. Støtten kunne så beregnes av SSB. En grei ordning, vil mange­ si.
 Det verste som kan skje videre, er at støtte til kristne samfunn og kirker faller ut fordi politikerne ikke orker å ta de tøffe valgene. Bortfall av støtte vil effektivt strupe kristendommen i landet.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 22.06.2016

Kommentar #1

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Ville vært menneskerettsstridig

Publisert rundt 5 år siden

Tror virkelig Hegna at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg ville godta at Norge kun støttet kristne trossamfunn, og ikke muslimske trossamfunn?

Jeg vil anbefale henne å ta en prat med FNs spesialrapportør Heiner Bielefeldt om dette, (Special Rapporteur on freedom of religion or belief). Han er katolsk teolog, historiker og filosof. Han vil snart bli å finne på Menneskerettssenteret i Norge etter sin periode som FN-ansatt. Jeg er ikke i tvil om hva han vil si, at det ville være et eklatant brudd på menneskerettighetene om muslimske menigheter ble holdt utenfor en offentlig støtteordning som andre nyter godt av. Likebehandling er også en viktig verdi i menneskerettsdomstoler. 

Jeg minner om at den offentlige støtteordningen til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, har vært en kompensasjonsordning - for de årlige bevilgningene vi alle bidrar til, over statsbudsjettet - til Den norske kirke. Støtten til livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, er altså et resultat av den rause ordningen Den norske kirke opplever fra den norske stat og de norske kommunene. 

For øvrig, når man nevner de over 700 trossamfunnene i Norge, så er det greit å vite at omtrent halvparten av dem dreier seg om selvstendige pinsemenigheter. Pinsebevegelsens egenartede organisasjonsstruktur bidrar til dette høye tallet. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere