Halvor Nordhaug

35

Ingen god samtale, Kjøde

Å si at biskopene driver «narrespill» er ikke opplegg til noen god samtale.

Publisert: 11. mai 2016

Helga Haugland Byfuglien. Preses

Halvor Nordhaug.Visepreses

Rolf Kjøde er sterkt kritisk til biskopenes håndtering av spørsmålet om likekjønnet ekteskap både før og under Kirkemøtet, og beskylder oss for å bedrive et «narrespill» (Vårt Land 11. mai). Et slikt uttrykk bidrar ikke til en god samtale. 

Det som hele tiden har vært avgjørende og uoppgivelig for biskopene har vært å få to sett med liturgier til bruk for vigsel/forbønn for borgerlig inngått ekteskap, der de nåværende liturgiene blir beholdt. Det var dette som lå bak uttrykket som visepreses brukte under Kirkerådets møte i januar: «Vi har bundet hverandre til denne masten». Dette prinsippet har vi da også fått gjennomslag for.

Låste ikke. Bispemøtets vedtak fra oktober låste oss ikke fast til en løsning som i alle ting var identisk med vårt vedtak. Dette kom også til uttrykk ved at vi anbefalte Kirkemøtet å lande på en løsning «langs disse linjer». 

Da Bispemøtets vedtak ble fattet, forelå intet forslag om at liturgier som skal utarbeides for likekjønnet vigsel/forbønn, også skal kunne brukes av ulikekjønnede. Når biskopene på Kirkemøtet i april kunne støtte et slikt forslag, gikk man derfor ikke inn for noe som man tidligere hadde vært imot.  

Utfordringer. Kjøde har rett i at det vil bli praktiske utfordringer når nye liturgier for vigsel/forbønn blir vedtatt neste år. Det har vi ikke lagt skjul på. Det er viktig at ikke unødvendige konflikter oppstår som kan bli en belastning både for kirkens ansatte og for dem som vil gifte seg. 

For det første handler det om å utarbeide oversikt over hvilke prester og andre ansatte som ikke vil medvirke ved disse handlingene, og vite hvilke andre som da kan overta. Dernest kan det også bli aktuelt å tenke gjennom den situasjon som Kjøde er opptatt av, der en prest og et ulikekjønnet ektepar har ulike syn på hvilken av de to liturgiene som bør brukes. Bispemøtet vil arbeide videre med disse spørsmålene med sikte på å utarbeide en veiledning.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Kjøde har rett i at det vil bli praktiske utfordringer når nye liturgier for vigsel/forbønn blir vedtatt neste år. Det har vi ikke lagt skjul på. Det er viktig at ikke unødvendige konflikter oppstår som kan bli en belastning både for kirkens ansatte og for dem som vil gifte seg.

For det første handler det om å utarbeide oversikt over hvilke prester og andre ansatte som ikke vil medvirke ved disse handlingene, og vite hvilke andre som da kan overta.

Problemet med dette er at det viser i klartekst at ved innføringa av ny liturgi så er det berre ei lære i Den norske kyrkja; at ekteskapet er kjønnsnøytralt. For vi ser her klart og tydeleg at ved innføringa av ny liturgi vil det ikkje vere rom for å praktisere eit klassisk, bibelsk, ekteskapssyn i kyrkjelyden. De vil sjølvsagt vere lov å meine at det klassiske, bibelske, ekteskapssyn er rett, og det vil sjølvsagt vere lov å forkynne dette med ord. Men å praktisere det i kyrkjelyden, det får ein ikkje lov til.

Det vi ser er altså at det er to ‘syn,’ men der det berre er det eine ‘synet’ som er lov å praktisere. Som prest må eg kunne praktisere, og som sokneprest er eg prest for soknet, ikkje berre for meg sjølv. Viss det ikkje blir mogeleg å praktisere dette i kyrkjelyden, så er det berre tom retorikk når ein snakkar om ‘to likeverdige/likestilte syn’ (eller to lærer, for å vere korrekt).

Meiner du verkeleg at det er plass for eit klassisk, bibelsk, ekteskapssyn viss det ikkje er mogeleg å praktisere dette?

Kommentar #2

Halvor Nordhaug

35 innlegg  21 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Det vi ser er altså at det er to ‘syn,’ men der det berre er det eine ‘synet’ som er lov å praktisere.

Hei Kjetil!

Kan du forklare hvorfor det bare er det ene synet som er lov å praktisere? Jeg forstår ikke helt hvorfor du mener dette.

Hilsen Halvor

Kommentar #3

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Det vi ser er altså at det er to ‘syn,’ men der det berre er det eine ‘synet’ som er lov å praktisere

Altså at det ikke er lov å praktisere "det andre synet"? Er det det du sier?

Påstanden din virker i så fall veldig uklar. Hvis det skal være to, likestilte liturgier, så må det vel selvsagt være valgfrihet og lov å praktisere begge alternativer, ikke sant?

Kommentar #4

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Beklager kommentar # 3. Jeg trykket på knappen før jeg hadde registrert kommentar # 2.

Kommentar #5

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Utfordringer. Kjøde har rett i at det vil bli praktiske utfordringer når nye liturgier for vigsel/forbønn blir vedtatt neste år. Det har vi ikke lagt skjul på. Det er viktig at ikke unødvendige konflikter oppstår som kan bli en belastning både for kirkens ansatte og for dem som vil gifte seg.

Både biskopenes og flertallets syn på Kirkemøtet vil nødvendigvis få følger og berøre en rekke kirkelige virksomhetsområder som naturlig hører inn under det vanlige menighetsarbeid. Både konfirmasjonsundervisning, barne og ungdomsarbeid, koraktiviteter,  og en rekke andre  hverdagsaktiviteter,vil bli berørt av den nye tilnærmingen til kirkelig vigsel av samkjønnede.

Og, som en følge av dette må biskopene og kirkemøtets flertall også  bære hovedansvaret for et mulig økende konfliktnivå lokalt,i hver enkelt menighet, fordi enigheten om å være uenige ikke nødvendigvis er noen fredsskapende trylleformel.

Fordi , og i ytterste konsekvens ; om jeg er overbevist om at samkjønnet samliv og ekteskap er synd, og i min undervisning på det tydeligste vil fremholde dette, og at det å leve i bevisst synd, og uten vilje til omvendelse, kan føre til fortapelse - hva da ??

For ; når konfirmantene stiller det samme spørsmålet til de av biskopene som støtter samkjønnet vigsel, eller til en rekke prester som  bifaller det samme, så vil deres svar naturlig nok være at; jo, å leve i likekjønnet ekteskap har guds velsignelse, er ikke synd - og fører ikke til fortapelse.

Da vil  det være å tildekke sannheten å ikke kalle dette en tilspisset situasjon, og ikke bare en hvilken som helst meningsutveksling. 

Forøvrig ; på vegne av avisen Vårt Land i 2013 klargjorde redaktør Erling Rimehaug avisens tydelige avvisning av likekjønnet ekteskap. Spesielt av hensyn til barnas rett på en mor og en far. Det var en klok beslutning, i tråd med FN`s barnekonvensjon, og står i sterk kontrast til det faktum at de fleste biskopene ikke,eller i beste fall i liten grad, har vært villige til å drøfte dette  - dvs den bevisst valgte farløshet og morløshet.

Jeg mener at dette perspektivet ikke på noen måte kan løsrives fra debatten om likekjønnet vigsel og mangelen på vilje til å gå inn i dette spørsmålet er en unnfallenhet som burde opprøre etter mitt skjønn.. 

Kommentar #6

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Kan du forklare hvorfor det bare er det ene synet som er lov å praktisere? Jeg forstår ikke helt hvorfor du mener dette.

Det kom vel fram i innlegget mitt, men eg kan prøve å uttrykke det klårare. Som prest er eg prest for kyrkjelyden, for soknet. Eg er ikkje prest for meg sjølv. For at 'mitt syn' (det 'synet' du ordinerte meg til å forkynne klårt og reint) skal kunne ha eit reelt rom, må det vere mogeleg å praktisere dette synet, ikkje berre for meg personleg, men i kyrkjelyden. Det betyr at dersom, som du seier, eg slepp å vie samkjønna par, men ein annan prest 'overtar,' så seier du at det klassiske 'synet' ikkje er lov å praktisere i kyrkjelyden. Eg kan sjølvsagt 'velgje' å ikkje utføre handlinga sjølv (dvs. reservere meg frå den), men den vil likevel skje i kyrkjelyden.

Så ja, etter at liturgien er innført kan eg sjølvsagt forkynne det klassiske synet med ord. Men eg kan ikkje hindre at det nye synet blir praktisert. Dette vil totalt underminere alt eg seier i preikene og spesielt til konfirmantane. Så ja, etter at liturgien er innført kan eg ikkje lenger praktisere det klassiske synet.

Kommentar #7

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Så ja, etter at liturgien er innført kan eg ikkje lenger praktisere det klassiske synet.

Det du skriver her, er rett og slett ikke sant.

Ifølge alt jeg har hørt og sett og lest om saken, så har ikke kirken etablert forbud mot å paktisere klassisk ekteskapssyn. Tvert imot har kirken lagt til rette for det og oppfordret til det.

Inngåelse av ekteskap er en meget personlig sak. Vielse angår først og fremst brudefolkene og presten som vier, og det er en frivillg sak for både brudefolkene og presten. Hva resten av menigheten måtte mene eller ikke mene, er ikke så tungtveiende som hva brudeparet og presten mener.

Du eier ikke kirken. Du tjenestegjør. Din arbeidsgiver har klart og tydelig gjort vedtak i sitt øverste, styrende organ som innebærer at du må fatte at kirken ikke er din private lekegrind hvor du kan bedrive apartheid mot likekjønnede som vil gifte seg.

Kommentar #8

Kjartan J Tysse

7 innlegg  30 kommentarer

Guds motstandar brukar noko han har hatt stor suksess med tidlegare og framleis har

Publisert rundt 5 år siden

Kampen for å opna kristne menigheitar og forsamlingar for homoliberal læra pågår for fullt.

 Kor står du i andskampen ?

Kva seier Guds Ord ?

Johannes andre brev 1, 9-11:

"Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger."

Har Gud verkeleg sagt at homofilt samliv er i strid med Hans vilje ?

3. Mos. 18, 22.

"Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig." 

Rom. 1, 26 -28.

«Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene* deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.» 

Men Guds motstandar brukar noko han har hatt stor suksess med tidlegare og framleis har. Han sår tvil om Gud verkeleg har sagt at........

1. Mos. 3, 1.

"Men slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?" 

Gjer som Jesus, vis til Ordet når det vert sådd tvil om Gud verkeleg har sagt. Matteus 4, 10. 

Matteus 4, 10.

"Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene." 

Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Din arbeidsgiver har klart og tydelig gjort vedtak i sitt øverste, styrende organ som innebærer at du må fatte at kirken ikke er din private lekegrind hvor du kan bedrive apartheid mot likekjønnede som vil gifte seg.

Apartheid??  Du mobber og det stygt.  Hvorfor i all verden klistre slike merkelapper på noen?  Hva og hvem tror du du er?

Kommentar #10

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Ben Økland (kommentar #7)

«Det du skriver her, er rett og slett ikke sant.»

Jo, det er den direkte konsekvensen av at samkjønna vigslar kjem til å skje i alle kyrkjelydar der ein ber om det. Det er det eg har argumentert for oppfor.

«Du eier ikke kirken. Du tjenestegjør.»

Ja, nettopp. Eg er kyrkjelyden sin prest. Og det eg skal tena dei med er forkynninga og sakramentsforvaltinga. Når biskop Halvor Nordhaug ordinerte meg, gav han meg oppgåva å mellom anna «forkynne Guds ord klårt og reint, som det er oss gjeve i Den heilage skrifta, og som vår kyrkje vitnar om det i vedkjenninga si.» Og det er nettopp dette som er poenget mitt. Den heilage Skrifta er heilt tydleg i dette spørsmålet. Men ved den nye ordninga vert eg vingeklippa som kyrkjelyden sin hyrde, utan lov til å hindre vranglæra å få plass i kyrkjelyden. Det vert rett og slett ikkje mogeleg å praktisere det som vert forkynt. Eg får lov å snakke om kva som er rett, men eg kan ikkje hindre at vranglæra får plass i kyrkjelyden sin praksis. For det er nettopp dét dette er: vranglære i direkte strid med Guds vilje.

«Din arbeidsgiver har klart og tydelig gjort vedtak i sitt øverste, styrende organ som innebærer at du må fatte at kirken ikke er din private lekegrind hvor du kan bedrive apartheid mot likekjønnede som vil gifte seg.»

Ja, når du ikkje har argument å koma med, må du ty til personangrep. Kanskje eg burde minne deg på noko du sjølv har sagt?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere