Bjørn Roger Rasmussen

17

Ting jeg IKKE tror på

Jeg stiller meg sterkt skeptisk til en del som skjer i kristen regi og tro. Diverse momenter som jeg tar avstand fra nevnes i dette innlegget.

Publisert: 7. mai 2016

Jeg stiller meg sterkt skeptisk til og jeg tror ikke på følgende ting som skjer innenfor kristen regi:

 • Velsignelse og helbredelse mot betaling, eller kun for dem som tror "rett".
 • Tienden som ufravikelig prinsipp.
 • Gud er neppe tunghørt. Predikanter som traver rundt på scenen som en gamp samtidig som de roper og skriker for å påkalle forsamlingen og Gud har jeg liten sans for. Lydnivået til tale og lovsang må ikke være på nivå med en Heavy metal konsert (med etterfølgende øresus) for at Gud skal høre hva som skjer.
 • Bruk av teknikker for massesuggesjon.
 • Jeg tror ikke på all tungetale og andre profetord som påstås å komme fra Gud.
 • Det er mange selvoppnevnte fariseere og skriftlærde, gjerne forkledt som nettroll, som er ute i aksjon. (Ikke minst her på Verdidebatt!) 
 • Menigheter hvor det ikke er rom for konstruktiv kritikk, tvil og diskusjoner om veien videre er det best å holde god avstand til.
 • Bibeltro og bibeltroskap som begreper er direkte latterlige. Personer som hevder å leve 100 % Bibeltro er etter mitt syn store løgnere. 
 • Menneskeskapte regler, lover og bud.
 • Maktmisbruk.
 • Det finnes en del selvoppnevnte apostler, profeter og guds sendebud der ute.


Det var bare litt av lista mi. Flere punkter og detaljer tilgjengelig i min bloggartikkel.

Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

noe som ikke er klart her

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Bibeltro og bibeltroskap som begreper er direkte latterlige. Personer som hevder å leve 100 % Bibeltro er etter mitt syn store løgnere.

Jeg er enig i det meste du skriver her, men reagerer på punktet ditt om bibeltroskap.

Du avslører ikke ditt åndelige ståsted,-er du frikirkelig, statskirkelig, Luthersk -eller er du ikke troende?

Dersom du ikke er troende, da favner du for vidt i for mange problemstillinger  på en gang her.

Jeg tror i høyeste grad på bibeltroskap, men med mitt lutherske syn, slipper vi unna helliggjørelse-strevet.

Kommentar #2

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Eget ståsted...

Publisert over 5 år siden

Hei. Eget ståsted er troende tilhørende Den norske kirke, dvs. Luthersk.

Er selvsagt ikke enig i alt kirka står for, men det er like greit å bli stående her enn å velge en av frimenighetene. Tross alt er takhøyden ganske stor i kirka.

Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

forklar

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Bibeltro og bibeltroskap som begreper er direkte latterlige. Personer som hevder å leve 100 % Bibeltro er etter mitt syn store løgnere.

Tråden din dreier seg om Maldonaldo-kritikk. Det er bra. Men du kan vel ikke samtidig si du ikke tror på bibeltroskap? Da vil vel ingen ta kritikken din seriøst?

Mener du at du er bibelkritisk til bibelen som sådan, eller at du er kritisk til fortolkninger? Hvilke fortolkninger? Hva er det du prøver å si i den utvidede teksten?

Kommentar #4

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Bibeltro

Publisert over 5 år siden

I stedet for å skrive masse nytt om hva jeg mener rundt "Bibeltro" henter jeg noen setninger fra et tidligere publisert innlegg i min private blogg:

"Enkelte hevner at de leser Bibelen bokstav for bokstav (objektivt) uten å legge egne subjektive fortolkninger til grunn og at de lever (prøver å leve) 100 % i samsvar med Bibelens ord. Jeg vil hevde at dette er helt umulig."

Og:

"Etter mitt syn er det totalt umulig å forholde seg til Bibelen uten å tolke den. Man må ta hensyn til at Bibelen ble skrevet i en helt annen tidsepoke enn vår, den ble skrevet på et helt annet språk og den omhandler og er skrevet inn i en kultur som er veldig ulik vår egen. Bibelens ulike bøker er ganske så sikkert påvirket av forfatternes personlige og kulturelt betingende holdninger til etikk og moral."

Og:

"Alle vi som leser Bibelen forholder oss subjektivt til den. Vi fortolker ut fra vår forståelsesramme. Ingen er i stand til å lese Bibelen objektivt selv om man måtte ønske å gjøre det. Selvsagt kan Den Hellige ånd gi enkelte lesere åpenbaringer, men til og med da vil jeg nok tro at noen egne tanker kommer inn i fortolkningen."

Og:

"Jeg misliker sterkt når enkelte personer blir kritisert med begrunnelse i at de ikke er Bibeltro eller rettroende! Hva er Bibeltro? Hvem kan være 100 % Bibeltro? INGEN!"

Å ha Bibelen som rettesnor for sitt liv og sin tro er helt ok. Men å bruke boka og sin personlige fortolkning som kølle eller slegge for å "slå andre i hodet" (dømme) synes jeg lite om.

Mer om Bibeltro-temaet står å lese i min blogg.

(Selvsagt helt lov til å være uenig, men det er i hvert fall dette synet jeg står for.)

Kommentar #5

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det følger løfter med tienden

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.


Tienden som ufravikelig prinsipp.

Det følger løfter med tienden, tienden er også ment til å gjøre menighetene timelig uavhengig de variable styresmaktene. Menigheter og kirkesamfunn som blir økonomisk avhengig de variable styresmaktenes godvilje eller vrangvilje, har medført mer eller mindre duknakkenhet for innblanding av nettopp styresmakter som utøver økonomisk makt via "godviljen" og vrangviljen.

Tienden er helt nødvendig for at menighetene kan være fri og uavhengig styresmakter og andre som prøver å misbruke sin økonomiske makt.

Du skriver:

----------------------------------------------------------

Bibeltro og bibeltroskap som begreper er direkte latterlige. Personer som hevder å leve 100 % Bibeltro er etter mitt syn store løgnere.

----------------------------------------------------------

Bibeltro og bibeltroskap betydningen forståes tydeligvis utfra hva slags forhold en allerede har til dette. Paulus var Skrifttro og forholdt seg til skrifttroskap, han skrev dette:

 LOVEN OG SYNDEN
7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa: Du skal ikke begjære.

 8 Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten loven er synden død.

 9 Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv, 10 men jeg døde. Slik viste det seg at det som skulle gi liv, førte til død for meg.

 11 For synden benyttet seg av budet og bedrog og drepte meg med det.

 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.

 13 Men er da det som er godt, blitt til død for meg? Slett ikke! Det var synden som gjorde det. Den brukte det gode til å føre meg i døden, og slik skulle det bli klart hvordan synden virkelig er. Gjennom budet skulle synden bli over all måte syndig. 14  Vi vet at loven er av Ånden, men jeg er et avmektig menneske, solgt til synden. 15 For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.

 16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven rett i at den er god.

 17 Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 18 For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.

 19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 21 Jeg finner altså at denne loven gjelder for meg: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.

 22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov,

 23 men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. 24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen. Rom 7,7-25


Dette tar opp begge forholdene, både tienden og bibeltroskapen:

13 Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i templet, lever av templets inntekter, og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres?

 14 På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.

 15  Men jeg har ikke gjort bruk av disse rettighetene. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på dem. Heller ville jeg dø, for dette er min stolthet, og den skal ingen ta fra meg. 16 Det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg kan rose meg av, for det ligger på meg som en tvang. Ve meg, om jeg ikke forkynner evangeliet!

 17 Gjorde jeg det frivillig, hadde jeg jo krav på lønn. Men jeg gjør det fordi jeg må, og da er det en forvalteroppgave som er pålagt meg.

 18 Hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten vederlag og gir avkall på de rettigheter evangeliet gir meg. 19  Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig.

 20 For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven.

 21 For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. 22 For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen.

 23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. 24  Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den!

 25 En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner.

 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet. 1 Kor 9,13-27

TJENESTE OG LIDELSE
1 Vær da sterk, min sønn, ved nåden i Kristus Jesus. 2 Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.

 3 Lid også du vondt som en god Jesu Kristi stridsmann.

 4 Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil. 5 Og en idrettsmann må følge reglene, om han skal vinne seierskransen.

 6 Bonden som har hatt arbeidet, skal først få av avlingen.

 7 Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg innsikt i alt. 8  Husk på Jesus Kristus, som er stått opp fra de døde og er av Davids ætt. Dette er mitt evangelium.

 9 Det lider jeg for, ja, jeg er bundet som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet.

 10 Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet.

 11 Dette er et troverdig ord:
 For døde vi med ham, skal vi også leve med ham.

 12  Holder vi ut, skal vi også herske med ham.
 Fornekter vi, skal han fornekte oss.

 13  Er vi troløse, så er han trofast,
 for han kan ikke fornekte seg selv.
                                    2 Tim 2,1-13

 FRAM MOT MÅLET
12  Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

 13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

 15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det.

 16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!

 17  Ha meg som forbilde, dere også, og se på dem som følger det eksempel vi har gitt dere.

 18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors.

 19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting.

 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser.

 21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Fil 3,12-21

Bibeltroskap er å ta Skriftene (hele Bibelen) på alvor, ta imot Guds Levende og virkekraftige Ord og leve etter det utfra den nåde, barmhjertighet, miskunn og utrustning Gud gir oss og utruster oss med underveis. Som medfører:

30 Han skal vokse, jeg skal avta. 31  Han som kommer ovenfra, står over alle. Den som kommer fra jorden, er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle. Joh 3,30-31

Som medfører en så sterk tillitt til Jesus at vi kan si:

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,

 prøv meg og kjenn mine tanker.

24  Se om jeg er på den onde vei,

 og led meg på evighetens vei. Sal 139,23-24 

 Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det. Ordsp4,23

Alt til Guds Ære og Guds vilje skje!
Kommentar #6

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Tienden og litt om Bibeltroskap

Publisert over 5 år siden
Tienden

For meg blir tienden et gammeltestamentlig prinsipp som jeg ikke nødvendigvis ser noen grunn til å etterleve fullt ut. Dessuten vil jeg i hvert fall ikke nødvendigvis gi alt til en bestemt menighet eller formål. Jeg vil i hvert fall gjerne spre "pengegavene" utover flere ulike uavhengige prosjekter. Jeg liker bedre å støtte utadrettede misjonsprosjekter enn å gi til indremisjonsarbeid og drift i en menighet.

Gud elsker en glad giver, men det er da måte på pengemas og kollekttaler enkelte steder. Å sette seg i gjeld for å støtte sin menighet kunne aldri jeg ha vært med på. Å gi over evne fører neppe til en glad giver.

Det ble skrevet i en kommentar ovenfor:

"Tienden er helt nødvendig for at menighetene kan være fri og uavhengig styresmakter og andre som prøver å misbruke sin økonomiske makt."

Dette klarte jeg ikke helt å forstå sammenhengen og sannheten i. I Norge har jo alle menigheter registrert på rett måte og over en viss størrelse krav på støtte fra staten på en bestemt sum pr. medlem. Dette sammen med litt medlemskontingent (gjerne betydelig lavere enn tienden) bør få en frimenighet til å gå rundt.

Klarer heller ikke å se at dette at menigheten styrer seg selv nødvendigvis fører til alle problemer med misbruk av økonomisk makt unngås. Synes nå det har vært riktig så mange saker fra frimenigheter i den senere tid hvor styringen og ledelsen har vært så som så selv om de framstår som frimenigheter med egen styring og kontroll uten statlig / offentlig påvirkning.

Bibeltroskap

Det ble også skrevet i en kommentar ovenfor:

«Bibeltroskap er å ta Skriftene (hele Bibelen) på alvor, ta imot Guds Levende og virkekraftige Ord og leve etter det utfra den nåde, barmhjertighet, miskunn og utrustning Gud gir oss og utruster oss med underveis.»

Akkurat dette utsagnet er helt greit. Kan vel si meg enig i det. Bibelversene som ble gjengitt skal jeg også la stå der og tale for seg selv. Men så kommer man til enkeltsaker da i virkelighetens verden. Det er da det skinner gjennom at vi mennesker kan lese akkurat den samme teksten i Bibelen, men den blir fortolket ulikt. Ulik fortolkning er i seg selv ok, men jeg kan ikke uten videre akseptere at andre kaller meg for B-kristne eller ikke kristen nok pga. jeg leser Bibelen på litt annen måte enn dem.

Jeg kan selv stå inne for den apostoliske trosbekjennelsen og mange av Bibelens grunnprinsipper. Men når det gjelder en del konkrete enkeltsaker skjønner jeg jo fort at jeg er på kollisjonskurs med enkelte andre kristne. Jeg skal selvsagt være forsiktig med å ta alle under en kam, men rent generelt forstår jeg ofte lite og ingenting av det enkelte konservative kristne leser ut av sin Bibel.

"Konklusjon"

Det er vel bare til å innse at kristne ikke er en helt homogen gruppe. Det finnes en del grunnsannheter som binder oss sammen, men det finnes også rom for en god del ulikheter. Jeg håper og tror at det skal være plass for oss alle, uten at noen enkeltgrupper blir sett på som mindreverdige kristne eller blir utsatt for andre kristnes dom.

Kommentar #7

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

tviler du på skriftens autoritet? eller menneskene som tolker?

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Enkelte hevner at de leser Bibelen bokstav for bokstav (objektivt) uten å legge egne subjektive fortolkninger til grunn og at de lever (prøver å leve) 100 % i samsvar med Bibelens ord. Jeg vil hevde at dette er helt umulig."

Har lest svaret, men synes det er diffust. Jeg klarer ennå ikke å forstå hva du mener med denne setningen ovenfor. Det er ikke sånn at karismatikere mener du ska hogge armen av deg, om du føler at den lokker deg til synd. Ingen jeg kjenner har slik bibelforståelse.

Er du bibelkritisk i den forstand at du mener bibelen kan ha feil og mangler, motsigelser osv? Har du et liberalteologiske ståsted?

Jeg spør fordi, siden du kritiserer, må du selv ha et ankerfeste som kritikerne dine kan gripe til.

Jeg er sterk kritiker av TB Maldonaldo, V-Norge osv.. , men selv de mener vel ikke at de klarer å leve helt og fullt bibeltro?

Dersom du har et liberal-teologisk ståsted, i tvil om skriftsteders betydning osv..., da vil vel ikke så mange karismatikere høre på deg?

Kommentar #8

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Tolkning av Bibelen

Publisert over 5 år siden

I kommentaren ovenfor var tittelen:

"tviler du på skriftens autoritet? eller menneskene som tolker?"

Det er vel menneskene som tolker som innimellom kan være et problem. Skråsikkerheten til enkelte om at de har funnet fram til den eneste riktige sannhet og etterfølgende behov for å se ned på andre som ikke deler synet fullt ut.

Det er vel som enkelte sier: "Jeg liker Jesus, men jeg liker ikke alltid bakkemannskapet hans!"

Plassering i båser slik som liberal-teologisk eller konservativ-teologisk/kristen-konservativ har lite for seg. Dette er bare en alt for kraftig forenkling av virkeligheten. Er vel selv konservativ på enkelte området og liberal på andre. Jeg passer dårlig i bås!

Mer "klargjøring" (?) tilgjengelig på min protestside mot enkelte former for kristendom og min tro-artikkel.

Kommentar #9

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Plassering i båser slik som liberal-teologisk eller konservativ-teologisk/kristen-konservativ har lite for seg. Dette er bare en alt for kraftig forenkling av virkeligheten. Er vel selv konservativ på enkelte området og liberal på andre. Jeg passer dårlig i bås!

Det er ikke meningen å ødelegge tråden og temaet ditt, men du selv innrømmer at du har et problem-du vil ikke bli plassert i "bås". Du vil diskutere fritt fra alle evt ståsted. Det er en vanskelig øvelse. 

Nå liker heller ikke jeg, å bli stemplet for hardt i ene eller andre retning, men når du tar opp alvorlige tema, som bibeltroskap, nådegaver, tiende, tungetale osv, så lurer jeg på om det er så lurt, å bare være "imot", og ikke være "for" noe? Hvordan kan det hjelpe noen, om vi alle bare er "imot?"

Jeg har lest en god del på nettsiden din, som du ikke er redd for å presentere, og jeg  ser du uttaler deg om statskirke, frirkeliv, bedehus-liv, Israelvenner og mye mer. Det er jo kjempeflott, og mye av du tar opp er verdt å ta opp, veldig mye. Du har tenkt mye, og bryr deg sikkert positivt om mye bra.

Jeg er likevel skeptisk til å gå inn i debatt med deg om maldonaldo eller karismatikk, når du tar på deg nye hatter, hele tiden. Du vil ikke røpe om du tror på bibelens suverenitet og autoritet? Du sier slike båser har lite for seg. Her tar du feil. Det er helt vesentlig å vite, for å kunne diskutere. Jeg kan ikke se noe poeng i å ikke utlevere dette? Er du usikker, kan du vel erkjenne det? Ingen skam i det.

Du er imot tienden sier du, men har du studert dette med tienden sjølv?

Tråden din ville vært nyttig om du kunne begrense problemstillingen. Beklager om jeg er for surmaget og personlig.

Kommentar #10

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Båser, Bibeltro, temavalg osv.

Publisert over 5 år siden

Svar til Torgeir Tønnesen sine kommentarer ovenfor:

(Ikke godvenn med sitatfunksjonen tydeligvis. Får klare meg uten denne. Har hatt en pause fra Verdidebatt fra år 2010 til nå, så jeg er ikke helt oppdatert på hvordan alt fungerer her og nå.)

Dette at jeg med fordel kunne ha begrenset problemstillingen kan jeg nok si meg enig i. Er fullt klar over at jeg både i denne tråden og i bloggen min er innom masse ulike temaer, hvor ikke alle blir like godt og grundig behandlet.

Hvis du tenker med hatter at jeg hopper og spretter litt masse fra et tema til et annet, så er jeg enig. Imidlertid står jeg (vanligvis) for mine beslutninger og valg uten å hoppe og sprette mellom de ulike meningsytterpunktene. Det jeg har ment eller mener nå pleier jeg å stå for. Jeg pleier ikke å være noen «vingle-petter» i saker hvor jeg har tatt et standpunkt.

Jeg har vel mine nettsider i ca. 20 år nå skrevet om det som jeg vil kalle for min kjepphest: Protest kristendom. Jeg er selv en troende kristen, men jeg har hele tiden sett masse som skjer i Guds navn som jeg finner unaturlig eller ikke som fullstendige sannheter. Hvilke tema jeg har valgt å gripe fatt i har sammenheng med både egne opplevelser og diskusjoner i kristne kretser, spesielt via aviser slik som Vårt Land. 

Spesielt min hoved-protestside mot kristendom har nok en del argumentasjon som er preget av "tidens tann". En del av formuleringene stammer nok tilbake til slutten av 1990-tallet. Antar jeg har blitt litt mer moden siden den tid, selv om jeg fortsatt er enig i mine tidligere hovedkonklusjoner om enn ikke alle enkeltformuleringer.

Når det gjelder de berømmelige båsene står jeg for det jeg allerede har sagt. De er mer eller mindre meningsløse. Ofte er det noen få saker som avgjør om man blir plassert i den ene eller den andre båsen. Hvis man f. eks. støtter kirkas beslutning om å tillate homofile ekteskap er man med en gang satt i bås på den liberale siden. Imidlertid kan man i mange andre saker ha et konservativt syn. Jeg føler ikke selv å passe så særlig bra inn i de to båsene (konservativ eller liberal), men de som prøver å presse meg inn i en av dem vil vel sette meg i den liberale.

(Der kommer geografi inn i bildet. Som tidligere bosatt på sørvest-landet og nå bosatt på Vestlandet blir jeg vel oppfattet som noe liberal. Enkelte steder på Østlandet hadde jeg nok blitt oppfattet som svært konservativ. Har bodd for mange år siden 5 år på Østlandet, og det kristelige sjokket med å komme til denne delen var ganske formidabelt.)

Jeg tror på Bibelens ord. Vil vel i utgangspunktet si at jeg tror på Bibelens suverenitet og autoritet. Imidlertid blir jo alt til syvende og sist fortolket av oss feilbarlige mennesker, så i enkeltsaker vil det nok kunne oppleves av andre at jeg avviker fra dette prinsippet. Og nok en gang er man tilbake til utgangspunktet hvor jeg hevdet og sa at ingen kan klare å være 100 % Bibeltro, da alt til slutt bygger på subjektive fortolkninger av boka.

Ingen klarer å være helt objektive i deres omgang med Bibelens ord. Fra studier m. m. vet jeg veldig godt at til og med «objektive» forskningsdata kan vris og vendes på til det nesten ugjenkjennelige. Alt kan tolkes og fortolkes. I tema som kan fortolkes på ulike måter takler jeg dårlig å bli kalt for mindre kristen hvis jeg tar et annet standpunkt enn det "politisk korrekte". 

Jeg har aldri gått på noen Bibelskole eller studert teologi. Hvis dette er et "krav" for å være med i diskusjoner har jeg ikke mye å bidra med. Jeg har ikke gjort noen "grundige studier" rundt tienden. Jeg baserer mine meninger innenfor dette området på ting jeg har lest og forkynnelse jeg har hørt i hovedsak i lutherske kretser (kirke og bedehus). I studenttiden for mange år siden vanket jeg i en pinsemenighet, men jeg tror ikke jeg kjøpte "pakken deres" selv om jeg har tilbrakt mange timer som benkesliter der.

Tienden er sikkert et fint prinsipp det, men jeg klarer ikke på noen måte å se at det i de nytestamentlige tekstene er et ufravikelig krav til at man må støtte opp om dette prinsippet. I hvert fall finner jeg lite støtte for å drive med nesten-trusler for å få folk til å gi.

Rent generelt er mitt hovedanliggende til å få kristne til å tenke litt mer selv. Alt som forkynnes fra en talerstol er det ikke verdt å høre på eller å ta til seg. Det bør og må være lov til å være litt småkritisk til forkynnelse når dette er påkrevd. Vi har fått en hjerne, og denne kan brukes til mer enn å bare være en dum sau som følger blindt etter en (selvoppnevnt) hyrde.

Kommentar #11

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Jesus ser til hjertene

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Men så kommer man til enkeltsaker da i virkelighetens verden. Det er da det skinner gjennom at vi mennesker kan lese akkurat den samme teksten i Bibelen, men den blir fortolket ulikt. Ulik fortolkning er i seg selv ok, men jeg kan ikke uten videre akseptere at andre kaller meg for B-kristne eller ikke kristen nok pga. jeg leser Bibelen på litt annen måte enn dem.

Jesus ser til hjertene og vurderer oss ikke på menneskelig vis Han ser oss slik vi er og ikke slik andre tror vi er.... eller slik vi tror andre tenker om oss eller vurderer oss selv.

Skriver til deg og samtidig til andre som leser dette, greit å nevne det ut fra måten jeg svarer på, siden en ikke er på tomannshånd på et åpent debattforum. Så alt jeg skriver er ikke kun ment til deg personlig men til flere fra ulike "ståsteder".

De forholdene du tar opp er viktige forhold. Kikket temmelig raskt på førstesiden på nettsiden din, du tar opp viktige forhold og er enig med deg i at tienden kan brukes der det er behov for den, her hjemme som ute i verden. Tienden er da ment til at kristne skal forvalte den, messianske jøder som messianske hedninger, Veiens folk. Som deg har jeg heller ikke lenger sans for å stå innmeldt i en kristen organisasjon el. lignende, Guds Menighet er ikke bundet av menneskelige ordninger, ikke heller de geistlige ordningene. Men finner vi en menighet der Guds Ord blir tatt mest mulig på alvor og som ikke har ordninger som innmeldelse, eller en husmenighet er det et gode. For Jesus vil at Veiens folk skal samles i bønn og høre Guds Ord forkynt og dele nattverden og ta vare på hverandre også i nærområdet, selv om det kun er to eller tre. Forskriftene for Guds Menighet bør vi ta vare på og følge. Guds Levende Ord samler og forener i Kristus Jesus, men Ordet kan også skille ut. Jesus sier jo:

 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. Matt23,37

Dette gjelder like mye for oss som da Jesus talte til de jøder dette gjaldt, om en fornekter og forkaster profetiene og en forkaster dem Jesus sender.

Forholder meg til Guds Menighet som er Jesu Kristi Legeme uavhengig landegrenser her på jorden og som er bygd av levende stener der Kristus Jesus er hodet. Forholder meg også til Jesus uavhengig tid og rom, for Gud er den samme fra alle evigheters evigheter og til alle evigheters evigheter. Dette har noe med forskuddsarven å gjøre. Gud har også skapt tiden og Guds Ord gjelder i alle tider også i evighetssammenheng. For når Den Gamle Pakt var herlig, er Den Nye Pakt desto herligere.

Bibeltroskap er garantert ikke å se ned på andre kristne, for Jesus vet hvor langt hver enkelt har kommet på Livets Veg. Gud utruster hver enkelt etter Sin frelseplan:

4 Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.

 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7 Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus.

 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.

10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.Ef 2,4-10

Paulus advarer mot å se ned på alle med svak tro, for Jesus kjenner til hjertene og vet hvordan hver enkelt kan berges om de selv kjenner seg tiltrukket av Jesus og gjerne vil høre Ham til. Det er Jesus som kaller på oss først, ved å banke på vår hjertedør og vil gjerne komme inn. Det betyr at vi må åpne hjertedøren innenfra, for Jesus tvinger seg ikke inn til noen som ikke vil slippe Ham inn.

Det er Gud som er troens giver og hvor stor tro Han utruster hver enkelt med er Guds sak, på samme måte blir alle troende prøvd på hvordan vi tar vare på hverandre og hjelper hverandre underveis utfra den utrustning Gud har utrustet oss med.  Jesus er slik at Han forlater den flokken som er nær Ham og som allerede er berget, for å berge dem som sitter hjelpeløst fast i et tornekratt, som gjerne vil bli frigjort og berget men ikke kan frigjøre og berge seg selv.

Om noen ikke har like mye tro som andre, betyr heller ikke det at de som har fått mye tro skal fortrenge den eller undertvinge den for ikke å "støte" dem som ikke har like mye tro.

Derfor blir forholdet A og B kristne feil utgangspunkt for meg, for det gjenfødte hjertet gleder seg over enhver som har fått tro på Kristus Jesus. Helt og totalt uavhengig troens styrke eller størrelse.

Det kan merkes forskjell på hvem som tror på Jesus (uavhengig styrke) og på dem som mener seg å tro på Jesus, ved hvor mye det tilkjennegis hvor mye Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors og hvilke håp vi derav har i Kristus Jesus, betyr for oss. Er en mer av hjertet opptatt av alt som hører Guds Rike til, eller er en mest opptatt av alt det som er i verden og hva verden er opptatt av og kan gi.

Kunne skrive mye mer om dette, men dette for holde i dette svaret.

Når det gjelder å tolke Skriftene, for meg er det viktig å stole på og ha tillitt til at Jesus vil hjelpe oss til å forstå dem om enn stykkevis og delt. Men nok til å bli bevart og vandre på den veien som fører hjem til Faderhuset. Den Hellige Ånd er jo alle gjenfødte kristnes hjelper som også har tatt bolig i våre hjerter. Her står det om da Jesus åpenbarte Skriftene for mennene på veien til Emmaus:

PÅ VEIEN TIL EMMAUS
13 Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, 14 og de samtalte om alt det som var skjedd. 15 Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16 Men det var noe som hindret dem i å se, så de ikke kjente ham igjen. 17 Han sa da til dem: "Hva er det dere går og snakker så ivrig om?" De stanset og så bedrøvet opp, 18 og den ene, som hette Kleopas, svarte: "Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager." 19 "Hva da?" spurte han. "Dette med Jesus fra Nasaret," svarte de. "Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket.

 20 Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. 21 Og vi som hadde håpet at det var han som skulle utfri Israel! Men nå har det allerede gått tre dager siden dette hendte.

 22 Likevel har noen kvinner som hører til hos oss, gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i morges, 23 men de fant ikke hans legeme. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24 Da gikk noen av våre til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt; men ham selv så de ikke." 25  Da sa han til dem: "Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?" 27 Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

 28  De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. 29 Men de bad ham inntrengende: "Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller." Da gikk han med inn og ble hos dem. 30 Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, bad takkebønnen, brøt det og gav dem.

 31 Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen; men han ble usynlig for dem. 32 Da sa de til hverandre: "Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?" 33 Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de elleve og vennene deres samlet, 34 og disse sa: "Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon."

 35 Selv fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Luk 24,13-35

Jeg stoler på at Jesus vil vise meg og gi meg alt det jeg trenger for nå fram til den fullkomne frelse i alle evigheters evigheter, mens jeg stoler desto mindre på min menneskelige og naturlige forstand som lett kan påvirkes av de krefter som er i verden. Derfor ser jeg på Jesus som min Fullkomne Frelser og Redningsmann og kjenner meg sterkt tiltrukket av alt som hører Guds Rike til, for det hjertet er fyllt av taler også munnen.

 Men etterpå sa Josjafat: "Søk først råd hos Herren!" 1 Kong22,5
 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt6,33

For på samme måte som Jesus kan lege og åpne blinde øyne, kan Han la blinde øyne forbli blinde når mennesker ikke vil bli seende. For Jesus ser til hjertene.

Jesus er de hjelpeløses hjelper, for å forstå dette slik Gud vil vi skal forstå det er vi også avhengig av Jesu hjelp:
27 Da Jesus drog derfra, fulgte to blinde etter ham og ropte: "Miskunn deg over oss, du Davids sønn!"
28 Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: "Tror dere at jeg kan gjøre dette?" "Ja, Herre," svarte de.
29 Da rørte han ved øynene deres og sa: "Det skal bli som dere tror." Matt 9,27-29

 Da stanset Jesus og sa: "Be ham komme hit!" De ropte på den blinde og sa til ham: "Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg." Mark10,49

 Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og plager og onde ånder og gav mange blinde synet tilbake. Luk7,21

Og han svarte: "Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige; Luk7,22

 Da sa Jesus: "Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde." Joh9,39

 Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen skyld. Men nå sier dere at dere er seende, derfor er og blir dere skyldige.» Joh9,41

Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham: "Gå straks ut på byens gater og streder, og hent inn de fattige og vanføre og blinde og lamme." Luk14,21

 Herrens Ånd er over meg,
 for han har salvet meg til å forkynne
 et gledesbudskap for fattige.
 Han har sendt meg for å kunngjøre
 at fanger skal få frihet
 og blinde få synet igjen,
 for å sette undertrykte fri
                                           Luk4,18

 Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde; og når en blind leder en blind, faller begge i grøften." Matt15,14

Hvis vi tenker på  glimtvis hvor mye som har skjedd fra Skapelsen og fram til nå, som har med Guds Frelsesplan å gjøre, innkludert profetenes og jødenes plass i historien, Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors, apostlenes gjerninger, de første kristne menighetene som hovedsakelig var jødiske,  kristne martyrer og den jødiske og de kristnes historie fram til nå. Oppdager du da at Guds Levende og virkekraftige Ord er like Levende og virkekraftige i dag som da Gud skapte verden og ikke har forsvunnet i løpet av historiens gang gjennom mange årtusener?

Med dette mener jeg å si  at jeg vil ikke våge å sette min menneskelige forstand over Guds forstand, jeg bøyer meg for Guds forstand og av Guds nåde, barmhjertighet og miskunn har jeg fått tro på at Guds Levende og virkekraftige Ord i Skriftene forteller og formidler Sannheten som er like mye gjeldene i den tiden vi lever i her og nå. Gud har jo skapt tiden og menneskenaturen er den nøyaktig den samme som fra syndefallets tid og til evige utellelige tider der tiden oppheves og evigheten gjelder:

GUD SKAPER VERDEN
 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

 2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. 3 Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.

 4 Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. 5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag. 6  Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet, og den skal skille vann fra vann!» Og det ble slik. 7 Gud gjorde himmelhvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over den.
[vannet som er over den: himmelhavet. Sml. 7, 11; Sal 104, 2 ff; Job 36, 27 f.]

 8 Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag. 9  Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted, så det faste land kommer til syne!» Og det ble slik.

 10 Gud kalte det faste land for jord, og vannmassen kalte han hav. Og Gud så at det var godt. 11  Da sa Gud: «Jorden skal la grønne vekster gro fram, planter som setter frø, og trær som bærer alle slags frukt med frø i, på jorden!» Og det ble slik. 12 Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 13 Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. 14  Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen. De skal skille mellom dag og natt og være merker som fastsetter høytider, dager og år.

 15 De skal skinne på hvelvingen og lyse ut over jorden.» Og det ble slik. 16 Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natten, og stjernene.

 17 Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse ut over jorden, 18 til å råde om dagen og natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. 19 Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag. 20  Gud sa: «I vannet skal det myldre av liv, og fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» 21 Og Gud skapte de store sjødyrene og alt liv som det yrer og kryr av i vannet, hvert etter sitt slag, og alle dyr som har vinger til å fly med, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 22 Han velsignet dem og sa: «Dere skal være fruktbare og formere dere og fylle vannet i havet, og fuglene skal formere seg på jorden!» 23 Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag. 24  Gud sa: «Jorden skal la alle slags levende skapninger gå fram, fe, kryp og ville dyr, hvert etter sitt slag.» Og det ble slik. 25 Gud skapte alle slags ville dyr og alle slags fe og krypet på marken av alle slag. Og Gud så at det var godt. 26  Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» 1 Mos 1,1-28

DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD
1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

 2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.

 3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.

 4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»

 5  Han som sitter på tronen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord.»

 6 Deretter sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet.

 7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn.

 8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.» Åp 21,1-8

12  Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.
 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

 14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

 16  Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne."

 17 Ånden og bruden sier: "Kom!" Og den som hører dette, skal si: "Kom!" Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.

 18  Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok;

 19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.

 20  Han som gir dette vitnesbyrd, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus!

 21  Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle! Åp 22,12-21

Det er viktig å holde seg til Jesus og ikke til mennesker:

 ADVARSEL MOT SPLITTELSE
10 Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke.

11 For det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til at noen av dere sier: "Jeg holder meg til Paulus", andre: "jeg til Apollos", "jeg til Kefas" og "jeg til Kristus".

 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn? 14 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre av dere enn Krispus og Gaius, 15 slik at ingen skal si at dere ble døpt til mitt navn. 16 Jeg har riktignok også døpt Stefanas og hans familie. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen. 1 Kor 1,10-16

Hadde alle kristne forholdt seg til dette ville splittelsene og frafallet vært betydelig mindre, så sant vi samtidig forholdt oss til Guds forskrifter for menighetene og først og fremst Kristus Jesus.

Kommentar #12

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Slet med dette selv

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
(Ikke godvenn med sitatfunksjonen tydeligvis. Får klare meg uten denne. Har hatt en pause fra Verdidebatt fra år 2010 til nå, så jeg er ikke helt oppdatert på hvordan alt fungerer her og nå.)

i begynnelsen, prøvde ulike framgangsmåter og til slutt lykkes det:

Avmerk feltet du vil svare på men ikke klipp ut avmerkningen og trykk sitér.

Kommentar #13

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Siteringsfunksjonen

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
i begynnelsen, prøvde ulike framgangsmåter og til slutt lykkes det:

Avmerk feltet du vil svare på men ikke klipp ut avmerkningen og trykk sitér.

Takk for tips! Nå fikk jeg til å bruke siteringsfunksjonen, noe som selvsagt har lite med trådens tema å gjøre.

Kommentar #14

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Tro og våre hjerter

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Jesus ser til hjertene og vurderer oss ikke på menneskelig vis Han ser oss slik vi er og ikke slik andre tror vi er.... eller slik vi tror andre tenker om oss eller vurderer oss selv.
Jesus ser til hjertene

Ja, det er til syvende og sist Bibelens Gud som skal dømme oss. Som du sier ser Jesus til våre hjerter (og ikke til det ytre som mennesker ser til).

Har i enkelte taler hørt forkynnere nevne at man i himmelen nok kan få noen overraskelser, forutsatt at vi kjenner hverandre igjen. Personer som man hadde trodd å møte der har ikke kommet dit, mens personer som vi med våre menneskehjerner (hjerter) dømte til fortapelse likevel har kommet dit.

Ellers hadde du mange gode vers fra Bibelen til å "slå i bordet med". Skal selvsagt ikke gå i rettergang med disse versene. De taler i hovedsak for seg selv.

Likevel. I enkelte miljøer er det forkynnere og menighetsmedlemmer som blander seg inn og dømmer andre. Uavhengig av hva ordet sier. Har selv opplevd mange som har en barnetro langt der inne, men som ikke orker å delta i menighetsliv. De føler på at de blir dømte, de er ikke er gode nok, de blir ikke sett på som kristne nok, de har avvikende meninger fra det aksepterte etc. i forhold til etablerte kristne miljøer. Selv om Bibelen advarer mot å dømme andre er det nok av dem som har opplevd menneskers dom, og som på grunnlag av dette holder en lav profil i kristne sammenhenger.

Nå har jeg vel ofte vært spesielt kritisk mot karismatiske miljøer. Noen av årsaken til dette er at jeg her synes det finnes litt vel mange selvoppnevnte forkynnere og ledere med uheldig forkynnelse, som blander seg veldig i detalj i hvordan andre lever sitt kristenliv. Man kan nok bli sittende med følelsen av å være mindreverdig og ikke passe inn etter å ha hørt på slike forkynneres tirader.

Uansett: Takk for at du minner om at det er Jesus som ser til våre hjerter. Det er til ham vi skal stå til regnskap for, ikke for menneskene rundt oss. Den enkelte må selv sørge for å ha ting i orden overfor Gud, og så bør vi egentlig «drite» i hva menneskene og andre medkristne måtte mene om oss. (Men dette er i praksis en ganske vanskelig øvelse!)

Kommentar #15

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Full støtte

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det følger løfter med tienden, tienden er også ment til å gjøre menighetene timelig uavhengig de variable styresmaktene. Menigheter og kirkesamfunn som blir økonomisk avhengig de variable styresmaktenes godvilje eller vrangvilje, har medført mer eller mindre duknakkenhet for innblanding av nettopp styresmakter som utøver økonomisk makt via

Jeg støtter ditt syn fullt ut, og er uenig med Rasmussen i tiendeprinsippet og i at bibelen er unøyaktig og ikke tilpasset som retningsgivende for oss. Diskusjon er jeg i mot, dialog er jeg for. Det er ånden som avgjør, ikke menneskelige meninger. Selv foretrekker jeg å være absolutt meningsløs, og blir derfor møtt med stor motstand - (en liten gåte der). Tro på den ene sanne Gud er defintivt ikke bygget på menneskelige meningsretninger hit eller dit.

Kommentar #16

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Gud og mennesker

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Tro på den ene sanne Gud er defintivt ikke bygget på menneskelige meningsretninger hit eller dit.

I utgangspunktet et greit nok prinsipp, men i praksis er det ikke så lett alltid. Mange som har hevdet og hevder at de er styrt av Gud, men som i praksis gjør såpass mange "rare" ting i Guds navn at jeg nok er helt sikker på at det menneskelige har blandet seg inn.

Ting som krenker andre mennesker er etter mitt syn neppe fra Gud, selv om den som presenterer galskapen gjerne påstår selv å være drevet av Bibelens Bud. F. eks. en del psykopater som skaffer seg masse makt og påstår at det de gjør kommer fra Gud..

Kommentar #17

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Gud er god, men kan også være streng.

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Uansett: Takk for at du minner om at det er Jesus som ser til våre hjerter. Det er til ham vi skal stå til regnskap for, ikke for menneskene rundt oss. Den enkelte må selv sørge for å ha ting i orden overfor Gud, og så bør vi egentlig «drite» i hva menneskene og andre medkristne måtte mene om oss. (Men dette er i praksis en ganske vanskelig øvelse!)

Det er til Guds Ære at jeg kan påminne om at Jesus ser til våre hjerter.

"det er Jesus som ser til våre hjerter. Det er til ham vi skal stå til regnskap for," 

og:  "Ja, det er til syvende og sist Bibelens Gud som skal dømme oss. Som du sier ser Jesus til våre hjerter (og ikke til det ytre som mennesker ser til)."

Dette hadde vi ikke kunne erkjenne uten Jesu Kristi nådige hjelp. Ved Jesu Kristi hjelp er det også mulig å flytte fjell, slike fjell kan bestå av tankebyggninger som sperrer utsikten for hva vi har fått i Kristus Jesus. Det er ikke dermed sagt at alle fjellene blir flyttet samtidig, men slik det etter Guds vilje med Sin Frelsesplan blir mest til gavn.

Du skriver: "Har i enkelte taler hørt forkynnere nevne at man i himmelen nok kan få noen overraskelser, forutsatt at vi kjenner hverandre igjen."

Tror litt på det jeg også, samtidig tror jeg at det blir mulig å kjenne hverandre igjen i det nye herlighetslegemet Jesus har beredt til oss. Samtidig mens en er underveis er det litt av hvert Gud vil prøve oss på som er tilpasset hver enkelt, slik Jesus kjenner oss.

Denne forkynnelsen formidler noe om dette:

http://pdvod.new.livestream.com/events/00000000003ea5e4/4d4fef19-c762-4 faf-a48b-ebada656dbde_678.mp4?start=1882&end=6335&__gda__=1462746026_f1f19c3a8dab36ce ec25321f98cd49d8

Gudstjeneste 1.mai: http://livestream.com/accounts/12179504/events/4105700

Dette er en av de beste forkynnelsene jeg har hørt av en prest som tydelig nok har bestått de viktigste prøvelsene underveis hittil. Hører på den omigjen nå, hørte den først i dag på VN fra kl 15. Forøvrig holder jeg meg langt unna denne kanalen, unntaket er Trygg Tro som blir sendt rett etter og litt avhengig av hvem som er der.


Kristne skal lære å prøve og bedømme først seg selv og deretter hverandre (prest som lekmann) på Guds Ord i Skriftene, de som er utenfor skal Gud dømme. Dette forkynnes det lite om men er også viktig. Taler forkynneren som Guds Ord sier og i samsvar med Skriftene, da er han vel verdt å lytte til.

Har hørt og sett så mye vranglærende og forførende både fra den karismatiske siden og fra dnk at jeg har blitt meget på vakt for hva som forkynnes og formidles fra kristenhold. Dette har medført desto sterkere tilknytting til Skriftene (hele Bibelen), det har blitt meget viktig å prøve slike forhold på Skriftene. Desto mer jeg blir kjent med Skriftene, desto lettere blir det å skille mellom rett og galt, for Den Hellige Ånd hjelper oss til det. Det er ikke for ingenting Den Hellige Ånd også kalles for hjelperen og Talsmannen.

Hva mener du er det viktigste: Om noen skulle føle seg støtt eller at Guds Ord forkynnes slik at det driver oss til Kristus Jesus for å få tilgivelse? Jeg er også oppvokst med barnetro, selv Ole Hallesbys berømmelige tale om muligheten for den ufrelste til å våkne opp i  helvete; skremte meg ikke bort fra Jesus men søkte desto mer tilflukt til Ham. Hvor sårbare og ømtålelige må en være før det blir usunt?

Er det ikke mye bedre og bli bedømt - i tide - slik at at en kan be om Jesus om tilgivelse og frelse?

For sannheten er at - absolutt ingen - av oss er gode nok i og av oss selv, det er nettopp derfor vi er 100% avhengig av Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors og å bli gjenfødt slik at Jesus ved Den Hellige Ånd tar bolig i våre hjerter.

JESUS OG NIKODEMUS
1 Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer.
2 Han kom til Jesus om natten og sa: "Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med ham."

 3 Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny."
 4 "Hvordan kan en som er gammel, bli født?" sa Nikodemus, "han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?" 5 Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. 8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden."
[Vinden: Både på gresk og hebraisk kan det samme ordet bety både "vind" og "ånd".]

 9 "Hvordan kan dette skje?" spurte Nikodemus. 10 Jesus svarte: "Du er en lærer for Israel og vet ikke det? 11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.

 12 Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske? 13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen.

 14 Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp,
[løfte opp: Det greske ord i grunnteksten betyr både løfte opp (korsfeste) og opphøye. Se Joh 8, 28; 12, 32.] 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde.
20 For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt.

 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud." Joh 3,1-21


 ET LEVENDE HÅP
3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!

 4 Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere 5 som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende.

 6  Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være.

 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.
 8 Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord;  9 for dere når troens mål: frelse for sjelene.

 10  Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få.

 11 De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet.

 12 Det ble da åpenbaret for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i. 1 Pet 1,3-12


 DERE SKAL VÆRE HELLIGE
13  Spenn derfor beltet fast om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn! Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg.

 14 Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet.

 15 Han som kalte dere, er hellig; så vær også dere hellige i all deres ferd.

 16 For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.

 17 Dere påkaller Gud som far, han som uten å gjøre forskjell dømmer enhver etter hans gjerninger; da må dere også leve i frykt den tid dere ennå er her som fremmede.

18 Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.

 20 Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende.
 21 Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.

 22  Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet!

 23 Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir.

 24 For
 alt det som lever, er som gress,
 og all dets prakt som markens blomst.
 Gresset visner, og blomsten faller av,

 25  men Herrens ord varer til evig tid.
Dette er det ord som er forkynt for dere i evangeliet. 1 Pet 1,13-25

Guds vilje skje og til Guds Ære!

Kommentar #18

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke på all tungetale og andre profetord som påstås å komme fra Gud.

Er du født på ny?

Kommentar #19

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Takk

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Diskusjon er jeg i mot, dialog er jeg for. Det er ånden som avgjør, ikke menneskelige meninger. Selv foretrekker jeg å være absolutt meningsløs, og blir derfor møtt med stor motstand - (en liten gåte der). Tro på den ene sanne Gud er defintivt ikke bygget på menneskelige meningsretninger hit eller dit.

Takk for din støtte!

I mye av det du skrev er jeg enig med deg, liker selv ikke diskusjoner men mer samtaler om det er mulig. Samtidig har vi lov til å ha meninger og Paulus presiserer når han sier sin mening:

 Om de ugifte har jeg ikke noe bud fra Herren. Men jeg sier min egen mening, og ved Herrens miskunn er det gitt meg å være tro.1 Kor7,25

Men hun vil være lykkeligere om hun lever alene, etter min mening. Og jeg mener da også å ha Guds Ånd.1 Kor7,40

 Jeg sier min mening om dette, det kan være nyttig for dere som i fjor begynte så godt, både i handling og med ærlig vilje.2 Kor8,10

Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud. Apg15,19

Sammen med hele sin familie ble hun døpt, og hun bad oss: «Kom og bo i mitt hjem, så sant dere mener at jeg tror på Herren.» Og hun nødde oss til det. Apg16,15

Men når du dømmer dem som gjør dette, og selv gjør det samme, mener du da at du skal unngå Guds dom? Rom2,3

For vi mener at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. Rom3,28

HÅPET OM HERLIGHET
 Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Rom8,18


  Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Rom14,5


I troen på Herren Jesus vet jeg, ja, er fullt viss på at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent. Rom14,14

På grunn av den nødstid vi lever i, mener jeg det er godt for et menneske at det fortsetter å være ugift. 1 Kor7,26


 Det jeg altså mener, brødre, er dette: Det er kort tid igjen. Fra nå av skal de som har kone, være som om de ingen hadde, 1 Kor7,29


 Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til piken sin, fordi han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil: La dem gifte seg, han synder ikke med det. 1 Kor7,36

Hva mener jeg med dette? At avgudsoffer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe? 1 Kor10,19


Det er hans samvittighet jeg mener, ikke din egen! For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? 1 Kor10,29
 

Hvis noen mener at han er profet eller åndsfylt, så skal han vite at det jeg skriver, er et Herrens bud. 1 Kor14,37

 Den som mener det, skal merke seg dette: Det er ingen forskjell på det jeg gjør når jeg er hos dere, og det jeg sier i mine brev når jeg er borte. 2 Kor10,11


 Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse overapostlene. 2 Kor11,5


 Jeg mener altså dette: En pakt som allerede er opprettet av Gud, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft. Gal3,17


Jeg har riktignok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer. Fil3,4


FRAM MOT MÅLET
 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Fil3,12

 og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning. 1 Tim6,5

Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, han bedrar seg selv, og hans gudstjeneste er uten verdi. Jak1,26


Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg er i legemets telt. 2 Pet1,13
 

Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 2 Pet3,9


 Liker aller helst å lese skriftstedene i sin sammenheng, og følger henvisningene når det er noe jeg trenger å vite mer om.

Tror også at så sant Jesu Kristi Ånd bor i våre hjerter da vil også våre meninger bli preget av det.

Se gjerne på den videoen som linken leder til som jeg sendte til Bjørn Roger Rasmussen, har allerede lagret videoen.

Guds vilje skje og til Guds Ære!

Kommentar #20

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Født på nytt

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Er du født på ny?

For meg er dette et uttrykk uten noen stor mening.

Det er vel i hovedsak i karismatiske kretser man er opptatt av dette å være født pånytt. Troens og åndens dåp etc.

Jeg har en kristen tro, men jeg har tilhørt kristne miljøer hvor det ikke er vanlig å snakke om «født på nytt.»

Kommentar #21

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Viktig presisering

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Gud har jo skapt tiden og menneskenaturen er den nøyaktig den samme som fra syndefallets tid og til evige utellelige tider der tiden oppheves og evigheten gjelder:

...angående det jeg skrev i dette svaret: Jesus ser til hjertene.

Menneskenaturen finnes ikke mer når Guds Fullkomne Frelseplan er 100 % fullført og Gud har skapt den nye himmelen og jorden. Alt det gamle er borte...se det nye er blitt til.

Gud har jo skapt tiden og menneskenaturen er nøyaktig den samme som fra syndefallets tid og - inntil - evige utellelige tider der tiden oppheves og evigheten gjelder. 

Skulle det egentlig stått og som jeg ikke fikk helt ro for før dette ble presisert. Er ikke likegyldig med hva jeg har fått å videreformidle. Så en liten men en meget viktig forstavelse kan endre hele forståelsen av en setning, også i dens sammenheng.

Kommentar #22

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Dømming

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke mye bedre og bli bedømt - i tide - slik at at en kan be om Jesus om tilgivelse og frelse?

For sannheten er at - absolutt ingen - av oss er gode nok i og av oss selv, det er nettopp derfor vi er 100% avhengig av Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors og å bli gjenfødt slik at Jesus ved Den Hellige Ånd tar bolig i våre hjerter.

"Bedømt i tide" av andre. Tja. Innimellom kan det være greit at noen snakker oss til rette, men av og til blir det slik som det står i Bibelen at man ser flisen i sin brors øyne og ikke bjelken i sitt eget. Enkelte er kjappe til å dømme andre, uten å ha feiet for sin egen dør. Dobbeltmoral enkelt og greit, og lite troverdig.

At noen kommer på tomannshånd og sier at det du nå gjør synes jeg ikke er helt bra er helt ok. Men at noen henger andre ut i full offentlighet i menigheten / fra talerstolen er noe helt annet. Da går man for langt. Det skjer beklageligvis innimellom litt mye maktmisbruk.

Personlig synes jeg det til tider har vært for mye fokus å synd og dom. Jeg er nok mer opptatt av nåden og kjærligheten for egen del. Joda, dommedag, synd og alt det der ligger der bak og "lurer". Men å skremme folk inn i himmelen har jeg liten sans for. Troen bør komme av ønsket om en himmel og ikke fra trusler om og redsel for evig fortapelse.

Kommentar #23

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Dette kom nok ikke som en overraskelse.

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
For meg er dette et uttrykk uten noen stor mening.

Det er vel i hovedsak i karismatiske kretser man er opptatt av dette å være født pånytt. Troens og åndens dåp etc.

Jeg har en kristen tro, men jeg har tilhørt kristne miljøer hvor det ikke er vanlig å snakke om «født på nytt.»

Dette kom nok ikke som en overraskelse.

Nei, det er ikke kun i hovedsak karismatiske kretser som er opptatt med det å bli født på nytt, dette er vi også opptatt av i menigheter som streber etter bibeltroskap. Som også kan uttrykkes som å strebe etter troskap til Kristus Jesus, for Jesus er også Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje.

Hvordan kan du da ha kristen tro, når du ikke tror på det Jesus sier? Er det Jesus og apostlene sier angående gjenfødelse,  uttrykk uten noen mening? Forstår du egentlig rekkevidden av det du skrev, tror du?

Er jeg nærmere forståelsen av at du ikke har tenkt over eller har trang til å gå nærmere inn på hva gjenfødelse egentlig innebærer?

Dette har du bl.a. på dine nettsider:

Herrens nærvær

Herre, jeg er trett av å spekulere over deg og diskutere din person. Jeg har lest tilstrekkelig, hørt nok og talt nok, jeg vil ganske enkelt være deg nær. La meg lukke bøkene, så ikke noe annet mer skal komme mellom oss.

La meg komme til deg. La meg oppslukes av ditt nærvær, fortape meg i det, så bare ditt hjerte taler til mitt hjerte. Men Herre, hvordan skal mitt hjerte kunne lytte til ditt, når kloke og skriftlærde strides om ditt navn? Overdøver ikke larmen av deres stemmer det du hvisker meg i lønndom?

Jeg gjentar Marias ord i hagen: "De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt Ham. Si meg hvor de har lagt Ham, så vil jeg ta ham med meg". Jeg vil så gjerne ta deg med meg, Herre Jesus. Langt bort fra undervisningsanstaltenes tumulter og de lærdes diskusjoner. Langt bort fra all misunnelsen og alt naget, og den bitre tretten mellom disiplene om hvem som er størst. Langt bort for å tilbe deg, se deg, tale med deg....

"Jesus - enkle betraktninger om frelseren", opprinnelig skrevet av fader Lev Gillett, en munk fra Østkirken og åndelig veileder i den ortodokse kirken.

http://www.brr.no/tro.php

-------------------------------------

Apropos: brr... kan lett assosieres med noen som hutrer og fryser og befinner seg der det er relativt kjølig, betyr ikke nødvendigvis at du hutrer og  fryser ... men for de av oss som raskt får assosiasjoner..... :)

Om du en dag vil få erfare hvilke underverk en gjenfødelse er og hvor avgjørende og stor betydning den har i dette livet og ikke minst i evighetsperspektiv, for det er en stor og avgjørende forskjell for barnet (fosteret) i mors liv og et nyfødt barn. Fosteret er helt avhengig av næringen og varmen fra moren, fosteret merker det lever og kan høre lyder når hørselen er utviklet. Men fosteret kan ikke se, men kan føle smerte. Tenk deg da hvilken unik situasjon dette barnet befinner seg i når det i tillegg blir født inn i denne verden, hva da når det gjelder å bli født inn i Guds Rike og få del i Guds løfter som hører Guds Rike til?

Dette forholdet får alle gjenfødte kristne se mer av, men kun stykkevis og delt. For så lenge vi er i dette legemet er vi for skrøpelige og svake fysisk som mentalt til å motta mer enn det Gud ser vi tåler. For Den Allmektige Allhærs Gud er så mektig og fyllt av en så stor kraft at det er umulig for mennesker å fatte det.

Når en ser på Guds skaperverk og hvilke enorme krefter som er i naturlovene og deres funksjon, eller tenker på universet med dets kvasarer, sorte hull, gammastråler o.s.v.

Hvor mektig er ikke da Gud som har skapt alt dette.


Kommentar #24

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Født på nytt

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan du da ha kristen tro, når du ikke tror på det Jesus sier? Er det Jesus og apostlene sier angående gjenfødelse, uttrykk uten noen mening? Forstår du egentlig rekkevidden av det du skrev, tror du?

Er jeg nærmere forståelsen av at du ikke har tenkt over eller har trang til å gå nærmere inn på hva gjenfødelse egentlig innebærer?

Nei, dette er og blir en relativt fremmed termologi for meg. Født på nytt gir meg fortsatt ikke all verdens mening. Selvsagt kjenner jeg til vers i Bibelen som omtaler saken, men det har nok ikke i stor grad blitt forkynt all verdens mye om det i de miljøer jeg har vandret i tidligere. (Hvis jeg da ikke har sovet på alle møter, noe jeg tviler på at jeg har gjort.)


Ut fra det du skriver og det som står å lese i Bibelen må jeg jo regne meg som født på nytt. Er vel så vidt jeg kan forstå en nødvendighet for å kunne tro. Tror tross alt på det som står i Romerne 10, 9-10: "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse."

Kommentar #25

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Herlig å være frelst!

Publisert over 5 år siden

Når jeg først er inne på uttrykk eller termologi / Kanaans språk i kristne miljøer som jeg sliter med å forstå meg på kan jeg også nevne utsagnet:

«Det er så herlig å være frelst!»

Dette utsagnet forstår jeg lite og ingenting av. Men kan ha det helt fantastisk bra i denne verdenen uten å være frelst. Å være frelst løser ikke nødvendigvis de jordiske problemene.

Antar de som kommer med slike «utbrudd» tenker på sin framtid. Den dagen livet her på jorden er slutt. At paradis / himmelen venter. Akkurat dette er helt sikkert noe å se fram mot, men likevel blir slike proklamasjoner i tide og u-tide i det daglige svært rart for meg å høre på.

(Og ispedd noen amen og halleluja her og der, og "galskapen" er komplett.)

Kommentar #26

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Bra! :))

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Tror tross alt på det som står i Romerne 10, 9-10:

Du tålte det ihvertfall ganske godt at jeg stilte et såpass alvorlig spørsmål om en så avgjørende sak, det er bra. :))

Det er et godt tegn at du faktisk tar tilflukt i dette: Romerne 10, 9-10: "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse."

Jeg heller tenkte ikke så mye på det med gjenfødselen, nettopp fordi ingen snakket om det eller forkynte noe om dette slik at det nådde min bevissthet. Men bekjente meg som kristen akkurat som du, samtidig hadde jeg vel helt ikke den samme holdningen til gjenfødelsen som du har , utfra min hukommelse.

Troen er en gave, uansett hvor mye Gud gir hver enkelt. Samtidig når en er underveis, kommer en til et punkt der Gud har noe enda mer Han vil si oss og gi som vi trenger å være bevisst om. Alt tilpasset hver enkelt som vandrer på Livet veg.

Vi er alle like mye avhengig av Guds ufattelige store kjærlighet, barmhjertighet, miskunn og nåde.


Kommentar #27

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Ut fra det du skriver og det som står å lese i Bibelen må jeg jo regne meg som født på nytt. Er vel så vidt jeg kan forstå en nødvendighet for å kunne tro. Tror tross alt på det som står i Romerne 10, 9-10: "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse

Men frelsen er nettop det å blir født på ny. Du kan ikke regne deg som født på ny. Det er noe som du opplever i det du blir frelst.

Jeg ble døpt i DNK da jeg var 15 - jeg ble ikke frelst da. Fordi om jeg hadde hørt om Jesus - så ble jeg ikke frelst den gangen. Men da jeg trodde på Jesus og bekjente Ham som min Herre - da ble jeg frelst. Det var 30 år senere..

I Esekiel 36:26 og utover forteller Herren hva han gjør når du blir frelst.

Kommentar #28

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Frelst og født på nytt

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Men frelsen er nettop det å blir født på ny. Du kan ikke regne deg som født på ny. Det er noe som du opplever i det du blir frelst.

Heldigvis er det ikke slike som du som skal være dommer. Det er frelseren som ser til hjertet og er ikke avhengig av menneskers definisjoner av hva som skal til for å bli frelst.

Ikke alle som blir frelst opplever det like sterkt. Noen av oss har hatt en svak barnetro som gradvis har gått over til noe mer solid underveis. Ikke alle får et sterkt møte eller skille mellom det "gamle" og det "nye" livet. Frelsen kan tas imot på mange ulike måter.

Nei, jeg ser ingen grunn til å stå til regnskap for andre mennesker rundt dette. Å dømme andre på denne måten setter jeg liten pris på. Utsagn slik som "Du kan ikke regne deg som født på ny." har du eller andre alt for lite informasjon om til å kunne si om meg eller andre, ut fra noen enkle diskusjoner her på Verdidebatt.

Kommentar #29

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Stolte hjerter fører ikke til frelse.

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis er det ikke slike som du som skal være dommer. Det er frelseren som ser til hjertet og er ikke avhengig av menneskers definisjoner av hva som skal til for å bli frelst.

Nei, jeg dømmer ingen. men ordet taler sannhet..

Johannes 3:3-10

3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 4 Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?

5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Så ser vi at Nikodemus får refs av Jesus, fordi han burde vist dette med å bli født på ny, Nikodemus var lærer.

9 Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje? 10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?

Og her er hvorfor Nikodemus burde ha vist det med å bli født på ny åndelig. Det står i Det Gamle Testamente.


Esekiel 36:26-27

26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

27 Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Herren sier at han skal gi den som tror en ny ånd og i tillegg skal han gi HANS ånd – som er Den Hellige Ånd (DHÅ).

Kommentar #30

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Fødsler oppleves ikke presis på samme måte.....

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Esekiel 36:26-27

26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

27 Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Herren sier at han skal gi den som tror en ny ånd og i tillegg skal han gi HANS ånd – som er Den Hellige Ånd (DHÅ).

.... gjenfødslene oppleves spesifikt for hver enkelt utfra slik Gud har skapt oss, utrustet oss og planlagt hver enkelts ferdiglagte gjerninger. Jeg vil ikke våge å blande meg opp i hvordan Gud lar gjenfødselen foregå i et menneske - eller hvordan enkeltmennesker opplever dette, det er faktisk Guds sak og Gud vet absolutt aller best hvordan dette skal skje.

Når Gud bruker familieforholdet, er dette en suveren god beskrivelse  på Guds omsorg og ufattelige store kjærlighet i det nære og daglige.

Har du tenkt over at barnet selv kan oppleve selve fødselsøyeblikket som noe meget smertefullt, men straks etterpå det overveldende trøstende ved å bli lagt ved morens bryst og få mette seg med den nye maten?

Dette var kun et eksempel, jordmødre vet hvor ulike fødsler er fra menneske til menneske, ....noen fødsler er også meget lette. Har lest om dem som ikke ante at de var gravide engang, og den meget lette fødselen kom plumps på familien. Andre ganger kan fødselene være usedvanlig harde og langvarige.

Jesus er Herre, Han er også Herre over enhver gjenfødsel som skjer og hvordan den skjer.

Legger du merke til hva du egentlig skrev her?:

"Herren sier at han skal gi den som tror en ny ånd og i tillegg skal han gi HANS ånd – som er Den Hellige Ånd."

Enhver som tror på Jesus, søker tilflukt i skriftstedene og bruker også dem til å forsvare seg med:

 GUDS FULLE RUSTNING
10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!

 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.

 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje,

 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.

 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet, 20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal. Ef 6,10-20


Den sekteriske karismatiske retningen utgått fra kristenhold, preges også nettopp av stolthet og hovmod. Hovmodet kan bli så stort at kun de vet best og kun de kan bedømme de forskjellige situasjonene, andre er i verste fall kun religiøse eller "avarter". Jeg mener ikke at du tilhører disse verstingene, men jeg er på vakt også overfor det som regnes for moderat karismatisk retning. Var selv med i en slik menighet som var blitt forført av de mer ytterliggående, jeg var ikke åndsdøpt utfra deres mening - for jeg talte ikke i tunger. De gikk så langt i deres forførelse at en av lederne ba spesielt om åndsdåp i mitt tilfelle, det de ikke fattet ut fra Skriftene er at tungetalen er til for de - ikke troendes - skyld. Ikke for de troendes skyld.

Det var faktisk dem selv som hadde behov for at jeg talte i tunger for at de selv skulle tro at jeg var åndsdøpt og da helt og fullt inkludert i deres oppfattelse av "rette" kristne. Slik fungerer forførelsen.

Derfor er tungetalen et tegn, ikke for de troende, men for dem som ikke tror. Men den profetiske tale er et tegn for de troende, ikke for de vantro. 1 Kor 14,22

37 Hvis noen mener at han er profet eller åndsfylt, så skal han vite at det jeg skriver, er et Herrens bud.
38 Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. 39  Dere skal altså legge vinn på å tale profetisk, mine brødre, og ikke hindre tungetalen.
 40 Men alt må gå sømmelig og ordentlig for seg!1 Kor 14,37-40

NÅDEGAVENE
1 Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem. 2 Dere vet at da dere var hedninger, ble dere revet med til de stumme avgudene og dratt hit og dit.

 3 Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds Ånd, kan si: "Forbannet er Jesus." Og ingen kan si: "Jesus er Herre" uten i Den Hellige Ånd.

 4  Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.

 5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.

 8 Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme Ånd å meddele kunnskap. 9 Én får en særskilt trosgave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd, 10 og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale.

 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.

 12  Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.

 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke.

 14 Legemet består ikke av ett lem, men av mange. 15 Om nå foten sier: "Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen", så er den like fullt en del av kroppen.

16 Om øret sier: "Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen", så er det like fullt en del av kroppen. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet, slik han ville det. 19 Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legemet? 20 Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme. 21 Øyet kan ikke si til hånden: "Jeg trenger deg ikke", eller hodet til føttene: "Jeg har ikke bruk for dere". 22 Tvert imot! De lemmer på legemet som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. 23 De deler av kroppen som vi synes er mindre ære verd, dem gir vi desto større ære, og de deler vi blyges ved, kler vi med desto større sømmelighet; 24 de andre trenger det ikke. Men nå har Gud føyd sammen legemet og gitt mer ære til det som mangler ære, 25 for at det ikke skal bli splittelse i legemet, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.

 27  Dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans lemmer.

 28 Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale.


 29 Er vel alle apostler? Er vel alle profeter eller lærere? Gjør vel alle mektige gjerninger, 30 har alle nådegaven å helbrede? Taler vel alle i tunger, eller tyder alle tungetale? 31 Streb etter de største nådegavene! 1 Kor 12,1-31KJÆRLIGHETENS VEI
1 Kor 12,31 Jeg vil også vise dere den vei som er den aller beste:

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

 3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

 4  Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

 8  Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. 9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 10 Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

 13 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.1 Kor 13,1-13

HVEM ER DEN STØRSTE?
33 De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han dem: "Hva var det dere snakket om på veien?" 34 Men de tidde, for de hadde snakket om hvem som var den største. 35 Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: "Den som vil være den første, må være den siste av alle og tjener for alle."

 36 Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armene om det og sa til dem: 37 "Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg." Mark 9,33-37

Derfor:
 

STÅ FAST I FRISTELSE!
41 Den som gir dere et beger vann å drikke fordi dere hører Kristus til - sannelig, det sier jeg dere, han skal slett ikke miste sin lønn.

42 Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen. 43  Om hånden lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå vanfør inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slokner, 44 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
 45 Og om foten lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, 46 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
 47 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut! Det er bedre å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, 48 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.

49 For hver og en skal saltes med ild, og ethvert offer skal saltes med salt.
50 Salt er nyttig, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Ha salt i dere selv, og hold fred med hverandre!" Mark 9,41-50


Først og fremst Jesus vet hvem som tilhører Ham, hvem som er gjenfødt og hvem Han fyller med Den Hellige Ånd. Forvirringen angående disse forholdene og mange andre forhold er meget stor, fordi det er svært få hyrder som ivaretar flokken sin etter Guds vilje. Disse hyrdene bærer et enormt stort ansvar for tilstanden til mange kristne også i disse tider. For slik som hyrdene blir preget av verden og det som er i verden, eller forføres eller følger sine utvalgte kirkefedre og blir deres tilhengere; slik gjenspeiler de forskjellige menighetene og kirkesamfunnene disse forholdene.

Derfor stiller Jesus desto større krav til hyrdene, stakkars dem som ikke ivaretar sitt embete i gudsfrykt for de vil få desto strengere dom.

26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

27 Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Esekiel 36:26-27

Resultatet av gjenfødelsen av åndelig art er at vi av hjertet vil følge Guds bud, holde Guds lover og gjøre etter dem. Da er det jo Jesu Kristi gode gjerninger som kommer i virksomhet. Åndelig sett får vi avsky for synden alt som strider mot Guds bud, mens det fysiske legemet og menneskenaturen fremdeles er av verden og følger dens lov. Takk og lov for at Kristus Jesus hjelper oss med dette, for uten Jesu Kristi hjelp makter vi det ikke. Derfor er vi fullstendig 100% avhengig av Guds barmhjertighet, miskunn og nåde, underveis på Livets veg.

10 Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

 13 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.1 Kor 13,10-13

 For jeg kan ikke se at det er så mye stoltet i et hjerte som søker tilflukt i Guds Levende og virkekraftige Ord og bruker skriftsteder til sitt forsvar, utfra så langt jeg har kommet på Livets veg. Har jeg rett, så er det - kun - fordi Gud har gitt meg rett.

Guds vilje skje og til Guds Ære!

Kommentar #31

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Født på nytt

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg dømmer ingen. men ordet taler sannhet..

Ser hva du skriver, men forstår jo at vi tilhører ulike "leirer". Leser nok ordet på en ganske annen måte enn deg.

Antar at du tilhører den karismatiske delen av det kristne landskapet. Deler nok ofte ikke de fortolkninger denne leieren har av Bibelen.

Kommentar #32

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Stolthet m. m.

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
For jeg kan ikke se at det er så mye stoltet i et hjerte som søker tilflukt i Guds Levende og virkekraftige Ord og bruker skriftsteder til sitt forsvar, utfra så langt jeg har kommet på Livets veg. Har jeg rett, så er det - kun - fordi Gud har gitt meg rett.

Gud og som likevel skaper masse splitt og hersk (eller med psykopatiske tendenser). Til og med «gode kristne» tror jeg nok innimellom kan feile, selv om de lever i tett dialog med Gud.

Innimellom kan deres personlige tanker og ikke Guddommelige tanker blande seg inn, noe som kan medføre dømming av andre og maktmisbruk mot medkristne som ikke lever et Gudsliv på helt samme måten som de selv.

Har vel generelt litt mindre tro enn en del andre har på mennesket. Jeg har tro på Gud i seg selv, men han må jo ofte forholde seg til oss skrøpelige mennesker som fort kan medføre "kluss".

Kommentar #33

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Gjenfødsel

Publisert over 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
.... gjenfødslene oppleves spesifikt for hver enkelt utfra slik Gud har skapt oss, utrustet oss og planlagt hver enkelts ferdiglagte gjerninger. Jeg vil ikke våge å blande meg opp i hvordan Gud lar gjenfødselen foregå i et menneske - eller hvordan enkeltmennesker opplever dette, det er faktisk Guds sak og Gud vet absolutt aller best hvordan dette skal skje.

Så enig, så enig! For noen kommer det som et "big bang", mens det for andre er en litt mer glidende overganger når det gjelder gjenfødselen. Begge deler og alle varianter midt imellom på skalaen er vel tilnærmet like normale. Og hvordan enkeltmennesker reagerer og opplever ting varierer, både i denne saken og ellers i livet.

Kommentar #34

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Skal jeg rose meg, vil jeg rose meg av min svakhet.

Publisert over 5 år siden
Bjørn Roger Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Har vel generelt litt mindre tro enn en del andre har på mennesket. Jeg har tro på Gud i seg selv, men han må jo ofte forholde seg til oss skrøpelige mennesker som fort kan medføre

Det er faktisk å følge Guds vilje å tenke slik :)), for mennesker svikter og feiler. Gud kan ikke svikte Han er Fullkommen. Deler med deg spesielt skriftsteder som har vært til uvurderlig hjelp når det gjelder egen og andres uforstand i årenes løp, for Jesus er vår tilflukt:

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Hebr 4,15

 9 "Han har overgitt sin sak til Herren.
 Nå får han utfri og berge ham,
 for han har ham jo så kjær!"

 10  Ja, du drog meg fram av mors liv
 og la meg trygt ved hennes bryst.

 11  Fra fødselen av ble jeg overlatt til deg,
 fra mors liv har du vært min Gud.  Sal 22,9-11

 

Legg din vei i Herrens hånd,
 stol på ham, så griper han inn.
                                     Sal 37,5

  Folk, stol alltid på Gud,
 øs ut for ham det som fyller hjertet!
 Gud er vår tilflukt.
`Sela`                                   Sal 62,9


  Dere som frykter Herren, stol på ham!
 Han er deres hjelp og skjold.
                                               Sal 115,11


  Stol på Herren av hele ditt hjerte,
 og sett ikke lit til ditt vett!
                                       Ordsp 3,5

  Stol da alltid på Herren,
 for Herren er en evig klippe.
                                Jes 26,4


 Vokt dere for hverandre,
 stol ikke engang på en bror!
 Bror bruker list mot bror,
 venn går rundt og baktaler venn.
                                            Jer 9,4


Skal jeg rose meg, vil jeg rose meg av min svakhet. 2 Kor 11,30

 Denne mannen kan jeg være stolt av, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, unntatt av min svakhet. 2 Kor 12,5

 men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 2 Kor 12,9

Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham, men vi lever med ham hos dere i Guds kraft. 2 Kor 13,4

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Hebr 4,15

Han kan vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, fordi han selv har menneskelig svakhet Hebr 5,2

slokket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt. Hebr 11,34

27 Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. 28 Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.
29 Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd.
30 Jeg og Faderen er ett." Joh 10,27-30

Til Guds Ære!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere