Jon Kvalbein

71

Åpen Folkekirke bør være åpne om sin teologi

Åpen Folkekirke (ÅF) er Den norske kirkes eneste kirkepolitiske parti. Partiet har utformet en «plattform» der det står: «Åpen folkekirke er en organisasjon innen Den norske kirke som bygger på denne kirkens bekjennelse og dens selvforståelse som en

Publisert: 14. mar 2016

Det står ikke at Åpen Folkekirke bygger­ på Bibelen. Hva som menes med «kirkens bekjennelse» er ikke presisert. Heller ikke i Åpen Folke-
kirkes vedtekter forplikter partiet seg på Den norske kirkes trosgrunnlag: Den hellige skrift og kirkens evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.

Helhet. Ved valget 2015 var Åpen Folkekirkes eneste mål å innføre et ritual for ektevielse av likekjønnede­ par. Nå må Åpen Folkekirke ta et helhetskirkelig ansvar. Da bør Åpen Folkekirke­ gjøre åpent rede for hvordan partiet stiller seg til Den norske kirkes læregrunnlag.

Bekjennelsesskriftet Augustana er offisiell kirkelære og forplikter i dag alle som har vigslede stillinger i kirken. Augustana II slår fast at alle mennesker «blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær, og at denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd som fordømmer og også nå fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige Ånd.»

Gir Åpen Folkekirke sin tilslutning til det som her sies om arvesynden og fortapelsen? Eller står Åpen Folkekirke for det grunnsyn at alle blir frelst og at ingen trenger å frykte Guds dom etter­ døden?

Forsoning. Augustana IV slår fast at mennesker kan bli «rettferdiggjort uten vederlag for Kristi skyld ved troen, når de tror at de blir tatt til nåde, og at syndene blir forlatt for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyldest for våre synder». Er Åpen Folkekirke enig i at det bare er denne troen på Kristus­ og hans forsoningsverk som gjør et menneske­ rettferdig for Gud? Eller mener Åpen Folkekirke at det også er mulig å bli frelst uten en slik tro?

Augustana VII om kirken slår fast: «Kirken er forsamlingen av de hellige­, der evangeliet blir lært rent og sakramentene­ forvaltet rett». Er ÅF enig i et «lært rent» og «forvaltet rett» betyr at kirkens lære, forkynnelse og sakramentforvaltning skal være i samsvar med Bibelen, som er overordnet norm i kirken?

Alle døpte. Åpen Folkekirke ønsker en inkluderende folkekirke der alle døpte regnes som kristne. Men Augustana XII fordømmer de «som nekter at de som en gang er rettferdiggjort, kan miste Den Hellige Ånd». «De som er falt etter dåpen» kan få tilgivelse fra syndene når de omvender seg, kan vi lese.

Boten/omvendelsen består av to deler: «Den ene er angeren eller den redsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent, den andre er troen, som avles av evangeliet eller avløsningen, og som stoler på at syndene forlates for Kristi skyld, og trøster samvittigheten og frir den fra redselen.»

Er Åpen Folkekirke enig i at døpte kan falle fra, og at Den norske kirke har medlemmer som ikke er frelst? Og er Åpen Folkekirke enig i at forkynnelsen i kirken bør kalle de frafalne døpte til omvendelse slik Augustana beskriver dette?

Åpen Folkekirke vil innføre likekjønnet ekteskap i kirken, i strid med det sjette bud. Alle biskopene sier i dag nei til at prester kan leve i samboerskap? Hvilke argumenter vil Åpen Folkekirke bruke for å fastholde at samboerskap er et syndig forhold når Åpen Folkekirke mener at partnerskap og likekjønnet ekteskap ikke er det?

Ordet «åpen» står i motsetning til «lukket», «skjult» og «hemmelig». Et kirkeparti som bruker «åpen» som identitetsmarkør, kan ikke skjule sin holdning kirkens læregrunnlag. Jeg utfordrer­ Åpen Folkekirkes leder, Gard Sandaker-Nielsen, til å svare på spørsmålene.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 14.3.2016

Kommentar #1

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hmm

Publisert over 5 år siden
Jon Kvalbein. Gå til den siterte teksten.
Den hellige skrift og kirkens evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.

Jeg vil først og fremst si at jeg deler ditt syn ang åpen folkekirke. Det er trist at de ikke kan være åpne om hva som er deres teologi. 

Imidlertid vil jeg komme med en liten kommentar til det jeg har sitert fra ditt innlegg. Der åpen folkekirke gjerne har for lite med, mener jeg at trosgrunnlaget for den norske kirke er for omfattende. Det burde kun være Bibelen som var grunnlaget for DNK. Hvis folk visste hva disse bekjennelsesskriftene til Luther omfatter, tror jeg færre hadde omtalt seg som Lutheranere. Imidlertid er alle enige om at Bibelen er et godt trosgrunnlag, og jeg ser ikke hvorfor ikke Bibelen skal være nok.

Kommentar #2

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Kutt ut det som IKKE står i Bibelen.

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
alle enige om at Bibelen er et godt trosgrunnlag, og jeg ser ikke hvorfor ikke Bibelen skal være nok.

Jeg er bare et "vanlig" medlem i Åpen folkekirke, men håper du Kvalbein er "åpen" også for mine tanker. 

Jeg er enig med Hisdal i at Bibelen er nok og god som trosgrunnlag.

Jeg synes at dere i Levende folkekirke ikke bare vektlegger det som står i Bibelen, men vektlegger følgene av det dere selv tenker i tillegg til det som står i Bibelen. Jeg har ikke lest noe i Bibelen som tyder på at Jesus rangerer mennesker etter en vellykkethets-skala ut fra hvordan de er skapt. Han ga likeverd til alle, og det mener jeg vi også skal gjøre.

La meg ta et eksempel fra Matt 19,12 hvor Jesus sier: "...For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.» Jesus beskrev altså mennesker med en annen kjønnsidentitet enn det som var mest vanlig. Men det var ingen nedverdigende omtale av disse. 

Jeg kan heller ikke se at det i Bibelen er grunnlag for å dele mennesker inn i normale og unormale varianter når det gjelder kjønn. Begrepet "normalvariant" har en "skygge-side" i vår tanke. Det assosieres med unormal, og det er et negativt ladet ord. Jeg undres: Ser medlemmene i Levende Folkekirke på homofile som unormale? - Er det eventuelt fordi de er sjeldne i forhold til heterofile? - Vil du kalle Einstein unormal fordi han hadde en ekstremt sjelden høy matematisk intelligens? Skal medaljevinnere i OL sees på som unormale fordi de har uvanlig store medfødte talenter? Skal blåklokker regnes som unormale fordi de er sjeldne i forhold til løvetann? Og er blåklokker mindreverdige i forhold til liljer fordi de ikke står omtalt i Bibelen? 

I plante- og dyreriket verdsetter vi jo også de sjeldne artene,  -  også de som ikke er omtalt i Bibelen. Hvorfor skal mennesker sorteres og rangeres på en annen måte? Er det noen som kan henvise til et bibelsitat som støtter en slik forskjellsbehandling?  

Jeg mener at Åpen folkekirke bærer navnet sitt med rette. Vi er åpne for å se våre medmennesker slik de forteller oss at de er. Hvis et menneske forteller om sine lidelser uten å bli trodd på, kan det føles som å bli beskyldt for å lyve, - og det fungerer som "salt i såret" for den lidende. Hvis en pasient kom til en lege og fortalte at han hadde sterke smerter fra en stortå som var fjernet (fantom-smerter), ville det være en krenking av pasientens menneskeverd hvis legen benektet at pasientens smerte eksisterte.  

1) Jeg mener Levende folkekirke bør bli mer åpen for å følge med i ny viten om kjønnsmangfoldet.

2) Jeg mener Levende folkekirke bør bli mer åpen for gå til grunnteksten i forhold til den norske bibeloversettelsen av 1.Mos 1,27.

3) Jeg mener at Levende folkekirke bør starte arbeidet med å finne belegg i Bibelen for at kjønnsidentitet skal bestemmes ved inspeksjon av ytre genitalia. I nær fremtid er det nemlig forventet en ny lov angående bestemmelse av juridisk kjønn.

For nærmere begrunnelse for de tre nevnte punktene, anbefales å se mitt innlegg på verdidebatt.no med overskrift: Paradigmeskifte i forståelsen av kjønn, lagt ut på nett 4.mars 2016.

P.S. Beklageligvis ser jeg at det bebudete lovforslag kommer senere til stortinget enn tidligere forventet, men forhåpentligvis kommer det i løpet av våren. 

Kommentar #3

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

"Vi legger ned Åpen Folkekirke -

Publisert over 5 år siden

og oppløser organisasjonen," - burde være en logisk konsekvens etter å ha lest Jon Kvalbein innlegg.

Eller Gard Sandaker-Nielsen sier det som det er: Åpen Folkekirke en kirkemodell som i forhold til Jesu Kristi Kirkes læregrunnlag - er basert på ubibelsk lære. 

En kirke som kaller seg "Åpen Folkekirke" kan ikke med troverdighet ha en tilslørt basis og la folk få forståelsen av at den har det samme trosfundament som Den Norske Kirke: - Bibelen og Bekjennelseskriftene.

Åpen Folkekirke seiler under falsk flagg.

Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Merkelig skille linje..

Publisert over 5 år siden
Jon Kvalbein. Gå til den siterte teksten.
Gir Åpen Folkekirke sin tilslutning til det som her sies om arvesynden og fortapelsen? Eller står Åpen Folkekirke for det grunnsyn at alle blir frelst og at ingen trenger å frykte Guds dom etter­ døden?

Troen på Arvesynden tanken stammer jo fra Platons "ursynd" som alle mennesker er underlagt. Alternativet er ikke at alle blir frelst,  men at frelseskriteret er flyttet fra arvesynd/syndebegrep til en aktiv  trosbekjennelse.  Loven og synds begrepene er i det tilfellet kun en veilledning for gode mellommenneskelige forhold - men det er kun tro og våre trosuttrykk som omhandler vår frelse. (F. eks: Markus 16:17-18).   

Troen på arvesynden er den vanskeligste delen av kirkens lære for mange.  Derfor har vi så mange alternative uttryksformer i våre kristne hverdag.    Dåpens akademiske eksludering av de utdøpte er stikk i strid med Jesu ønske om å la de små barn skulle komme til ham. En av de variantene i dette bildet ser vi at kirkens medlemmer ønsker "barnevelsignelse" for å utsette dåpshandlingen til barnet selv kan bruke dåpen som sitt eget uttrykk for sin tro senere.  Men de fleste er redd for Platons ursynd og ønsker dåp så tidlig som mulig.

Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Hvorfor denne eksaminasjon?

Publisert over 5 år siden

Her sies det i startinnlegget at "Åpen Folkekirke bør være åpen om sin teologi". Er den ikke det allerede? Åpen Folkekirke baserer seg på Den norske kirkes bekjennelse og selvforståelse (forteller Jon Kvalbein oss). Er ikke det klart nok?

Hvorfor denne eksaminasjon ut fra enkelte punkter i Augustana? Hvorfor ikke også Athanasianum? Der er det enda kraftigere saker å slå i bordet med. 

Jeg har stor respekt for Jon Kvalbeins klare tanke og logiske resonnementer. Men her forstår jeg ikke helt hva han ønsker å oppnå. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere