Vegard Bruun Wyller

Professor og overlege
3

Samvittighetsfrihet er en grunnleggende verdi

Samvittighetsfriheten respekteres ikke av norske myndigheter når kristne fastleger sparkes fra jobben fordi de handler etter tradisjonell kristen moral. Det gir grunn til bekymring.

Publisert: 23. apr 2016

En polsk fastlege, Katarzyn­a Jachimowicz, ble nylig sagt opp fra sin stilling i Sauherad kommune fordi hun ikke vil sette inn spiral hos kvinnelige pasienter som måtte ønske dette.
Spiral kan hindre at en befruktet eggcelle fester seg i livmorveggen, noe som er ensbetydende med en provosert abort på et svært tidlig stadium i fosterutviklingen.

Jachimowicz mener at menneskelivet må vernes fra befuktningsøyeblikket, og at­ enhver form for provosert abort er i konflikt med hennes samvittighet og med kirkes lære.
Kommunen var informert om dette da hun ble ansatt. Opp­sigelsen kom etter et brev fra Helsetilsynet som slo fast at ­reservasjon mot spiralinnsettelse er i strid med Fastlegeforskriften.

Staten bestemmer. Dette skaper selvsagt et problem for Jachimowicz personlig, som har mistet jobben, for hennes mange fornøyde pasienter, som ber om å få sin fastlege tilbake igjen, og for kommunen, som sliter med rekrutteringsproblemer til kommunale legestillinger. Men enda viktigere er sakens prinsipielle sider.

Det har nok også myndighetene ment: Jachimowicz ble ikke sagt opp fordi hun skapte praktiske vanskeligheter, men fordi man ville fastholde prinsippet­ om at fastlegenes oppgaver ­bestemmes av staten.
Flertallet i befolkningen har ingen moralske betenkeligheter med spiral, og dette – hevder det samme flertallet – må alle fastleger rette seg etter. Hvis ikke får de finne seg noe annet å gjøre.

Moralsk kompass. Dette ­resonnementet kan virke ­legitimt ved første øyekast, men har flere problematiske sider:

For det første: Kan moralske spørsmål avgjøres ved flertallsbeslutninger på denne måten? Hva om staten vedtar en rett til aktiv dødshjelp? Eller en rett til å få utført mannlig omskjæring på fastlegekontoret? På disse to o­mrådene vil mange norske ­leger ha sterke moralske betenkeligheter. Er det da rimelig at staten tvinger dem til enten å overse sitt moralske kompass eller slutte i jobben?

For det andre: Er statens flertallsbaserte beslutninger den eneste relevante rettesnoren i et demokrati? Mange lokalsamfunn slår ring om sine «reservasjonsleger» – er det legitimt at denne lokale støtten blir overkjørt av storsamfunnets oppfatninger?

For det tredje: Bør ikke et flertall ta rimelig hensyn til et mindretall med avvikende verdi­oppfatninger? I et livssynshetero­gent samfunn vil vi i økende grad konfronteres med slike utfordringer. Jachimowicz sine moraloppfatninger er forbundet med hennes kulturelle bakgrunn; at hun tvinges til å slutte­ i jobben kan derfor sees som ­uttrykk for diskriminering av en kulturell minoritet.

Den svakeste part. For det fjerde: Resonnementet ­biter seg selv i halen – det er et godt ­eksempel på hva filosofien Hans Skjervheim kalte det liberale ­dilemma: Dersom Jachimowicz får fortsette som fastlege, har staten ansatt en person som gjennom sin moralske over­bevisning motarbeider statens liberale idealer om best mulig tilgang til prevensjonsmidler.

Dersom hun ikke får fortsette, er det staten selv som bryter med sine egne liberale idealer, fordi den da kan sies å være diskriminerende og intolerant. Det l­iberale dilemmaet kan ikke ­løses ved å late som om det ikke finnes. Men det kan hjelpe­ å avlive­ myten om en nøytral p­osisjon, altså at medisinsk virksomhet kan frikoples normative vurderinger. Flertallet av norske legers standpunkt til spiralinnsettelse er selvsagt ikke mer «nøytralt» enn standpunktet til vår polske kollega – det er bare annerledes.

For det femte: Bør ikke samfunnet verdsette moralsk integritet som et selvstendig gode? For kort tid siden uttalte en ­høringsgruppe i Legeforeningen fø­lgende: «Medisinsk praksis skal baseres på humanistiske verdier, med særlig ansvar for de svakeste. Det er viktig at helsepersonell har mot til å reagere mot handlinger som strider mot grunnleggende verdier, som for eksempel å ta liv, utføre helsetjenester som har til hensikt å skade […]».

Jachimowicz vil mene at det er nettopp dette hun har gjort: Den befruktede eggcellen er den svakeste part; dette livet må vernes mot skade fra en spiral. Flertallet deler ikke hennes grunnpremiss: At en befruktet eggcelle er et liv på linje med en født person. Likevel går det kanskje an å verdsette hennes moralske integritet som en selvstendig verdi?
En kjerneverdi. Disse innvendingene gjelder selvsagt ikke bare den konkrete saken – men alle spørsmål av liknende karakter. Derfor er samvittighetsfriheten en demokratisk kjerneverdi.

Dette erkjennes av Den europeiske menneskerettsdomstol, som i flere rettsavgjørelser har gitt prinsippet om samvittighetsfrihet forrang fremfor nasjonal lovgivning. Det var erkjent i opplysningstiden, der man med utgangspunkt i samvittighetsfriheten argumenterte mot kristen meningstvang og for retten til å tro at Gud ikke finnes.

Den moderne filosofen Jürgen Habermas – selverklært ateist – står i samme tradisjon når han hevder at det liberale samfunn må anerkjenne samvittighet og religiøse tradisjoner som fullt ut gyldige kilder for moralske oppfatninger. Det er en berikelse, ikke et problem, at enkeltpersoner har andre moralske kilder enn flertallet. En slik grunnholdning vil være i det liberale samfunns egen interesse.

Men samvittighetsfriheten­ ­respekteres ikke av norske myndigheter når kristne fast­leger sparkes fra jobben fordi de handler etter tradisjonell ­kristen ­moral. Det gir grunn til bekymring.

PUBLISERT I VÅRT LAND 23.4.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Vegard Bruun Wyller. Gå til den siterte teksten.
Samvittighetsfriheten respekteres ikke av norske myndigheter når kristne fastleger sparkes fra jobben fordi de handler etter tradisjonell kristen moral. Det gir grunn til bekymring.

En polsk fastlege, Katarzyn­a Jachimowicz, ble nylig sagt opp fra sin stilling i Sauherad kommune fordi hun ikke vil sette inn spiral hos kvinnelige pasienter som måtte ønske dette.
Spiral kan hindre at en befruktet eggcelle fester seg i livmorveggen, noe som er ensbetydende med en provosert abort på et svært tidlig stadium i fosterutviklingen.

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Bruk moderne prevensjonsmetoder

Publisert rundt 5 år siden

P. staven f.eks. Spiral er en dårlig prevensjonsmetode. Den kan gi ekstrauterine (utenfor livmoren) svangerskap, sitte fast på barnet som blir født eller gi infeksjoner som kan gi sterilitet. Tenk på mor. Jo flere som er innvendig og roter dess større er sjansen for infeksjon. Genitalia er et sårbart område.  

Kommentar #3

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Vegard Bruun Wyller. Gå til den siterte teksten.
Spiral kan hindre at en befruktet eggcelle fester seg i livmorveggen, noe som er ensbetydende med en provosert abort på et svært tidlig stadium i fosterutviklingen.

Helt vanlige p-piller kan ha samme virkningen. Mener du at leger da også skal slippe å skrive ut p-piller av samvittighetsårsaker? 

 

1 liker  
Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg ønsker å jobbe som soldat i militæret, men ønsker ikke å gjøre noe som bidrar til drap. Jeg bør ha rett til jobben, men ingen plikt til å gjøre noe. Eller skal min samvittighet føre til at jeg tar et valg i forhold til hvilke jobber jeg kan ta?

Jeg ønsker å jobbe som taxi kjører, er muslim, og hunder er skittne dyr. Skal jeg ha rett til å nekte blinde transport, eller skal blinde ha rett til transport? Kan jeg jobbe i en jobb der jeg ikke kan gjøre jobben min?

1 liker  
Kommentar #5

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Kan jeg jobbe i en jobb der jeg ikke kan gjøre jobben min?

Det høres unektelig vanskelig ut, men det kan bli sånn når det herskende flertall er enerådende i å sette en etisk standard som er høyst diskutabel. Soldater sin jobb består blant annet i å ta menneskeliv når det er påkrevd. Leger sin jobb består i å berge liv og helse. Din sammenligning blir meningsløs.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Leger sin jobb består i å berge liv og helse.

Nei, legers oppgaver går langt utover det. Fra å henvise til abort, utføre abort, kutte av forhud av religiøse grunner med mulige alvorlige konsekvenser. Det er hva du signerer på når du skriver under kontrakten.

1 liker  
Kommentar #7

Steinar Skjelanger

0 innlegg  22 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Vegard Bruun Wyller. Gå til den siterte teksten.
I et livssynshetero­gent samfunn vil vi i økende grad konfronteres med slike utfordringer.

Akkurat det er et av de beste argumentene for å ikke la hver og en velge hvilke deler av stillingsbeskrivelsen en har lyst til å følge.

Kommentar #8

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, legers oppgaver går langt utover det. Fra å henvise til abort, utføre abort, kutte av forhud av religiøse grunner med mulige alvorlige konsekvenser. Det er hva du signerer på når du skriver under kontrakten

Nei, jeg er ikke enig. Når legegjerningen blir å utføre en vedtatt politikk, så må det være rom for den enkeltes samvittighet. Samvittigheten er etter mitt syn selve kvalitetskontrollen på den etikken du skal etterleve. Et flertall kan ikke vedta hva som er riktig etikk for den enkelte lege. Når den rådende etikk i samfunnet sier at alle leger skal være rede til å utføre en abort, så blir det alt for enkelt å henvise til en eller annen kontrakt. Da må du som forsvarer av denne ordningen kunne vise til hvorfor flertallets etikk skal være allmenngyldig.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Da må du som forsvarer av denne ordningen kunne vise til hvorfor flertallets etikk skal være allmenngyldig.

Fordi vi sikrer det vi har definert som grunnleggende rettigheter. Det betyr at vi kan ikke annonsere etter hvite leietagere, nekte homofile og handle på den lokale 7/11. Du har ikke en individuell rett til å diskriminere basert på hverken samvittighet eller mangel på sådan.

1 liker  
Kommentar #10

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Fordi vi sikrer det vi har definert som grunnleggende rettigheter. Det betyr at vi kan ikke annonsere etter hvite leietagere, nekte homofile og handle på den lokale 7/11. Du har ikke en individuell rett til å diskriminere basert på hverken samvittighet eller mangel på sådan.

Det er jo nettopp det jeg snakker om. Vi som samfunn har definert en grunnleggende rettighet for mor. Retten til å ta bort et foster. Det betyr ikke at denne retten ikke er diskutabel.

Men du ser det altså som en rett å diskriminere en leges rett til å reservere seg mot å gjennomføre en abort, mot sin egen samvittighet.

Du har fortsatt ikke argumentert for hvorfor flertallets etikk skal være allmenngyldig. Har flertallet alltid rett?

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Det er jo nettopp det jeg snakker om. Vi som samfunn har definert en grunnleggende rettighet for mor. Retten til å ta bort et foster. Det betyr ikke at denne retten ikke er diskutabel.

Men du ser det altså som en rett å diskriminere en leges rett til å reservere seg mot å gjennomføre en abort, mot sin egen samvittighet.

Du har fortsatt ikke argumentert for hvorfor flertallets etikk skal være allmenngyldig. Har flertallet alltid rett?

Flertallet bør selvsagt ikke ha "rett". Vi balanserer imidlertid flere forhold mot hverandre, og ingen har sagt at det er samfunnets oppgave å sørge for at handlinger ut fra egen samvittighet ikke skal ha konsekvenser. En lege har ingen rett til å reservere seg mot å gjøre sin jobb, dersom du ikke ønsker å utføre en abort så bør du søke deg til en annen avdeling en gyn (?). Dersom fastlege har ansvar for å søke inn til spesialisthelsetjenesten, så må han søke kvinner inn til abort, i den grad det både er lovlig og det er fastlegens jobb. Om abort er riktig eller galt er et annet spørsmål.

Vi kan selvsagt velge et annet samfunn. Slik som i USA hvor man kan nekte å servere homofile på bakgrunn av religiøse rettigheter f.eks. Ikke et samfunn jeg har som ideal. Synes du det er slik det burde være? Alternativet til at man har en rett til servering, eller andre tjenester som tilbys.

1 liker  
Kommentar #12

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
En lege har ingen rett til å reservere seg mot å gjøre sin jobb,

Jo, hvis andre definerer hva hans jobb skal innebære. Jeg må respektere andre menneskers valg, selv om jeg ikke er enig. Det bør også du gjøre, ellers blir debatten formålsløs.

Det å nekte en lege å følge sin samvittighet er både respektløst og diskriminerende. Når ikke leger uten videre vil gjennomføre flertallets pålegg, så må det oppfattes som et viktig korrektiv i et etisk spørsmål. Å pålegge en lege å utføre en provosert abort er det samme som å avskrive at spørsmålet kan debatteres. Kvinner har rett til selvbestemt abort. Leger bør ha rett til å la være å delta i dette.

Å nekte reservasjoner i vanskelige spørsmål er i seg selv dårlig etikk. Og politikk.

Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Jo, hvis andre definerer hva hans jobb skal innebære.

Det er hele poenget. Fastlegens oppgaver er definert. Det vet søkeren til fastlegestillingen. Dette er oppgavene jeg må utføre, som pasienten har en rett til å få utført. Kan jeg jobben, vil jeg ha jobben, har jeg samvittighet til å jobbe slik. Jeg har selv valgt vekk stillinger fordi det går for mye på tvers av det jeg mener er riktig, og det er selvsagt mitt ansvar å trekke konklusjone av mine moralske verdier.

1 liker  
Kommentar #14

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Å nekte reservasjoner i vanskelige spørsmål er i seg selv dårlig etikk. Og politikk.

og ikke minst uklokt.

En god kommentar!

Kommentar #15

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Abort i alle former er overgrep.

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, legers oppgaver går langt utover det. Fra å henvise til abort, utføre abort, kutte av forhud av religiøse grunner med mulige alvorlige konsekvenser. Det er hva du signerer på når du skriver under kontrakten.

Morten - du kan bare gi deg. Din argumenter og konklusjoner er hinsides all fornuft, etikk, moral og logikk.

Fra gammelt av er legegjerningen kun myntet på å lege sykdommer, redde liv og verne om liv. Dersom samfunnt fortsetter med å tvinge leger til å utføre noe annet, og i strid med dette. Da er dette et overgrep mot legeetikken, og de leger ikke har samvittighet til å utføre ordrene i denne sammenheng.

Dette kan igjen, over tid, bli en infallsport mot lignende tilstander som hersket i i Tyskland under nazitiden. Litt etter litt ble vanlige mennesker frarøvet de kristne verdinormene, og staten bestemte hva som skulle til, for til slutt å få bygget et perfekt  samfunn.

Likvider de udugelige, de undermåls, de som ikke kan bidra med noe, og som ble regnet som snyltere fordi de angivelig stod i veien for befolkningens lykke.

Og ikke minst, over og ut med dem som ikke hadde samvittighet til utføre ordrene i denne sammenheng.

Takk til Wyller for et flott og viktig inlegg !

Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Og ikke minst, over og ut med dem som ikke hadde samvittighet til utføre ordrene i denne sammenheng.

Litt det samme som hollocaust? Og jeg har ikke perspektiv?

1 liker  
Kommentar #17

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Perspektiv

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Litt det samme som hollocaust? Og jeg har ikke perspektiv?

og perspektiv fru Blom. Perspektiv er også å lære av historien veit du.

Nå får du se etter hvem som får mest braknapper her, så er det lett å se i miniperskektiv at staten går i mot folkemeningen og flertallet. (:-)

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Nå får du se etter hvem som får mest braknapper her,

Vi kan godt la det være en popularitetskonkurranse, men jeg trodde at et argument var at flertallet ikke måtte ha rett. Du vet godt hva flertallet mener. Norge styres ikke etter hva en relativ liten fraksjon på et lite nettfora med i hovedsak en interessegruppe som medlemmer.

Kjør på og sammenlign abort med Hitler, og gled deg over dine likes. Når man går til fastlegen skal man slippe slikt. Der blir man møtt av en profesjonell som utfører jobben sin.

1 liker  
Kommentar #19

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Pespektiv 2

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan godt la det være en popularitetskonkurranse, men jeg trodde at et argument var at flertallet ikke måtte ha rett. Du vet godt hva flertallet mener. Norge styres ikke etter hva en relativ liten fraksjon på et lite nettfora med i hovedsak en interessegruppe som medlemmer.

Kjør på og sammenlign abort med Hitler, og gled deg over dine likes. Når man går til fastlegen skal man slippe slikt. Der blir man møtt av en profesjonell som utfører jobben sin

Var nå ment som en liten spøk da.

Jeg sammenligner ikke abort med Hitler i det hele tatt. Perspektivet dreier seg om at en liten kime kan utvikle seg til store og uante dimensjone på både godt og ondt.

Jeg er heller ikke så sikker på at det reelle flertallet i Norge noen gang har gått inn for fri abort. Da Gro regjerte var arbeiderpartiet i flertall. Jeg ser det som usannsynlig at det var flertall i arbeiderpartiet heller den gangen. Men når en karismatisk leder argumenterer, er det vel sikrest å stemme etter partiboka.

Slik fungerer jo demokratiet av og til også. Ikke mye å gjøre med det kanskje, - Tyskland og Hitler var jo et slags demokrati også.

Dette ikke for sammenligningens skyld, men for persktivets skyld. Håper du godtar det.

Kommentar #20

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Dette ikke for sammenligningens skyld, men for persktivets skyld. Håper du godtar det.

Når vi er inne på perspektiver og sammenlikning. Hvor mener dere mannfolk at grensa burde gå med tanke på reservasjonsretten til å gi kvinner prevensjon i det hele tatt? Det er strengt tatt ikke mye prevensjon igjen dersom man skal kunne reservere seg mot prevensjon som i en eller annen grad kan forhindre et befruktet egg i å feste seg. 

Kvinner må selvfølgelig også få svare, men skriver mannfolk litt spesifikt her, da dere "slipper unna" å kjenne på kroppen alt det som potensielt sett kan være "negativt" mht både prevensjon og graviditeter.

Og til dere som mener at spiral er ugreit, har dere "tillatt" at deres kone/kjæreste har brukt p-piller? For i så fall er jo det dobbeltmoral ettersom p-piller også kan ha den effekten at de forhindrer et befruktet egg å feste seg.

Jeg føler ofte at dette er noe de fleste ikke ønsker å diskutere. Kanskje fordi mange selv har vært med å bruke p-piller i flere år i sitt forhold for å forhindre graviditet. For hva sitter man reelt sett igjen med for folk flest dersom både p-piller og spiral ikke kan brukes fordi man skal følge sin overbevisning om at et befruktet egg er et menneske i det befruktningen skjer? 

Kommentar #21

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Ingen kake? 135.000 US$ i bot.

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan selvsagt velge et annet samfunn. Slik som i USA hvor man kan nekte å servere homofile på bakgrunn av religiøse rettigheter f.eks. Ikke et samfunn jeg har som ideal. Synes du det er slik det burde være? Alternativet til at man har en rett til servering, eller andre tjenester som tilbys

Litt enig med deg, - men med diametralt motsatt begrunnelse.


Jeg kunne heller ikke tenke meg å bo i et land der et ektepar som følger sin religiøse overbevisning blir bøtelagt med 135000 US$.
Ekteparet Aaron and Melissa Klein fikk denne boten, og måtte legge ned bakeriet sitt, fordi de på grunn av sin samvittighet ikke klarte å få seg til å lage en bryllupskake til et homofilt ektepar!

Med andre ord, - så mistet de ikke bare sin egen innarbeidede bedrift, - de ble bøtelagt med godt over 1 million kroner for "udåden" av å FØLGE SIN SAMVITTIGHET!


Men, - dette er vel bare på sin plass slik du ser det?
Ta arbeidsplass, hus og hjem fra slike som ikke adlyder "lovverket"!?

Frihet? Nei!
Tyrranni? JA!!!!

....................................................................... ............... 

Final order! Christian bakers must pay $135,000

http://www.wnd.com/2015/07/final-order-christian-bakers-must-pay-135000/

Kommentar #22

Per Arne Langbekkhei

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Vegard Bruun Wyller. Gå til den siterte teksten.
Dersom hun ikke får fortsette, er det staten selv som bryter med sine egne liberale idealer, fordi den da kan sies å være diskriminerende og intolerant. Det l­iberale dilemmaet kan ikke ­løses ved å late som om det ikke finnes. Men det kan hjelpe­ å avlive­ myten om en nøytral p­osisjon, altså at medisinsk virksomhet kan frikoples normative vurderinger. Flertallet av norske legers standpunkt til spiralinnsettelse er selvsagt ikke mer «nøytralt» enn standpunktet til vår polske kollega – det er bare annerledes.

Tiltredes.

Hvis ikke leger kan lytte til sin samvittighet/overbevisning, og handle ut fra denne, kan dette fort gå galt av sted.

Kommentar #23

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Hvor går grensa?

Publisert rundt 5 år siden

Alle dere som som snakker så varmt om denne samvittigheten. Hvor går grensa? For til og med dere setter en grense for hva slags samvittighetsgrunner som er gyldige eller ikke. Og dette vil da være en grense dere per definisjon trekker å utelukkende subjektivt irrasjonelt grunnlag.

For ingen kan sette seg til doms over andres samvittighet og bedømme hva som er gyldig eller ikke. For samvittigheten er utelukkende personlig.

Således må en grensedragning her også være utelukkende personlig.

Så hvor går grensa?

Kan en lege med nazistiske eller islamistiske sympatier nekte å behandle jøder eller homofile? Eller kan han være selektiv at disse gruppene nektes behandling som arisk hvite heterofile får?

Ellers er forresten fastlege ikke en stilling men en ordning. En ordning for finansiell refusjon for et medisinsk tilbud staten ønsker å garantere for sine innbyggere. Fastlegeordningen er til for pasienten og ingen andre. Det er overhode ikke av hensynet til legen den eksisterer. Det er heller ingen som tvinger leger inn i fastlegeordningen (det er helt frivillig!), og det er fullt mulig å være allmennpraktiserende lege utenfor ordningen (disse finnes).

Så når ordningen spesifiserer en rekke plikter som man så underskriver på å utføre, og så i ettertid nekter å gjøre - har man ikke da brutt kontrakten? 

Hvorfor skal leger som vet de aldri kommer til å oppfylle kravene og pliktene i fastlegeordningen på død og liv presse seg inn i den? Svaret er enkelt: penger. Og det er det dette koker ned til. Fastlegeordningen er en lukurativ ordning for allmennleger, og det er derfor alle disse samvittighetslegene vil inn i den. Med den hensikt og intensjon å bryte mot vilkårene i den. Men pengene tar de gjerne.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere