Erling Grape

57

Russland truer...

Et stadig mer aggressivt og truende Russland, skriver media...

Publisert: 21. jun 2016

Russland og Putin må inneha frekkhetens nådegaver. Tenk at de har plassert Russland tett inn til NATOs fredelige militærbaser. Hvilken aggressiv framferd!

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kanskje ikke så rart heller..

Publisert over 5 år siden

Når Russland gjennom historien er blitt angrepet, har som oftest trusselen kommet vestfra - ikke østfra. I øyeblikket er NATO på hugget og provoserer Russland etter at de annekterte Krim på et heller diskutabelt grunnlag, og dermed angivelig skal utgjøre en trussel mot hele Vest-Europa. NATO provoserer forbi enhver rimelig måte under dekke av å skulle virke avskrekkende mot et angrep østfra. Tusener av stridsklare soldater og stridsmateriell skal etter NATO-generalers ønske plasseres ikke spesielt langt unna den russiske grensen i Polen og Baltikum. I tillegg kommer opprettelsen av en s.k. "Rapid Reaction Force" med 40.000 soldater klar til kamp på få dagers varsel.

I tillegg følger selvsagt Russland godt med på hva som vil skje på NATO-møtet i juli måned i Polen, hvor NATO har varslet at de vil tilby Ukraina og Georgia s.k. "assosiert partnerskap" - en oppgradering fra dagens "partnerskap for fred".

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har forsikret alle om at forsvarsalliansen ikke ønsker noen ny kald krig med Russland, mens handlingene vitner om at man ikke handler i tråd med et slikt ønske.

Det er et lite paradoks at det er en nordmann som fronter denne nye NATO-politikken. Han kommer fra et land som ikke har vært i krig med russerne på 1000 år.

Kommentar #2

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Et Skandinavia uten NATO?

Publisert over 5 år siden

Ikke bare det, Gullberg. Russerne er det eneste av våre naboland som ikke har forsynt seg av norske landskaper og beholdt dem. 

Som skotter, dansker, og svensker har gjort i perioden 1468-1660. Ellers ville Norge vært den stat i Europa med størst geografisk utbredelse, vel og merke også fordelt over store havområder.

Russerne frigjorde Finnmark, eller brorparten av fylket, for oss fra tyskerne, og med store tap av soldater, men leverte det hele tilbake til Norge i 1945. Som var et så tydelig tegn på fravær av erobringsplaner at Norge aldri burde meldt seg inn i NATO, men stått sammen med de to naboland på samme halvøy, som et nøytralt Skandinavia. Det ville nok likevel ha blitt en rimelig vestvendt halvøy, men et område det ville ha kostet svært dyrt å gå løs på, uansett angriper. 

NATO har for Norges del tydelig handlet om at norske politikere ikke VILLE ta ansvar for landets forsvar. Det var bare tilbake i 1905 at nordmenn sto sammen om å forsvare landet, koste hva det koste ville, om det så sto om livet for mange. Men da visste vi også hvem som ville vært fienden, sjøl om russerfrykten også dengang var uttalt til tider. 

Utviklinga i forsvaret fram til i dag viser at NATO har fungert som sovepute for politikerne, som heller bruker norske skattepenger på mye annet, og da spesielt på en innvandring etter internasjonal trend, som står i sterk motstrid til sikkerhetstenkning og indre motivasjon for forsvar. Ideologisk trend for multikultur og rikholdig etniske fargerikdom kan ikke i lengden dekke over det innlysende faktum, at en liten nasjon står mye sterkere som et samlet, verdimessig basert fellesskap, enn befolkningsmessig antall skulle tilsi; det kan spesielt den finske vinterkrig i 1939 mot Sovjet være et overbevisende eksempel på. 

Som utviklinga i Sverige de siste tiår demonstrer har det oppstått store parallellsamfunn med innslag av mulig trojanske grupper, som vi vanskelig kan vite hvor vil stille seg under en fremmed invasjon, avhengig av angriper. Endel av disse trojanere har mot loven i hjemlandet dratt i krig i andre land for fremmede makter som er fullstendig uakseptabelt fra et forsvarssynspunkt. Land med stor innvandring over kort tid, og omfattende multikulturell sammensetning, kommer til å sprike med sine staurer til alle kanter forsvarsmessig betraktet, om det ikke likevel sikrer seg, slik USA har gjort, med et svært tungt og ressursrikt og repressivt politi- og militærapparat, også til ytre bruk ut fra ulike hensyn, ikke minst de forretningsmessige.    

Samtidig har poltikerne med innvandring og andre bevilgningshøjdare påtatt våre små land for stort ansvar i helt andre og nye retninger, og for en rekke satsingsområder som alt i alt blir for mye for ethvert land, i stedet for å satse på å holde forsvaret intakt og fullt beredt til å forsvare landet. Vi ser det når svenske liberale politikere i dag vil "løse problemene" med ytre trusler, omtrent på samme måte som de norske lenge har gjort, ved å la NATO bære hovedansvaret for forsvaret.

Dermed står våre land uten eget landforsvar også uten evne til å avverge et partielt angrep på landområder, ved landgang eller angrep fra luften, som gjennomføres og fastholdes på en slik måte at NATO ikke vil ta kostnadene ved å ta det tilbake og fordrive inntrengerne.   

Hadde den tidligere svenske eller finske forsvarspolitikken derimot vært holdt i hevd, og Norge hadde valgt å stå utenfor NATO og alltid måtte ha sikret seg et godt forsvar, kunne landene i Skandinavia i stedet innledet et intimt forsvarssamarbeid. Da kunne finnene ha fått hovedansvar for landforsvar, Sverige for flyvåpen og Norge for marine. Det kunne ha blitt et riktig avskrekkende forsvar, gitt at en stor halvøy er vanskelig og svært kostbar å angripe,  og om nødvendig kunne et arsenal av atomvåpen vært holdt i bakhånd til behørig avskrekking. Vi hadde jo som kjent tungtvann til ymse bruk etter krigen!

Kanskje det beste for Skandinavia på lang sikt ville vært at USA trakk seg lenger unna ansvar og kontroll i Europa, og at europeerne tok et større ansvar for sin egen situasjon, slik vi måtte før i tida helt siden kongene organiserte et landevern og et varselsystem langs kysten med varder og bauter.

Europa ble både i 1812 og i 1945 reddet av Russland fra sine krigsgale diktatorer, og alle og enhver veit hvem jeg da tenker på. Slik sett har russerne ytt store bidrag til europeisk sivilisasjon og i dag har statsmakten hos dem forpliktet seg på et kristenortodokst verdigrunnlag.

Det bør vi være litt mer oppmerksom på når vi hører på den økende NATO-propaganda om "faren fra øst", som kampanjen Aldri Mer nå utbrer. En stormakt er en stormakt men ikke nødvendigvis en imperialistisk erobrer, til det formål mangler russerne sitt tidligere ideologiske tilfang. Med sterkt synkende folketall og svak levestandard strever de med å hevde sine interesser i alle hjørner, der de utfordres sterkt av spesielt NATO, som tross "nord-atlantiske" forsvarsforpliktelser ikke unnser ser fra å blande seg inn i konflikten i det østligvendte, semiasiatiske Georgia.

Hva gjelder krigen i Ukraina og annekteringa av Krim, skal vi være klar over at den siste statsminister i Sovjet-Unionen, Gorbatsjov, går god for at Krim bør tilhøre Russland, som det gjorde siden 1700-tallet.    

   

Kommentar #3

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

1000-årig antipati

Publisert over 5 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Det bør vi være litt mer oppmerksom på når vi hører på den økende NATO-propaganda om "faren fra øst", som kampanjen Aldri Mer nå utbrer.

Uviljen eller hatet mot den ortodokse sivilisasjonen har en over 1000 år gammel historie. Karl den stores prosjekt på 800-tallet var å bygge opp en annen sivilisasjon enn den østromerske ("bysantinske"), blant annet basert på Augustins muterte kristendomsforståelse, men også med store innslag av frankisk barbarisme. Han la dermed grunnlaget den individualistiske og hedonistiske vestlige sivilisasjonen som kom til å betrakte den romerske troen og kulturen som en trussel. Vestens hat mot den ortodokse sivilisasjonen kom aller klarest til uttrykk i det 4. korstog som ødela Konstaninopel i 1204, en hendelse som ytterst få nordmenn kjenner til eller bryr seg om, men som fremdeles lever i den ortodokse bevissthet. Forøvrig la ødeleggelsen av Konstantinopel grunnlaget for Østromerrikets undergang i 1453, en hendelse som åpnet opp for osmanernes eller tyrkernes okkupasjon av det østlige Europa. 

NATOS aggressive politikk overfor Russland kan utmerket vel tolkes i rammen av korstogsideologien. Det kan neppe være noen tilfeldighet at USA og NATO bombet Serbia for å "frigjøre" Kosovo for de muslimske albanerne. For meg tegner det seg et møsnter hvor Vesten og den muslimske verden samler seg mot den ortodokse verden. 

Når det gjelder Krim bryr Vesten seg ikke om folkesuverenitetsprinsippet, flertallet der vil tilhøre Russland, men når det gjelder Kosovo, antakelig den mest kriminelle staten i Europa, skal dette prinsippet gjelde for enhver pris. NATO gjorde alt de kunne for å rive Kosovo løs fra Serbia, men når det gjelder Krim er det visst helt andre regler som gjelder. Det vestlige hykleriet fortoner seg som grenseløst. Det må være noe som sitter dypt i den vestlige bevissthet. 

Kommentar #4

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
NATOS aggressive politikk overfor Russland kan utmerket vel tolkes i rammen av korstogsideologien.

...eller eventuelt i rammen av Russlands imperialistiske politikk ovenfor de tidligere sovjetrepublikkene.

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Gode betraktninger her! Det er viktig at vi gjør det vi kan for å bevare det eldgamle vennskapet og freden med Russland. Hvem i Europa er tjent med konflikt mellom Vest og Øst? Ingen så vidt jeg kan se. Det måtte jo i så fall være aksen Washington-Riyadh...

Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
...eller eventuelt i rammen av Russlands imperialistiske politikk ovenfor de tidligere sovjetrepublikkene.

Den er dog af langt mindre dimensioner end den imperialisme, USA har overfor sine allierede.

Den nuværende mediekampagne imod Rusland har som et afgørende element at Rusland anekterede Krimhalvøen, mens USA's tilsvarende fratagelse af Kosovo fra Serbien er som slettet af hukommelsen i deres krigsopviklende retorik.

Kommentar #7

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

"Olje til Kinas lamper"

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
...eller eventuelt i rammen av Russlands imperialistiske politikk ovenfor de tidligere sovjetrepublikkene.

Kan man være mer forblindet?

Da jernteppet falt ble det utnyttet for alt det var verdt for å isolere Russland. Alle anstrengelser ble gjort for å få nevnte republikker inn under det USA dominerte NATO. Ingen forsøk på imøtegåelse og å få Russland tilsluttet resten av Europa. Der ble det forlangt et vestlig demokrati over natten. Russland var en stormakt og økonomisk konkurrent.

Hitler og co hadde stelt det til, og den kalde krigen stoppet midlertidig utbredelsen av økonomisk verdensherredømme. Nå var tiden inn til å ta opp igjen konsernenes virksomhet slik vi finner den beskrevet i boken Olje til Kinas lamper fra 1937, av forfatterinnen Alice Tisdale Hobart.

Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Russerne frigjorde Finnmark, eller brorparten av fylket, for oss fra tyskerne, og med store tap av soldater, men leverte det hele tilbake til Norge i 1945

Det stemmer i og for seg, men Norge og Østerrike var da også de eneste landene som Den røde arme trakk seg ut av.

Finland mistet sin nest største by, Viborg, da Sovjetunionen annekterte Øst-Karelen etter Vinterkrigen. Og de østeuropeiske landene ble enten, som de baltiske stater, annektert av Sovjetunionen eller fikk kommunistiske marionettregeringer innstalert i 1945.

Og glem ikke at Sovjetunionen var alliert med Nazi-Tyskland fram til 1941 da tyskerne brøt Molotov–Ribbentroppakten og innvaderte Sovjetunionen.

Så å stole blindt på russernes fredsvilje i 1945 hadde vært rimelig naivt.

Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Two wrongs don't make a right..

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Den nuværende mediekampagne imod Rusland har som et afgørende element at Rusland anekterede Krimhalvøen, mens USA's tilsvarende fratagelse af Kosovo fra Serbien er som slettet af hukommelsen i deres krigsopviklende retorik.

Vel, USAs annerkjennelse av og støtte til separatistene i Kosovo, skader USAs troverdighet, men det rettferdiggjør ikke Russlands herjinger i Ukraina (Krim og Øst-Ukraina), Georgia (Sør-Ossetia og Abkhasia) og Moldova (Transnistria).

Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Og de østeuropeiske landene ble enten, som de baltiske stater, annektert av Sovjetunionen eller fikk kommunistiske marionettregeringer innstalert i 1945.

Vi må heller ikke glemme Sovjetunionens invasjoner i Ungarn 1956 og Tsjekkoslovakia 1968.

Kommentar #11

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Sosial arv.

Publisert over 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Uviljen eller hatet mot den ortodokse sivilisasjonen har en over 1000 år gammel historie.

Jeg mener jeg følger rimelig godt med i hva som skjer i russisk politikk og kirkeliv og forsøker etter evne å se bak uttalelser, taler og valg som foretas. Man finner fasthet, besluttsomhet og patriotisme i forhold til den vestlige informasjonskrigen og ekspansjonen østover, men lite eller intet av den fiendlige og hatske retorikken og de fiendtlige politiske valgene man daglig finner i den vestlige virkeligheten. Putin omtaler fortsatt Obama som «sin partner».

På denne bakgrunnen fortoner vestens aggressive linje overfor Russland seg temmelig ubegripelig og tilsynelatende irrasjonell i mine øyne. Derfor takk til Haus som med sin kommentar bidrar vesentlig til å gi temaet psykologisk dybde og mening. Slik Haus tenker synes det hele å dreie seg om en form for sosial arv. En arv som antagelig forsterkes av at dagens vestlige ledergenerasjon og deres støttespillere synes fixert i sine virkelighetsbilder fra den kalde krigens og sovjetkommunismens tid. Og sosial arv er som kjent ofte irrasjonell og uhensiktsmessig i forhold til nye tider og nye virkeligheter. Slik bidrar Haus til at det irrasjonelle i det minste kan begripes.

En annen sak er selvsagt at haukene i USA med Hillary Clinton som frontfigur utnytter denne sosiale arven for alt den er verdt i sine hegemoniske bestrebelser og anstrengelser for å eliminere en brysom bremsekloss. Et Russland med et forsvarsbudsjett på linje med Italias.

Følgende er nok et eksempel på Natos anstrengelser for å forgifte forholdet til Russland:

«In the context of the June 14th NATO announcement that cyberwar is on the same status as physical war, Obama might declare the U.S. to have been invaded by Russia when former U.S. Secretary of State Hillary Clinton’s State Department emails were copied by someone in Russia.»

http://thesaker.is/nato-says-it-might-now-have-grounds-to-attack-russia/


Kommentar #12

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Takk.

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vi må heller ikke glemme Sovjetunionens invasjoner i Ungarn 1956 og Tsjekkoslovakia 1968.

"En arv som antagelig forsterkes av at dagens vestlige ledergenerasjon og deres støttespillere synes fixert i sine virkelighetsbilder fra den kalde krigens og sovjetkommunismens tid."

En takk til Johannesssen for at han illustrerer mitt poeng på en så glitrende god måte!

Kommentar #13

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Dårlig sammenligning

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vi må heller ikke glemme Sovjetunionens invasjoner i Ungarn 1956 og Tsjekkoslovakia 1968.

Hvis tanken er å sammenligne det historiske Sovjet-imperiet med dagens Russland, så blir det ganske så forfeilet og som å sammenligne de proverbiale epler og bananer. Sovjet hadde som mål verdensherredømme. Russland har som mål å beskytte sitt eget land mot farene som nå for dem virker truende fra øst.

Kommentar #14

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Putins utenrikspolitiske kompass.

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Hvis tanken er å sammenligne det historiske Sovjet-imperiet med dagens Russland, så blir det ganske så forfeilet og som å sammenligne de proverbiale epler og bananer.

Hva skal til for å få enkelte til å begripe at Sovjetsamveldet og det kapitalistiske og kristenkonservative Russland er to vidt forskjellige politiske størrelser? At epler og bananer ikke er det samme som Gullberg sier det? 

I Putins utenrikspolitiske kompass slik han formulerte det i sin Valdaitale i 2015  sier han etter å ha resymmert dagens traurige globale tilstand:

«La oss spørre oss selv: Hvor komfortable er vi med alt dette, hvor trygge er vi, hvor lykkelige liv har vi i denne verden og hvor fair og rasjonell er verden blitt? Kanskje er det ingen grunn til å bekymre seg, argumentere eller stille dumme spørsmål? Kanskje USA’s eksepsjonelle posisjon og måten de utøver sitt lederskap på i virkeligheten er til velsignelse for oss alle og at deres innblanding i begivenheter rundt omkring i verden bringer oss fred, velstand fremgang vekst og demokrati? Kanskje vi bare skulle slappe av og glede oss over det hele?


La meg slå fast: dette er overhode ikke tilfelle, absolutt ikke tilfelle.!

En unilateral diktat der man påtvinger andre sine egen modeller skaper det omvendte resultat. I stedet for å løse konflikter fører det til at konfliktene escalerer. I stedet for stabile stater ser vi en voksende spredning av kaos og istedet for demokrati støtter de en tvilsom offentlighet som springer fra nyfascister til radikale islamister.»

Det som særlig forvirrer vesten er at Putin sier nøyaktig hva han mener og gjør nøyaktig det han har sagt at han vil gjøre.

Kommentar #15

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Du siger: 

Two wrongs don't make a right..

Sådan kan man ikke argumentere.

USA/Nato har institueret en ny international retstilstand, som gør at vi er tilbage til tilstanden før 2.v.k.

Din tankegang er supremacistisk. Der bør være samme regler for alle.

Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
USAs annerkjennelse av og støtte til separatistene i Kosovo, skader USAs troverdighet, men det rettferdiggjør ikke Russlands herjinger i Ukraina (Krim og Øst-Ukraina), Georgia (Sør-Ossetia og Abkhasia) og Moldova (Transnistria).

USA/Nato gør præcis det samme.

De har fået det for sig at 'interessesfærer er fortid' - og fortsætter med selv at intervenere i sin egen interessesfære.

En regel for dig og en anden for mig...

Kommentar #17

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Og glem ikke at Sovjetunionen var alliert med Nazi-Tyskland fram til 1941 da tyskerne brøt Molotov–Ribbentroppakten og innvaderte Sovjetunionen.

Så å stole blindt på russernes fredsvilje i 1945 hadde vært rimelig naivt.

Der er selvfølgelig en vis historisk kontinuitet, men det er ikke sagligt at sidestille Sovjet med 'russerne'.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere