Øyvind Norderval

14

Østereng

Publisert: 26. mai 2016

Ny mystisk melding fra Dag Øivind Østereng:

"Media ville ha det til at jeg slutter i Den norske kirke i protest. Vårt Land vil i dag ha det til at jeg konverterer til den katolske kirke i protest. Hør her, jeg er ikke protestant. Jeg verken slutter i Dnk i protest eller konverterer i protest. Begge deler er erkjennelser som har tatt år å komme fram til. Ber om litt mer respekt fra media, takk."

Hvis han er så misforstått, må han forklare oss andre hva det er han driver på med, ettersom han opererer i media hele tiden.

Jeg har utfordret ham, men han svarer ikke. Vi har en del eksempler på at norsk bedehusland går til Den katolske kirke. Og så sier jeg i dypfølt økumenisk respekt: Måtte Gud bevare Den katolske kirke, den har jo som kjent bare en pave.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg tør ikke tenke på stakkars Østerengs reaksjoner om han skulle oppdage at DKK også er en kirke for homofile. For så vidt ikke anderledes enn Folkekirken i det hele tatt på det punktet. Jeg er redd hans konversjon blir et slag i luften. Når han skal rense templet kan han komme til å oppleve ensomhet i sitt forsett. Underlig at en teolog ikke er bedre orientert. 

Vi har alle rett til å gjøre vår egen oppvåkning på egne premisser. Denne blir brå!:-)

Kommentar #2

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Han, Østereng

Publisert over 5 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Hvis han er så misforstått, må han forklare oss andre hva det er han driver på med, ettersom han opererer i media hele tiden.

har kommet til at han egentlig er katolikk og ikke protestant - det er jo fint for han.

Og så blir det ekstra fint for han at han kan bære ved til bålet og konvertere midt i striden om likekjønnet vielse.

Men han er ikke protestant - - det er bare hans måte å protestere på.

Og så var tidspunktet så beleilig.

Kommentar #3

Jan Frederik Solem

0 innlegg  47 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tør ikke tenke på stakkars Østerengs reaksjoner om han skulle oppdage at DKK også er en kirke for homofile. For så vidt ikke anderledes enn Folkekirken i det hele tatt på det punktet.

Du har antagelig ikke sett intervjuet med ham på NRK, Njål? Østereng formulerte seg slik om homofile i sin samtale med Ole Torp at man skulle tro han siterte fra Den katolske kirkes katekisme. 

I spørsmålet om hva ekteskapet er, skiller DKK seg definitivt fra DNK - og har alltid hatt et annet syn på det enn Luther og lutheranerne. Det er bare det at lutheranerne frem til nylig har tatt den katolske ekteskapsforståelsen for gitt, samtidig som de har forfektet det syn at ekteskapet egentlig kun er en juridisk ordning.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jan Frederik Solem. Gå til den siterte teksten.
Du har antagelig ikke sett intervjuet med ham på NRK, Njål? Østereng formulerte seg slik om homofile i sin samtale med Ole Torp at man skulle tro han siterte fra Den katolske kirkes katekisme.

Du har rett i at jeg ikke så programmet. Jeg uttalte meg her på et mer åpent grunnlag. 

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Klart. Og hvem kan si hvem som er katolikker og "katolikker"? Av en eller annen grunn som jeg ikke kan definere helt er jeg ikke overbevist om at dette kan defineres av brushaner. Det er ikke de signalene man mottar fra paven. Han maner til forståelse og toleranse, og oppfordrer til å avstå fra dømmende tanker. Det kan komme nye paver som ser anderledes på det, bevares, men noen tog kan også være kjørt. Bare tiden vil vise. La oss derfor spare på forakten til vi kan fronte den ansikt til ansikt i stedet. 

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Norderval, Østereng, oss andre og den sanne Kristi Kirke

Publisert over 5 år siden

Den Katolske Kirkes troslære er helt eksplisitt her; den har vært og er impregnert av Den Hellige Ånd. Og kirken har vært enig med DHÅ og seg selv i snart 2 000 år: Absolutt ALLE er velkomne i kirken. Alle. Kirken er også like klar på sin troslære som bygger på bibel, bekjennelse og tradisjon. Også hva gjelder homoseksualitet. Sannheten endres ikke alt etter hvilket flertall som befinner seg i kirken der og da, her og nå.

I programmet "Torp" viste Østereng et mot, ydmykhet, en klarhet, refleksjonsevne og respekt som Norderval ennå ser ut til å savne. Sistnevntes innlegg preges desto verre påfallende ofte av besserwisserhet. sarkasmer og ironi som ikke sjeldent skaper inntrykk av at han ikke er helt trygg og øyensynlig derfor trenger slike frynsete støttehjul.

Dog er altså kirkens basis og troslære helt klar; dette endres ikke trinnvis i takt med hva som p.t. anses som sosialt akseptabelt. Kirken har derimot som nevnt bibel, bekjennelse og tradisjon som levende puls. Vi har både erfart og tror positivt at Den Helige Ånd har belivet kirken i snart 2 000 år, og DHÅ er (for noen pussig nok?) ennå enig med seg selv. Den enkelte homoseksuelle har samme verdi for Gud som alle andre mennesker. En homoseksuel må selvsagt derfor overhode ikke fordømmes eller på noen måte utsettes for forakt. Vi er alle medmennesker. Omvendt kan den kristne kirken som går i takt med Kristi Ånd aldri velsigne to homoseksuelle som lever sammen i et partnerskap. Ei heller kan homoseksuelle som aktivt lever ut sin seksualitet ansettes som prester og hyrder. Og homoseksuell promiskuitet er like uakseptabelt som heteroseksuell sådanne. Og det siste her legitimerer ikke det første. Videre: Det finnes faktisk en rekke kristne  homoseksuelle som i tro på Kristus velger å ikke leve ut sin seksualitet, men disse forbigås eller ses som ofre... av de politisk korrekte som jo vet bedre. Slike homoseksuelle kristne truer visst noen gjennom sine avholdende valg i vårt seksualfikserte samfunn?

DnK har klart nok skritt for skritt gått fra sann tro til rett ideologi. Som kjent ble Paulus og andre gjennom kirkehistorien møtt med uro, strid, opptøyer og fengsling fordi de våget å peke på enkeltmennesket og dets forhold til Gud. Paulus våget å skille seg ut, gå i utakt med makt og konsensusdiktaturet. I dag blir biskoper og den som mener seg å være teologisk autoritet invitert på gallamiddager og kaffe; de soler seg i sine posisjoner og trives  i samfunnsflertallets søkelys. DnK sin forkynnelse og fordringer i samfunnsdebatten er tydelig nok langt på vei et biprodukt av den samfunnspolitiske ideologi som p.t. dominerer. Viktigere enn i Jesu navn å stå modig og rakrygget frem som en surdeig og korreksjon, blir det å være på lag med makt og folkestemninger og dermed oppnå sårt tiltrengt aksept og legitimitet. Ytterst få biskoper og prester er i Jesu navn villige til å betale prisen for å virke som en motkraft; en del av prisen ser vi jo også her f.eks. på VD.

Liberalteologer har gjort kjærligheten om til gud; fremfor å vektlegge at Gud er kjærlighet. Det postmoderne har lenge impregnert DnKs teologi og det finnes ikke lenger noen autoritet uten om da subjektiviteten selv. Sannheten om Gud og mennesket er d.s.s. en tilfeldig variabel som hele tiden defineres av et flertall i samfunnet og makten. Autoriteten blir faktisk å finne i samspillet i de sosiale omgivelsene: Vurderingene og bedømmelsene av de aktuelle og dominerende sosiale forholdene tillegges så stor vekt at både bibel, bekjennelse og tradisjon må vike. Dette siste blir heller redusert til legitimerende faktorer og som funksjon av samfunnsforholdene tolket slik at den vedtatte samfunnskursen opprettholdes. Her oppnår DnK samfunnsmessig sympati og leigitimitet: Og hvem i DnK spør vel etter kursen når man endelig har slik en flott medvind?

Den postmoderne teologien i DnK sørger sakte men sikkert for at DnK qua Kristi Kirke forvitrer. Vårt JEG blir det sentrale midtpunktet omkranset av jeg-tanker. Det som er til min fordel, eller ikke, er styrende premisser for de valg som foretas. Og her kommer teologien i DnK kun inn som legitimerende faktor i kappløpet. Vi er vitne til subjektivitet og teologisk relativosering ad hoc. Men en teologisk argumentasjons sannhet styrkes eller svekkes selvsagt ikke proporsjonalt med hvor mange som p.t. støtter den.

I dag, så våger så og si ikke kirkens ledere å tale om synd som enkeltmenneskets problem: Om forsoning og nåde. Sosial- og samfunnsetikken har derimot blitt dét fokus hvor Guds vilje og kjærlighet skal fremmes. Synd er ikke lenger den enkeltes skakk-kjørte forhold til Gud (pluss sin neste og seg selv), men å være utsatt for store anonyme krefter i samfunnet. Men dette er en total avsporing fra det kristne evangeliet. Kirkens ledelse er nå mer og mer uklar om hva som faktisk er evangeliet, men mer og mer tydelig i politiske spørsmål.

Det er ikke min mening her å ramme det ene eller andre medmennesket som alle bærer sin seksuelle identitet. Dog anser flere det som pussig å erfare antipati, sosiale herskerteknikker, spydigheter og dårlig forkledd kritikk av at man qua katolikk tror med den katolske kirkes troslære. Troende og bekjennende katoilikker anser det ennå som vranglære at den enkelte bare plukker ut det som passer og relativiserer i tilpassende hensikt - her underminerer man egen legitimitet og troverdighet hva gjelder det man dog tror på ellers: Kirken skal selvsagt ikke forkynne for å legitimere.

Og bare til slutt her noen ord fra Amos 8: 11-12: "Se, dager skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender sult i landet, ikke sult etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, streife omkring fra nord til øst og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det".

Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

PS

Publisert over 5 år siden

For øvrig vet Dag Øivind Østereng utmerket godt at DKK også er en kirke for homofile. Slik DnK også er. Det er overhodet ikke det som er hans poeng. Han er absilutt ikke "mot" homoseksuelle og vil "ha dem ut av kirken". Østereng understreket da også i programmet eksplisitt homofiles rettmessige plass i kirken, og at ethvert menneske er elsket av Gud. Østereng mener qua Kristustroende nå at DKKs Guds- og menneskebilde harmoniserer bedre med det som er sannheten. Jeg viser for øvrig til DKKs troslære og katekisme for den som har glemt hva som står der. Viser også til dette fra katolsk.no.

Det handler faktisk om hva DnK og DKK har for fast grunn i sin troslære hva gjelder hva kirken kan velsigne og åpne for liturgisk, og hvem som kan forvalte ansvaret qua kirkens hyrde. Østereng kan ikke lenger være del av en kirke som bryter tvert med kristen troslære på punktene om velsignelser og liturgier på punktene om hyrderolle, ekteskap og velsignelser.

Gudstjenestens liturgi uttrykker troen på og tilbedelsen av den treenige Gud, som bygger på nettopp bibel, bekjennelse og tradisjon. Det er ikke en menneskerett å være prest i DKK, ei heller å spesifikt kreve spesielle velsignelse og liturgier. Hos DKK er det bibel, bekjennelse og tradisjonen vi bygger tro og liv på. Og det handler derfor om hva som er geneuine og legitime uttrykk for kirkens troslære og hvilke liturgier som er og gir sanne utrykk for dette. Og dette er faktisk entydig; nevnt ovenfor i forrige innlegg. Slik det også har vært i DnK inntil nylig. Så sent som på 90-tallet konkluderte da også DnK at det jeg her skriver er eneste sanne troslære, slik det har vært i nesten 2 000 år. Østereng forlater DnK fordi han mener DnK er på feil kurs. Ikke fordi han "er mot" homofile.

Og angåender opplysthet og tabloide vinklinger: Å angripe Østereng for å "ikke være orientert" og sågasr skal bedrive "tempelrensing" når man selv bygger sine ytringer på noe man ikke har fått med seg er dog tragikomisk.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere