Geir Gary Openhill

1

Antikrist avslørt! Ta ta ta TAAAA!!

Ordet antikrist brukes bare av Johannes og finnes kun i johannes brev. Her er ALLE tre stedene Antikrist nevnes i biblen. Det er kun her vi kan med sikkerthet finne definisjonen på en såkalt antikrist er for noe rart.

Publisert: 17. mai 2016


2 Jn 1:7  For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.
Ok, så antikrist er en forförer, og forförelsen er en läre som fornekter at Jesus Kristus er kommet i kjöd.
Så han må tydeligvis snakke om falske lärere i kristenheten....


1 Jn 2:18  Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

Johannes sier den siste tiden begynte allerede i den förste generasjonen etter korset, så tydeligvis opererer vi med ett annet tidsskjema om vi fremdeles venter på "endetiden".

Beviset hans er at den utlovede "Antikrist" allerde da var kommet, og det var grunnen til at det var mange "antikrister". Så det var allerde da mange forförere, mange falske lärere i menigheten.

Så Johannes ventet IKKE på noen annen kommende antikrist 2000 år eller mer senere....


1 Jn 2:19  De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.
Hvis der er gått ut "fra oss", da betyr det at disse forförerne kommer fra kirken, eller den kristne menigheten...altså kristne forförere, falske lärere.


1 Jn 2:22  Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.
Igjen, antikrist er kun definert som lärere som i sin läre benekter Jesus er Kristus på noen måte.


1Jn 2:26  Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder.
Igjen, hele brevet er skrevet imot disse "som forförer dere". Altså falske lärere. Antikrist er falske lärere.


1Jn 4:1  I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.
1Jn 4:2  På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud;
og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.
Så da vet vi med sikkerhet at når noen forkynner i en eller annen ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjöd, da er de "falske profeter", og den ånd de forkynner fra er "Antikristens ånd".


Og der var det ikke fler vers om antikrist!!

Ingen vers om en demon besatt verdens politiker som inntar et tempel i jerusalem og påbyr 666 tatoveringer på alle folks panner!!!
Bibelens egen definisjon av antikrist motsier sånt tankespinn.
Så da har vi bare ett valg: skal vi tro bibelens läre eller moderne ubibelsk endetidsteologi?

Er det egentlig så veldig lurt å ikke akseptere bibelens klare tale, mon tro? Hmmmmmmmmm....

BONUS:


Antikrist betyr "imot Kristus".

Det betyr ikke en falsk utgave av kristus. Det er i såfall pseudokrist som omtales andre steder (mange skal komme å si "Jeg er Ham", tro dem ikke).
Falske forförende läre kalles antikrist fordi den står imot åpenbarelsen om Kristus. Det er hva ordet "anti krist" betyr.


Alle apostlene advarte imot de falske lärere.
Johannes sier at kristne allerde visste om de kommende falske lärere som han kaller antikrist. ("som dere har hört skal komme....")
Med andre ord, det var godt kjent at apostlene profeterte om disse kommende falske lärere.
For eskempel advarte Paulus menigheten her: "Aph.gj 20:29  Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden;
 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.
"

Paulus skreve hele brever imot falske lärere, som f.eks. galaterbrevet.

Judas brev er skrevet imot de falske lärere.

Peter skrev sine brev imot de falske lärere.

Og Alle johannes brever er imot de falske lärere.

Så dette er den store advarselen apostlene gav til menigheten, ikke til en kommende verdens regjering som skal forby de kristne å kjöpe vg og kaffe på narvesen.

Jesus Kristus er kommet i kjöd
Det betyr ikke at inkarnasjonen ikke skjedde. Jesus ble födt og senere gitt navnet Jesus, og ble salvet til messais 30 år etter det.
Det er DENNE Jesus Kristus disse falske lärere benekter er NÅ kommet i kjöd.

Alle mennesker er kjöd.
Ånden skulle ytgytes over alt kjöd.
Guds Rike er "rettferdighet,glede, fred, I DEN HELLIGE ÅND"

Dette har skjedd.

Jesus sa, det er til gagn at jeg går bort for da skal GUd sende Ånden. Og da skal JEG komme til dere.
Ånden skulle bli utöst over alt kjöd.


Jesus sa til disiplene "vent i jerusalem, til Faderens löfte kommer...til Ånden kommer over dere"

Når Ånden kom, sa Peter "dette er hva profeten Joel profeterte....Ånden skal bli utöst over alt kjöd"


osv,osv,osv,osv,

Hele evangeliets hemmelighet er kokt ned til denne setningen av Paulus "Kristus i dere, håpet om herlighet"

Om man fremdeles venter på Jesus Kristus, og at han skal engang komme å opprette sitt rike på jorden, da benekter man evangliet som sier "Guds Rike er i dere".

Og da benekter man evangeliet om HAN som ved sin ånd er utlst over alt kjöd, og HAN som har tatt bolig i menneskers kjöd.


Da er man akkurat som jödene som fremdeles venter på sin frelser messias 2000 år etter at han komme og etter Guds Ånds utgytelse over alt kjöd.

Om man benekter at Jesus Kristus komme ved sin Ånd, "Jesu Ånd" som Paulus kaller den Hellige Ånd...

Om man på noen måte ved sin läre benekter at Jesus Kristus er kommet i vårt kjöd, ikke delivis, ikke en "forsmak", ER helt og fullt kommet for å ta boilig i vårt kjöd....
da er man per definisjon "antikrist".

Lykke til med det! :D :D :D

Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Om man på noen måte ved sin läre benekter at Jesus Kristus er kommet i vårt kjöd, ikke delivis, ikke en "forsmak", ER helt og fullt kommet for å ta boilig i vårt kjöd....
da er man per definisjon "antikrist".

Jeg likte alt sammen, inntil - wow JEG er antikrist!?!

Kommentar #2

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Jesu Gjenkomst og Den Lovløse

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Ordet antikrist brukes bare av Johannes og finnes kun i johannes brev. Her er ALLE tre stedene Antikrist nevnes i biblen. Det er kun her vi kan med sikkerthet finne definisjonen på en såkalt antikrist er

 Litt vel vågal og overmodig overskrift på denne hovedtråden. Tror du Jesus liker den? For det er kun Jesus som kan ta Antikrist når tiden er der, men Jesus vil at Veiens folk (jøder og hedninger som tror på Kristus Jesus) skal vite om disse forholdene. Mye forkastelig som er skrevet, talt om og alt det som spres på nettet via You Tube, blogger og nettsteder; fra bl.a. "karismatiske" sekter har stort sett null verdi og bidrar til stor forvirring. Skriftene gir svarene også ut fra tidens tegn, men mange er ikke opplært til og påminnet om å prøve seg selv, andre og det som er nødvendig på Skriftene.

LÆR AV FIKENTREET!
29 Han fortalte dem en lignelse:
 Se på fikentreet og alle de andre trærne! 30 Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. 31 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.

 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Luk 21,29-33


Om Jesu Gjenkomst:

Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» 2 Pet 3,4

DOMMEN VED HERRENS GJENKOMST
3 Vi må alltid takke Gud for dere, brødre. Det er bare hva rett er, for troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere.

 4 Derfor kan vi med stolthet tale om dere i de andre Guds menigheter på grunn av den utholdenhet og tro dere viser midt i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle.

 5 Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. Når den kommer, skal dere finnes verdige til å få Guds rike, som dere nå lider for.

 6 For dette er rettferdig i Guds øyne: Dem som volder dere trengsler, skal han gi trengsler til gjengjeld, 7 og dere som lider trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik skal det gå til når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine engler i makt og velde.

 8 Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.

 9 Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt,
10 den dag han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og bli hyllet blant alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrd vi brakte dere.

 11  Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kall dere har fått, gi dere en hel og full vilje til det gode og med sin makt fullføre troens gjerning hos dere. 12 Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere, og dere skal få del i hans ære, i kraft av vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde. 2 Tess 1,3-12

 HERRENS KOMME OG KRISTEN FORVENTNING
1 Mine kjære! Dette er nå det andre brevet jeg skriver til dere. Med disse brevene ville jeg vekke dere opp, så dere fortsatt kan ha den rette, oppriktige innstilling. Jeg ville minne dere om

 2 det de hellige profeter har sagt, og om det budet deres egne apostler har fra Herren og Frelseren; dette må dere huske.

 3  Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster.

 4 Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.»

 5 De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord.

 6 Og ved vann gikk den første verden under da den ble oversvømt av vann.

 7 Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden; de holdes oppe inntil dommens dag da de ugudelige skal gå fortapt. 8  Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.

 9 Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

 10 Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

 11  Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

 14  Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.
 15 Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham.

 16 Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelige å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang. 17  Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste stand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt.

 18 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen. 2 Pet 3,1-18Antikrist og de antikristne benevnes med flere navn i Skriftene:

DEN LOVLØSE
 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre:

 2 La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.

 3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse.
[Den Lovløse: Antikrist. Se 1 Joh 2, 18. 22.]

 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.

 5 Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere?

 6 Dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne. 7 Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort. 8 Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.

 9 Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn.

 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen.

 12 Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten. 2 Tess 2,1-12

 DRAKEN OG DE TO DYRENE
1 Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod navn som var en spott mot Gud.

 2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt.

 3 Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det. 4 Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?» 5  Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.

 6 Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen. 7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.

 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.

 9 Den som har ører, hør dette! 10 Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, han må dø for sverd! Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro.

 11  Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake.

 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget. 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk.

 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.

 16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666. Åp 13,1-18

Guds vilje skje og til Guds Ære!

Kommentar #3

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg likte alt sammen, inntil - wow JEG er antikrist!?!

Det står jo: "2 Jn1:7  For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. "

Så vi har en ganske rett fram definisjon av hva en antikrist er.

Men om du ikke reiser rundt å forförer folk i hytt og pine, så tror jeg du er på trygg grunn tross alt :)

Kommentar #4

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden

"Litt vel vågal og overmodig overskrift på denne hovedtråden. Tror du Jesus liker den?"

selvsagt, ellers hadde jeg jo ikke skrivde det.  IKke vågalt å sitere og tro bibelen rett fram uten egen fortolkning.

Jeg vet ikke hvorfor du siterer lignelsen om fikentreet og lange deler av tre andre kapitler fra biblen...Jeg har faktisk lest dem för, tro det eller ei. :O
Men er det noe i disse lange sitatene du mener motsier johannesbrevenes klare og rett fram definisjon av antikrist? Eller bare liker du å poste utvalgte deler fra bibelen for alles felles oppbyggelse.

Kommentar #5

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Nei, jeg var nok ikke ute etter å......

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke hvorfor du siterer lignelsen om fikentreet og lange deler av tre andre kapitler fra biblen...Jeg har faktisk lest dem för, tro det eller ei. :O Men er det noe i disse lange sitatene du mener motsier johannesbrevenes klare og rett fram definisjon av antikrist? Eller bare liker du å poste utvalgte deler fra bibelen for alles felles oppbyggelse.

Fordi dette er et åpent debattforum og for å utfylle det du skrev ved skriftsteder som utdyper dette temaet enda bredere. :)) (Har faktisk humoristisk sans, din :O framkalte den) :))

Nei, jeg var nok ikke ute etter å - ta eller motsi- deg på noe, men er sterkt opptatt av at alt det Jesus formidler og sier til oss via Skriftene er så etterettelig som mulig. For en dag skal vi jo frikjennes eller dømmes utfra hvordan vi lever (gjør) og forholder oss til Skriftene , egentlig Jesus Selv, kjenner derfor ansvar for å påminne om det. :)

Samtidig er Guds Ord Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje. Jesus fortjener at så mange som mulig blir frelst, forblir frelst og som kommer til å bli frelst. Det er jo det aller beste som kan skje med mennesker, men da må vi også formidle Sannheten som også er Veien som fører til Livet som er Jesus Selv; som gir Seg tilkjenne i Skriftene.

Derfor er det viktigste at Guds vilje skjer, og da er det kun til Guds Ære.

Kommentar #6

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg var nok ikke ute etter å - ta eller motsi- deg på noe, men er sterkt opptatt av at alt det Jesus formidler og sier til oss via Skriftene er så etterettelig som mulig. For en dag skal vi jo frikjennes eller dømmes utfra hvordan vi lever (gjør) og forholder oss til Skriftene , egentlig Jesus Selv, kjenner derfor ansvar for å påminne om det. :) Samtidig er Guds Ord Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje. Jesus fortjener at så mange som mulig blir frelst, forblir frelst og som kommer til å bli frelst. Det er jo det aller beste som kan skje med mennesker, men da må vi også formidle Sannheten som også er Veien som fører til Livet som er Jesus Selv; som gir Seg tilkjenne i Skriftene

det er jeg helt enig i.
Det ser dessverre ut til at store deler av kristenheten er lammet av en slik "vente på at Jesus skal komme å rykke oss vekk" holdning.

Hans disipler skulle jo drive ut alle onde ånder, helbrede alle syke, reise opp de döde og ingenting skulle kunne skade dem, og ikke bare det; Han sa visst noe om å gå ut å gjöre alle folkeslag  - resten av VERDEN altså - til sånne disipler også.... det var ikke noe snakk om noe venting på Jesu komme der.

Hvordan vil en sånn verden se ut? Hvor alle folkeslag er hans demonutrdrivende, döde-oppreisende, sykdomshelbredene disipler, og hvor ingenting skal kunne skade dem?
Den verden må jo ligne veldig på himmlen på jorden?
Men han nevnte ingenting om at vi skulle vente på noe opprykkelse eller noe tusenårsrike eller frykte en antikrist som ingen har sett noe til på 2000 år :D

Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvem er det som er kommet med den lære at antikrist har noe med 666 å gjøre?

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
2 Jn 1:7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. Ok, så antikrist er en forförer, og forförelsen er en läre som fornekter at Jesus Kristus er kommet i kjöd.

Det er riktig som Openhill har skrevet. Antikrist er bare nevnt i Johannes brev. Det er vranglærerene, som vi har sett til alle tider. Det står ikke noe annet enn det.

Det å knytte dette til Johannes Åpenbaring, og tallet 666, har ingenting med saken å gjøre. Hvor kommer denne læren fra?

Jeg har hørt dette hos SDA og Jehovas Vitner (De er i "familie")

Jeg mener også og ha hørt dette blandt Pinsevenner?

Kommentar #8

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Det står jo: "2 Jn1:7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. "

Så vi har en ganske rett fram definisjon av hva en antikrist er.

Men om du ikke reiser rundt å forförer folk i hytt og pine, så tror jeg du er på trygg grunn tross alt :)

Jeg bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjødet, men Han døde og oppsto, og kommer tilbake for å regjere over jorden i 1000 år.

Det siste tok ikke du med, og muligens misforsto jeg noe av det du skrev.

Kommentar #9

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
2 Jn 1:7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. Ok, så antikrist er en forförer, og forförelsen er en läre som fornekter at Jesus Kristus er kommet i kjöd. Så han må tydeligvis snakke om falske lärere i kristenheten....

Bra, viktig emne. 

Noen mener Jesus ble født uten arvesynd, og ikke var oss lik. En mellomann trenges for å nå Ham. Dette er jomfru Marias oppgave.  De sier at hun ble født av det guddommelige, derfor ble hennes barn, Jesus, født uten synd.  Maria har på en måte blitt tilskrevet Jesu oppgave som mellomann mellom Gud og mennesker. Dette må jo da være antikrists lære. Dette fører til den andre ytterligheten som er at Jesus er Gud, og tilbes således. Dette syn har ingen forankring i Bibelen. Ofte fremstilles det slik at Gud er Jødedommens Gud, og at Jesus Kristus er de kristnes gud. Bibelen forteller at Jesus er Messias, Guds sønn og offerlam. Det Gud ofret for menneskenes synd. Dette må også være antikrists lære.

---------

Gary---Så Johannes ventet IKKE på noen annen kommende antikrist 2000 år eller mer senere....

Hverken Johannes, Paulus, Peter eller noen av disiplene forventet at antikristen ikke skulle fremstå før etter 2000 år. De var stadig på vakt etter tegn på denne djevelens tjener, de forventet hans nærvær når som helst.

--------

Gary---1 Jn 2:19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Hvis der er gått ut "fra oss", da betyr det at disse forförerne kommer fra kirken, eller den kristne menigheten...altså kristne forförere, falske lärere.

Helt enig! Det var også derfra han kom. Derfor sier også Paulus i 2. Tess. 2. 6 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 

Disiplene og Paulus var nok de som holdt igjen, de ville oppdaget antikrist med en gang, derfor kunne han ikke fremstå før de var vekk. De hadde jo allerede oppdaget den vrange lære antikrist skulle komme til å bygge videre på. Den lovløse. Og lovløsheten var allerede virksom på deres tid. Noen tok allerede lett på Guds Lov den gang.

Kommentar #10

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

NÅR HERREN KOMMER

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Hans disipler skulle jo drive ut alle onde ånder, helbrede alle syke, reise opp de döde og ingenting skulle kunne skade dem, og ikke bare det ; Han sa visst noe om å gå ut å gjöre alle folkeslag - resten va VERDEN - til sånne disipler også.... det var ikke noe snakk om noe venting på Jesu komme der.

Hvordan vil en sånn verden, hvor alle folkeslag er hans demonutrdrivende, döde-oppreisende, sykdomshelbredene disipler, og hvor ingenting skal kunne skade dem?
Den verden må jo ligne veldig på himmlen på jorden.

Det var ingen snakk å vente på noe framtidig Jesu komme der.

Jesus sier jo dette etter sitt første komme i menneskets skikkelse og disse skriftstedene er jo ment til oss alle:

VÆR BEREDT NÅR HERREN KOMMER!
37 Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.

 40 Da skal to menn være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 42  Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.

 43 Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt.
 44 Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. 45  Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? 46 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han! 47 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier.

 48 Men dårlig er denne tjeneren om han sier til seg selv: "Det varer lenge før min herre kommer", 49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og ete og drikke sammen med drukkenbolter. 50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 51 og hogge ham ned. Han skal dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner. Matt 24,37-51

Dette skriver faktisk Paulus er til oppmuntring og oppbygging, noe det også er. Les dette nøye:

NÅR HERREN KOMMER
13 Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp.

 14 For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham.

 15 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.

 16 For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp.

 17 Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

 18 Trøst da hverandre med disse ord!1 Tess 4,13-18

1  Men om tider og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere, brødre.
2 For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

 3 Når de sier: "Fred og ingen fare", da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna.

 4 Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv.
5 For dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.
 6 Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edrue.

 7 De som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. 8 Men vi som hører dagen til, la oss være våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håpet om frelse som hjelm.
9 For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.

10 Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.
11 Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. 1 Tess 5,1-11

 

VÅK OG BE!
36  Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden.

 36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen. Luk 21,34-36

De messiansktroende jødene venter på at Messias skal komme tilbake, men andre jøder venter på Messias første komme.

Jeg har hørt at det skjer tegn og under ute i misjonsmarkene, det skjer også mirakler i Israel i forsvaret mot Hamas. Samtidig bør en ikke være mer opptatt av tegn og under enn sunt er, samtidig så flommer det av tidens tegn som det allerede er profetert om. Det er også tegn.

Bør også legge merke til denne lignelsen:

25 Abraham svarte: "Husk, mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lasarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine.

 26 Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss." 27 Da sa den rike: "Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted." 29 Men Abraham sa: "De har Moses og profetene; de får høre på dem."

30 Han svarte: "Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg." 31 Abraham sa: "Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde." Luk 16,25-31

For noen er det også slik:

19 De sier: "Han må skynde seg og gjøre sitt verk,
 så fort at vi kan se det.
 La det skje,
 det som Israels Hellige har bestemt,
 la det komme, så vi får oppleve det!"

 20  Ve dem som kaller det onde godt
 og det gode ondt,
 som gjør mørke til lys og lys til mørke,
 bittert til søtt og søtt til bittert!

 21  Ve dem som er vise i egne øyne
 og kloke i egne tanker!
                                        Jes 5,19-21

 Da Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, viet Paulus seg helt til forkynnelsen og vitnet for jødene at Jesus var Messias. Apg 18,5

 ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft. Så har jeg da fullført forkynnelsen av Kristi evangelium fra Jerusalem av og helt rundt til Illyria. Rom 15,19

 Men Herren stod hos meg og gjorde meg sterk, for at jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet ut av løvens gap. 2 Tim 4,17

 Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk 18,7-8

GUDS FOLK HAR EN HVILE I VENTE
1  Siden løftet om å få komme inn til Guds hvile ennå ikke er oppfylt, må vi være på vakt, så det ikke skjer at noen av dere blir liggende etter. 2 Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det. 3 Det er vi som går inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo:
 Så sverget jeg i min vrede:
 De skal aldri komme inn til min hvile!
 Guds verk var riktignok fullført allerede da verden ble skapt.

 4 For et sted står det om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dagen etter at han hadde fullført hele sitt verk.

 5 Men her sier han: De skal aldri komme inn til min hvile.

 6 Altså er det ennå slik at noen skal komme inn til hvilen. De som først fikk det glade budskap, kom ikke inn, for de var ulydige. 7 Derfor fastsetter han på ny en dag; det er det han gjør når han lang tid etter gjennom David taler det ordet vi før har nevnt:
 I dag, om dere hører hans røst,
 så forherd ikke deres hjerter.

 8 Hadde Josva ført folket inn til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag.

 9 Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. 10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger.

 11 La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen. 12  For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.

 13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Hebr 4,1-13

Guds vilje skje og til Guds Ære!

Kommentar #11

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det å knytte dette til Johannes Åpenbaring, og tallet 666, har ingenting med saken å gjøre. Hvor kommer denne læren fra?

Jeg har hørt dette hos SDA og Jehovas Vitner (De er i "familie")

Jeg mener også og ha hørt dette blandt Pinsevenner?

definitivt en typisk läre i pinsemenighetene og inntil nylig mest vanlig i karismatisk kristenhet.
"Left Behind" bökene fra Tim LaHaye - som til og med har blitt filmet med selveste Nicolas Cage i hovedrollen - har jo ikke akkurat hjulpet på å hindre denne läre å spre seg.

Kommentar #12

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Disiplene og Paulus var nok de som holdt igjen, de ville oppdaget antikrist med en gang, derfor kunne han ikke fremstå før de var vekk. De hadde jo allerede oppdaget den vrange lære antikrist skulle komme til å bygge videre på. Den lovløse. Og lovløsheten var allerede virksom på deres tid. Noen tok allerede lett på Guds Lov den gang.

bra poeng.

Tenkte på det Jesus advarte om de "falske profeter" som gjorde tegn og under og profeterte i hans navn og så i det ytre ut som evangliske lärere, men Jesus sa "vik fra meg, dere som gjorde lovlöshet". Så Jesus også advarte imot dette, så det ser ut til at dette er den store advarselen imot antikrist, de falske profeter og lärere, ikke en politiker eller noe sånt.

Kommentar #13

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det å knytte dette til Johannes Åpenbaring, og tallet 666, har ingenting med saken å gjøre. Hvor kommer denne læren fra?

Irenaeus, som var en samtidig med johannes og disippel av polykarp som kjente johannes personlig og hadde förstehånds opplysninger om betydningen av åpenbaribgsboken, skrev om dyret og 666 i isine böker.
Han mente at Johannes hadde slutte å prate om betydningen av 666 siden det ikke var viktig lenger på den tiden (ca 150 e.K)!


Han skriver: "om det er viktig at navnet [på dyret, betydningen av 666] må forkynnes for oss i vår tid, så ville jo han som så synet [Johannes selv] ha forkynt om det, for han var inntil nylig ibland oss"

Johannes döde rett för århundreskiftet, år 100, men i fölge irenaeus ble åpenbaringsboken skrevet lenge för det, altså för romerne rev ned tempeletet og Jerusalem, trolig rundt år 68.

Irenaus mente videre at synet i åpenbaringsboken dreier seg om det riket som regjerte da, romerriket. Det begynner å bli noen år siden..... :)

Vi har drevet laaaaaaaaangt vekk fra de förste kristnes forståelse av evangliet....

Kommentar #14

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjødet, men Han døde og oppsto, og kommer tilbake for å regjere over jorden i 1000 år.

Jeg tror ikke inkarnasjonen, at ordet ble kjöd, er problemet. Alle kristne er stort sett enige der.

Men at Jesus Kristus bor i oss, ble utöst "over alt kjöd" og er "Kristus i oss er håpet om herlighet" er imotsagt ved at kristne forventer at Messias en gang skal komme å opprette ett rike på jorden og da skal evangliets all löfter oppfyllels. Så,  hvor ble det av at KRistus bor i oss? Og hvor ble det av at "Guds rike kommer ikke synlig" så man kan si "her er det" eller "der er det", men guds rike er "I dere" som han sa. Hvor ble det av "Jesus kristus er kommet i kjöd"? Kjöd her betyr vårt kjöd, han tatt tatt bolig i oss ved sin Ånd.


Dette er jo  evangeliets store hemmelighet:

"Col 1:27  ...Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet ER iblandt hedningene: Kristus i dere er håpet om herlighet. "

Hvis vi fremdeles venter på at Jesus Kristus en dag skal komme, da bor han ikke i oss i vårt kjöd - da er ikke GUds rike i oss -  så da er håpet om herlighet den dag Jesus kommer og skal opprette sitt "tusenårsrike" på jorden. Og som jödene så venter vi fremdeles....

Da er ikke Paulus sin läre sann.

Så en läre motsier en annen.


En av dem er lären om Krist, den andre er imot krist ...anti krist.

Bare en av dem er kristi sanne läre, mens den andre er antikrists läre.

Men jeg sier ikke at bare fordi man tilfeldigvis er blitt foret med denne läre i sin menighet så er man automatisk en antikrist,

vi er forsonet med Gud gjennom blodet, ikke gjennom  at vi forstår endetiden rett....

men den ånd som sprer denne läre gjennom kristne pastorer og lärere er antikrist ånd.
Så johannes sier at sklikt folk skal vi ikke engang hilse på.

(han sier faktisk det i sitt andre brev, at de antikrister som motiser kristi läre skal vi ikke ta imot i huset ikke engang hilse på, for de blir vi medskyldige i hans gjerninger ! :)  )

Kommentar #15

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
ikke en politiker eller noe sånt.

Jeg tror heller ikke at antikrist har noe direkte med politikk å gjøre, men med forførelser i læren om Gud og Jesus. Antikristen tror jeg er lederen, overhodet, for denne falske forførende antikristelige lære. Har ofte hørt at antikrist skulle være en tyrann som ville fremstå. Dette har jeg ingen tro på, for det står at all verden skal følge etter ham. Hvem vil følge en tyrann? Noen ville sikkert det, men ikke de fleste.

NB. "Anti-" skal visst også kunne oversettes med "i stedet for"

Kommentar #16

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
eg tror heller ikke at antikrist har noe direkte med politikk å gjøre, men med forførelser i læren om Gud og Jesus. Antikristen tror jeg er lederen, overhodet, for denne falske forførende antikristelige lære.

JA, uten å väre for dömmende imot moderne kirkeleder osv.....
Paulus sier at forförelsen kommer til å bestå av at "syndens menneske" skal sette seg i tempelet som om han var Gud. Det hele dreier seg om forförelse.

Så hva er GUds tempel? Ikke mener vel Paulus at det er tempelet i Jerusalem, for Paulus läre er ekstremt tydelig på at GUds tempel er menigheten. Hvordan kan kan så pluteslig snu rundt  snakke om at GUds hellige tempel er i jerusalem, det som ble nedrevet og ingen har sett snurten av på 2000 år?

Så vi vet at hodet for legemet er kun Kristus.
Men om mennesker tar over for GUds ånds ledelse, så setter de seg i tempelet og tar over plassen som hode for menigheten, da blir denne profetien oppfylt. Så den er godt oppfylt i århundreder, faktisk helt tilbake til etter paulus sin tid.

Så når vi snakker om kirkeledere med sine visjoner og hyrdeansvar for de "stakkers fårene" som ikke vet hvordan de skal fungere, så ser det ut som i mine öyne at "syndens menneske" har satt seg på tronen i guds tempel og tatt over plassen som "hode" for legeme. Så du skjlnner jeg ikke har mye til overs for pastor tjenesten.

Dette skulle väre den store forförelsen.
Heldigvis har vi fremdeles han som tar denne forförelsen vekk, kristus selv.
Og med pusten fra sin munn (altså Ånden, som er guds ånde fölge biblen) om vi kommer tilbake til den oppfattelsen at det er han som er hodet, da forsvinner dette.
Jeg anser at det bare finnes en hyrde for menigheten, et hode for legemet, og det er kristus som regjerer ved sin Ånd.

Kommentar #17

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Hvem lyder vi?

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Så vi vet at hodet for legemet er kun Kristus, ikke noe menneske kan sette seg og ta over ledelsen

Enig, men det hindrer ikke at noen prøver. Og det finnes en som kan ta ledelsen, satan. Det er han som står bak all forførelse og falsk lære, også bak antikristen. Og, et hvert menneske har selv et fritt valg over hvem han vil ha til overhode i sitt liv. Det er her forførelsen kommer inn. 

Som Guds barn vil vi ha Kristue som vårt "hode". De er ved troens lydighet vi setter Ham til overhode i vårt liv. Men noen mennesker velger å lyde andre enn Ham, da blir det en annen som blir overhode for dennes liv.

Faren som advarselen fra Johannes gjelder, er faren for å lyde den falske, og dermed sette den falske som overhode i deres liv. De tror de har Jesus som overhode, men de har en som etterlikner den ekte. Denne kan ikke gi evig liv, bare Kristus har makt til det. 

Så når det sies at antikrist skal sette seg i Guds templet som om han var Gud, vil det si at han bor i menneskets hjerte i form av falsk lære og mennesket lyder ham i stedet for Gud

Kommentar #18

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det å knytte dette til Johannes Åpenbaring, og tallet 666, har ingenting med saken å gjøre. Hvor kommer denne læren fra?

Jeg er ikke helt enig med deg her, det har absolutt noe med hverandre å gjøre. I Bibelen finnes det bare to sider, liv og død. Gud og Hans Sønn Jesus Kristus på den ene siden, og satan og hans tjenere på den andre siden. Siden antikrist og dyret er på motsatt side for Gud, er de nødvendigvis av samme makt. Så slik jeg ser det, er det dyret som står bak også antikrist.

Denne lære stammer fra Bibelens lære om de to krefter som kjemper om menneskenes lydighet. Læren om det gode og det onde, om livet og døden osv.

 Det er mange forskjellige kjennetegn på den antikristelige makt, 666 er bare ett av dem.

Kommentar #19

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Det er mange forskjellige kjennetegn på den antikristelige makt, 666 er bare ett av dem.

Enig at kilden jo er mörket for alt som er imot kristus. Men det gir jo oss ikke rett til å si at bibelens antikrist autmoatisk har noe med 6666 å gjöre. Jeg tror du i såfall må forklare hvorfor 666 , tallet for "dyrets navn", har noe som helst med disse lärerne som fornekter Jesus kommet i kjöd.

Åpenbaringsboken gir som vi alle kan lese ekstremt detaljerte retningslinjer for å tolke dyret og dermed dets navn og det er lite slingringmonn for oss. Men å kople 666 med antikrist versene, som jo å finne helt andre steder i bibelen, bryter stort sett alle disse direktiver gitt av åpenbaringsboken selv om hvem dyret og hans navn er.

Noen retninslinjer som vi ikke kan bryte:

1) Engelen som vser synene til johannes, sier at de er gitt til "tegn" (semeion: symbolsk)

2) At synene er "ved hånden", som bokstavlig betyr at de allerede har begynt å oppfylles, og at de skal skje "i hast". Så de må henvises til bokens egen datering, som er johannes samtid.

3) Synene har å gjöre med landet med de tolv stammer, og alle "stammene skal gråte over han de har gjennomboret" altså Israel. Den store byen som skylle kriges imot av dyret, er definert som byen der vår Herre ble korsfestet, altså Jerusalem I synene ble johannes henvist til tempelet som skulle måles opp.
Altså må vi regne med at dette dreide seg om tiden för år 70 siden tempelet fremdeles stod oppreist. Israel, Jerusalem, under romerriket.

4) Dyret blir i kap 17 definert som det riket som regjererte der og da, fordi de syv hoder var syv konger hvor de fem förste var allerde falt (regnes f.om fra den förste diktator, julius). Det sjette hoddet var den som "rejgere nå" og den syvende var den som skulle rejgere bare en kort tid. ALtså Nero var den som regjerte rett för jerusalems fall, og Galba var den som kun regjerte i noen få måneder för hans död.

Så Nero må väre det sjette hodet, som ble såret av sverd (nero döde ved sverdhugg) og som förste dyret (romerriket) til sin historiske undergang, men dyret reiste seg igjen etter de fire keiseres år under ledelse av den 11.te keiser (se hornene på dyret i daniel) Titus.

Hvis Nero var den som regjerte da johannes så synene, (og Nero ble kalt "villdyret" i historiske kilder) og vhis det var under hans styre romerriket gikk til krig imot "den store byen, babylon" så MÅ  det vöre han som bärere tallet for dyrets navn, 666.

666, eller 616, som en del oversettelser sier, stemmer med henholdvis den hebraisk og den latinske betegnelse på keiser nero. Han hadde også sin innskrift og sitt bilde på pengene: Under nero ble de kristne forfult i 42 måneder når han started den förste store kristenforfölgelsen, og de ble forbudt i romerriket og kunne ikke kjöpe og selge osv.  Deretter gikk han også i krig imot de andre av guds folk, og det endte som kjent i jerusalem (den store byens) fall i år 70.

Som kirkefaderen irenaeus også sier i år 150, som var en personig disippel av johannes egen läregutt og bekjent polykarp, så forkynte ikke jonannes om dyret og betydningen av dets navn og tall i senere år, fordi dette ikke var noen hemmelighet som skulle åpenbares for oss lenger. Irenaeus mente at dyret var romerriket og gjenspeiler hva de förste kristne trodde på den tiden.

Så kan det også väre sant at 666 har en dypere mening, men uansett hva det er kan det ikke ta vekk den åpenbare betydningen i åpenbaringsboken.

Så tror noen at 666 er et fysisk merke, eller en innoperert chip, eller noe sånt.
Men verset står i kontrast til de etterfölgende vers som sier at de som fuögte lammet hadde sin fars navn skrevet i sine panner.

Så de som fulgte dyret hadde dyrets navn skrevet i sine panner.
Og de som fulte Gud hadde faderens navn skrevet i sine panner.

Selvklart er det ikke en bostakvlig mening i det ene verset og så en åndelig metafor i det andre. Alt er metafor. SOm engelen sa.

Så om vi legger alt dette i vår tid og i vår framtid, da går vi imot engelens egen forklaring som sier at dyret var det som regjerte på johannes tid og tiden for synenes oppfyllelse var på hans tid. (Det er mange ting i åpenbaringsboken som beviser dette) Så om vi sier at dette fremdles er i vår framtid, da tar vi vekk mange vers fra åpenbaringsboken, pluss at vi tillegger en helt ny mening til boken.
Johannes avsultter boken med å si at vi ikke skal legge til de profetiske ord i den boken og ikke trekke noe fra den. Så jeg synes det er lurt.

Så mitt spörsmål er: Hva er det konkretsom kopler tallet for dyrets navn i åpenbaringsboken til de falske kristne lärere som benekter Jesus kommet i kjöd?

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Slik har jeg alltid tenkt.

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Så mitt spörsmål er: Hva er det konkretsom kopler tallet for dyrets navn i åpenbaringsboken til de falske kristne lärere som benekter Jesus kommet i kjöd?

Men det har vært "passiv kunnskap", hvis du forstår.

Jeg har godtroende, passivt, hengt meg på dette, uten å ha tengt meg noe særlig om, så det var du Openhill, som gjorde at dette ble en åpen høyde for meg nå:)

Jeg tror at dyret, som skal komme, skal bil en politisk leder. Han vil få folk med seg. Han skal tilbe en Gud som fedrene ikke kjente og sette seg selv over alle. Det er jo ikke urimelig å kalle dette for "Antikrist", men jeg tror ikke dette har noe med den antikrist Johannes snakker i sitt brev å gjøre.

Hvis jeg tar feil her, er jeg villig til å revurdere min oppfatning, hvis noen kan vise en klar link her.

Kommentar #21

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at dyret, som skal komme, skal bil en politisk leder. Han vil få folk med seg. Han skal tilbe en Gud som fedrene ikke kjente og sette seg selv over alle. Det er jo ikke urimelig å kalle dette for

vil bare kommentere dette, selv om du selvsagt har ALL RETT til å fortsette å tro dette, og jeg er helt enig at det ikke er noen link mellom antikrist og nero.

Villdyret i åpenbaringen er datert som romerriket, närmere ebstem det sjette hodet på dyret, "den som regjerer nå". VI kan ikke påatå at dette har to oppfyllelser, en på johannes tid og en flere tusen år etter.

Jesus snakker om samme sak i matt 24 o.l., og han sier "denne generasjon" skal se det, og i jerusalm skal det komme en trengsel under denne tiden som aldri har hatt sin like og aldri mer skal skje igjen.
Jerusalems fall skjedde 40 år etter, i samme genersajon. Etter det skulle evangliet gå ut som solen står opp fra öst til vest, og det er dne tid vi lever i nå, når det nye jerusalem kommer ned gjennom hans brud.

Så da johanns åpenbaring også snakker om dette tempelet og jeruslams fall, da har vi jesu ord på at dette ikke kan ligge i vår framtid. Den "dyret" som var profetert, både i åpenbaringsboken og også i Danielsbok, kom når han skulle (også datert i daniels bok) og forsvant.

Poenget med åpenbaringsboken er å peke på det nye jerusalem som vår tros utspring, ikke det fysiske jerusalem som falt. Det er det jerusalem "der oppe" som er vår moder, sier Paulus.

Kommentar #22

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hva kommer så?

Publisert over 5 år siden

Det var Romerike som regjerte "nå" på Johannes's tid.

Så skulle det komme et dyr til, senere, som ble nr. 7 i rekken.

Så skulle det komme enda et dyr, nr.8 i rekken. Det skulle samtidig være et av de 7 og ha eksistert før Johannes's tid.

Kan vi ikke tenke slik at det var ikke noe verdensherredømme før Hitler kom. Han ble bare stående en kort tid. (Det medførte at Jødene fikk sitt land tilbake)

Så skal det komme enda et, som er litt annerledes, men samtidig et som har eksistert før Johannes levde?

Kan det være Babylon, Medo-Persiske eller det greske riket i en eller annen form, eller en kombinasjon, som er forskjellig. Kan det være islam, eller noe helt annet?

Jeg har vondt for å tro at islam kan tiltrekke seg hele verden, men av og til, når jeg leser på VD, kan en jo begynne å lure......

Det må vel bety at historien skal gjenta seg men være annerledes, på en måte som folk flest ikke kjenner igjen.

Kommentar #23

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det var Romerike som regjerte

Romerriket var hele dyret, og det var bare ett sånt dyr i åpenbarings boken.

De fire dyrene er i daniel, og det må regnes slik at romerriket er det siste store verdenrike som skal regjere når "stenen" fra himmelen faller ned, og vokser til det blir et stort fjell. Det var guds rike som kom ned og begynte å vokse, og det skjedde da jesus kom og det var under romerriket.
Om det kommer fler "verdensriker" etter dette, vet jeg ikke, men synene i daniel som sier at stenen som ble til et stort fjell var gdus rike og det var DET som skulle utbre seg over hele verden og knuse alle de andre riker.
Dette skulle begynne å skje med Jesus, så for min del velger jeg å tro det. Så for min del er det ingen verdeksriker med noen betydning i forhold til evangliet etter romerriket.
Jeg vil lett påstå at bare den profetien om de fire verdensriker og det kommende Guds rike motsier at det skulle komme noe ytterligere verdensrike med en slags antikrist regjerende fra jerusalem. Det er ikke mulig da at daniels profeti skal väre sann.


HItlers korte tid med makt var bare en liten fjert å regne i så måte! Og da snakker jeg om det som rike, uten å beröre alle liv som gikk tapt. Romerriket drepte 9 millioner kristne martyrer i de förste generasjonene, men det var ikke dette som gjorde det til et verdensrike.

Så i åpenbaringsboken finnes det bare ett slikt villdyr, men det er hodene på dette dyret som var "kongene" som rejgerte.
Fem var allerde falt (ikke ulike riker,men  herskere i dette ene riket) .
Det må regnes fra den förste diktator, som var julius. Den som "regjerer nå" var det sjette hodet, altså den sjette "kongen" i romerriket, som var Nero.
I den eldgamle syriske åshitta bibelen står det i innledningen til johannes åpenbaring "johannes åpenbaring som johannes skrev da han var forvist til Patmos av Nero". Den syriske ny testamentet regnes som den eldste kjente nytestament. De visste at det var nero som regjerte da johannes så synet på patmos.
Den syvende kongen i romerriket skulle bare regjere en "kort tid", og den syvende var keiser Galba som kun rejgerte i noen måneder.

Deretter started det vi kaller for "de fire keiseres år" dvs tre keisere oppstod i dette året da romerriket falt pga neros vanstyre.
ALle tre forsvant ved drap el. Disse tre kan man lese om i daniels version. Det midterste hornet (nero) skulle forårsake at tre andre horn ble rykket bort. Det ble oppfylt i år 71.

Det ellevte hornet i daniel, kom inn fra siden, keiser titus var fra en annen slekt.
Under ham reiste romerriket seg igjen og bestod og utbredte seg i århundreder etter det og "hele verden fulgte dyret". Det var fler kristendoms forfölgelser etter dette, kristne var nödt til å gå under jorden. De kunne fremdeles ikke väre del av romerriket, og kunne ikke kjöpe eller selge osv.
Men det snudde da evangeliet til slutt tok over og romerriket selv ble at kristent rike. Dyret var beseiret.

Så den som var "dyret selv", dvs den fullkommne versjon av ondskapen i dette villdyret, kan ikke ha värt en av de fem, og ikke var det galba, men det må ha värt Nero. Nero som er historisk kjent for å väre "villdyret" som forfulgte kristne i 42 måneder, en totalt bestatt gal mann, som startet krigen imot Jerusalem som endte den, som falt på sverdet og nermest drepte hele romerriket, men det reiste seg igjen, osv osv osv. ALt dette var detljert profetert i åpenbaringsboken, og ble oppfylt i detalj i år 70.

VI burde ikke ta dette vekk fra biblen og historien, vi har glemt dette som de förste kristne visste.

Kommentar #24

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg tenker litt annerledes

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Så i åpenbaringsboken finnes det bare ett slikt villdyr, men det er hodene på dette dyret som var "kongene" som rejgerte.
Fem var allerde falt (ikke ulike riker,men herskere i dette ene riket) .
Det må regnes fra den förste diktator, som var julius. Den som "regjerer nå" var det sjette hodet, altså den sjette "kongen" i romerriket, som var Nero.

Det er mulig det er feil, men det får jeg tåle:)

De dyrene som Johannes snakket om, er riker som har eksistert, og som kommer.

Det hadde eksistert 5 riker. Det sjette var nå, og det 7. kommer. Så skal det også komme et 8.

Jeg kan ikke se at han snakker om konger i det eksisterende riket? Det passer ikke sammen med de rikene som har eksistert.

Hvem er det som har fått "et banesår", som reiser seg opp igjen, og hele jorden følger det?

Jeg tror vi venter på det 8. riket, som samtidig er et av de 7, som eksisterte før Johannes levde. Er ikke det en rimelig måte å forstå det på?

Kommentar #25

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Kan det være Babylon, Medo-Persiske eller det greske riket i en eller annen form, eller en kombinasjon, som er forskjellig. Kan det være islam, eller noe helt annet?

Jeg har vondt for å tro at islam kan tiltrekke seg hele verden, men av og til, når jeg leser på VD, kan en jo begynne å lure......

Jeg har tro på det Joel Richardson og Walid Shoebat snakker om i denne sammenheng. Muslimer venter på deres frelser(Mahdi, den 12 Imam) som ser ut til å passe til vårt bilde av en kommende antikrist. Samtidig tror jeg denne "figuren" vil opptre på en slik måte at Jøder vil se på ham som en Messias, som de har ventet på ganske lenge nå. Deres Messias forståelse så vidt jeg har forstått handler om en religiøs skikkelse, som også skal opptre som en konge/politisk leder.
Jeg forstår det er noen som mener alt dette ble avsluttet i år 70. Men i så fall, hvor langt har vi da kommet i åpenbaringsboken? Den er jo forholdsvis kronologisk oppbygget.

Jeg er enig i at en Islamsk skikkelse/leder vil nok ikke kunne forføre hele verden, men dersom det kommer en karismatisk person som klarer å lure de fleste kristne til å tro at han er Jesus, ved hjelp av tegn og under, samtidig som muslimene tror han er deres Mahdi, da begynner det å bli skremmende.

Kommentar #26

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg tror du er inne på noe der....

Publisert over 5 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig tror jeg denne "figuren" vil opptre på en slik måte at Jøder vil se på ham som en Messias

Ja, han vil komme med tegn og under. Det har de aldri trodd på før, men de ser det.

Jeg merker meg i noe Jesus sa: Hva var det igjen tro?

Kommentar #27

Valgeir Henriksen

9 innlegg  148 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ettersom anti prefikset omvender Krist, er det ikke da Krist hvis definisjon som er det store spørsmål? Og videre er Anti-krist den logiske aversjon. 

Om man aksepterer denne forståelsen, blir ikke da de oppfatningene man kan dra ut av omtalene av Anti-krist bare tilfeldige eller treffende, mens den fulle forståelse ligger i forståelsen av begrepet Krist ?

Jeg synes dette, og synes at bruken av de tre bibelversene blir bibeltro - en dyrkning av menneskers formuleringer.

Kommentar #28

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

"mange pseudokrister"

Publisert over 5 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Muslimer venter på deres frelser(Mahdi, den 12 Imam) som ser ut til å passe til vårt bilde av en kommende antikrist. Samtidig tror jeg denne "figuren" vil opptre på en slik måte at Jøder vil se på ham som en Messias,

"Mat 24:5  For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. "

Intet nytt her, vi har hatt disse i 2000 år, ja lengre enn det, mange av dem har til og med startet nye religioner, men at det skal komme en stor an som skal forföre hele verden, det finnes ikke beskrevet noe steder.

Kommentar #29

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er mulig det er feil, men det får jeg tåle:) De dyrene som Johannes snakket om, er riker som har eksistert, og som kommer.

:D


Ok, vi tar det igjen!

Mitt poeng var, johannes snakekr ikke om "dyr", men om et dyr. Det er daniel som har fire dyr.

Og dette ene dyret har syv hoder, som engelen sier er 7 konger - hvorav fem av dem hadde allerde värt, den ene kongen regjerte på johannes tid, og en til skulle komme en kort tid.

Så disse konger er ikke riker! Dette er engelens forklaring på synene, som ha selv sier "se jeg skal vise deg hemmelighete med....dyret")

Det er forklaringen :)

Så om han forklarer det som 7 herskere over dette ene riket, da er det jo merkelig av oss å si at han tar feil....denne englen sendt av gud til å forklare synene hehe

Kommentar #30

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at han snakker om konger i det eksisterende riket? Det passer ikke sammen med de rikene som har eksistert. Hvem er det som har fått

I åp. 17 sier englen "se, jeg skal vise deg hemmelighete med ...dyret....og de syv hoder"

I vers 10 sier han "og de er syv KONGER"

De syv hodene på dette ene dyret er syv konger.


Dette er guds egen forklaring på synene!!!


Har vi egentlig rett til å bestride GUd her

"Nei, GUd, greit nok at du gir disse synene, men din forklaring på dem er helt feil" HEHEHEHHE!

Kristne.....am i right?

Han som har fått banesår er fölgende:

Nero er det sjette hodet, den som regjere nå.
Dette hodet skulle såres ved et sverd, sier johannes, og det skulle nesten ta död på dyret. Men det skulle reise seg igjen.

Nero döde faktisk ved et sverd ca i år 69. Det var etter at han satte romerriket i en sånn tilstand at det neste gikk under, romerrikets fall. Dette er godt beskrevet i historien, filmer er laget om det, ingen grunn til å bevise det.

Nero var det sjette hodet som ble såret til döde ved sverd, og det var da dyret fik sitt banesår. Under den ellevte keiserer som kom inn ETT år senere (fordi tre andre keisere ble rykket bort, som daniel profeterte skulle skje) så reiste dyret seg igjen og hele verden fulgte det. ROmerriket vlir til og med kalt hele "verden" flere steder, så omfattende og mektig var det.


LEgg også merke til at "dyret" "skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem".

ALle riker i verden har ikke stredet imot lammet för dette. Dette er kun romerriket. Og det stemmer at etter ekstreme kristen forfölgelser so vendte romerriket seg selv til kristus.

Kommentar #31

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Valgeir Henriksen. Gå til den siterte teksten.
Ettersom anti prefikset omvender Krist, er det ikke da Krist hvis definisjon som er det store spørsmål?

Hvilken definisjon vi enn kommer fram til, om den er imot johannes egen definisjon så må den jo väre feil, eller så er bibelen feil.

Kommentar #32

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

sette seg i tempelet?

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Ja, han vil komme med tegn og under. Det har de aldri trodd på før, men de ser det.

Ja, dette er vanligvis byg på 2 tess 2:9, "syndens menneske" skal sette seg i tempelet, komme med "all lögnes makt tegn o g undere"

Hvis man absolutt skal tillegge dette som VÅR framtid, og ikke til tiden og menneske paulus skrev dette til , her er et problem med det synet.

Om det ER en dude som skal sette seg i tempelet i jerusalem og utgi seg for å väre Gud -  vel det tempelet ble som oppfyllelse av Guds eget ord - revet ned kort tid etterpå!

Så i såfall må gud gå tilbake på sitt ord og gjeninsette det fysiske tempelet i jerusalem.....!

De som tror på en slik kommende verdens diktator, påstår seg allikevel å tro at Gud skal gjenoppbygge tempelet.

Hvorfor? Fordi antikrist skal sette seg i tempelet.

Så de som argumentetter for dette synet bygger på den allerde fallerte lären om dne kommende antikrist....


Om man absolutt skal ha det til at Paulus snakker om det fysiske tempelet i jerusalem, da MÅ det väre för år 70. Gud sa at tempelet skulle nedrives, og sa ingenting om at han skulle bygge det opp igjen, for han gjorde sitt legeme til sitt nye tempel.

Men vi har en sånn "lövös" og "syndens menneske" som gikk imot jerusalem, bröt seg gjennom veggen i tempelet og entret det aller helligste, vanhelliget tempelet og satte det romerse signet der som ett tegn på at de kastet den jödiske guden ut og satte seg selv der istedet. Dette SKJEDDE bokstavlig talt rett etter at Paulus hadde skrevet dette! Og Nero som var den keiseren - vel, pröv å finn en annen som passer bedre til dette synet. Det er ingen.


SÅ om det var Nero, hvordan kunne han gjöre "TEGN OG UNDER"?


Det står ikke at han skulle gjöre tegn og under, det står at han skulle gjre "lögnens tegn og under", det er noe helt annet for det er falske tegn og under laget for å forföre (satans makt)

Nero, historisk beviselig, hadde prestelige "magikere" som drev med sånt.

Historikeren Tacitus skriver on ulike tegn de brukte for å lure romerne. Kometer som kom, mange lynnedslag fra himmelen, som de forklarte som tegn om kommende farer, men som Nero overvant ved sin makt (sa de). En gang sydde de sammen et dyrekropp og en menneskekropp til et to hodet skikkelse som de sa var födt av en av de kvinnene som skulle ofres til en av deres guder. Sånne saker kalles "LÖGNENS tegn og under".

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva med forføreren?

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Ordet antikrist brukes bare av Johannes og finnes kun i johannes brev. Her er ALLE tre stedene Antikrist nevnes i biblen. Det er kun her vi kan med sikkerthet finne definisjonen på en såkalt antikrist er for noe rart.

Det stemmer, men det er nok ikke så enkelt som det høres ut til. I 2.Joh.2.22 brukes det også løgneren som benevnelse. (Refr.1.Joh.2.18 som refererer til Matt.24.5-24 - mange skal komme i mitt navn å si jeg er Messias...) Ref.2.Joh.1.7: Dette er forføreren, Antikrist! - Nevnte en rekke steder, Åp.12.9, 13.14, 20.7-8 osv... nevnt i 2.Tess.2. som den lovløse og fortapelsens sønn. - Altså han som fortelles om i Matt.18.11-14 og i Luk.15.4-7. Omtrent så lett er det å tolke Bibelen. Frelseren og fortapelsens sønn kan nemlig ikke komme på samme tid. (Ref.2.Tess.2.3-9)

Kommentar #34

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

enkelt

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det stemmer, men det er nok ikke så enkelt som det høres ut til. I 2.Joh.2.22 brukes det også løgneren som benevnelse. (

Vel, jeg har ikke sagt noe om mitt ståsted ang. 2 tess 2 versene.

Jeg har også gjort det klart at alle apostlene, og jesus selv, advarte imot den kommende antikrist beskrevet i johannes brevene.
ALtså ikke bare johanns, johannes nevner at alle de troende hadde blitt advart om dette "som dere har hört skal komme". Man "antikrist" er det kun johannes som bruker.
MSå den klareste definisjonen på ordet antikrist (siden det er kun der det nevnes) må nödvendigvis finnes i de versene. ALle andre definisjoner som motsier de versene kan umulig väre sant.

Når det gjelder 2 tess 2 så har jeg som sagt ikke nevnt noe om hvordan jeg personlig ser det, jeg sier bare at OM man skal tolke det til å bety en verdens diktator som skal sette seg i det fysiske tempelet i jerusalem og erstatte gud, så kan man si at nero og titus gjorde dette bokstavlig, og paulus nevner ikke noe om at det skal gå 2000 år eller mer för dette skal skje, han snakker jo til levende mennesker der og da som levde når tempelet faktisk fremdles bestod, og Nero er garnatert den beste kandidaten for dette.

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hmmm... jo,det er jo slik

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Jeg har også gjort det klart at alle apostlene, og jesus selv, advarte imot den kommende antikrist beskrevet i johannes brevene.
ALtså ikke bare johanns, johannes nevner at alle de troende hadde blitt advart om dette "som dere har hört skal komme". Man "antikrist" er det kun johannes som bruker.
MSå den klareste definisjonen på ordet antikrist (siden det er kun der det nevnes) må nödvendigvis finnes i de versene. ALle andre definisjoner som motsier de versene kan umulig väre sant.


At Jesus ikke bare viser sine disipler om den kommende antikrist, men også hvordan de skal forstå skriftene, noe du ikke har notert deg? (Luk.24.25-27 og 44-45)

Og som jeg nevner #34, så er ikke antikrist eneste navn på fenomenet, men også forfører og løgner. Men det er jo opp til deg selv hva du setter opp som grunnlag for din forståelse av skriften som sant. Så vidt jeg har forstått er Bibelen en profetisk bok og ikke historisk? (Matt.1.21-23, Åp.10.7, Luk.21.22)

Kommentar #36

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Dyret

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
men at det skal komme en stor an som skal forföre hele verden, det finnes ikke beskrevet noe steder.

Joh Åp 13:5-18
"Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.  6 Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen.  7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.  8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.  9 Den som har ører, hør dette! 10 Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, han må dø for sverd! Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro.
    11 Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget. 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde. 16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Hertrengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666."

Selv om du har rett i at dette hendte i år 70 vil jeg minne om hva Forkynneren sier:
(Jeg forstår også at "hele verden" ikke nødvendigvis trenger å bety HELE VERDEN.)

Forkynneren 3:15
"Detsom er, har en gang vært, og det som skal hende, har hendt før."

Man bør nok derfor ikke slå seg til ro med at denne historien ikke kommer til å gjenta seg. Men det er naturligvis lov å håpe! :-)

Kommentar #37

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og som jeg nevner #34, så er ikke antikrist eneste navn på fenomenet,

Og igjen får jeg minne deg på at jeg har sagt at det ikke er bare johannes som profetere om disse kommende flaske lärere og profeter, jeg har til og med sitert jesus i mat 7. Men når man bruker utrykket antikrist, så finnes disse kn i johannes brevene, og han forklarer nöye hva antikrist er. Hvilken annen forklaring man enn kommer fram til, om de ikke henger i hop med johannes forklaring, så må de jo väre feil. Bibelen har rett til å defineres sine egne utrykk, og vi som bibellsere vil jo få stor hjelp av å holde oss til bibelens egne definisjoner.

Kommentar #38

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
At Jesus ikke bare viser sine disipler om den kommende antikrist, men også hvordan de skal forstå skriftene, noe du ikke har notert deg? (Luk.24.25-27 og 44-45)

Vis gjerne hvor jeg overtreder jesu ord her.

Kommentar #39

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Selv om du har rett i at dette hendte i år 70 vil jeg minne om hva Forkynneren sier:
(Jeg forstår også at "hele verden" ikke nødvendigvis trenger å bety HELE VERDEN.)

Bra poeng. gresk utrykket for "jorden" i åpenbaringsboken betyr ikke "verden", på samem måte som jesus brukte "verden" i misjonsbefalingen. Der er ordet kosmos, men her i åpenbaringsboken er det "ghe" som brukes. Og det sammenfaller med det hebraiske ordet eretz, som jo ikke betyr jorden i den forstand "planeten jorden" el. men det betyr jorden, som i et landområde. Altså et stykke jord. GHe betyr land, og det peker på israel. Den dag i dag kaller jo jöder sitt land for "eretz Israel" eller bre Eretz".

Så da forstår vi at det ikke er "alle verdens stammer" som skal gråte sårt over den de har gjennomstunget, for alle verdens stammer hadde ingen aning om den korsfestede jesus på den tiden og kan knapt skyldes for det!

Men det var landet med de tolv stammer, altså "alle landets stammer skal gråte sårt over han de har gjennomboret". ISrael. Hele boken handler om dommen over den store byen, der "vår herre ble korsfestet.

Som youngs literal translation sier åp 1:7, dette hnalder boken om:

" those who did pierce him, and wail because of him shall all the tribes of the land. ".

Jo, du kan godt si at hendelsene i åpenbaringsboken - lignende saker kan skje igjen fordi dragen som gav sin kraft til dyret flakser vel rundt enda. Men denne spesifike profetien skjedde da den var datert til å skje, og ble fullfört da den skulle bli fullfört. KRigen og nedrivelsen var til og med nöye datert i daniels bok da dette representerer avslutningen på de 70 åruker. Dessuten sa jesus at denne trengselen i jerusalem ikke har värt för og ikke skal skje igjen.

Men lignende saker her og der, absolutt og histirne viser at det har värt både kristenforfölgelser og jödeforfölgelser ala dette i ettertid. FOrhåpentligvis minker det vel på etter som guds rike inntar mer og mer, så la oss ha det håpet, som du sier.

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ingen overtredelser - bare korreksjoner

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Vis gjerne hvor jeg overtreder jesu ord her.

Vel, har det å notere seg noe med overtredelse? Du skrev i #35:

"MSå den klareste definisjonen på ordet antikrist (siden det er kun der det nevnes) må nödvendigvis finnes i de versene. ALle andre definisjoner som motsier de versene kan umulig väre sant."

Den klareste definisjonen hos Johannes er selvsagt 2.Joh.1.7: For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!

(2 Joh 1,7 viser til 1 Joh 2,18f+, 1 Joh 4,1
Note : Antikrist: «mot-Kristus», tittel på en hovedmotstander av Kristus.)

Mange forførere nevnes her og summeres til forføreren som igjen er Antikrist, og er også kvalifisert løgner/ løgneren. (1.Joh.2.22) Gjør man som Jesus viser sine disipler i Luk.24.44-45 og 25-27, har man plutselig et helt annet grunnlag en din definisjon: "ALle andre definisjoner som motsier de versene kan umulig väre sant"

Sistnevnte skriftsteder gir grunnlag for å søke skriften etter påstandene, eks.Jes.9.11-16 (Gud motstander)

Da ga Herren motstanderen deres, Resin, makt over dem og hisset opp fiendene deres,arameerne fra øst og filisterne fra vest. De fortærte Israel med vidåpen munn. Men harmen hans har ikke lagt seg med dette, hånden er fremdeles løftet.Men folket vendte ikke om til ham som slo det, de søkte ikke Herren over hærskarene.

Da hogg Herren av Israel både hode og hale, palmegrein og siv på én dag. Den eldste og den fornemme er hodet, halen er profeten som lærer bort løgn.Og dette folks førere er forførere, og de av folket som lar seg føre, er fortapt. (De som ledet dette folket, førte dem vill, de som skulle ledes, ble villedet.)

Hode og hale (hæl) er en velkjent profeti fra 1.Mos.3.15: Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»

1 Mos 3,15 viser til Rom 16,20, Hebr 2,14f, 1 Joh 3,8, Åp 12,4f

Bruker man hele Bibelen som opplysningskilde slik Jesus foreslår for disiplene skjønner man fort at Jes.46.10 har noe for seg; Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, alt jeg vil, det gjør jeg.»

Kommentar #41

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vi får begynne fra en kant.

Publisert over 5 år siden

Tror du at det er tilfeldelig, at Jødene har fått sitt land tilbake, etter krigen?

Kommentar #42

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Tror du at det er tilfeldelig, at Jødene har fått sitt land tilbake, etter krigen?

Tilfedlig er det vel ikke, men det står ikke noe om det i åpenbaringsboken eller har noe med antikrist å gjöre :)

Kommentar #43

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vel, har det å notere seg noe med overtredelse? Du skrev i #35:

Jeg bare tenkte at de versene i luk 24 viser hvordan JEsus er omtalt i alle biblenes skrifter, for det er jo kun han det hele handler om. Og det er jeg selvsagt 100% enig i.

MEn jeg tror ikke han mener at alle skriftene omtaler alt som står i biblen ;)

Men som sagt, jeg er helt enig i at de falske lärere som johannes omtaler også er omtalt i mange andre skrifter, ikke noe problem med det.

Jeg tror ikke at det har noe med dyret i åpenbaringsboken å gjöre, for det er tydeligvis en av romerrikets keiere som omtales om vi skal tro engelens forklaring i kap 17 bokstavlig.
Tror det har skapt enorme problemer for evangliet ved at vi ikek forstår den historiske linken mellom åpenbaringsboken og jerusalems fall, pluss intentnsjonen med hele boken. SIden vi ikke lenger kan se oppfyllelsen av den boken i historien, så venter vi fremdeles på den, og så har det fört til at vi flytter de beste og störste löfter i evangeliet til et kommende tusenårsrike, og ikke til den Kristus som har all makt i himmel og på jord nå.

Og da, siden vi ikke tror det fulle evangliet pgs en sånn läre, så mister det det meste av sin makt og sitt håp.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere