Thor Henrik With

6

Kirkelig enhet - ikke splittelse

Nå settes menighetene og enkeltmedlemmene i Den norske kirke på prøve.

Publisert: 15. apr 2016


Bibelstridig lære og kirkeliv har fått økende rom, sist nå gjennom Kirke­møtets skjebnesvangre vedtak om «kirkevielse» for samkjønnede.

Samtidig forsikres det om at vedtakene­ ikke splitter kirken. Men hva skaper ­enhet? Og vil menighetene holde seg til kirkens virkelige enhet, eller la seg blende av et organisatorisk skall som tildekker faktisk splittelse?

Den bibelske og lutherske lære er at «til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene». Disse handlingene grunnlegger og opprettholder ­menighetene, og de blir pålagt og betrodd den vigslede tjenesten med Ord og sakrament, innstiftet av Gud (Den augsburgske bekjennelse art. V, VII og XIV). Hva det er å lære evangeliet rent og forvalte sakramentene rett, fremgår av den bekjennelsen­ reformasjonens menigheter la fram i Augsburg i 1530. «Sann ­enhet i kirken» hviler altså på enighet om et bestemt ­læregrunnlag. Når Den norske kirkes organer nå innfører kirkelære som bryter med «evangeliets lære», brytes ­kirkens enhet i stykker.

To retninger. Dermed utfordres menighetene og de enkelte troende i to retninger: Til å bekjenne, ved å fastholde Bibelens og bekjennelsens lære, og så forme gudstjenestelivet og det offentlige vitnesbyrdet i tråd med det. Men de utfordres også til å forkaste vrang lære. «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn», sier presten når gudstjenesten begynner. På denne hilsen skal menigheten svare sitt bekreftende «Amen». Men bare til prester og biskoper som lærer rent og forvalter rett, og derfor kommer i Herrens navn.

I vår tid utfordres menighetene og de troende til å tale hørbart og handle sant overfor den falske enheten de blir tilbudt. Hovedstedet for å tale sant er den enkelte­ gudstjeneste, selv om ytringer i andre sammenhenger også kan høre med. Når prester og biskoper framstår som om de har del i kirkens enhet, men motsier den bibelske lære, tilsier de faktiske forhold at en må utebli fra deres gudstjenester. Også i forrige århundre handlet kirkens kvinner og menn i Norge slik, med rette. At en tier, og tenker i sitt stille sinn at en ikke er enig i vranglæren, holder ikke. Det er den ytre bekjennelsen og den ytre handling som er gyldig, for Herren så vel som for mennesker.

Ikke mer kirke. De menighetene som samles der hvor «evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett», blir ikke mer kirke om de registreres i et statlig ­register over såkalte «trossamfunn». ­Heller ikke den enkelte blir mer eller ­mindre del av kirken, slik reformatorene­ lærer om den, ved å melde seg ut eller inn av et offentlig register. Hvilken kirke en virkelig tilhører, vises av hvilken prekestol den enkelte stadig setter seg under, hvilket nattverdbord en regelmessig mottar sakramentet fra, og hvilken døpefont en bærer fram barnet sitt til.

Vil menighetene og de enkelte medlemmer fortsette som en del av kirkens virkelige enhet, slik vår bekjennelse beskriver den på grunnlag av Den hellige Skrift, eller la seg blende av et organisatorisk skall rundt læresplittelsen? Sann enhet i kirken og sann enhet med kirken finner man bare i de helliges forsamlinger, der Ordets vigslede tjenere lærer evangeliet rent og forvalter sakramentene rett.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 15.4.2016

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Hvem legger kirken øre til?

Publisert rundt 5 år siden
Thor Henrik With. Gå til den siterte teksten.
Sann enhet i kirken og sann enhet med kirken finner man bare i de helliges forsamlinger, der Ordets vigslede tjenere lærer evangeliet rent og forvalter sakramentene rett.

Men er det ikke akkurat her all uenighet starter?

Kanskje vel verd å titte på hva som egentlig har skapt enhet i både kirker og trossamfunn? Hvem har kommet med "Ordene" man legger øret til? Er ikke det profetene? - Mens dagens kirke legge øret til politikken og folkemeningen?

Islam har faktisk noe å lære oss, når de sier at de i sin trosbekjennelse forkynner at: "Vi tror på den éne Gud og at Muhammed er Hans profet". - Problemet her er, at Muhammed heller ikke ga noen føringer for hvordan hans lære skulle forvaltes inn i fremtiden, annet enn at de er åpne for en ny profet/ "Jesu gjenkomst"

Vi nok kan hevde at enheten i kirken var større da Luther nedsatte prinsippene for kirkens troslære i sin lille katekismus? Luthers lære sto for enheten i denne kirken. 

Den katolske pavestolen utmerker seg når det gjelder enhet, der katolikken vil lytte til hva som kommer derfra og har et større globalt nedslagsfelt. Slik har pavestolen sakte modernisert seg og møtt den nye tid.

Men det er uansett ikke "Enhet i Gud" så lenge man aksepterer all mulig sekterisme?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

På tide å revitalisere Strandebarm prosti

Publisert rundt 5 år siden

Strandebarm prosti, også kalt Den norske kirke i eksil, presenterer seg som et frittstående, landsdekkende prosti utenfor Den norske kirkes ordinære organisasjon. Det ble stiftet 1. påskedag i 1991 av prestene Børre KnudsenPer Kørner og Ludvig Nessa. Disse tre har siden ledet prostiet, Knudsen hadde særlig ansvar for Nord-Norge, Kørner for Vestlandet og Nessa for Østlandet. Prestene bak Strandebarm Prosti er kjent som abortmotstandere.[1][2] I 2014 døde Knudsen.

I april 1997, ble prestene Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo innlemmet i prostiet. Samme år ble Børre Knudsen (1937-2014) vigslet til biskop for Strandebarm Prosti. Resten av landet, Strandebarm prosti, sør, fortsatte som før med Kørner og Nessa som tilsynsmenn (proster). Sammen fungerer de to som biskop for Strandebarm prosti, sør, i påvente av at det også her blir vigslet biskoper. Det er også en rekke andre predikanter i Strandebarm som preker utenom de faste prestene, blant demIvar Kristianslund.

Prostiet forstår seg selv som en gren av Den norske kirke som har frasagt seg tilsyn av offentligheten (RegjeringenStortingetKirkemøtet og Den norske kirkes offentlig oppnevnte biskoper). Strandebarm prosti motsetter seg en rekke av statskirkens synspunkter – som for eksempel abortloven, homofili – og gjengifte etter skilsmisse. Prostiet godkjenner heller ikke kvinnelige prester og er for en full løsrivelse mellom kirke og stat, og støtter dermed ikke Gjønnes-utvalgets linje i denne saken.[trenger referanse]

Strandebarm sine gudstjenester fra Oslo har gjentatte ganger blitt sendt på TV kanalen Visjon Norge, og gudstjenestene fra bedehuset Karmel i Fredrikstad blir blant annet sendt direkte over Internett.

Det er vel på tide å danne frimenigheter og leie de mange kirker som blir tomme med den nye liturgien. Må ikke en kirke avvigsles først når det skal det skal vigsles likekjønnede par og revigsles  igjen?

Det må jo være blasfemi å utføre en slik handling?

1 liker  
Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Hormoner i balanse

Publisert rundt 5 år siden

Hormoner. Når to HIV- positive foreldre kan få et friskt barn skjer det et mirakel. Det oppleves flere steder i Afrika. Bistand hjelper til med skoleverktøy, rent vann, do og varmekilder. I kirken må man være tålmodig. Modning skjer, og den enkelte finner seg selv med Gud. Det må de ta ansvaret for selv, med hjelp av andre kan det gå lettere. I en by på Sørlandet er en ordfører kritisert for sin kropp. Hun fremstår som dyktig i jobben(19 årr), kanskje fordi hun også har prøvd litt motgang som medmenneske. Hormoner i ubalanse er lite diskutert innenfor livsstilssykdommer. Magefett gjør noe med tankegangen. Det som vanligvis rammer folk i overgangsalderen, gir også barn og tenåringer lidelser. Svekket, fysisk kapasitet med fare for diabetes, hjerte/kar, fettårer, forhøyet kolesterolnivå, ryggproblemer og leddplager oppstår.

Helse. Det er ingen debatt om disse utfordringene. Gud var opptatt av helse. Han helbredet de syke, med en formaning. Vi vil ha lettvindte løsninger, men livsstilssykdommer krever kunnskap, forståelse og prosess- over tid. Ikke politiske beslutninger. Helsedirektoratet sier at folkehelsen er god. Vi godtar alle type legninger. Alle er skapt i Gud sitt bilde. Man får ikke audiens hos Gud, men man får heller ikke avvisning. Han elsker oss alle, slik man er. Så lenge man lever er man i endring. Tanker som var, er ikke tanker som blir. Det skjer utvikling. Ansatte i kirken er også mennesker i modning. De har ikke hovedansvaret for Bibelen og kristen utøvelse. Kirken kan gi råd om Jesu budskap slik at menneskene kan vokse og gro. Hormoner i ubalanse kan skje den beste.

Kommentar #4

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Dnk har blitt en del av skjøgekirken

Publisert rundt 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel på tide å danne frimenigheter og leie de mange kirker som blir tomme med den nye liturgien. Må ikke en kirke avvigsles først når det skal det skal vigsles likekjønnede par og revigsles igjen?

Det må jo være blasfemi å utføre en slik handling?

Det tryggeste er vel at alle kristne som hører Kristus Jesus til melder seg ut av dnk og ikke har noe mer med dnk å gjøre. Hvilke konsekvenser dette får for dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser trenger vi Jesu hjelp til å finne ut av. Hva gjorde de første messiastroende jødene i de første messianske jødiske menighetene? Tenkte faktisk på disse forholdene i kveld etter å ha sett "dnk-reklamen" på NRK Dagsrevyen i kveld.

Dnk har falt utfor stupet og er i fritt fall, venstrevridd politisk ideologisk som den også har blitt.

Tror vi kristne har blitt litt sløve med tanke på den geistlige kirken og dens tradisjoner, inkludert de seremonielle tradisjonene.  Tidligere var det forbundet med straff når noen ikke ble begravet i vigslet jord. Hva da med alle dem som fikk sin grav i havet og andre steder utenfor vigslet jord?  Takk og lov for at Jesus vet hvor disse befinner seg, i opprykkelsens time vil også alle døde som hører Kristus Jesus til bli ikledd Jesu Kristi herlighetslegeme. Gjenfødte kristne er jo befridd fra bindende tradisjoner som en har blitt opplært til fra barnsben av.

Hva gjorde de kristne før de geistlige kirkene eksisterte?

Det var vel også vanlig at de samlet seg i hjemmene, for de ble jo også utsatt for store forfølgelser og mange av dem ble martyrer.

Guds Hus er et bønnens hus, sier Jesus, og Gud har gitt oss forskrifter som er ment til å følges når det også gjelder menighetenes samlingssteder.

Jesus er vår Gode Hyrde, Han vil samle og ta vare på alle som hører Ham til. Det kan vi være trygt forvisset om, Han er vår tilflukt i gode som i onde tider.

Mange fullt ut brukbare Bedehus står tomme, på tide å ta dem i bruk igjen?

Avvigsling av kirker og Bedehus er menneskepåfunn, det står ingenting om avvigsling i Skriftene (hele Bibelen) kun om vigsling. Jesus kan forlate en menighet uten at det merkes, mens den i menneskers øyne alikevel oppfattes som en menighet.

Kristus Jesus har lovet å ta vare på oss, Guds løfter kan ikke svikte. Derfor trenger vi ikke å frykte, men ta en dag av gangen slik Jesus også oppfordrer oss til. Jesus kommer meget snart tilbake, det har jeg ingen tvil om.

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Skjøgekirken" #4

Publisert rundt 5 år siden

"Skjøgekirken"?  Hvilken kirke er det?

Kommentar #6

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Legemet tilhører Herren

Publisert rundt 5 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Hormoner i ubalanse kan skje den beste.

Selv Paulus visste ikke om slike avvik var medfødt eller ikke, men det er en avgjørende forskjell å forkaste Guds påbud mot hor samt sodomi som benevnes som styggedom i Bibelen og det å være Gud lydig.

Det som gjenfødte kristne oppfatter som gode formaninger, oppfatter andre (ikke alle) som noe ondt.

Dette vil avsløre om vi virkelig bryr oss om hva Gud sier til oss via apostelen Paulus og vil leve etter det:

 Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er besmittet av avgudene, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod. Apg15,20

9 Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor.
10 Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden.

 11 Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med.

 12 Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme?

 13 De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!1 Kor 5,9-13

9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, 10 verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

 11 Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 1 Kor 6,9-11


LEGEMET TILHØRER HERREN
12 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.

 13 Maten er til for magen, og magen for maten. Ja, men Gud skal gjøre slutt på dem begge! Legemet er ikke til for hor; det er for Herren, og Herren er for legemet. 14 Gud reiste Herren opp fra de døde, og ved sin kraft skal han også reise oss opp.

 15 Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Det må ikke skje!

 16 Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, blir ett legeme med henne? Det er sagt: "De to skal være ett."

 17 Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham.

 18 Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. 19 Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv:

 20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære! 1 Kor 6,12-20

Kommentar #7

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Den

Publisert rundt 5 år siden

En "kirke" som kaller seg en kirke som bedriver hor ved å tillate og "velsigne" noe som Gud kaller styggedom.  En slik "kirke" forkaster Guds Ord for å gjøre seg "lekker" for dem som oppfatter Guds bud og formaninger som noe ondt.

"Kirker" som også inngår samarbeid med henne:

Er det selve byen Roma jordens konger forholder seg hovedsakelig til eller er det selve Vatikanet?

 DEN STORE SKJØGEN
1 En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: "Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann.
[den store skjøgen: et bilde på Roma.]

 2 Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden."

 3  I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn.

 4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt.

 5 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: "Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden."

 6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.
 Jeg ble slått av undring da jeg så henne.

 7 Men engelen sa til meg: "Hvorfor er du forundret? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn. 8 Dyret du så, det var og er ikke mer; men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen.

 9  Her trengs det forstand og visdom. De sju hoder er sju høyder, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger:
[sju høyder: Byen Roma lå på sju høyder.]

 10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bli stående bare en kort stund. 11 Dyret som var og ikke er mer, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju og går sin undergang i møte.

 12 De ti horn du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike; men sammen med dyret skal de få kongemakt i én time.

 13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. 14 De skal føre krig mot Lammet; men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal derfor seire over dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste."

 15  Han sier videre til meg: "Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.

 16 Og de ti hornene du så, og dyret, de skal komme til å hate skjøgen, legge henne øde og gjøre henne naken, spise hennes kjøtt og brenne henne opp med ild.

 17 For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan, så de ville ett og det samme: overgi sin kongemakt til dyret, inntil Guds ord er blitt oppfylt. 18 Men kvinnen du så, er den store byen som har kongemakt over jordens konger." Åp 17,1-18


Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
En "kirke" som kaller seg en kirke som bedriver hor ved å tillate og "velsigne" noe som Gud kaller styggedom. En slik "kirke" forkaster Guds Ord for å gjøre seg "lekker" for dem som oppfatter Guds bud og formaninger som noe ondt.

OK.

Kommentar #9

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Kanskje det

Publisert rundt 5 år siden

... eller ikke?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere